Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено забагато відповідників, результат було обмежено 150-ма статтями
Спробуйте звузити ваш пошук: лише серед російських слів або лише серед українських слів

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Абони́рование, -ро́вка – передпла́чування.
Ани́с – га́нус.
-овка – ганусі́вка.
-овый – ганусо́вий.
Аранжи́ровать – аранжува́ти, упорядкува́ти, упоряди́ти, уложи́ти.
-о́вка – аранжува́ння.
Ассигно́вка – асигна́та, асигнува́ння.
Баллотирова́ние, -тиро́вка – голосува́ння, балотува́ння.
Закрытое -ие, -вка – закри́те голосува́ння, з. балотува́ння.
Бальзами́рование, -ро́вка – бальзамува́ння.
Белоголо́вка, бот. – ку́ряча ла́пка, ку́ряче стеге́нце.
Берего́вка, зоол. – куличо́к побере́жний, берегови́чка.
Берё́зовка (настойка на берёз. почках) – бере́зівка.
Бесо́вка – біси́ха, чорти́ха, чорти́ця.
Бинтова́ние, -то́вка – бинтува́ння, бандажува́ння, оповива́ння, завива́ння.
Бракова́ние, -ко́вка
1) бракува́ння, сортува́ння;
2) ґан(ьд)жува́ння, ґанчува́ння.
Бронзирова́ние, -ро́вка – бронзува́ння.
Бро́нзовка золотистая, зоол. – оле́нка.
Броширова́ние, -ро́вка – брошурува́ння.
Брусни́ковка – брусникі́вка.
Брусо́вка – терпу́г, брусови́к.
Бубно́вка (карта б. масти) – дзві́нка (р. -ки).
Буксирова́ние и -ро́вка – буксирува́ння.
Вербова́ние, -вка – вербува́ння, вербу́нок, за́тяг.
Вербо́вка, см. Вербова́ние.
Вертиголо́вка, см. Вертише́йка.
Винто́вка, -то́вочка – ґвинті́вка, ґвинті́вочка, ґвинті́вонька.
Винто́вка с укороченным (позже) стволом – куца́к, одрі́з(а́н), ути́нок, ві́дтинок, куцопа́л.
Воро́вка – злоді́йка, здодія́чка.
Вы́ковка – ви́ков, вико́вування, сов. ви́кування, викуття́.
Глазирова́ние, глазиро́вка
1) глазурува́ння, глянсува́ння;
2) (
посуды) полива́ння.
Голова́, голо́вка, голо́вушка
1) голова́,
ум. голі́вка, голі́вонька, увел. голови́ще.
Выше всех -о́ю – за всі́х голово́ю ви́щий.
Рубить, отрубить го́лову кому-л. – стина́ти, стя́ти кому́ го́лову, стина́ти, стя́ти кого́.
Задирать -ву – де́рти го́лову, (иронически) ки́рпу гну́ти.
Повесить -ву – похню́пити го́лову, похню́пити ніс, похню́питися, пону́ритися.
В голове́, как молотом бьёт – в голові́ так і кре́ше, в голові́ на́че ковалі́ кую́ть.
Вниз голово́й, см. Вниз.
Ходить с непокрытой голово́й (ирон. о замужней женщине) – воло́ссям світи́ти.
С непокрытой -во́й – простоволо́сий.
Покачать голово́ю – покрути́ти голово́ю, похита́ти голово́ю.
Кивнуть -о́й – кивну́ти голово́ю.
Поднимать го́ловы – набира́тися ду́ху, смі́ливости.
Стоять, постоять голово́й за кого-л., за что-л. – ва́жити життя́м за ко́го, відва́жувати, відва́жити життя́ за ко́го, за що.
Платиться, поплатиться голово́й – наклада́ти (накла́сти, наложи́ти) голово́ю (душе́ю), заплати́ти своє́ю голово́ю.
Сложить го́лову – лягти́ голово́ю, зложи́ти го́лову, тру́пом лягти́.
Бей в мою го́лову! – бий моє́ю руко́ю!
Мылить, намылить го́лову кому-л. – ми́лити, нами́лити чу́ба, чупри́ну, (длительно) скребти́ мо́ркву кому́.
