Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 16 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ве́дущий – тяму́щий. См. Све́дущий.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Ведущий – (св-во акт.)
1) відни́чий, провідни́чий, головни́й, основни́й, чі́льний, провідни́й, керівни́й, чолови́й, ключови́й;
2) тягови́й, рухови́й, руші́йний; (
в акт. действ.)
1) що веде, що проводить, що провадить;
2) що тягне, що рухає; (
акт. субъект действ.) а) воді́й, відник, проводі́й, провідник, провадник, вожа́й, поводи́р, проводи́р; б) тяжій, рушій:
ведущая отрасль промышленности – провідна галузь промисловості;
ведущая роль – провідна (основна, головна, чільна, керівна) роль;
ведущая фигура – ключова фігура (особа, постать);
ведущее звено – перша ланка;
ведущее колесо – тягове́ колесо;
ведущий барабан, вал, диск – тягови́й барабан, вал, диск;
ведущий борьбу – борець;
ведущий, ведомый самолёт – чі́льний, ведений літак;
ведущий винт – тяговий ґвинт;
ведущий войну – зайнятий війною, у стані війни;
ведущий в тупик – спрямований у безвихідь;
ведущий двойную игру – дворушник;
ведущий замкнутую жизнь – відлюдько;
ведущий специалист, инженер – провідний фахівець, інженер;
ведущий к гибели – згу́бливий;
ведущий к победе – переможний;
ведущий переговоры – учасник переговорів;
ведущий передачи, программы – відни́к (провідник, проводар, модератор, спрямовувач, газда, чільник) передачі, програми;
ведущий протокол – протоколіст. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЕДУ́ЩИЙ, ВЕДУ́ЩИЙСЯ див. ВЕСТИ, ВЕСТИСЬ.
ВЕСТИ́ (протокол) писа́ти, (до чого), спричиня́тися, спричиня́ти що, (наслідки за собою) тягти́;
вести борьбу́ /вести иссле́дования, вести наблюде́ния тощо/ боро́тися /дослі́джувати, спостеріга́ти тощо/;
вести борьбу́ с чем дава́ти бій /оголо́шувати війну́/ чому, побо́рювати що;
вести двойну́ю игру́ торгува́ти на два база́ри;
вести де́ло ору́дувати;
вести де́ло к чему гну́ти куди /до чого/;
вести за́мкнутую жизнь жи́ти відлю́дно;
вести за собо́й что виклика́ти;
вести к чему ще йти́ся на [ведёт к сча́стью іде́ться на ща́стя], (мову) гну́ти /хили́ти/ куди;
вести нача́ло похо́дити, бра́ти поча́ток;
вести ого́нь стріля́ти;
вести пра́здные разгово́ры ба́витися балачка́ми;
вести перегово́ры ве́сти́ перемо́вини;
вести разгово́р бала́кати, ве́сти́ мо́ву;
стро́го вести себя́ (досто́йно вести себя́) шанува́тися;
вести себя́ прили́чно не дозволя́ти за́йвого;
вести скита́льческую жизнь блука́ти світа́ми;
вести собра́ние /вести заня́тия/ керува́ти збо́рами /заня́ття́ми/;
вести счёт рахува́ти;
вести холосто́й о́браз жи́зни одинакува́ти;
и у́сом не ведёт /и у́хом не ведёт/ (не вживає заходів) ні кує́ ні ме́ле;
веду́щий що веде́ тощо, покли́каний ве́сти́, воді́й, провідни́к, вожа́й, поводи́р /проводир/, прикм. головни́й, провідни́й, чі́льний, напрямни́й, чолови́й, ключовий [ведущая фигу́ра ключова́ фігу́ра], галиц. пра́порний, (про колесо) тягови́й, рухови́й, /певну працю/ за́йня́тий чим, відповіда́льний за, фраз. пе́рший [веду́щее звено́ перша ла́нка], образ. на /в/ чолі́, тех. директи́вний [ведущий луч директивний про́мінь];
ведущий большу́ю игру́ граве́ць у вели́кій грі;
ведущий борьбу боре́ць;
ведущий в ата́ку (рій) проривни́й, /хто/ стил. перероб. в чолі́ ата́ки;
ведущий войну́ за́йня́тий війно́ю, у ста́ні війни́;
ведущий в тупи́к спрямований у безви́хідь;
ведущий двойну́ю игру́, двору́шник;
ведущий за́мкнутую жизнь відлю́дько;
ведущий за собо́й что зда́тний ви́кликати, /в атаку/ = ведущий в атаку;
ведущий знако́мство з до́бре знайо́мий з;
ведущий к сприя́тливий для чого, зда́тний призве́сти до;
ведущий к ги́бели згу́бливий;
ведущий к осложне́ниям зда́тний ускла́днити;
ведущий к побе́де перемо́жний, оказ. проривни́й;
ведущий перегово́ры перемо́вець, уча́сник перегово́рів;
ведущий перепи́ску кореспонде́нт;
ведущий програ́ммы реконстр. провідни́к чого;
ведущий протоко́л протоколі́ст;
ведущий речь о чём фраз. заклопо́таний чим;
ведущий самолёт піло́т;
стро́го ведущий себя́ стате́чної пове́ді́нки, зви́клий шанува́тися;
ведущий скита́льческую жизнь зви́клий блука́ти світа́ми, обходи́світ, ві́чно в ма́ндрах, ві́чний мандрівни́к, розблу́каний світа́ми;
ведущий хозя́йство головни́й госпо́дар;
ведущее колесо́ рухове́ ко́лесо;
ведущийся що веде́ться тощо, ве́дений, прова́джуваний;
ведо́мый ве́дений, (трибок) обе́ртаний.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ведущий (колесо, диск, шкив и т. п.) – тягови́й;
в. колесо (в цевочном зацеплении) – пале́чне ко́лесо.
