§ 37. Велика та мала літері в тексті й реченні

А. З великої літери пишемо:

1) початкове слово будь-якого тексту, його окремих частин, розділів, підрозділів, параграфів тощо;

2) перше слово речення після крапки, знака питання (знака питання з крапками), знака оклику (знака оклику з крапками), трьох крапок, якими закінчується попереднє речення: У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (М. Коцюбинський); Вона пішла. А куди ж іти? Може, знову піти роботи шукати? Та де ж її знайдеш? Роботи! А нащо ж його й роботи шукати? (Б. Грінченко); Не буди мене... Ще трошки... Хвилиночку... Ой... (О. Довженко);

3) перше слово речення, що вставляється в текст між двома окремими реченнями чи приєднується до попереднього речення і береться в дужки: Як добре, що не світиться в сінях. (Нема нічого злого, щоб на добре не вийшло.) Хтось відчинив входову браму (Б. Лепкий); Довкола стовбура кружляємо. Ану, бува, наздоженеш. (Що цього вже не буде, знаємо, проте — живеш) (В. Стус);

4) перше слово підрядкових текстових виносок на зразок: Про це див. у праці...; Тут і далі цитуємо за виданням...; Цит. праця...; Там же...; Там само...;

5) початкове слово ухвальної частини тексту постанови, указу тощо, яка йде після слів постановляє”, “постановляю”, повідомляє”; також початкове слово тексту протоколу після слів “слухали”, “ухвалили”:

Кабінет Міністрів України постановляє: Перенести робочий день 9 березня на 11 березня цього року;

Слухали:

Фінансова дисципліна у виробничому об’єднанні Електроприлад. Інформація контрольно-ревізійної комісії (акт перевірки бухгалтерії та адміністрації додається).

Ухвалили:

Вказати головному бухгалтерові об’єднання “Електроприлад” п. Тарасенкові М. І. на недостатньо ефективний стиль роботи бухгалтерії з фінансовими документами, а генеральному директорові об’єднання п. Захарченкові В. М. на відсутність з його боку належного контролю за фінансово-господарською дисципліною в установі (з протоколу);

6) перше слово кожного рядка віршованого тексту (з огляду на авторську настанову) незалежно від наявності розділового знака в кінці попереднього рядка і від форми передачі такого тексту — строфами чи в суцільний рядок (в останньому випадку зберігати початкову велику літеру рядків, що не починають окремого речення, не обов’язково):

Україно! Доки жити буду,

Доти відкриватиму тебе (В. Симоненко);

І не хотілося мені, Щоб ти ночі, тії дні Минали в безрік (Я. Щоголів); Повітря склом виблискує ламким, І тиша ніжно дзвонить над полями (М. Рильський);

7) перше слово текстових рубрик, позначених цифрою (або великою літерою) з крапкою (у цьому разі одну рубрику від иншої також відокремлюємо крапкою):

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (додається) і ввести його в дію з 1 січня 1996року.

2. Міністерству статистики вжити заходів щодо створення та введення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

5.1. Асоціяція є юридичною особою.

5.2. Асоціяція має печатку встановленого зразка і штамп зі своїм найменуванням, може мати спеціяльні бланки, емблеми, значки, вимпели (зі Статуту асоціяції гімназій і ліцеїв України);

8) перше слово авторських діалогічних ремарок драматургічного тексту, поданих у дужках усередині або в кінці репліки чи монологу дійової особи: Валерій. Ну? (Дзвінок, бере трубку.) Так!.. Вислав сорок машин. Так, і сам виїжджав на кар’єр. (До Шумила.) Ну, закінчуємо! (О. Довженко); Л і л я. Я допоможу вам, дядю Пашо! (Підтримуючи Пахома Микитовича, виходить.) (Ю. Яновський).

9) перше слово ремарок, що подаються в дужках тексту промови і передають ставлення слухачів до сказаного: Слава і честь борцям за вільну незалежну Україну (Бурхливі тривалі оплески. Присутні встають і співають національний гімн) (з газети);

10) перше слово прикінцевих текстових ремарок (поданих у дужках) на зразок: (Закінчення в наступному номері); (Далі буде);

11) перше слово текстових ілюстрацій-речень, пода­них у дужках, лапках (усередині авторської фрази) або після двокрапки (наприкінці авторської фрази): Розглянемо односкладні речення типу Спать мені не хочеться;

Деякі односкладні речення (Світає; Дощить) мають нульову валентність (з наукової статті).