Осмотреть кого с головы́ до ног – обмі́ряти, обки́нути кого́ по́глядом від голови́ до ніг.
Очертя го́лову – о́сліп, нао́сліп, на одча́й душі́, на одча́й бо́жий.
Сломя го́лову – стрімголо́в, про́жо́гом.
Голова́ кругом идёт – голова́ о́бертом іде́ (хо́дором хо́дить, кружка́ йде), голова́ тумані́є, моро́читься (па́морочиться) світ, голова́ макі́триться, світ ве́рнеться кому́.
Закружилась голова́ у кого-л. – заморо́чи́ло го́лову кому́, заморо́чи́лася голова́ кому́.
Не сносить ему головы́ – накладе́ він голово́ю, не топта́тиме він ря́сту.
Как снег на́ голову – нежда́но-нега́дано, несподі́вано.
Разбить на́ голову – впень, до ноги́ поби́ти.
Сколько голо́в, столько умов – що голова́, то ро́зум.
С больной головы́ на здоровую – швець заслужи́в, а коваля́ пові́сили; винува́та діжа́, що не йде на ум їжа́.
Глупые го́ловы – цві́лі го́лови.
Глупая голова́ – дурна́, капу́стяна голова́, макі́тра.
Низкоостриженная (или голая) голова́ (насмешл.) – ги́ря, макоти́ря.
Лохматая г. (насмешл.) – ку́дла, ку́чма.
Сорви-голова́ – ши́беник, шиба́й-голова́.
Победная голо́вушка – побіде́нна голі́вонька.
Жить одною голово́ю – самото́ю жи́ти.
Он (она) живёт одною голово́ю – одни́м-оди́н (одна́) живе́, самото́ю живе́.
С головы́ на́ голову – всі до о́дного (жо́дного), геть-усі́.
Вооруженный с ног до головы́ – о[у]збро́єний до зубі́в.
Голова́ сахару – голова́, брила́ цу́кру.
Голова́ пласта (геол.) – лоб верстви́.
Мёртвая голова́ (бабочка) – летю́чий паву́к.
В голова́х – в голова́х.
В го́ловы – в го́лови, під го́лову.
Под голова́ми – під го́ловами.
Из-под головы́ – з-під голі́в;
2) (
ум. память) голова́, ду́мка.
Мне приходит, пришло в го́лову – мені́ спада́є, спа́ло на ду́мку, упада́є, упа́ло на ду́мку, набіга́є, набі́гло на ду́мку, сплива́є, сплило́ на ду́мку.
Забрать себе в го́лову – убга́ти собі́ в го́лову, у го́лову забра́ти, узя́ти щось собі́ в го́лову, взя́ти собі́ ду́мку.
Засело что-л. в голове́ – запа́ло щось у го́лову, урої́лось у го́лову кому́. [Урої́всь мені́ в го́лову Семе́н небі́жчик].
Не выходит из -вы́ что-л. – не схо́дить, не вихо́дить, не йде з ду́мки, стої́ть мені́ на ду́мці.
Ломает себе го́лову – клопо́че собі́ го́лову; су́шить собі́ го́лову (мо́зок), у го́лову захо́дить, хо́дить до голови́ по ро́зум.
Взбрело в -ву кому – ухопи́лося голови́ кому́, спа́ло на ду́мку, (вульг.) забандю́рилося кому́ що.
Потерять -ву – стеря́тися, заморо́читися.
Теряю го́лову – не дам собі́ ра́ди, нестя́млюся, не́стямки напа́ли мене́.
Вбить в го́лову кому – втовкма́чити кому́.
Выкинуть из головы́ – спусти́ти з ду́мки що.
Пойти с повинной голово́й к кому – повини́тися (повинува́титися) кому́, учини́ти поко́ру.
Голова́ полна тяжёлых мыслей – важкі́ ду́ми обсі́ли го́лову.
У него голова́ не в порядке – нема́є в ньо́го (не стає́ йому́) тре́тьої (деся́тої) кле́пки в голові́.
Вскружить кому го́лову – закружи́ти (закрути́ти) кому́ го́лову.
