§ 41. Велика та мала літери в назвах установ та організацій

А. З великої літери пишемо:

1) усі слова складених видових назв:

а) найвищих державних установ України: Верхо́вна Ра́да Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни, Генера́льна Прокурату́ра Украї́ни, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституці́йний Суд Украї́ни; також Центра́льна Ра́да (в УНР);

б) найвищих міжнародних організацій: Всесві́тня Ра́да Ми́ру, Генера́льна Асамбле́я ООН, Ра́да Безпе́ки та ин.;

в) установ, у назвах яких першому слову — видовому найменню підпорядковані инші видові найменування: Адміністра́ція Президе́нта Украї́ни, Асамбле́я Ра́ди Євро́пи, Конгре́с Всесві́тньої Ра́ди Ми́ру, Конгре́с США, Прези́дія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Сейм Литви́, Украї́нська Ра́да Ми́ру та ин.;

2) обидві частини видового найменування, що пишеться через дефіс: Ки́єво-Могиля́нська акаде́мія, Ки́єво-Пече́рська ла́вра, Кири́ло-Мефо́діївське товари́ство, Півде́нно-За́хідна залізни́ця, Свя́то-Миха́йлівський монастир та ин.;

3) перше слово складених видових назв (також підпорядковані видові найменування в їхній структурі):

а) державних, громадських, профспілкових, релігійних та інших установ, органів і організацій України (крім найвищих) і зарубіжних держав: Австралі́йський конгре́с тред-юніо́нів, Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни, Асоція́ція офіце́рів запа́су Украї́ни, Ви́щий арбітра́жний суд Украї́ни, Головна́ держа́вна податко́ва інспе́кція Украї́ни, Військо́во-морські́ си́ли Украї́ни, Ви́ща атестаці́йна комі́сія Украї́ни, Держа́вна рекла́мно-інформаці́йна компа́нія Украї́ни, Збро́йні си́ли Украї́ни, Конфедера́ція конголе́зьких профспіло́к, Націона́льна гва́рдія Украї́ни, Націона́льний банк Украї́ни, Націона́льна асамбле́я (законодавчий орган у ряді країн), Націона́льні збо́ри Фра́нції, Прези́дія Вели́кого наро́дного хура́лу Монго́лії, Прийма́льня Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Оща́дний банк Украї́ни, Ра́да канто́нів (верхня палата парламенту Швейцарії), Ра́да Федера́ції Росі́ї, Слу́жба безпе́ки Украї́ни, Спі́лка компози́торів Украї́ни, Схі́дно-Украї́нська інвестиці́йна компа́нія, Украї́нська гре́ко-католи́иька це́рква, Украї́нська правосла́вна це́рква, Устано́вчі збо́ри (представницький орган для вироблення конституції), Федера́льні збо́ри (у ряді зарубіжних країн), Федера́льне бюро́ розслі́дування (США), Федера́ція незале́жних профспіло́к Украї́ни, Федера́ція футбо́лу Украї́ни та ин.;

б) державних установ, військових і громадських організацій минулого: Держа́вна ду́ма (царської Росії), Зе́мський собо́р, Крайо́ва а́рмія (А́рмія Крайо́ва), Ра́да генера́льної старши́ни, Ра́да старі́йшин, Тимчасо́вий у́ряд, Украї́нські січові́ стрі́льці (Січові́ стрільці́), Украї́нська га́лицька (повста́нська) а́рмія та ин.;

в) міністерств і відомств та їхніх структурних підрозділів, урядових та парламентських комісій тощо: Головне́ архі́вне управлі́ння при Кабіне́ті Міні́стрів Украї́ни, Держа́вний департа́мент авіяці́йного тра́нспорту Украї́ни, Держа́вний коміте́т телеба́чення і радіомо́влення Украї́ни, Держа́вний ми́тний коміте́т Украї́ни, Комі́сія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни з пита́нь агропромисло́вого ко́мплексу, Комі́сія з держа́вних нагоро́д при Президе́нтові Украї́ни, Міністе́рство еконо́міки Украї́ни, Міністе́рство зо́внішніх економі́чних зв’язкі́в Украї́ни, Націона́льна радіокомпа́нія Украї́ни, Операти́вна міжві́домча комі́сія Кабіне́ту Міні́стрів Украї́ни, Прес-слу́жба Президе́нта Украї́ни, Ра́да націона́льної безпе́ки при Президе́нтові Украї́ни та ин.;

г) установ місцевого значення: Видавни́цтво при Льві́вському університе́ті і́мени І. Я. Франка́, Головне́ управлі́ння вну́трішніх справ (міста, области), Ки́ївський військо́вий о́круг, Коміте́т науко́во-техні́чної терміноло́гії НАН Украї́ни, Луга́нський обласни́й викона́вчий коміте́т рад наро́дних депута́тів, Центра́льно-Украї́нське видавни́цтво, Черні́гівська облспоживспі́лка, Шевче́нківський райо́нний військо́вий комісарія́т м. Ки́єва та ин.;

