Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «безостановочно»
Шукати «безостановочно» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Безостано́вочно – невпи́нно, безупи́нно, без упи́ну, безпере́ста́нно, безпере́стану, безпере́станку, безпере́станя, безпере́стал[н]ь, безуста́нно, безуга́вно, ненаста́нно, безнаста́нно, бе́зпереч, раз-у-раз, раз-по-раз, раз-коло-разу, за́спліш, безвідга́лу.
Беспреры́вность, -ный, -но, беспрестанный, -но, см. Безостано́вочность, -ный, -но.
Неугомо́нно, нрч. – невгамо́вно, невгомо́[і́]нно, нев[у]га́вно, невгаву́че; (безостановочно) безуга́вно, без уга́ву, безупи́нно, без упи́ну, невпи́нно, безнаста́нно. [В голові́ все: стук, стук, стук… безупи́нно, невгамо́вно (Гр. Григор.). Струмо́к, що турко́че без уга́ву десь за куще́м (Васильч.)].
Неудержи́мо, нрч. – невтри́мно, нестри́мно, (реже) невтри́мливо, невде́ржно, незде́ржно, (преимущ. безостановочно) невпи́нно, безупи́нно; (непреодолимо) непобо́рно, неперемо́жно, (неукротимо) невгамо́вно. [Лю́ди неду́жні просту́ють нестри́мно, сум і хворо́би до їх (хвиль животво́рчих) несучи́ (Дніпр. Ч.). Уся́ ту́га невтри́мливо, рапто́во ви́лилася заразо́м і нада́лі її́ не ста́ло (Л. Укр.). Його́ невдово́лення і гнів гото́ві були́ невде́ржно ви́бухнути наве́рх (Крим.). Зацько́ваного во́вка потягло́ до рі́дного лі́гва, потягло́ стихі́йно, неперемо́жно (Черкас.)].
Остано́вка
1)
см. Остановле́ние. -вка работ – припи́нення робо́ти;
2) зу́пинка, за́пинка, при́пинка, припи́н, прості́й (-сто́ю), посто́янка; пере́рва, (
задержка) зага́йка, уга́йка, пере́бивка.
Десять минут -вки – де́сять хвили́н просто́ю, зу́пинки, посто́янки.
Сделать небольшую -вку – зроби́ти короте́ньку зу́пинку (при́пинку).
Итти, ехать, лететь без -вки – іти́, ї́хати, леті́ти без упи́ну, без спи́ну, без припи́ну.
Работать без отдыха, без -вки – роби́ти без відпочи́нку, без пере́стан(к)у (без пере́стання, без уста́нку, без упи́ну, без спи́н(к)у, без припи́ну, без відга́лу[ю], без сти́ху), срв. Безостано́вочно.
-вка в торговле – пере́рва в торго́влі.
-вка в выдаче жалованья – зага́йка в ви́платі платні́.
В деле произошла -вка – в робо́ті ста́лася переби́вка (зага́йка, уга́йка).
Только за ним и -вка – ті́льки за ним і (ді́ло) ста́ло (стої́ть), ті́льки за ним і уга́йка (зага́йка).
-вка только за тем, что – ті́льки що. [Він-би сва́тав, ті́льки що бі́дна].
Переме́жка, переме́жек – (в пространстве) промі́[е́]жка, промі́[е́]жок (-жку), (в простр. и во времени) пере́рва, (во времени) переста́нок (-нку), пере́ста́н (-ну), пере́стань (-ни) (ж. р.), пере́стання; срв. Переры́в. [Проме́жка між кро́квами ду́же широ́ка, – це недо́бре, як кро́кви рі́дко стоя́ть (Волч. п.). Проме́жок між на́шими поля́ми був широче́нький. Між на́падами пропа́сниці пере́рви коро́ткі].
Без -ме́жки – (о пространстве) безпромі́жно, (о времени) безпере́стан(к)у, безпере́станно, безпере́станці, безпере́стал[н]ь, безві́дга́лу. Срв. Безостано́вочно. [Слу́хав-би безпере́стану, бра́те, твого́ чита́ння (Грінч.)].
В переме́жку – упере́між, упере́міжку, на(в)перемі́ну, навпере́мінки. Срв. Попереме́нно.
Перестава́ть, переста́ть – перестава́ти, переста́ти, вгава́ти (обычно с отриц.), ки́дати, ки́нути, покида́ти, поки́нути, обли́шувати, облиши́ти, залиши́ти, (о крике, шуме, ветре, дожде и т. п.) ущуха́ти(ся), ущу́хнути, угава́ти (только с отриц.), уни́шкнути(ся), зани́шкнути. [Не за нас це ста́ло, не за нас і переста́не. Гула́ всю́ди та́я сла́ва, та вже переста́ла (Л. Укр.). Про те́бе, не́нько, ду́мати не ки́ну. Книжки́ чита́ти залиши́в. Ві́тер, дощ ущу́х. Дити́на кричи́ть, не вгава́ючи. Уже́ пора́-б доще́ві й вни́шкнутися].
-ть делать что – переста́ти, спини́тися роби́ти що. [Спини́вся писа́ти і став ду́мати].
-та́ть болеть, печалиться, плакать и т. д. – переболі́ти кого́ що, пережури́тися (пересумува́ти), перепла́кати.
-та́ть сердиться – пересе́рдитися, відсе́рдитися, відійти́, (безлично) відійти́ від се́рця.
-та́ть бояться – перебоя́тися.
Дождь -та́л – дощ ущу́х или (безлично) передощи́ло.
Не -става́я – не переста(ва́)ючи́, не вгава́ючи, без пере́стан(к)у, безпере́станно, без[не]наста́нно, одно́, в-одно́. Срв. Безостано́вочно. [Тя́жко йому́: одно́ сто́гне та й сто́гне. Я її́ пу́жалном лу́щу в-одно́ (Щог.)]. Переста́нь, -те! – го́ді тобі́! Го́ді вам!
Пере́стань – переста́н, переста́нок.
Без -ни – без пере́стан(к)у, безпереста́нно, без упи́ну. См. Безостано́вочно.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Безупи́ннийбеспрерывный, безостановочный;
безупи́ннобеспрерывно, безостановочно.
Пере́ста́нок, -нкуостановка, прекращение.
Без пере́ста́нку – постоянно, безостановочно.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Безостановочно – невпинно, безупинно, не спиняючись.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Безугавно, нар. Безостановочно, безъ отдыха. Тут безугавно день і ніч вода біжить. Харьк.
Безупи́нно, нар. Безостановочно, безпрерывно.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Безостановочный, -но — невпи́нний, -но, безупи́нний, -но.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Безостано́вочно = без перепи́ну.

Запропонуйте свій переклад