Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 27 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ве́дущий – тяму́щий. См. Све́дущий.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Ведущий – (св-во акт.)
1) відни́чий, провідни́чий, головни́й, основни́й, чі́льний, провідни́й, керівни́й, чолови́й, ключови́й;
2) тягови́й, рухови́й, руші́йний; (
в акт. действ.)
1) що веде, що проводить, що провадить;
2) що тягне, що рухає; (
акт. субъект действ.) а) воді́й, відник, проводі́й, провідник, провадник, вожа́й, поводи́р, проводи́р; б) тяжій, рушій:
ведущая отрасль промышленности – провідна галузь промисловості;
ведущая роль – провідна (основна, головна, чільна, керівна) роль;
ведущая фигура – ключова фігура (особа, постать);
ведущее звено – перша ланка;
ведущее колесо – тягове́ колесо;
ведущий барабан, вал, диск – тягови́й барабан, вал, диск;
ведущий борьбу – борець;
ведущий, ведомый самолёт – чі́льний, ведений літак;
ведущий винт – тяговий ґвинт;
ведущий войну – зайнятий війною, у стані війни;
ведущий в тупик – спрямований у безвихідь;
ведущий двойную игру – дворушник;
ведущий замкнутую жизнь – відлюдько;
ведущий специалист, инженер – провідний фахівець, інженер;
ведущий к гибели – згу́бливий;
ведущий к победе – переможний;
ведущий переговоры – учасник переговорів;
ведущий передачи, программы – відни́к (провідник, проводар, модератор, спрямовувач, газда, чільник) передачі, програми;
ведущий протокол – протоколіст. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЕДУ́ЩИЙ, ВЕДУ́ЩИЙСЯ див. ВЕСТИ, ВЕСТИСЬ.
ВЕСТИ́ (протокол) писа́ти, (до чого), спричиня́тися, спричиня́ти що, (наслідки за собою) тягти́;
вести борьбу́ /вести иссле́дования, вести наблюде́ния тощо/ боро́тися /дослі́джувати, спостеріга́ти тощо/;
вести борьбу́ с чем дава́ти бій /оголо́шувати війну́/ чому, побо́рювати що;
вести двойну́ю игру́ торгува́ти на два база́ри;
вести де́ло ору́дувати;
вести де́ло к чему гну́ти куди /до чого/;
вести за́мкнутую жизнь жи́ти відлю́дно;
вести за собо́й что виклика́ти;
вести к чему ще йти́ся на [ведёт к сча́стью іде́ться на ща́стя], (мову) гну́ти /хили́ти/ куди;
вести нача́ло похо́дити, бра́ти поча́ток;
вести ого́нь стріля́ти;
вести пра́здные разгово́ры ба́витися балачка́ми;
вести перегово́ры ве́сти́ перемо́вини;
вести разгово́р бала́кати, ве́сти́ мо́ву;
стро́го вести себя́ (досто́йно вести себя́) шанува́тися;
вести себя́ прили́чно не дозволя́ти за́йвого;
вести скита́льческую жизнь блука́ти світа́ми;
вести собра́ние /вести заня́тия/ керува́ти збо́рами /заня́ття́ми/;
вести счёт рахува́ти;
вести холосто́й о́браз жи́зни одинакува́ти;
и у́сом не ведёт /и у́хом не ведёт/ (не вживає заходів) ні кує́ ні ме́ле;
веду́щий що веде́ тощо, покли́каний ве́сти́, воді́й, провідни́к, вожа́й, поводи́р /проводир/, прикм. головни́й, провідни́й, чі́льний, напрямни́й, чолови́й, ключовий [ведущая фигу́ра ключова́ фігу́ра], галиц. пра́порний, (про колесо) тягови́й, рухови́й, /певну працю/ за́йня́тий чим, відповіда́льний за, фраз. пе́рший [веду́щее звено́ перша ла́нка], образ. на /в/ чолі́, тех. директи́вний [ведущий луч директивний про́мінь];
ведущий большу́ю игру́ граве́ць у вели́кій грі;
ведущий борьбу боре́ць;
ведущий в ата́ку (рій) проривни́й, /хто/ стил. перероб. в чолі́ ата́ки;
ведущий войну́ за́йня́тий війно́ю, у ста́ні війни́;