Забивать кому -ву – моро́чити го́лову кому́, па́мороки забива́ти кому́;
3) (
начальник, предводитель) голова́.
Голова́ городской, сельский – голова́ міськи́й, сі́льськи́й.
Быть, служить -во́й – головува́ти.
Пробыть, прослужить голово́й – проголовува́ти.
Он всему делу голова́ – він до всьо́го приві́дця (приві́дець, призві́дник), він на все голова́.
Голо́вка, -вочка
1)
см. Голова́;
2) (
у растений) голі́[о́]вка. [Голо́вка капу́сти].
Маковая голо́вка – ма́ківка;
3) (
оконечность различных предметов, напр., гвоздя) голо́вка, ша́пка, ша́почка; (только шарообразная) булава́, га́лка, буру́лька;
4)
голо́вки (в сапогах) – при́шви, передки́.
Петушьи голо́вки, бот. (Lamium purpureum) – кра́сна кропива́, ша́ндра.
Голодо́вка, голоду́ха
1) (
голодное время) голодне́ча, голоді́вка, голо́ддя. [Спа́сівка – ла́сівка, а Петрі́вка – голоді́вка];
2) (
голодание) (до́вге) голодува́ння.
С голоду́хи – з до́вгого голодува́ння, з голодне́чі.
Гравиро́вка, см. Гравирова́ние.
Гримиро́вка, см. Гримирова́ние.
Грунто́вка, см. Грунтова́ние.
Группиро́вка, см. Группирова́ние.
Грушо́вка – груші́вка, дулі́вка. [Ви́пили по ча́рці дулі́вки].
Декати́рование, декатиро́вка – декатирува́ння, промо́чування.
Дешё́[о́]вка
1) деше́ва річ;
см. Дешеви́нка;
2)
см. Дешеви́зна.
Купить по -ке – купи́ти де́шево;
3) (
распродажа товаров по уменьш. ценам) деше́вий торг, деше́вий розпро́даж (р. -жу) (м. р.);
4) (
простая водка) деше́ва (р. -вої), сива́к.
Дешифри́рование, дешифра́ция, -фро́вка – розшифро́вування, розшифрува́ння.
Джигито́вка, -ова́ние – гарцюва́ння, джиґітува́ння.
Дикта́нт, то же что и Дикто́вка – дикта́нт. [Листа́ до си́на зложи́в їй яки́йсь писа́ка під її́ дикта́нт (Крим.). В дикта́нті бага́то помило́к].
Диктова́ние и Дикто́вка – диктува́ння, прока́зування.
Дикто́вка
1) (
действ.) диктува́ння, прока́зування;
2) дикта́нт, (
стар.) дикту́ра.
Писать по -вке, под -вку – писа́ти з го́лосу, за диктува́нням.
Дорисо́вывание, дорисо́вка – домальо́вування, допи́сування (фа́рбами); сов. домалюва́ння, дописа́ння.
Драпиро́вка – драпува́ння.
Дрессиро́вка – муштрува́ння, му́штра, дресува́ння.
Дубо́вка (порода дыни) – дубі́вка.
Дубра́[о́]вка, бот. (раст.) –
1) (
Potentilla Tormentilla – курзі́лля;
2)
Ajuga reptans – сухове́ршки (р. -ків), живу́чка;
3)
Veronica Chamaedrys – безве́ршки (р. -ків), решітни́к, га́динець (р. -нця) (гал.), приворо́т (р. -ту), приворо́тки (р. -ток).
Дюймо́вка (доска) – па́лі́вка, цале́ва до́шка, одноца́льна до́шка, однопальці́вка.
Ежеви́ковка (ежевичная наливка) – ожи́нівка.
Ежеголо́вка, ежеголо́вник, бот., Sparganium – їжа́ча голі́вка.
Жидо́вка, см. Евре́йка.
Жлудо́вка (карта пиковой масти) – вині́вка, вино́ва ка́рта.
Забасто́вка – страйк (-ку).
Забракова́ние, Забрако́вка – з(а)бракува́ння, зґандж[ч]ува́ння.
Загото́вка
1) заготі́вля;
см. Заготовле́ние.
