§ 120. Географічні назви слов’янських країн

Географічні назви слов’янських країн передаємо в українській мові в основному за тими самими правилами, що й прізвища та імена (див. § 115—117).

1. Е, Ě, ІЕ. Літери слов’янських алфавітів е, ě, сполуки іе передаємо літерою е (крім випадків, передбачених нижче): Белгра́д, Ветлу́га, Воро́неж, За́греб, Ле́на, Нове́ Ме́сто, Оне́га, Опо́ле, Пльзе́нь, По́дебради, Староме́ська пло́ща, Ще́цин.

У ряді випадків літеру е слов’янських мов, що користуються кириличним алфавітом, передаємо через є:

а) на початку слова, після голосного й при роздільній вимові після приголосного: Благоєвгра́д, Єго́р’євськ, Єйськ, Єлхо́во, Єле́ць, Є́я, Посьє́т, Ско́п’є.

б) після приголосних (крім шиплячих і ц) у суфіксах -ев, -еев російських назв, похідних переважно від прізвищ: мо́ре Ла́птєвих, Ле́жнєво, але Плеще́єво, Ржев, мис Рум’я́нцева;

в) коли російському е основи відповідає в аналогічних українських основах і (тобто на місці колишнього ): Бє́лгород, Бєло́во, Бє́лорє́цьк, Благовє́щенськ, Желєзново́дськ, Орє́хово-Зу́єво, Прє́сня.

Але в географічних назвах, що мають у російській мові форму, спільну з відповідною українською, таке е передаємо через і: р. Бі́ла, оз. Бі́ле, Ві́тка, Лісна́, Негорі́ле, Піща́не, Сінне́, Сі́рий мис і под.

Білоруське е в подібних випадках передаємо через і (у назвах, засвоєних українською мовою) або через е: Білове́зька Пу́ща, Білору́сь, але Ре́чиця.

Польські літери іа в аналогічних географічних назвах передаємо звичайно через я: Бя́ла Подля́ска, Бялобже́ги, але за традицією Білосто́к.

Примітка. Польське, чеське й словацьке закінчення , що виступає в географічних назвах із суфіксами -ц-, -іц-, -иц- (лат. -с-, -іс-) і виражає значення множини, в українській мові передаємо закінченням з відповідним значенням граматичної множини: Бе́льці, Ке́льці, Ко́шиці, Лі́диці, Па́рдубиці. Самі назви зберігають здатність змінюватися за відмінками: Ко́шиці — Ко́шиць, Ко́шицям... Назви типу Закопа́не мають форму прикметника середнього роду (однина) й, отже, відмінюються за його зразком: Закопа́не, Закопа́ного, Закопа́ному і т. д.

2. Російську літеру ё передаємо:

а) через йо на початку та всередині слова, коли вона означає звукосполучення й + о: Йо́лкіно, Соловйо́ве;

б) через ьо в середині слова, коли вона означає сполучення м’якого приголосного з о: мис Дежньо́ва, р. Оленьо́к. Але в назвах, утворених від спільних для української і російської мов імен або загальних назв, пишемо е:

р. Бере́зовка, Оре́л (за народною етимологією пов’язується з оре́л), Семе́ново;

в) через о під наголосом після ч, щ: Рогачо́во, Що́кіно.

3. Російську літеру э передаємо через е: Ельто́н, Е́мба.

4. И (І). Літеру и (в латиноалфавітних мовах і) передаємо:

а) через і:

1) на початку слова: Іже́вськ, оз. І́льмень, Ірти́ш; в окремих випадках у кінці слова — в закінченнях назв, уживаних у формі множини (з основою на м’який та шиплячий приголосний), і в невідмінюваних словах неслов’янського походження: Бро́нниці, Жигулі́, Кі́жі, Ко́шиці, Мити́щі; Со́чі;

2) усередині слова після приголосного — перед голосним та приголосним й (це переважно назви неслов’янського походження), а також перед иншими приголосними (крім випадків, передбачених нижче): Рі́єка, Софі́я, Бірюса́, Ві́тебськ, Двіна́, Індигі́рка, Кі́нешма, Лю́блін, Ма́ртін, Ні́тра, Пі́ла;

б) через ї після голосного й при роздільній вимові: Тро́їцьк, Ана́ньїно, Ільї́нськ;

в) через и:

1) після приголосних ж, ч, ш, щ і ц: Жига́лово, Жира́рдув; Тре́нчин, Чита́, Іши́м, Ко́шиці, Осве́нцим, Прши́брам, Щигри́, Цимля́нськ, але Пря́шів і под. (див. п. 8 в цього параграфа); менш послідовно — після приголосних д, т, р, с: Індигі́рка, Пло́вдив, але Бородіно́, Ді́ксон; Брати́слава, Ірти́ш, Ти́рново, Ти́хвін, але Тару́тіно, Ти́ксі; Дри́на, Ри́ла, але Мічу́рінськ; Новосибі́рськ, Сибі́р, Симбі́рськ, але Силе́зія;

2) у географічних назвах, утворених від імен та загальних назв, спільних для української та инших слов’янських мов і з однаковим або дуже подібним звуковим оформленням, які в українській мові пишемо з и: Вели́ко-Ти́рново, Гаври́лово, Ди́мово, Дми́тров, Жа́бинка, Кислово́дськ, Клин, Ли́пецьк, Миха́йловське, Ри́бінськ, Ри́бниця, Си́дорова, Тигро́ва Ба́лка, Тимо́шино, Ти́совець, Титогра́д, Тихорє́цьк, але Нікола́євськ-на-Аму́рі та ин. (від слів, відмінних за оформленням від відповідних українських); Леоні́дово та ин. (від імен, що в українській мові пишемо через і);

3) у складних географічних назвах, де и виступає у функції сполучного звука: Владивосто́к, П’ятиго́рськ, Семипала́тинськ;

4) у префіксі при-: Приво́лжя, Примо́р’я;

5) у суфіксах -ик-, -иц-, -ич-, -ищ-: Дубро́вник, Зимо́вники, Тупи́к; Би́стриця, Бро́нниці, оз. Ко́лвицьке; Коте́льнич, Осипо́вичі, У́глич; Мити́щі;

6) у закінченнях географічних назв, уживаних у формі множини (з основою на твердий приголосний): Березники́, Валу́йки, Го́рки.