ведущий в тупи́к спрямований у безви́хідь;
ведущий двойну́ю игру́, двору́шник;
ведущий за́мкнутую жизнь відлю́дько;
ведущий за собо́й что зда́тний ви́кликати, /в атаку/ = ведущий в атаку;
ведущий знако́мство з до́бре знайо́мий з;
ведущий к сприя́тливий для чого, зда́тний призве́сти до;
ведущий к ги́бели згу́бливий;
ведущий к осложне́ниям зда́тний ускла́днити;
ведущий к побе́де перемо́жний, оказ. проривни́й;
ведущий перегово́ры перемо́вець, уча́сник перегово́рів;
ведущий перепи́ску кореспонде́нт;
ведущий програ́ммы реконстр. провідни́к чого;
ведущий протоко́л протоколі́ст;
ведущий речь о чём фраз. заклопо́таний чим;
ведущий самолёт піло́т;
стро́го ведущий себя́ стате́чної пове́ді́нки, зви́клий шанува́тися;
ведущий скита́льческую жизнь зви́клий блука́ти світа́ми, обходи́світ, ві́чно в ма́ндрах, ві́чний мандрівни́к, розблу́каний світа́ми;
ведущий хозя́йство головни́й госпо́дар;
ведущее колесо́ рухове́ ко́лесо;
ведущийся що веде́ться тощо, ве́дений, прова́джуваний;
ведо́мый ве́дений, (трибок) обе́ртаний.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ведущий (колесо, диск, шкив и т. п.) – тягови́й;
в. колесо (в цевочном зацеплении) – пале́чне ко́лесо.
Барабан – бараба́н (-на);
• б. (в вороте, лебедке и т. п.
) – бара́н (-на́);
• б. (для навивания проволоки), элект.
– наві́й (-во́ю);
• б. бильный
– ше́рет (-та);
• б. бичевой
– бараба́н бичови́й;
• б. ведущий
– б. тягови́й;
• б. ветряной
– б. вітряни́й;
• б. закрытый
– б. закри́тий;
• б. кабельный
– наві́й жильнико́вий, кабле́вий;
• б. каналированный,
мук. – бараба́н канальо́ваний;
• б. магнитный,
техн. – бара́н магне́тний;
• б. макальный,
техн. – бараба́н у[в]моча́льний;
• б. открытый
– б. відкри́тий;
• б. подающий,
телегр. – подава́ч (-ча́);
• б. подава́льний; б. промывной, промывальный
– бараба́н ми́йний;
• б. сортировочный
– б. сортува́льний;
• б. сушильный
– б. суши́льний;
• б. штифтовый (в молот.
) – б. зубча́стий.
Блок – блок (-ка);
• б. ведущий
– б. тягови́й;
• б. двушкивный
– б. двокрутне́вий;
• б. зубчатый
– б. зубча́стий;
• б. маршрутный
– б. маршру́тний;
• б. мотовильный
– б., коліща́ мотови́льне;
• б. направляющий
– б. напрямни́й;
• б. неподвижный
– б. нерухо́мий;
• б. отправления
– б. вирядни́й;
• б. подвижный, -ной
– б. рухо́мий;
• б. под’емный
– б. підійма́льний;
• б. проволочно-канатный
– б. дротяно-линво́вий;
• б. сложный, полиспаст
– многобло́к (-ка);
• б. холостой
– б. я́ловий;
• б. цепной
– б. ланцюго́вий;
• б.-аппарат
– б.-апара́т (-та);
• б.-а. двухочковый
– б.-а. двовічко́вий;
• б.-а. для освобождения путей
– б.-а. зві́льнювач (-ча);
• б.-а. исполнительный
– б.-а. вико́нувач (-ча);
• б.-а. концевой
– б.-а. кінце́вий;
• б.-а. механический
– б.-а. механі́чний;
• б.-а. обгонный, обгоночный
– б.-а. обми́нний;
• б.-а. промежуточный
– б.-а. проміжни́й;
• б.-а. распорядительный
– б.-а. розпоря́дчий;
• б.-а. четырехочковый
– б.-а. чотиривічко́вий;
• б.-зависимость
– б. зале́жности;
• б.-замычка
– б.-за́скочка;
• б.-клавиша
– б. кла́віша;
• б.-кнопка
– б. кла́віша;
• б.-механизм
– б.-механі́зм (-му);
• б.-м. надставной
– б.-м. надставни́й;
• б.-м. сопряженный
– б.-м. супря́жений;
• б.-м. четырехцветный
– б.-м. чотирикольо́ровий;
• б.-очко
– б.-ві́чко;
• б.-пост
– б.-пост (-та́);
• б.-система
– б.-систе́ма;
• б.-участок
– б.-дільни́ця, блокова́ дільни́ця;
• б.-станция
– б.-ста́ція.