-ка хлеба – заготі́вля хлі́ба.
Хлебная -ка – хлі́бна заготі́вля;
2) (
у сапожн.) загото́вина́, готови́к; загото́влене (-ного). [Ма́ю на чо́боти готовики́].
Загрунто́вка, см. Загрунто́вывание.
Зако́вка
1) зако́вування, закува́ння;
2)
см. Зако́в.
Замаскиро́вывание, Замаскирова́ние, -ровка – замаско́вування, замаскува́ння.
Зарисо́вка – зарисува́ння.
За́совка осевая – льо́ник (-ка).
Застано́вка, см. Засло́н.
Застрахова́ние, Застрахо́вка – забезпе́чення, застрахува́ння, (гал.) заасекурува́ння кого́, чого́ від чо́го.
Зашнуро́вка
1) (
действ.) зашнурува́ння;
2) (
приспособление) шнурі́вка.
Зенко́вка
1) (
действие) зенкува́ння;
2) (
качество работы) зенкува́ння, зенко́вання;
3)
см. Зе́нкель.
Зерно́вка
1) (
сеянец) зерні́вка, зерня́к;
2)
зоол., насек. Bruchus – стручня́к.
-ка гороховая – стручня́к-горохої́д.
Зерночисти́лка, Зерносортиро́вка – зернові́йка, ві́ялка, зернові́ялка.
Зимо́вка
1) зи[і]мі́вля (-влі) (
и ср. р.); см. Зимова́ние. [Учо́ра парохо́д став на зимі́влю (Кониськ.). Жураве́ль ка́же: «прийми́ мене́, лиси́чко, на зімі́влю» (Рудч.)]:
2) (
поздняя дыня) зимі́вка;
3) зимове́ я́блуко, зимни́ця (Греб.).
Зло́вка (злая женщина) – злі́сниця, з’їду́ха.
Злосло́в, -сло́вка – злорі́ка (общ. р.).
Золо́вка – зови́ця, (диал.) зову́хна. [Ой як мені́ та зови́цю сестри́цею зва́ти (Метл.)].
Зонди́рование, Зондиро́вка – зондува́ння.
Зубро́вка
1)
раст. Hierochloa odorata – ча́полоч[ть] (-ч[т]и);
2) (
настойка) зубрі́вка.
Зя́блик, Зя́блица, Зябло́вка, пт. Fringilla caelebs – зя́блик, сніга́рик, сніга́р (-ря́) (Полт.), (угорск.) знига́рик, букивча́к.
Изгото́вка
1)
см. Изготовле́ние;
2)
взять ружьё на -ку – узя́ти рушни́цю напоготі́в (Кон.).
Изолиро́вка – (действие) см. Изоля́ция 1;
2) (
предмет) ізоля́ція.
Иллюмино́вка
1) ілюмінува́ння, осві́тлювання чого́ (мі́ста, буди́нків);
2) розмальо́вування, кольорува́ння чого́ (карти́н).
Ило́вка (иловатая глина) – г[ґ]лей (-ле́ю).
Инструментиро́вка – (ін)струментува́ння.
Инструменто́вка и -та́ция – (ін)струментува́ння.
Инсцениро́вка – інсценува́ння.
Калга́новка (калганная настойка) – калгані́вка.
Калибри́рование и Калиброва́ние, Калибро́вка – калібрува́ння.
Кали́новка (калин. наливка, настойка) – кали́нівка.
Канто́вка (молоток) – буша́рда, канті́вка.
Квасцо́вка – галу́нення.
Ке́дровка, пт. Nucifraga caryocatactes L. – кедру́ша, горіша́нка (звича́йна), луско(го)рі́х, кря́чка.
Кисло́вка, техн. – кислотува́ння, кислото́вання.
Клинцо́вка, см. Клинцова́ние.
Клю́ковка – (клюквен. ягода) журав(л)и́на, журав(л)и́нка.
Княжени́ковка – мамурі́вка.
Ко́вка
1)
см. Кова́ние 1 и 2.
Железо хорошей -ки – залі́зо до́брої ко́ванки, до́бре ви́куте (ску́те) залі́зо;
2) (
собир.) ко́вань (-ни); (металлич. оковка) оку́ття́, за́ківка.
