Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Блужда́ющий – блуде́нний, блудни́й; бродя́чий, мандрі́вний. [Блудни́ми очи́ма розгляда́вся по ха́ті. Бродя́чі лю́ди. Мандрі́вна ни́рка].
Блужда́ющий огонь – блудни́й (облу́дний, мандрі́вний) о́гник, бли́мавка.
Ого́нь, огонё́к
1) (в)ого́нь (-гню́) (
ум. о́гник, о́гничок), бага́ття, (гал.) ва́тра (ум. бага́ттячко, ва́терка), (костёр, очаг) о́гни́ще, ва́трище; (детск.) жи́ж(к)а, жижи́йка.
Высечь ого́нь – ви́кресати огню́.
Развести огонь – розве́сти́, розгніти́ти, розікла́сти ого́нь (бага́ття, ва́тру).
Не дали ли бы вы мне огоньку́? – чи не дали́-б ви мені́ вогню́, бага́ття (багачу́, при́ску, ва́терки)?
Заимствовать -ньку́ на трубку – залю́лювати.
Кузница на четыре огня́ – ку́зня на чоти́ри о́гнища.
Живой ого́нь (вытертый из дерева) – жива́ ва́тра.
Предать огню́ и мечу – спусти́ти на пожа́р (на ого́нь) і під меч положи́ти, огне́м спали́ти і кі́ньми стопта́ти.
Подлить масла в ого́нь – дода́ти га́рту.
Нет дыму без огня́ – ди́му без огню́ не бува́є.
Пройти сквозь ого́нь и воду – бу́ти на коні́ і під коне́м, на во́зі й під во́зом, і в сту́пі і за сту́пою, пройти́ Рим і Крим.
Из огня́ да в полымя – з дощу́ та під ри́нву, з огню́ та в по́ломінь.
Попасть меж двух огне́й – попа́сти в ле́щата, потра́пити межи́ мо́лот і кова́дло.
Гореть как в огне́ – горі́ти як жар (як ув огні́), мов на кір горі́ти.
Ого́нь без пламени – (сами́й) жар.
Глаза горят словно ого́нь – о́чі горя́ть як жар.
Всё как огнё́м взяло – огне́м все пішло́.
Дом сразу был охвачен огнё́м – буди́нок відра́зу взя́вся огне́м, по́лум’ям.
Дышущий огнё́м – огнедиха́тий. [Огнедиха́тий драко́н]. См. Анто́нов огонь, Блужда́ющий огонь. Пушечный ого́нь – гарма́тний ого́нь, гарма́тна стрільба́.
Он не был ещё под огнё́м – він не ню́хав ще по́роху, він не був ще в бою́.
Беглый ого́нь – перебіжни́й (розбивни́й) ого́нь;
2) ого́нь, жар, пал, за́пал.

Творческий ого́нь – тво́рчий ого́нь.
В нём много огня́ – в ньо́му бага́то огню́ (жа́ру, за́палу);
3) сві́тло (
им. мн. світла́), ум. сві́телко, по́світ (-ту).
Зажигать, зажечь ого́нь (огни́) – світи́ти (засві́чувати), засвіти́ти ого́нь, посвіти́ти (позасві́чувати) світла́, посвіти́тися. [Всі лю́ди вже посвіти́лися].
Потушить ого́нь – погаси́ти сві́тло.
Подайте огня́ – принесі́ть світло́, да́йте сві́тла.
Сидеть при огне́ – сиді́ти при сві́тлі.
Блудя́щий, см. Блужда́ющий.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Блуждающий
1) (
о глазах) блу́дний, -а, -е;
2) (
о метеорах, звездах) блу́дний, -а, -е, мандрі́вний, -а, -е;
3) (
о человеке, животных) бродя́чий, -а, -е, мандрі́вний, -а, -е, блу́дний, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Блуждающий (ток) – мандрівни́й.