Вал (земляная насыпь и текст.) – вал (-лу);
в. (в машине) – вал (-ла);
в. (в ткацком станке) – наві́й (-во́ю);
в. (большая волна) – бурун (-на́);
в. ведомый – в. тяжний;
в. ведущий – в. тягови́й;
в. вертикальный – в. прямови́сний;
в. высевной, с.-х. – в. висівни́й;
в. гаспельный (в жатке) – в. мотови́льний;
в. гибкий – в. гнучки́й;
в. горизонтальный – в. позе́мий;
в. гребенчатый – в. гребінча́стий;
в. гребной – в. гребни́й;
в. дармойный – в. дармо́йний;
в. двухколенный – в. двоколі́нний;
в. дейвудный – в. дейву́дний;
в. дробительный – в. дроби́льний;
в. жесткий – в. цупки́й;
в. заслонковый – в. заслінко́вий;
в. захватный – в. зачіпни́й;
в. инструментальный, горн. – в. струменто́вий;
в. карданный – в. карда́нівський;
в. коленчатый – в. колі́нча́стий;
в. колесный (в пароходе) – в. колісни́й;
в. коренной – в. головни́й;
в. крыловой – в. крилови́й;
в. кулачный – в. кула́чний;
в. массивный – в. маси́вний;
в. многоколенный – в. многоколі́нний;
в. наборный, тип. – в. склада́льний;
в. нарезный, мук. – в. нарізни́й;
в. оградительный – в. захисни́й;
в. одноколенный – в. одноколі́нний;
в. отжимной, техн. – в. відтискни́й;
в. передаточный – в. передатни́й;
в. переключающий (в контрол.) – в. перемични́й;
в. печатный, текст. – в. вибійни́й. в. подъемный – в. підійма́льний;
в. полый – в. порожни́стий, ду́тий;
в. приводной – в. повідне́вий;
в. промежуточный – в. проміжни́й;
в. распределительный – в. розподі́льчий;
в. сквозной – в. наскрізни́й;
в. составной – в. зло́жений;
в. сплошной – в. суці́льний;
в. трехколенный – в. триколі́нний;
в. турбинный – в. турбі́нний;
в. упорный – в. упо́рний;
в. флянцевый – в. криса́стий;
в. червячный – в. шнеко́вий;
в. шнековый – в. шнеко́вий.
Палец – па́лець (-льця);
• п. (поперечный ригель в лесах
) – полу́трямок (-мка);
• п. (пусковой рукоятки
) – ру́чка;
• п., цапфа
– чіп (чопа́);
• п. ведущий
– па́лець тягови́й;
• п. венцовой
– п. вінце́вий;
• п. ножевой (в косилке
) – п. ножови́й;
• п. переводящий
– п. переставни́й;
• п. предохранительный (в жатке
) – п. запобі́жний.
Ремень (выдел. кожа) – ремі́нь (-ме́ню);
• р. (приводной
) – пас (-са);
• р. ведомый
– п. тяжни́й;
• р. ведущий
– п. тягови́й;
• р. двойной
– п. подві́йний;
• р. двухрядный
– п. подві́йний;
• р. закрытый, перекрестный
– п. перехре́сний;
• р. кожаный (приводн.