Козло́вка, бот. Carum Carvi L. – кмин (-ну).
Коко́ва, Коко́вка
1) голо́вка;
срвн. Набалда́шник и Голо́вка 3;
2) (
агрон.: дерев. молоток) до́вбня, довбе́шка;
3) кий (
р. ки́я́), кийо́к (-йка́), клю́чка; срвн. Па́лка;
4) стуса́н, туса́н (-на), стуса́к (-ка́), сту́сень (-сня);
срвн. Тума́к.
Коксо́вка, см. Коксова́ние.
Колдо́вка, см. Колду́нья.
Колиро́вка, см. Колирова́ние.
Колото́вка
1) (
мутовка) колоті́вка, збива́чка, копи́стка;
2) (
водяная мельница) млино́к (-ка́), (гал.) ко́лотов (-тва);
3) (
сплетница) коло́тниця, колоту́ха, плету́ха, бреху́ха, (болтунья) базі́ка, лепе́тя;
4) (
упрямец, ленивец, общ. р.) леда́що (-ща), нікче́ма;
5) (
лопаточка) копи́стка.
Командиро́вка – відря́дження, ви́рядження, командирува́ння.
Научная -ка – науко́ве відря́дження.
Конвоиро́вка, см. Конвои́рование.
Коно́вка – ко́но́[і́]вка, кі́нва, ум. ко́но́[і́]вочка, коні́вонька.
Конструи́рование, Конструиро́вка – конструктува́ння, конструюва́ння.
Контракто́вка, см. Контрактова́ние 1 и 2.
Контрапунктиро́вка, см. Контрапункта́ция 1 и 2.
Контрасигнова́ть, Контрасигно́вка, см. Контрассигни́ровать, Контрассигни́рование.
Концентро́вка, см. Концентра́ция.
Концо́вка – кінці́вка.
Коняко́вка, бот. Vicia sativa L. – ви́ка.
Копирова́ние и Копиро́вка
1) копіюва́ння, спи́сування;
2) (
подражание кому) удава́ння, наслі́дування, копіюва́ння кого́, чого́.
Копулиро́вка – копулюва́ння.
Коро́вка
1) корі́вка, корі́вочка, корі́вонька;
2)
божья -ка, энтом. Coccinella – со́нечко, серде́нько, зозу́лька, бе́дрик;
3)
см. Коро́вник 3.
Корчо́вка, см. Корчева́ние.
Костюмиро́вка – убира́ння, одяга́ння, костюмува́ння.
Котиро́вка
1) (
обращение ценных бумаг) котирува́ння;
2) (
установление биржевой цены) нотува́ння.
Крейсе[и]рова́ние, Крейсе[и]ро́вка – крейсува́ння, кружля́ння, кружа́ння мо́рем.
Кресто́вка
1)
зоол. (лисица с бурым крестом по рыжей шерсти) крижа́к (-ка́);
2) (
карта трефовой масти) жирі́вка, хресті́вка;
3)
бот. Crucianella L. – крижівни́ця, дід, ста́рець (-рця);
4)
зоол. (мотылёк Phalaena) – мете́лик полуно́чник (Сл. Ум.).
Крокиро́вка – кроко́вання; (о действии) крокува́ння, оконч. скрокува́ння.
Кротоло́вка – па́стка (ла́пка) на кроти́.
Крутиголо́вка, пт. Junx torquilla L. – крутиголо́вка, крути́голов, круті́й (-тія́), гівго́р, гівга́ч (-ча́), кривов’я́з (-за).
Крыжо́вниковка (настойка) – аґрусі́вка.
Крысоло́вка
1) па́стка (ла́пка) на щурі́ (пацюки́);
2) (
собака) щуроло́в.
Кузо́вка, см. Кузово́к.
Лавиро́вка, см. Лави́рова́ние 1 и 2.
Лакиро́вка
1) (
действие) см. Лакирова́ние;
2) (
работа) покі́ст (-ко́сту). [Таке́ гладе́ньке як покі́ст (Н.-Вол. п.)].
