§ 101. I, Y та ин.

Иншомовні і, у, а також инші літери та їх сполучення, що позначають такі самі або співвідносні з ними звуки (наприклад, англійські е, ее, еа), в українській мові передаємо через і, ї та и.

1. Літеру і пишемо:

а) на початку слова: ідеа́л, ізото́п, і́мпульс, істо́рія, іпри́т; Ілліно́йс, І́ндія, Ірла́ндія, Іспа́нія, І́тон (Eton); І́бсен, І́ден (Eden), Ізабе́лла, Ізо́льда, І́нґрид, а також у префіксальних і складних словах, утворених на основі таких слів з початковим і: безіде́йний, безініціяти́вний, дезінфе́кція, дезінформа́ція, доістори́чний, староінді́йський і под.;

б) після приголосного перед голосним та звуком й:

артерія́льний, генія́льний, дія́лектика, індустрія́лізація, матерія́л, соція́лізм, тіямі́н, тія́ра, фія́лка; авдіє́нція, гіє́на, кліє́нт, пієте́т; сіє́ста; пії́т (але шиї́т); ада́жіо, аксіо́ма, діо́д, фіоле́товий, чемпіо́н; джі́у-джи́тсу, консо́рціум, ра́діус, тріу́мф; парті́йний, це́зій; Бія́фра, Сія́м, Чіяту́рі, Діє́ґо-Ґарсі́я, Онта́ріо; Віярдо́, Тиція́н, Діоге́н.

Примітка. Усередині слова перед наступним голосним звук і може переходити в й. Така звукова зміна передається в українській мові сполученням йо та буквами є, я, ї: курйо́з, серйо́зний; ар’єрга́рд, бар’є́р, кар’є́ра, п’єдеста́л, прем’є́р, n’є́ca; вольтер’я́нець, к’я́нті; В’є́нна, В’єтна́м, Ов’є́до, П’ємо́нт, П’я́ве, П’яче́нца, Гава́ї; Монтеск’є́, П’є́p, Тьє́поло, Ф’є́золе, Фур’є́;

в) у загальних та власних назвах після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, л, н перед наступним приголосним: бі́знес, бізо́н, бі́тум, піло́т, пірамі́да, вібра́ція, візи́т, вітамі́н, акаде́мік, мігра́ція, мі́тинг, гра́фік, фіна́нси, агіта́тор, гіга́нт, логі́чний, кіберне́тика, кільва́тер, кіно́, архі́в, хі́мія, хіру́рг, літерату́ра, респу́бліка, нігілі́зм, ні́кель, нікоти́н; Бі́рмінгем, Вісба́ден, Гібралта́р, Гімала́ї, Гіндуку́ш, Кіліманджа́ро, Кіль, Лі́ма, Ліхтенште́йн, Мікроне́зія, Міла́н, Ніге́рія, Нікара́гуа, Ніл, Туркменіста́н, Пі́ттсбург, Фі́джі, Філаде́льфія, Хі́ва, Хінга́н; Бізе́, Віва́льді, Віньї́, Гіппокра́т, Кі́плінґ, Лінко́льн, Мільєра́н, Ні́цше, Піка́ссо́, Піранде́лло, Фі́дій, Хіме́нес.

Примітка 1. У низці слів иншомовного походження, зокрема в давно засвоєних українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н пишемо и: бинт, бурми́стер (але бургомі́стр), ви́мпел, єхи́дна, імби́р, карни́з, кипари́с, лима́н, ми́ля, мирт, мигда́ль, спирт, химе́ра, шпигу́н, шпик та ин., а також у словах, запозичених із східних, переважно з тюркських мов: башки́р, калми́к, кизи́л, кишми́ш, кинджа́л, кисе́т, кишла́к та ин.

Примітка 2. Букву и пишемо також у давно запозичених словах з церковної сфери: дия́кон, єпи́скоп, єпити́мія́, єпитрахи́ль, киво́т, ми́тра, митрополи́т, панахи́да, проки́мен тощо;

г) у сполученні ія, що відповідає иншомовному іа, в кінці слів: арте́рія, інду́стрія, істо́рія, хі́мія; А́зія, Гре́ція, Норма́ндія;

ґ) після приголосних у кінці невідмінюваних слів: візаві́, колі́брі, парі́, сулугу́ні, таксі́ (але таксист), Віші́, Замбе́зі, Ка́прі, Кара́чі, Нагаса́кі, По́ті, Сан-Сусі́, Фі́джі; Пестало́цці.

2. Літера ї на місці иншомовного і виступає в позиції після голосного, коли у вимові з’являється вставний й: кофеї́н, моза́їка, наї́вний, проза́їк, руї́на, теї́н; Гаї́ті, Енеї́да, Каї́р.

3. Літеру и пишемо у загальних та власних назвах після літер на позначення приголосних д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч (щ), ш, р (так зване “правило дев’ятки”) перед наступною літерою, що позначає приголосний звук, крім й: диве́рсія, ди́лер, дипло́м, дире́ктор, мето́дика; інститу́т, тип, тира́да, тита́н; казино́, позити́вний, пози́ція, фізи́чний; силуе́т, си́мвол, симе́трія; пеніцилі́н, цивіліза́ція, ци́ркуль, цитаде́ль; жирандо́ль, жиронди́ст, режисе́р; джигі́т, джи́нси, джип; речитати́в, чи́пси, чичеро́не; ши́лінг, шифр, ши́хта; барито́н, корифе́й, ритуа́л; Адди́с-Абе́ба, Дижо́н, Ди́ксон, Кордильє́ри, Скандина́вія, Брази́лія, Занзиба́р, Зимба́бве, Великобрита́нія, Орино́ко, Рив’є́ра, Рим, Ри́міні, Цю́рих, Мадри́д, Міссиси́пі, Си́дней, Сингапу́р, Сираку́зи, Си́рія, Аргенти́на, Тибр, Тиро́ль, Тимішоа́ра, Тимо́р, Ле́йпциг, Сан-Франци́ско, Цинцинна́ті, Алжи́р, Жиро́нда, Вірджи́нія, Чика́го, Чи́лі, Вашингто́н, Ге́мпшир; Дидро́, Ди́зель, Ди́трих, Еди́п, Зи́ґфрид, Рози́на, Ґримм, Сике1йрос, Си́львія, Си́менс, Тинторе́тто, Тиція́н, Цеци́лія, Жильєро́н, Жиска́р д’Есте́н, Мажино́, Джи́ммі, Арчиба́льд, Чикова́ні, Чинґісха́н, Абаши́дзе, Ши́ллер, Шира́к та ин., але Джіо́к, Жія́р, Чіо́нг (згідно з п. 1 цього параграфа).