) – п. ремі́нний;
• р. легкорвущийся
– п. рвачки́й;
• р. машинный
– п. машино́вий;
• р. обдержавшийся
– п. прите́ртий;
• р. оконный (в трамвае
) – пасо́к (-ска́) віко́нний;
• р. открытый
– пас прости́й;
• р. пеньковый
– п. конопля́ний;
• р. перекрестный
– п. перехре́сний;
• р. полускрещенный
– п. півсхре́сний;
• р. приводной
– пас (-са);
• р. прямой
– п. прями́й;
• р. составной
– п. зло́жений;
• р. сшивной
– п. сши́ваний;
• р. тканый
– п. тка́ний;
• р. трехрядный
– п. потрі́йний;
• р. тройной
– п. потрі́йний.
Шкив – кру́тень (-тня);
• ш. бороздчатый
– к. жолобча́стий;
• ш. ведомый
– к. тяжни́й;
• ш. ведущий
– к. тягови́й;
• ш. выпуклый
– к. опу́клий;
• ш. грузовой
– к. ванта́жний;
• ш. желобчатый
– к. жолобча́стий;
• ш. канатный
– к. коді́льний;
• ш. конический
– к. коні́чний;
• ш. коренной
– к. головни́й;
• ш. многоступенчатый
– к. многосхідча́стий;
• ш. направляющий
– к. напрямни́й;
• ш. натяжной
– к. натяжни́й;
• ш. опорный
– к. опо́рний;
• ш. приводной
– к. повідне́вий;
• ш. раздвижной
– к. розсувни́й;
• ш. ременный
– к. пасови́й;
• ш. свертный, составной
– к. склада́ний;
• ш. ступенчатый
– к. східча́стий;
• ш. тартаковый
– к. вибірни́чний;
• ш. тормозной
– к. гальмівни́й;
• ш. холостой
– к. я́ловий;
• ш. цельный
– к. суці́льний;
• ш. цилиндрический
– к. циліндри́чний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

веду́щий тягови́й, повідни́й, веду́чий
бараба́н 1. бараба́н,-на, бу́бон,-бна
2. наві́й,-во́ю
б. адсорби́рующий бараба́н адсорбува́льний
б. алмазный бараба́н алма́зний
б. веду́щий бараба́н повідни́й [тягови́й]
б. выпускно́й авт. бараба́н випускни́й
б. гребенно́й бараба́н гребі́нний
б. зо́льный бараба́н по́пільний
б. ка́бельный наві́й кабле́вий
б. котла́ парово́го бараба́н котла́ парово́го
б. лито́й бараба́н вили́ваний
б. магни́тный бараба́н магне́тний
б. мо́ечный бараба́н ми́йний
б. обжиго́вый бараба́н випа́лювальний
б. планча́тый бараба́н ли́штвовий
б. приёмный бараба́н прийма́льний
б. ступе́нчатый бараба́н східча́стий [ступі́нчастий, ступене́вий]
б. суши́льный бараба́н вису́шувальний
б. съёмный бараба́н знімни́й
б. трепа́льный бараба́н тіпа́льний
б. цельноко́ванный бараба́н суцільноско́ваний
б. штифто́вый бараба́н зу́бчастий
блок 1. тех. блок,-ка (вантажопідіймальний механізм; частина машини, що складається з окремих деталей)
2. буд. об’є́днання, з’є́днання (природний або штучний будівельний камінь, порізаний на плити)
б. ведо́мый блок ве́дений [тяжни́й]
б. веду́щий блок повідни́й [тягови́й]
б. высокочасто́тный блок високочасто́тний
б. графи́товый блок графі́товий
б. грузоподъёмный блок вантажопідніма́льний [вантажопідійма́льний]
б. зу́бчастый блок зубча́стий [три́бовий]
б. избира́тельный блок вибірни́й
б.-конта́кт блок-конта́кт,-ту (контакт електричного апарата, що перемикає кола керування чи сигналізації)
б. нагруже́ния блок наванта́жування
б. нагруже́ния сме́шанный блок наванта́жування змі́шаний
б. нагру́зки блок наванта́ги
б. направля́ющий блок напрямни́й
