§ 97. F, PH, TH

1. F і ph передаємо буквою ф: фа́брика, факт, фана́тик, фарту́х, фах, федерати́вний, фігу́ра, фіна́л, фо́рма; фі́зика, філосо́фія, флегма́тик, фоне́тика, фо́сфор, фра́за; А́фрика, Флоре́нція, Фра́нція; Філаде́льфія, Фінікі́я; Феб, Фе́дра.

2. Th у словах грецького походження залежно від узвичаєного засвоєння на ґрунті української мови передаємо:

а) буквою т:

антоло́гія, а́стма, бібліоте́ка, гіяци́нт, дифто́нг, еритроци́ти, есте́тика, е́тика, ети́л, лабіри́нт, матема́тика, метате́за, ме́тод, ортодокса́льний, ортопе́дія, ортофо́нія, партеногене́з, пате́тика, пітека́нтроп, піто́н, ритм, таласо́їд, тало́м; теа́тр, те́за, теза́врус, теї́зм, те́ма, теого́нія, теоре́ма, тео́рія, те́рми, те́рмос, терпенти́н, тимі́н, тіосульфа́т, то́ракс, тромб, трон; Амальте́я, Бористе́н, Іта́ка, Ле́та, Промете́й, Та́лія (муза), Те́кля, Тесе́й та ин.;

б) буквами ф і т:

ана́фема – ана́тема, арифме́тика – аритме́тика, дифіра́мб – дитира́мб, ефі́р - ете́р, ка́федра – кате́дра, логари́фм – логари́тм, міф - міт, марафо́н – марато́н, орфогра́фія – ортогра́фія, орфое́пія – ортое́пія, Афі́на – Ате́на, Афі́ни – Ате́ни, Гефсима́нський – Гетсима́нський (сад), Голго́фа – Голго́та, Ефіо́пія— Етіо́пія, Кори́нф –Кори́нт, Парфено́н — Партено́н та ин.;

в) у власних іменах людей грецького походження співіснують фонетичні варіянти, зумовлені різною традицією передування грецької th: Ате́на, Опана́с (Пана́с) – Атана́сій – Афана́сій, Агата́нгел – Агафа́нгел, Ма́рта — Ма́рфа, Мефо́дій — Мето́дій, Тимофі́й — Тимоте́й, Таде́й— Фаде́й, Фе́дір — Теодо́р, Феодо́сій — Теодо́сій (Тодо́сь) та ин.; пор. ще: Савао́ф — Савао́т, Матві́й — Маті́й.

3. Th, якому в словах англійського походження відповідає глухий звук [θ], передаємо через т: три́лер (thruller); Bopm (Worth), Гри́ффіт (Griffith), Да́ртмут (Dartmouth), Сміт (Smith), Те́ккерей (Thackeray), Те́тчер (Thatcher), Торнда́йк (Thorndike) та ин.

Th, якому в англійській мові відповідає дзвінкий звук [ð],  передаємо через з: Ре́зерфо́рд (Rutherford), але Ґолсуо́рсі (Galsworthy).