§ 31. Складні числівники та займенники

1. Разом пишемо:

а) складні кількісні числівники: одина́дцять, п’ятдеся́т, три́ста (трьохсо́т, трьомста́м);

б) складні порядко́ві числівники й схожі з ними прикметники, останнім компонентом яких є -сотий, -тисячний, -мільйонний: дев’ятисо́тий, двохсо́тий, трити́сячний, чотиримільйо́нний, п’ятна́дцятий, п’ятсот-тридцятити́сячний, шістдеся́тий, шістдесятип’ятимільйо́нний; багатоти́сячний, кількамільйо́нний.

Примітка 1. Складені кількісні та порядкові числівники пишемо окремо: ти́сяча п’ятсо́т, три́дцять ві́сім, ти́сяча дев’ятсо́т вісімдеся́т во́сьмий.

Примітка 2. Числівники, до складу яких входять слова з половиною й под., теж пишемо окремо: три з полови́ною, чотирна́дцять з лишком.

2. Через дефіс пишемо:

а) порядкові числівники, написані цифрами й літерами: 7-й, 10-ї, 4-е, 11-го, 3 5-мільйо́нний, 3-ти́сячний, 4½-ти́сячний;

б) складні займенники з компонентами бозна-, будь-, -будь, -небудь, казна-, хтозна- й под.: бо́зна-де, бо́зна-зві́дки, бо́зна-що; будь-котри́й, будь-хто́, будь-чи́й, будь-що́, будь-яки́й; котри́й-бу́дь, хто-бу́дь, чий-бу́дь, що-бу́дь, яки́й-бу́дь; котри́й-не́будь, хто-не́будь, чий-не́будь, що-не́будь, яки́й-не́будь; ка́зна-що, хто́зна-яки́й, але будь у ко́го, будь на чо́му, ка́зна з ки́м, ка́зна при ко́му (бо між займенником і компонентом з’являється прийменник).