Барабан – бараба́н (-на);
• б. (в вороте, лебедке и т. п.
) – бара́н (-на́);
• б. (для навивания проволоки), элект.
– наві́й (-во́ю);
• б. бильный
– ше́рет (-та);
• б. бичевой
– бараба́н бичови́й;
• б. ведущий
– б. тягови́й;
• б. ветряной
– б. вітряни́й;
• б. закрытый
– б. закри́тий;
• б. кабельный
– наві́й жильнико́вий, кабле́вий;
• б. каналированный,
мук. – бараба́н канальо́ваний;
• б. магнитный,
техн. – бара́н магне́тний;
• б. макальный,
техн. – бараба́н у[в]моча́льний;
• б. открытый
– б. відкри́тий;
• б. подающий,
телегр. – подава́ч (-ча́);
• б. подава́льний; б. промывной, промывальный
– бараба́н ми́йний;
• б. сортировочный
– б. сортува́льний;
• б. сушильный
– б. суши́льний;
• б. штифтовый (в молот.
) – б. зубча́стий.
Блок – блок (-ка);
• б. ведущий
– б. тягови́й;
• б. двушкивный
– б. двокрутне́вий;
• б. зубчатый
– б. зубча́стий;
• б. маршрутный
– б. маршру́тний;
• б. мотовильный
– б., коліща́ мотови́льне;
• б. направляющий
– б. напрямни́й;
• б. неподвижный
– б. нерухо́мий;
• б. отправления
– б. вирядни́й;
• б. подвижный, -ной
– б. рухо́мий;
• б. под’емный
– б. підійма́льний;
• б. проволочно-канатный
– б. дротяно-линво́вий;
• б. сложный, полиспаст
– многобло́к (-ка);
• б. холостой
– б. я́ловий;
• б. цепной
– б. ланцюго́вий;
• б.-аппарат
– б.-апара́т (-та);
• б.-а. двухочковый
– б.-а. двовічко́вий;
• б.-а. для освобождения путей
– б.-а. зві́льнювач (-ча);
• б.-а. исполнительный
– б.-а. вико́нувач (-ча);
• б.-а. концевой
– б.-а. кінце́вий;
• б.-а. механический
– б.-а. механі́чний;
• б.-а. обгонный, обгоночный
– б.-а. обми́нний;
• б.-а. промежуточный
– б.-а. проміжни́й;
• б.-а. распорядительный
– б.-а. розпоря́дчий;
• б.-а. четырехочковый
– б.-а. чотиривічко́вий;
• б.-зависимость
– б. зале́жности;
• б.-замычка
– б.-за́скочка;
• б.-клавиша
– б. кла́віша;
• б.-кнопка
– б. кла́віша;
• б.-механизм
– б.-механі́зм (-му);
• б.-м. надставной
– б.-м. надставни́й;
• б.-м. сопряженный
– б.-м. супря́жений;
• б.-м. четырехцветный
– б.-м. чотирикольо́ровий;
• б.-очко
– б.-ві́чко;
• б.-пост
– б.-пост (-та́);
• б.-система
– б.-систе́ма;
• б.-участок
– б.-дільни́ця, блокова́ дільни́ця;
• б.-станция
– б.-ста́ція.
