§ 10. Чергування О-А

1. Це чергування відбувається перед суфіксом -а-(-я-) або -ува- (-юва-) в коренях низки дієслів, змінюючи їхнє значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію: гони́ти — ганя́ти, коти́ти — кача́ти, уклони́тися — кла́нятися, ломи́ти — лама́ти, могти́, змогти́, допомогти́ та ин. — вимага́ти, допомага́ти; ско́чити — скака́ти; схопи́ти — хапа́ти; стоя́ти — ста́ти.

Проте більшість дієслів має кореневий о, що не чергується з а: ви́мовити — вимовля́ти, ви́ростити — виро́щувати, прости́типроща́ти, ви́носити — вино́шувати, відгороди́ти — відгоро́джувати, договори́ти — догово́рювати, заспоко́їти — заспоко́ювати, перекона́ти — переко́нувати, установи́ти — устано́влювати тощо, але ви́провадити — випрова́джувати, ви́проводити — випроводжа́ти.

2. Чергування О, Е (невипадні) – І. Це чергування теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи їхнє значення: о, е виступають у префіксальних дієсловах доконаного виду, і — в дієсловах недоконаного виду: ви́волокти — виволіка́ти, ви́гребти — вигріба́ти, ви́пекти — випіка́ти, замести́ — заміта́ти, зберегти́ — зберіга́ти, наректи́ — наріка́ти, спостерегти́ — спостеріга́ти, причепи́ти — чіпля́ти.

О, е чергуються з і також у дієсловах із суфіксом -ува- (-юва-), коли наголос падає на кореневий і, та в похідних від цих дієслів іменниках на -ння: бреха́ти — набрі́хувати, ви́коренити — викорі́нювати, ви́полоскати —

виполі́скувати, застебну́ти — засті́бувати, підпереза́тися — підпері́зуватися, теса́ти — заті́сувати, чека́ти — очі́кувати; ви́коренення — викорі́нювання, чека́ння — очі́кування, але виве́ршувати, заве́ршувати, переве́ршувати, потребува́ти, прище́плювати.

Е (випадний) – И. Випадний е чергується з и перед л, р: беру́ — бра́ти — вибира́ти, ви́стелю —ви́слати — вистила́ти, завме́р — замри́ — завмира́ти, запе́р — запри́ — запира́ти, стер —зітри́ — стира́ти та ин.; пор. ще: клену́ — клясти́ — проклина́ти.