§44. Велика те мала літери в назвах форумів, з’їздів, сесій, конгресів, наукових конференцій, симпозіумів, фестивалів, спортивних змагань

А. З великої літери пишемо початкові слова офіційної назви:

1) внутрішніх та міжнародних форумів різного характеру: Всесві́тній конгре́с за мир і життя́, про́ти я́дерної збро́ї; Конгре́с за́хисту культу́ри (Париж, 1935 р.); Всесві́тня конфере́нція з авто́рського пра́ва; Всеукраї́нська педагогі́чна конфере́нція; VII Міжнаро́дна конфере́нція з пробле́м семанти́чних дослі́джень; І Міжнаро́дний симпо́зіум: “Люди́на: мо́ва, культу́ра, пізна́ння”; II Міжнаро́дний з’ї́зд славі́стів; II Всеукраї́нські чита́ння з прав люди́ни та ин.;

2) внутрішніх та міжнародних фестивалів, конкурсів, змагань: І́гри до́брої во́лі, Олімпі́йські і́гри, Міжнаро́дний ко́нкурс дитя́чого малю́нка, Міжнаро́дний ко́нкурс пія́ністів і скрипалі́в і́мени П. І. Чайко́вського; Міжнаро́дний кінофестива́ль краї́н А́зії, А́фрики, Лати́нської Аме́рики та ин.

Б. З малої літери пишемо родові найменування у складі назв форумів, змагань, зібрань тощо різного типу і рангу: виробни́ча нара́да, зимо́ва Олімпія́да, Ка́ннський кінофестива́ль, конгре́с україні́стів, Панамерика́нські і́гри, Потебня́нські чита́ння, се́сія Верхо́вної Ра́ди Украї́ни, Всеукраї́нський церко́вний собо́р та ин.