Ток, электр. – струм (-му);
• т. (воды, воздуха
) – течія́;
• т.,
с.-х. – тік (то́ку);
• т. безваттный
– с. нева́тний, неробо́чий;
• т. блуждающий
– с. мандрівни́й;
• т. возбуждающий
– с. збудни́й;
• т. возрастающий
– с. росту́чий;
• т. вторичный
– с. втори́нний;
• т. выпрямленный
– с. ви́простаний;
• т. гальванический
– с. гальвані́чний;
• т. зарядный
– с. наснажни́й;
• т. ионизационный
– с. йонізаці́йний;
• т. коммутационный
– с. комутаці́йний;
• т. коммутированный
– с. комуто́ваний;
• т. машинный
– с. машино́вий;
• т. мгновенный
– с. миттьови́й;
• т. многофазный
– с. многофазо́вий;
• т. наведенный
– с. індукто́ваний;
• т. нагнетательный
– течія́ нагні́тна;
• т. нагрузочный
– с. обтяжни́й;
• т. намагничивающий
– с. магнетува́льний;
• т. нисходящий
– течія́ доді́льна;
• т. обратный
– с. зворо́тний;
• т. о. (воды
) – течія́ зворо́тна;
• т. однофазный
– с. однофазо́вий;
• т. параллельный
– течія́ рівнобі́жна;
• т. переменный
– с. змі́нний;
• т. постоянный
– с. про́стий;
• т. прерывистый
– ури́вчастий;
• т. пульсирующий
– с. пульсаці́йний;
• т. пусковой
– с. пускови́й;
• т. разрядный
– с. виснажни́й;
• т. сильный
– с. вели́кий;
• т. синусоидальный
– синусоїда́льний;
• т. скрещивающийся
– течія́ перехре́сна;
• т. слабый
– с. мали́й;
• т. уравнительный
– с. вирі́внювальний;
• т. эквивалентный
– с. рівнова́ртний;
• т. электрический
– с. електри́чний.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Блуждающий
• Блуждающие звёзды
– мандрівні (блукливі) зорі.
Блуждающий огонь (огонёк)
– блудний (мандрівний) вогонь (вогник); блимавка; (давн.) блудило. [Десятки планів займалось у його мізку, як блудні вогники, і зараз гасли. Коцюбинський.]

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ого́нь 1. вого́нь,-гню́
2. сві́тло,-ла (освітлення)
о. блужда́ющий вого́нь блука́вий [блукли́вий]
о. вертя́щийся вого́нь вертки́й
о. мига́ющий вого́нь мига́льний [миготли́вий]
о. опознава́тельный вого́нь розпізнава́льний
о. сигна́льный вого́нь сигна́льний
ток 1. ел. струм,-му
2. течія́
3. стру́мінь,-меня, поті́к,-то́ку
т. акти́вный струм акти́вний
т. ано́дный струм ано́дний
т. анте́нный струм анте́нний
т. блужда́ющий струм блука́льний [мандрівни́й, розті́чний], струм Фуко́
т. вихрево́й струм вихрови́й
т. включе́ния струм вмика́ння
т. возбужда́ющий струм збу́джувальний [збу́дний]
т. возбужде́ния струм збу́дження
т. возраста́ющий струм зроста́льний [зроста́ючий]
т. встре́чный струм зу́стрічний, поті́к зу́стрічний
т. входно́й струм вхідни́й
т. выключа́емый струм вими́ка́ний, струм вимикни́й
т. вы́прямленный струм ви́прямлений [ви́простаний]
т. высо́кого напряже́ния струм висо́кої напру́ги
т. выходно́й струм вихідни́й
т. гальвани́ческий струм гальвані́чний
т. двухфа́зный струм двофа́зний
т. диффузио́нный струм дифузі́йний
т. замыка́ния на зе́млю струм замика́ння на зе́млю
т. замыка́тельный струм замика́льний
т. заря́дный струм заря́дний
т. затуха́ющий струм згаса́льний
т. индукти́рованный струм зіндуко́ваний
т. индукти́рующий струм індукува́льний [індуківни́й]
т. индукцио́нный струм індукці́йний [індукти́вний]
т. ио́нный струм йо́нний
т. квазистациона́рный струм квазістаціона́рний [майжестаціона́рний]
