Коли йдеться про позначення часового відрізка, деякі мовознавці, наприклад, О. Сербенська, не рекомендують вживати на протязі тижня (року, місяця), а натомість вибрати один із варіантів: упродовж або протягом тижня (року, місяця).1 Цю позицію, вочевидь, поділяють укладачі сучасного академічного «Російсько-українського словника»2, де до рос. на протяжении трёх дней подано про́тягом (упродо́вж) трьох днів, тоді як у попереднику цього словника 1969 р. до тієї самої російської фрази подано відповідник на про́тязі (про́тягом) трьох днів. 3

Вислів на протязі знаходимо в різних словниках на сайті r2u, зокрема в академічному «Російсько-українському словнику»4 за ред. А. Кримського та С. Єфремова його наведено як рівноцінний варіант поруч із протягом, тоді як впродовж у часовому значенні наведено лише один раз:

В течение некоторого вре́мени – на про́тязі (про́тягом) яко́гось ча́су́.

Протяжение. На -нии всего рассказа – на про́тязі ці́лого оповіда́ння.

Многий. В продолжение -гих лет – багать(о)ма́ рока́ми, бага́то ро́ків, про́тягом (на про́тязі) багатьо́х ро́ків.

Продолжение. В -же́ние (в течение) чего – про́тягом, на (в) про́тязі, впродо́вж, встяж чого́ (книжн.-лит. формы), через що, крізь що.

Аналіз корпусних даних (корпус ГРАК5, версія 8) показує (див. графік нижче), що пік вживання на протязі припадає на 1918—1923 рр., після чого відносна частота протягом зростає, а на протязі спадає. Частотність впродовж/упродовж загалом незначна до середини 1950-х років, потім поступово зростає, а нині поступається майже вдвічі вживаності слова протягом.

У підкорпусі сучасної художньої літератури (ГРАК, версія 8, 2000—2020 рр., 88 млн токенів) протягом вжито в 50 разів, а впродовж/упродовж — у 23 рази частіше, ніж на протязі.

Отже, дані словників 1920-х років дають підстави твердити, що їх укладачі не вважали на протязі росіянізмом. Однак за період від 1920-х років по сьогодні слово протягом закріпилося в мовній практиці як домінантне позначення часового проміжку, слово впродовж/упродовж теж вживається в цьому значенні, хоч і не так часто, а зворот на протязі вживається вкрай рідко. Низка фахівців і чимало мовців нині вважають на протязі неправильним висловом. 

  1. Сербенська О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитись і правильно говорити. 3-тє вид., доп. і переробл. — Львів : Апріорі, 2017, с. 211.
  2. Російсько-український словник у 4 т. — Т. 3. П—Р / І.С. Гнатюк, С.І. Головащук, В.В. Жайворонок та ін. — К. : Знання, 2013, с. 608.
  3. Російсько-український словник. Т. 3. Про — Я. — К. : Наукова думка, 1969, с. 57.
  4. Російсько-український словник. Ред. А. Кримський, С. Єфремов. 1924–33 рр. [Електронна версія], https://r2u.org.ua/
  5. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) / М. Шведова, Р. фон Вальденфельс, С. Яригін, А. Рисін, В. Старко, М. Возняк, М. Крук та ін. — Київ, Львів, Єна, 2017–2020. — uacorpus.org.

 

Категорія: 
Стиль
Зображення: