§ 29. Складні іменникн

Разом пишемо:

а) складні іменники, утворені поєднанням за допомогою сполучного звука двох або кількох основ, одна з яких — дієслівного походження: вертолі́т, лісоспла́в, самохі́д, силосонаванта́жувач, теплово́з;

б) складні іменники, утворені поєднанням прикметникової та іменникової основ за допомогою сполучного звука: білокрі́вці, синьоцві́ття, чорногу́з, чорно́зем;

в) складні іменники, утворені за допомогою сполучного звука від двох іменникових основ: верболі́з, лісосте́п, носорі́г, зубробізо́н (але люди́но-день); сюди ж належать іменники, першою частиною яких є незмінний іменник иншомовного походження (тут роль сполучного звука виконує останній голосний першого іменника: автопробіг, велоспо́рт, радіокоміте́т);

г) складні іменники, утворені з дієслова в наказовій формі та іменника: гори́цвіт, шиба́йголова, перекоти́по́ле, пройди́світ; Непийпи́во, Переби́йніс, Убийво́вк (прізвища);

ґ) складні іменники, утворені з кількісного числівника у формі родового відмінка (для числівника сто — називного) та іменника: дванадцятито́нка, п’ятирі́чка, сторі́ччя, стоп’ятдесятирі́ччя, шестиде́нка.

Примітка. У складних словах із числівником, який називає число двозначне, тризначне та ин., числівник звичайно пишемо цифрами й приєднуємо до другої частини слова за допомогою дефіса: 750-рі́ччя, 16-поверхо́вий;

д) складні іменники з першою частиною напів-, полу-: напівавтома́т, напівбо́кс, напіввагови́к, напівімла́, напівмо́рок, напіво́берт, по́лудень, полу́кіпок, полу́мисок;

е) складні іменники з першою частиною пів, якщо наступний іменник — загальна назва, вжита у формі називного відмінка, на позначення єдиного поняття: піва́ркуш, півба́к, пі́вдень, півза́хист, півко́ло, півку́ля, півмі́сяць, піво́берт, півова́л та ин. Якщо іменник виступає у формі родового відмінка однини, то пів з ним пишемо окремо, бо він виражає значення іменника “половина”: пів а́ркуша, пів ві́ку, пів годи́ни, пів деся́тка, пів доро́ги, пів жме́ні, пів кіломе́тра, пів листа́, пів но́мера, пів о́берта, пів ова́ла, пів огірка́, пів сві́ту, пів со́тні, пів ю́рти, пів я́блука, пів я́ми, пів я́щика, пів Євро́пи, пів Ки́єва, пів Украї́ни;

ж) складні іменники, утворені з трьох і більше основ: автомотогурто́к, світловодолікува́ння, термогідродина́міка;

з) складні іменники, що виникли на основі сполук словоформ: Ейбо́женко, Нетудиха́та, Панібудьла́ска та ин.

Через дефіс пишемо:

1. Складні іменники, утворені з двох іменників без допомоги сполучного звука, незалежно від того, чи в даному слові відмінювані обидва іменники, чи тільки другий.

До таких слів з обома відмінюваними частинами належать:

а) іменники, що означають протилежні за змістом поняття: зліт-поса́дка, купі́вля-про́даж, ро́зтяг-сти́снення’,

б) іменники, що означають фах, професію, наукові звання: магніто́лог-астроно́м, лі́кар-еко́лог, член-кореспондент;

в) іменники на позначення персонажів казок: За́йчик-Побіга́йчик, Лиси́чка-Сестри́чка.

До слів із другою відмінюваною частиною належать:

а) іменники, в яких перше слово підкреслює певну прикмету чи особливість предмета, явища, названого другим словом: блок-систе́ма, буй-ту́р, ди́зель-мото́р, жар-пти́ця, ко́зир-ді́вка, кре́кінг-проце́с, Свят-ве́чір, стоп-кра́н;

б) іменники, що означають державні посади, військові, наукові звання: генера́л-лейтена́нт, контр-адміра́л, прем’є́р-міні́стр, у́нтер-офіце́р, штабс-капіта́н;

в) іменники, що означають складні одиниці виміру: кілова́т-годи́на, люди́но-день, то́нно-кіломе́тр.

2. Складні іменники з першим компонентом віце-, екс-, лейб-, максі-, міді-, міні-, обер-: ві́це-президе́нт, екс-чемпіо́н, лейб-ме́дик, ма́ксі-спідни́ця, мі́ні-футбо́л, о́бер-ма́йстер.

3. Иншомовні назви проміжних сторін світу: норд-ве́ст, норд-о́ст.

4. Словосполучення, що є переважно назвами рослин: брат-і-сестра́, люби́-мене́, розри́в-трава́, чар-зі́лля.

5. Скорочені іменники, в яких наводять початок і кінець слова: б-ка — бібліотека, вид-во — видавництво, д-р — доктор, ін-т — інститут, л-ра — література, т-во — товариство, ф-ка — фабрика.

6. Перша частина складного слова (яке пишемо разом або через дефіс), коли далі йде слово з такою самою другою частиною: кулько- й роликопідши́пники, радіо- й телеапарату́ра, тепло- й гідроелектроста́нції.