Примітка. У суфіксах географічних назв –ин(ськ)-, -ін(ськ)- після шиплячих і ц пишеться и: Анинськ, Ками́шин, Ко́жино, Ту́шино, Ще́цин; після д, т, р, си або і: Дуби́нка, Пра́вдинськ, Крути́нка, Купри́нське, Гуси́не О́зеро, але Бородіно́, Ко́стіно, Купрі́н (місто), Мічу́рінськ, Мінусі́нськ (літера і частіше виступає, зокрема, в географічних назвах, похідних від прізвищ — за походженням присвійних прикметників на -ін); після инших приголосних здебільшого пишемо і: Во́ткінськ, Карпі́нське, Ку́піно, Лю́блін, Ри́бінськ, Челя́бінськ, але Березина́, Герцегови́на, Жа́бинка (див. вище), Cтapа́-Планина́ та ин.

5. Ы, Y. Літеру ы (в латиноалфавітних мовах y) передаємо через и: Ви́чегда, Гди́ня, Ірти́ш, О́льштин, Си́зрань, Сиктивка́р, Чебокса́ри, Ша́хти.

6. Польські носові ą, ę передаємо сполученнями літер ом, ем перед губними приголосними: Домбро́ва, Демби́ця; перед иншими приголосними — сполученнями он, ен: Конт, Ченстохо́ва.

7. Географічні назви з прикметниковими суфіксами та закінченнями. а) Прикметникові суфікси та закінчення слов’янських географічних назв передаємо так само, як у прізвищах (див. § 115, п. 9—10), але у формі всіх трьох граматичних родів та однини й множини: Вели́кий У́стюг, Гро́зний, Нови́й Сад, Оле́ній (острів), Станови́й (хребет); Ба́нська Би́стриця, Зеле́на Гу́ра, Лиха́ (місто), Стальо́ва Во́ля, Чусова́ (річка); Бологе́ (рос. Болого́е), Вели́ко-Ти́рново, Ма́йське; Ка́рлові Ва́ри, Ка́рські Воро́та, На́бережні Човни́, Нові́ За́мки. Російські географічні назви, похідні від прізвищ на -ой без суфіксів -ск-, -цк-, зберігають закінчення -оє: Толсто́є;

б) у географічних назвах у формі середн. роду, з походження присвійних прикметниках, зберігаємо закінчення (на відміну від аналогічних українських назв): Вну́ково, Га́брово, Кла́дно, Ко́сово, Орє́хово-Зу́єво, Пу́шкіно, Сара́єво, Ти́рново. Закінчення зберігається і в назвах типу Радо́мсько, за походженням відносних прикметниках, але вони, на відміну від попередніх географічних назв, в українській мові не відмінюються;

в) літеру ó, що виступає в суфіксі -ów у польських географічних назвах, передаємо через у або за традицією через і: Белха́тув, Гржи́був, Жира́рдув, Кома́рув, Пйо́тркув, Пру́шкув та ин., але Гру́бешів (у родовому відмінку Гру́бешева), Кра́ків (Кра́кова), Ря́шів (Же́шів), Тома́шів, Хо́жів, Я́нів та ин. Літеру о в суфіксі v у чеських та словацьких назвах передаємо через о, але в назвах міст із змішаним словацьким та українським населенням за традицією — через і: Го́твальдов, Крнов, О́рлов, Про́стейов, Прше́ров, але Барді́їв, Во́ронів, Пря́шів та ин.

8. Апостроф. Апостроф у слов’янських географічних назвах ставимо в тих самих випадках, що й у прізвищах (див. § 108, п. 11), а в назвах неслов’янського походження на території слов’янських країн, крім того, після деяких инших приголосних (згідно з § 106): Ак’́яр, Амудар’я́, В’язники́, Гу́р’єв, Дем’я́нськ, Проко́п’євськ, П’ятиго́рськ, Ско́п’є; перед йо апостроф не пишемо: Муравйо́во.

Примітка. Коли я, ю означають сполучення пом’якшеного приголосного з а, у, то апостроф перед ними не ставимо: Вя́зьма, Вя́тка, Кя́хта, Крю́ково, Ряза́нь, Хя́рма.

9. Ь. а) М’який знак пишемо в географічних назвах у тих самих випадках, що

й у прізвищах (див. § 115, п. 12): Ана́ньїно, Усольє; Гданськ, Кля́зьма; Го́мель, Лодзь.

Примітка. Коли я, ю означають сполучення м’якого приголосного з а, у, то перед ними ь не пишемо: Гди́ня, Челя́бінськ, Тюме́нь;

б) твердий ц пом’якшується в усіх слов’янських географічних назвах у суфіксах -ець, -аць, -иц-: Оло́нець, Повене́ць, Черепове́ць; Кра́гуєваць, Сто́лаць; Демби́ця, Ло́мниця, Ре́чиця;

в) суфікси географічних назв -ск, -цк передаємо відповідно українськими суфіксами -ськ, -цьк: Бря́нськ, Гда́нськ, Курськ; Кузне́цьк, Тро́їцьк.