Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «набіл»
Шукати «набіл» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Моло́чный – моло́чний.
-ный цвет – моло́чний ко́лір (-льору).
-ная корова, -ный скот – моло́чна (молочли́ва, ді́йна) коро́ва, худо́ба. [Корі́вка моло́чна (Г. Барв.). Худо́би ді́йної у йо́го бе́зліч (Крим.)].
-ные продукты – моло́чні проду́кти, (дойво) ді́йво, ді́йливо, набі́л (-лу), збір (р. збо́ру), корі́вне (-ного). [Ори́сю заста́вила на́чиння ми́ти, а сама́ справля́лася коло ді́йва (Свидн.). Я коло ді́йлива ходи́ла (Г. Барв.). Збір пога́ний, бо молока́ ма́ло (Зміївщ.). Варе́ників!.. Моя́ дити́но, нема́ корі́вного, нема́ си́ну (Г. Барв.)].
-ная каша, -ный суп – моло́чна ка́ша, моло́чний суп. [Моло́чна ка́ша упрі́ла (Рудч.)].
-ное (кушанье) – моло́чне (-ного), молочи́на.
-ный телёнок, поросёнок – моло́чне теля́(тко), порося́(тко), молочня́к (-ка́).
-ная лихорадка – моло́чниця.
-ный брат – моло́чний брат.
-ные зубы – моло́чні зу́би.
Набе́лка
1) (
действие) набі́лювання, оконч. набі́лення;
2) (
состав для беления) набі́л (-лу).
Проду́кт – проду́кт (-ту), ви́ріб (-робу); (произведение) ви́твір (-вору), ви́плід (-плоду); (приобретение, достижение) здобу́ток (-тку). [Проду́кт пра́ці. Він приро́дний проду́кт ї́хньої ха́тньої атмосфе́ри (Крим.). На́ші думки́ про світ – це ви́твір на́шої фізи́чно-психі́чної організа́ції].
-ду́кт исследования – ви́слід (-ду).
Сельско-хозяйственные -ду́кты – сі́льсько-господа́рські проду́кти.
Молочные -ду́кты – моло́чні (молоча́рські) проду́кти, ді́йво, набі́л (-лу).
С’естные -ду́кты – харчі́ (-чів).
Прибавочный -ду́кт, пол.-эконом. – надпроду́кт (-ту).

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Продукт – (лат.) продукт:
молочные продукты – молочні продукти; набіл;
продукт сгорания – продукт згоряння;
продукты питания – харчі́, харчові́ проду́кти, харчовина́.
[Бездимний тютюн! Яка то велика річ! Правда, я ще не зовсім вигадав сей продукт, тепер я саме роблю досліди (В.Самійленко). Двох день було досить, щоб він міцно засвоїв усі істини будови сценарію, що, до речі, й не належать до складних. Практичний кінодосвід раз у раз подавав йому відповідні ілюстрації, і він вдоволено посміхався, гадаючи, що в світі нічого марно не гине, навіть захоплення дівчиною може дати різні бічні продукти виробництва, як коксування вугілля — нафталін, фенол, бензол, винний спирт, ефір та різноманітні фарби (В.Підмогильний). І раптом із-за повороту на Дрицаки, про який попереджала табличка край шляху, неквапом, як водиться в понеділок зрання, виповз трактор із причепом гною, прямуючи десь у справах із настільки цінним продуктом скотарства (Г.Ручай). Продукти харчування — це неперетравлені рештки їжі та біомаса симбіотичних бактерій з додатком слизу та злущених клітин епітелію слизової оболонки травного тракту, тобто екскременти (М.Гінзбург, О.Спірін). Напівканцелярит (принаймні строгу сполуку) «харчові продукти» варто вживати в контекстах, коли важливо, що це і природні харчі, і продукти їхнього перероблення, а покруча «продукти харчування» із загальної мови варто пересунути до терміносистеми гастроентерології, якщо медики такого терміна потребують (В.Кубайчук). Запам’ятайте, нарешті, що «продукти харчування» — це гімно. Так само, як «продукти згоряння» — дим (О.Негребецький). Людина — побічний продукт кохання (С.Є.Лєц). Коли любов згасає, її потрібно або розігріти, або викинути. Це не той продукт, який зберігається в прохолодному місці (Едіт Піаф). — Який найвидатніший продукт хемії на сьогодні? — Блондинки]. Якщо вірити «Словнику іншомовних слів», то «Продукт (від лат. productus — вироблений) — а) споживча вартість, матеріальний результат праці людини; б) речовина, що її здобуто хімічним способом з інших речовин; в) переносно — наслідок, результат певних умов, навколишнього середовища, породження чого-небудь». Отже, «харчовий продукт» відрізняється від «продукту харчування» тим, що перший люди їдять, а другий — результат цього процесу. Тому, слід перекладати «харчовий продукт», «харчі», зважаючи на те, що саме такий сенс (чомусь) вкладено в російські «продукты питания», які замінили цілком прийнятні «пищевые, съестные продукты».
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

МОЛО́ЧНЫЙ, молочные проду́кты на́бі́л, ді́йливо;
молочная фе́рма ще молоча́рня.
ПРОДУ́КТЫ, моло́чные проду́кты на́бі́л, забут. ді́йливо.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Молочный
• Молочное кушанье
– молочна страва; молочне (молочина).
• Молочные продукты, молочные скопы
набіл; дійво; збір; (іноді) корівне. [Вареників… Моя дитино, нема корівного, нема сирку. Барвінок.]
• Молочные реки и кисельные берега
(нар.) – медові ріки з ситовими берегами; молочні ріки і масляні береги.
Продукт
• Молочные продукты
– молочні продукти; набіл.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Набі́л, -лумолочные продукты.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Продукт
1) – проду́кт (-ту)
; -ты молочные – моло́чні проду́кти, набі́л (-лу); -ты пищевые, съестные – харчові́ проду́кти, ха́рч (-чу, м. р.); харч (-чі, ж. р.); п. производства – проду́кт виробництва, виріб (-робу); получать продукты в свежем виде – дістава́ти сві́жі проду́кти; сберечь скоропортящиеся -ты – зберіга́ти скорогнилі (нетривкі́, що ско́ро псуються) проду́кти;
2) (
результат) – на́слідок (-дку); п. исследованный – вислід (-ду);
3) (
достижение) – здобу́ток (-тку).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

на́біл, -лу, -лові

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Набі́л, -лу, м. Молочные продукты.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Моло́чный = моло́шний. — Молошна каша (зварена з молоком). — Молошне порося́ (що годуєть ся молоком). — М. лихора́дка = моло́шниця (у жінок незабаром після родів). — Моло́чное = моло́шне, молочи́на. — Я дуже люблю молошне (про страву). — Дали нам молочи́ни їсти. Хар. — Моло́чные зу́бы = моло́шні зу́би. — М. проду́кты = на́біл, ді́йво.