ґ) міжнародних громадських, профспілкових та инших організацій (крім найвищих): Всеєвропе́йська федера́ція кікбо́ксингу, Всесві́тня слу́жба пого́ди, Генера́льна конфере́нція ЮНЕСКО, Дитя́чий фонд ООН, Економі́чна і соція́льна ра́да ООН, Європе́йська конфере́нція профспіло́к, Європе́йська спі́лка демократи́чної мо́лоді, Європе́йський валю́тний фонд, Конфедера́ція футбо́лу Півде́нної Аме́рики, Міжнаро́дна асоція́ція украї́нських економі́стів, Міжпарла́ментський сою́з, Олімпі́йський конгре́с, Організа́ція з безпе́ки і співробітни́цтва в Євро́пі, Спі́льний ри́нок, Украї́нсько-німе́цький фонд та ин.;

д) політичних організацій України та инших країн світу: Демократи́чне об’є́днання “Украї́на”, Лейбори́стська па́ртія Великобрита́нії, Міжрегіона́льний блок рефо́рм, Наро́дний рух Украї́ни, Організа́ція украї́нських націоналі́стів, Па́ртія є́дности і ро́звитку (Індонезія), Рес-публіка́нсько-демократи́чна па́ртія Украї́ни, Селя́нська па́ртія Украї́ни, Украї́нська республіка́нська па́ртія, Федера́ція лібера́льних і демократи́чних па́ртій Європе́йського співтовари́ства та ин.

Примітка. Уточнення в назві політичної організації, подане в дужках, пишемо з малої літери: Соція́л-демократи́чна па́ртія Украї́ни (об’є́днана) — СДПУ(О);

е) виробничих об’єднань, підприємств, фірм, культурно-освітніх, наукових, навчальних установ, закладів культури, спорту, торгівлі, побуту тощо (повне офіційне найменування): Авія́ційний науко́во-техні́чний ко́мплекс і́мени О. К. Анто́нова, Ба́нківська акаде́мія Націона́льного ба́нку Украї́ни, Буди́нок дитя́чої тво́рчости, Буди́нок худо́жника, Спі́лка худо́жників Украї́ни, Дени́сівська сере́дня загальноосві́тня шко́ла, Ки́ївський ліце́й міжнаро́дних відно́син, Книжко́ва пала́та Украї́ни, Льві́вський пала́ц одру́ження, Марії́нський пала́ц, Музе́й наро́дної архітекту́ри та по́буту, Націона́льна о́пера Украї́ни і́мени Т. Г. Шевче́нка, Пала́ц правосу́ддя (у ряді країн), Сорбо́нна (університет у Парижі), Парк культу́ри та відпочи́нку і́мени М. Т. Ри́льського, Украї́нська ака́демія друка́рства, Украї́нський ві́льний університе́т, Націона́льна бібліоте́ка НАН Украї́ни і́мени В. І. Верна́дського та ин.

Примітка. В офіційних та рекламних текстах, на вивісках, покажчиках, етикетках тощо початкове родове найменування складеної назви установ та організацій пишемо звичайно з великої літери (також усі літери такої назви): Банк “Відро́дження”, Мілі́ція, Радго́сп “О́ржицький”, Се́ктор пере́кладів, Ша́хтаГлибо́ката ин. З великої літери пишемо умовні однослівні позначення установ та організацій як суб’єктів ділових контрактів, угод тощо: Музе́й, Об’є́днання, Підприє́мство, Управлі́ння та ин.

Індивідуалізовані образні найменування родових і видових назв у значенні “уряд”, “військове відомство”, “поліція”, “служба безпеки” тощо пишемо з великої літери: Бі́лий дім, Капіто́лій (вищі урядові кола США), Ки́їв (вищі урядові кола України), Кремль, Москва́ (вищі урядові кола Росії), Пекі́н (вищі урядові кола Китаю), Пентаго́н (військове відомство США), Ско́тленд-Ярд (поліційне відомство Великобританії) та ин.

Б. З малої літери пишемо:

1) родові позначення у складі офіційних видових найменувань різного типу: Ки́ївська міська́ ра́да наро́дних депута́тів, Міжнаро́дний коміте́т Черво́ного Хреста́ (організації); Держа́вна Третьяко́вська галере́я, Ка́рлів університе́т, Ки́ївський літерату́рно-меморія́льний буди́нок-музе́й Тара́са Шевче́нка (заклади); па́ртія Бла́нко (Уругвай), па́ртія Ве́нспуре (Норвегія), па́ртія Колора́до (Уругвай), па́ртія Хе́йре (Норвегія); аге́нтство Пре́нса лати́на, аге́нтство Франс прес та ин.;

2) родові назви типу банк, видавництво, відділення, комплекс, компанія, рада, сектор, товариство, управління, президія, приймальня, фірма в неофіційному вживанні: агропромисло́вий ко́мплекс, акціоне́рне товари́ство, банк “Украї́на”, видавни́цтво “Осві́та”, ві́дділ культу́ри, відді́лення гуманіта́рних нау́к, компа́нія з торгі́влі нерухо́містю, прези́дія худо́жньої ра́ди теа́тру, прийма́льня міні́стра, се́лищна ра́да, се́ктор о́бліку, спеція́лізо́вана вче́на ра́да (для захисту дисертацій), управлі́ння спра́вами, фі́рма “Роксала́на” та ин.;

3) традиційні неофіційні назви вітчизняних і закордонних державних (представницьких та адміністративних) органів: бундесра́т, департа́мент, пала́та, джирга́, конгре́с, ландта́г, меджлі́с, муніципаліте́т, парла́мент, сейм, сена́т, со́ртинг, у́ряд, хура́л та ин.