т. ко́довый струм ко́довий
т. конвекцио́нный струм конвекці́йний
т. коро́ткого замыка́ния струм коро́ткого замика́ння
т. коррозио́нный струм корозі́йний
т. крити́ческий струм крити́чний
т. кругово́й струм колови́й
т. лине́йный струм ліні́йний
т. магни́тный струм магне́тний
т. меня́ющийся струм мінли́вий
т. многофа́зный струм багатофа́зний
т. наведённый струм наве́дений
т. наводя́щий струм індукува́льний [навідни́й]
т. нагру́зочный струм наванта́жувальний [обтя́жувальний]
т. нака́ла струм розжа́рення
т. намагни́чивающий струм намагні́чувальний [магнетува́льний]
т. насыще́ния струм наси́чення
т. ни́зкого напряже́ния струм низько́ї напру́ги
т. однофа́зный струм однофа́зний
т. опережа́ющий струм випере́джувальний
т. осево́й струм вісни́й [осьови́й]
т. ослабева́ющий струм зме́ншувальний
т. оста́точный струм залишко́вий
т. отклоня́ющий струм відхи́лювальний
т. отстаю́щий струм відстава́льний
т. переме́нный струм змі́нний
т. периоди́ческий струм періоди́чний
т. пита́ющий струм живи́льний
т. пове́рхностный струм поверхне́вий
т. поглоще́ния струм поглина́ння
т. поляризацио́нный струм поляризаці́йний
т. поляризу́ющий струм поляризува́льний
т. постоя́нный струм пості́йний
т. преде́льный струм грани́чний
т. прерывистый струм ури́вчастий
т. проводи́мости струм прові́дности
т. прямо́й струм прями́й
т. пульси́рующий струм пульсівни́й
т. пусково́й струм пускови́й
т. рабо́чий струм робо́чий
т. радиочастоты́ струм радіочастоти́
т. размагни́чивающий струм розмагнето́вувальний [розмагне́чувальний, розмагнетівни́й]
т. размыка́тельный струм розмика́льний
т. разря́дный струм розря́дний
т. реакти́вный струм реакти́вний
т. се́точный струм сіткови́й
т. синусоида́льный струм синусої́дний [си́нусний]
т. смеще́ния струм змі́щення
т. сопряжённый струм спря́жений
т. стациона́рный струм стаціона́рний
т. трёхфа́зный струм трифа́зний
т. ура́внивающий струм вирі́внювальний
т. уси́ливающий струм поси́лювальний
т. установи́вшийся струм уста́лений
т. уте́чки струм ви́току [спли́ву]
т. фа́зовый струм фа́зовий
т. фотоэлектри́ческий струм фотоелектри́чний
т. Фуко́ струм Фуко́, струм блукли́вий
т. холосто́й струм неробо́чий [я́ловий]
т. циркули́рующий струм обіжни́й
т. электри́ческий струм електри́чний
т. эмиссио́нный струм емісі́йний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Блу́днийблуждающий.
Блука́льнийскитальческий, блуждающий.
Бродя́чийблуждающий, бродячий.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Бли́мавка, -ки, ж. Блуждающій огонь. Желех.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Блудний, -а, -е,
2) *Ошибочный.
Блу́дна доро́га. Не та дорога, какой нужно. Блу́дними доро́гами пішо́в. Сбился с пути (нравственно). Фр. Пр. 62. *3) Блуждающий. Сл. Нік. *Блу́дний о́гник. Блуждающий огонек. Сл. Тутк.
Блудя́щий, -а, е
1) =
Блу́дний *2) Блуждающий. Блудящими очима водив по хаті. Т. Борд. 116.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Блуждающий — мандрівни́й; Б. луч — мандрівни́й про́мінь.
*Луч — про́мінь, -меня; Л. блуждающий — мандрі́вний про́мінь; Л. зрения — про́мінь зо́ру; Л. света — про́мінь сві́тла.

Запропонуйте свій переклад