Вал (земляная насыпь и текст.) – вал (-лу);
в. (в машине) – вал (-ла);
в. (в ткацком станке) – наві́й (-во́ю);
в. (большая волна) – бурун (-на́);
в. ведомый – в. тяжний;
в. ведущий – в. тягови́й;
в. вертикальный – в. прямови́сний;
в. высевной, с.-х. – в. висівни́й;
в. гаспельный (в жатке) – в. мотови́льний;
в. гибкий – в. гнучки́й;
в. горизонтальный – в. позе́мий;
в. гребенчатый – в. гребінча́стий;
в. гребной – в. гребни́й;
в. дармойный – в. дармо́йний;
в. двухколенный – в. двоколі́нний;
в. дейвудный – в. дейву́дний;
в. дробительный – в. дроби́льний;
в. жесткий – в. цупки́й;
в. заслонковый – в. заслінко́вий;
в. захватный – в. зачіпни́й;
в. инструментальный, горн. – в. струменто́вий;
в. карданный – в. карда́нівський;
в. коленчатый – в. колі́нча́стий;
в. колесный (в пароходе) – в. колісни́й;
в. коренной – в. головни́й;
в. крыловой – в. крилови́й;
в. кулачный – в. кула́чний;
в. массивный – в. маси́вний;
в. многоколенный – в. многоколі́нний;
в. наборный, тип. – в. склада́льний;
в. нарезный, мук. – в. нарізни́й;
в. оградительный – в. захисни́й;
в. одноколенный – в. одноколі́нний;
в. отжимной, техн. – в. відтискни́й;
в. передаточный – в. передатни́й;
в. переключающий (в контрол.) – в. перемични́й;
в. печатный, текст. – в. вибійни́й. в. подъемный – в. підійма́льний;
в. полый – в. порожни́стий, ду́тий;
в. приводной – в. повідне́вий;
в. промежуточный – в. проміжни́й;
в. распределительный – в. розподі́льчий;
в. сквозной – в. наскрізни́й;
в. составной – в. зло́жений;
в. сплошной – в. суці́льний;
в. трехколенный – в. триколі́нний;
в. турбинный – в. турбі́нний;
в. упорный – в. упо́рний;
в. флянцевый – в. криса́стий;
в. червячный – в. шнеко́вий;
в. шнековый – в. шнеко́вий.
Палец – па́лець (-льця);
• п. (поперечный ригель в лесах
) – полу́трямок (-мка);
• п. (пусковой рукоятки
) – ру́чка;
• п., цапфа
– чіп (чопа́);
• п. ведущий
– па́лець тягови́й;
• п. венцовой
– п. вінце́вий;
• п. ножевой (в косилке
) – п. ножови́й;
• п. переводящий
– п. переставни́й;
• п. предохранительный (в жатке
) – п. запобі́жний.
Ремень (выдел. кожа) – ремі́нь (-ме́ню);
• р. (приводной
) – пас (-са);
• р. ведомый
– п. тяжни́й;
• р. ведущий
– п. тягови́й;
• р. двойной
– п. подві́йний;
• р. двухрядный
– п. подві́йний;
• р. закрытый, перекрестный
– п. перехре́сний;
• р. кожаный (приводн.
) – п. ремі́нний;
• р. легкорвущийся
– п. рвачки́й;
• р. машинный
– п. машино́вий;
• р. обдержавшийся
– п. прите́ртий;
• р. оконный (в трамвае
) – пасо́к (-ска́) віко́нний;
• р. открытый
– пас прости́й;
• р. пеньковый
– п. конопля́ний;
• р. перекрестный
– п. перехре́сний;
• р. полускрещенный
– п. півсхре́сний;
• р. приводной
– пас (-са);
• р. прямой
– п. прями́й;
• р. составной
– п. зло́жений;
• р. сшивной
– п. сши́ваний;
• р. тканый
– п. тка́ний;
• р. трехрядный
– п. потрі́йний;
• р. тройной
– п. потрі́йний.
Шкив – кру́тень (-тня);
• ш. бороздчатый
– к. жолобча́стий;
• ш. ведомый
– к. тяжни́й;
• ш. ведущий
– к. тягови́й;
• ш. выпуклый
– к. опу́клий;
• ш. грузовой
– к. ванта́жний;
• ш. желобчатый
– к. жолобча́стий;
• ш. канатный
– к. коді́льний;
• ш. конический
– к. коні́чний;
• ш. коренной
– к. головни́й;
• ш. многоступенчатый
– к. многосхідча́стий;
• ш. направляющий
– к. напрямни́й;
• ш. натяжной
– к. натяжни́й;
• ш. опорный
– к. опо́рний;
• ш. приводной
– к. повідне́вий;
• ш. раздвижной
– к. розсувни́й;
• ш. ременный
– к. пасови́й;
• ш. свертный, составной
– к. склада́ний;
• ш. ступенчатый
– к. східча́стий;
• ш. тартаковый
– к. вибірни́чний;
• ш. тормозной
– к. гальмівни́й;
• ш. холостой
– к. я́ловий;
• ш. цельный
– к. суці́льний;
• ш. цилиндрический
– к. циліндри́чний.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Позива́льник, -ка, м. Истецъ, тяжущійся, ведущій процессъ. Полт.
Хазяїнови́тий, -а, -е. Хозяйственный, ведущій хорошо хозяйство. Хазяїновитий був покійник. Сим. 217.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Ведущий — тягови́й, напрямни́й; В. ось — тягова́ вісь; В. поясок — напрямни́й поясо́к.
*Ведение — прова́дження; В. огня — про́вадження вогню; Ведущий огонь — що стріля́є.
Пояс, поясок — по́яс, -су, поясо́к, -ска́; Поясок ведущий — напрямни́й поясо́к; П. кольцевой — кільце́вий поясо́к.

Запропонуйте свій переклад