Примітка. У текстах великого державного або міжнародного значення (у парламентських та урядових постановах, державних та міжнародних актах тощо) актуалізовані слова і фрази можна повністю передавати великими літерами: Верховна Рада Української Радянської Соціялістичної Республіки урочисто ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення Української держави — УКРАЇНИ (з Акту проголошення незалежности України).

Великими літерами иноді передають також назви текстів та їх композиційно завершених частин, ключові слова рекламних текстів, реєстрові слова словникових статей, прізвища на афішах, у програмах, ділових паперах тощо: Фірма пропонує активний ВІДПОЧИНОК... (з газети); Нові КАРТРИДЖІ за новими цінами (з рекламного оголошення).

Б. З малої літери пишемо:

1) слова після крапок у реченні, що передають уривчастість мовлення: — Любити мені хочеться, мамо... Вас же любили колись. Може, я... знайду... мамо... знайду... (О. Довженко); — Дивіться... он там... встає (М. Коцюбинський); За ними ще один... ще... їх багато (В. Підмогильний);

2) слово в реченні, що стоїть після інтонаційно виділеної в ньому мовної одиниці зі знаками питання чи оклику: Все (довкруги? в тобі?) поснуло, бо ти все спиш, і спиш, і спиш (В. Стус); В нас уже є досвід — сумний досвід! — в загрозі втрати інтелектуального потенціялу, з різних причин не усунутій свого часу, криється лихо, далебі більше від економічних катастроф (з журналу);

Якщо інтонаційно виділене слово (чи слова) в тексті не є частиною речення, а саме виконує його функцію, то подальшу фразу починаємо з великої літери: Село! Село! Веселі хати! Веселі здалека палати, бодай ви терном поросли! (Т. Шевченко); Рідний край! На світі немає нічого дорожчого за нього, за землю, яка породила тебе і виростила (І. Цюпа);

3) перше слово текстових рубрик, позначених цифрою або малою літерою з подальшою круглою дужкою (у цьому разі одну рубрику від иншої відокремлюємо крапкою з комою або комою, якщо рубрики малослівні); так само перше слово текстових рубрик без будь-яких цифрових і буквених позначок і з початковим тире, напр.:

Комісія працює в таких напрямках:

а) координація роботи засобів масової інформації, які впливають на суспільну свідомість;

б) організація системи конкурсів, змагань, олімпіяд тощо;

в) організація тестування знань та профорієнтаційного прогнозування;

г) видача цільових чеків на освіту дітей;

ґ) індивідуальна робота з сім’ями (з газети);

Основними завданнями центрів є:

забезпечення прав громадян України...;

здійснення комплексу організаційних заходів...;

організація та здійснення широкого і систематичного рекламування об’єктів приватизації;

створення та ведення реєстрів акціонерів;

сприяння розвиткові в Україні фондового ринку (з Положення про центри сертифікаційних аукціонів);

Демократична шкала передбачає дотримання таких принципів:

— шкала — організація дітей і педагогів, які об’єдналися для спільної навчально-виховної діяльности;

— навчання учнів фінансується суспільством на основі загальної рівности;

— вчитель і учень мають право загального вибору;

— критерії якости навчально-виховного процесу — відповідність рівня підготовки випускників потребам суспільства, що перевіряється практикою (з газети);

4) перше слово ремарок, що подані наприкінці речення або тексту в дужках і вказують на їхнє джерело (якщо це слово не є власною назвою): У нас є ті духовності, що дають право увійти до європейського дому й стати врівень з цивілізованими народами світу (з виступу); Хочеш їсти калачі — не сиди на печі (прислів’я);

5) перше слово авторських діялогічних ремарок драматургічного тексту, поданих у дужках після найменування дійової особи: Міліціонер (іде до дверей, гукає). Свідок Чуйко! (Ю. Яновський); Карташов (яблуко випало з рук). Дозвольте, дозвольте!.. (О. Довженко).