Ла́стовица и Ла́стовка (в рубахе) – ла́стка, ла́стівка, ла́стови́ця.
Лесо́вка (лесная яблоня) – лісова́ я́блуня, лісни́ця.
Лесозагото́вка – деревозаготі́вля, заготі́вля де́рева, деревозагото́влення.
Ле́стовка – лі́ствичка, шку[і]ряні́ чо́тки (-ток) (у старові́рів), чо́тки-щаблі́вки (-вок).
Лино́вка, см. Линё́вка.
Ли́повка – ли́півка.
Листо́вка
1) (
лубок) листі́вка; (летучка) мете́лик;
2)
зоол. Folliculus – кожу́лька;
3)
см. Ло́бзик.
Литографиро́вка – літографува́ння (-пня).
Литро́вка, см. Литрова́ние.
Лицо́вка
1) (
действие), см. Лицева́ние 1 - 5;
2) (
работа)
а) личкува́ння, личко́вання, лощі́ння, ґлянсува́ння;
б) облицьо́вування, облицюва́ння;
в) лицюва́ння;
г) личкува́ння (кра́му);
срв. Лицева́ть 1 - 4;
3) (
инструмент) лощи́ло; см. Лощи́ло.
Лугови́ца, зоол.
1)
пт. Glareola – дери́хвіст (-хвоста), ки́рчик (-ка);
2)
-ви́ца и Луго́вка, пт. Vanellus vanellus L. – лугови́ця, лугі́вка, ча́йка звича́йна.
Лу́ковка
1)
бот. – цибу́лька, цибули́нка. [Оле́на кру́гла як цибу́лька (Н.-Лев.)];
2) (
строит.: куполок) цибу́лька.
Ма́ковка
1) ма́ківка, (
ум. ма́ківочка, ма́ківонька), голо́вка з ма́ку. [Налама́ла ма́ківок, повитру́шувала з їх мак (Грінч.). Ба́ба головки́ з ма́ку позрі́зувала (Рудч.)];
2) (
купол) ма́ківка, ма́ковиця, верх, ба́ня;
3)
см. Ма́ку́шка;
4) (
верхушка здания, высокого предмета) вершо́к (-шка́), верше́чок (-чка), верхі́вка.
Мали́новка
1) (
наливка) малині́вка, малиня́к (-ку́). [Піди́ вточи́ малиняку́ з сулі́ї (Липовеч.)];
2)
зоол. Erithacus rubecula L. – вільша́нка;
3)
зоол. Sylvia hortensis – кропи́в’янка садова́;
4)
-ка лесная, зоол. Hyppolais icterina – берестя́нка, вівча́рик (садови́й).
Марино́вка, см. Маринова́ние.
Маркиро́вка
1) (
действие) см. Маркирова́ние 1 - 3; оконч. порахува́ння, відзна́чення; замаркува́ння; позна́чення;
2) (
знак) за́значка.
Марширо́вка, см. Марширова́ние.
Маскиро́вка, см. Маскирова́ние.
Массиро́вка – масува́ння.
Массо́вка – масі́вка.
Меблиро́вка
1) (
действие) см. Меблирова́ние;
2) (
обстановка) ме́блі (-лів), умеблюва́ння, умебльо́вання. [Лі́жко дерев’я́не та невели́чкий сто́лик, – ото́ й по всьо́му вмеблюва́нню (Короленко)].
Медо́вка, бот. Melissa officinalis L. – ройови́к (-ка́), ма́точник, кади́ло.
Моделиро́вка
1) (
действие) моделюва́ння, оконч. з[за]моделюва́ння;
2) (
результат) моделюва́ння, модельо́вання.
Модулиро́вка, см. Модуля́ция 1.
Можжеве́ловка – ялівці́вка.
Монтиро́вка – монтува́ння (-ння), монта́ж (-жу).
Моржо́вка
1) рушни́ця-моржі́вка;
2)
бот. Cucumis Melo L. – ди́ня-зимі́вка, дубі́вка.
Морко́вка (один корешок) – моркви́на, моркви́нка, мо́рко́вка.
Моско́вка
1) моско́вка;
2)
зоол., пт. Parus ater – сини́ця чо́рна (мала́).