б. неподви́жный блок нерухо́мий
б. обрабо́тки да́нных блок обробля́ння [опрацюва́ння] да́них
б. отправле́ния блок відправля́ння [відсила́ння]
б. переме́нных коэффицие́нтов блок змі́нних коефіціє́нтів
б. пневмоаппара́тов об’є́днання пневмоапара́тів
б. подви́жный блок рухо́мий
б. подгото́вки данных блок готува́ння да́них
б. подъёмный блок підніма́льний [підійма́льний]
б. преобразова́ния да́нных блок перетво́рення да́них
б. реги́стров блок регі́стрів
б. силово́й блок силови́й
б. скулово́й блок ви́личний
б. сумми́рования блок додава́ння
б.-схе́ма блок-схе́ма,-ми
б. три́ерный блок трі́єрний
б. универса́льный блок універса́льний
б. управле́ния блок керува́ння
б. уравни́тельный блок вирі́внювальний
б. ура́новый блок ура́новий
б. цепно́й блок ланцюго́вий
б. цили́ндров об’є́днання цилі́ндрів
б. шта́мпа блок шта́мпа
б. энергети́ческий блок енергети́чний
ва́л вал,-ла (тримальна обертова деталь)
в. ведо́мый вал тяжни́й [ве́дений]
в. веду́щий вал тягови́й [повідни́й]
в. вспомога́тельный вал допомі́жний
в. ги́бкий вал гнучки́й
в. гребе́нчатый вал гребінча́стий
в. изгиба́ющийся вал згинни́й [згинли́вий]
в. калёный вал загарто́ваний
в. карда́нный вал карда́нний
в. коле́нчатый вал колі́нча́стий
в. кривоши́пный вал ко́рбовий
в. кулачко́вый вал кулачко́вий [розподі́льний, но́сиковий]
в. нажи́мный вал натиско́вий
в. направля́ющий вал напрямни́й [спрямо́вувальний]
в. основно́й вал основни́й [головни́й]
в. отжимно́й вал відтисни́й
в. переключа́ющий вал перемика́ння [перемика́льний]
в. по́лый вал порожни́стий
в. приводно́й вал руші́йний [повідни́й]
в. пустоте́лый вал порожня́вий [порожни́стий]
в. распредели́тельный вал розподі́льний [розподі́льчий]
в. реду́кторный вал реду́кторний
в. рифлёный вал покарбо́ваний
в. скру́чивающийся вал скрутни́й [крутки́й]
в. составно́й вал скла́дений
в. ступе́нчатый вал усту́пний [усту́пчастий, східча́стий]
в. сцепле́ния вал зче́плення [зче́пу]
в. сцепно́й вал зчіпни́й
в. телескопи́ческий вал телескопі́чний
в. торсио́нный вал торсі́йний
в. трансмиссио́нный вал трансмісі́йний
в. тру́бчатый вал трубча́стий
в. фла́нцевый вал кри́совий [фла́нцевий]
в. ходово́й вал ходови́й
в. шарни́рный вал шарні́рний [сугло́бовий]
в. шли́цевый [зу́бчатый] вал шліцьо́ви́й [зубча́стий]
в. эксце́нтриковый вал ексце́нтрико́вий
диск диск,-ка, кружа́ло,-ла
д. ведо́мый диск ве́дений [тяжни́й]
д. веду́щий диск повідни́й [тягови́й]
д. враща́ющийся диск оберто́вий
д. магни́тный диск магне́тний
д. пи́льный диск пи́льний [пиля́льний]
д. поворо́тный диск поворо́тний
д. подаю́щий диск подава́льний
д. полиро́вочный диск полірува́льний
д. сма́зочный диск масти́льний
д. тормозно́й диск гальмівни́й
д. фрикцио́нный диск фрикці́йний [тертьови́й]
д. электро́нный диск електро́нний
кана́т ли́нва,-ви, кодо́ла,-ли, кана́т,-ту (дуже міцний грубий мотузок із волокна або дроту)
к. букси́рный ли́нва букси́рна [голівна́]
к. бурово́й ли́нва верті́льна [борува́льна, свердли́льна]
к. веду́щий ли́нва тягова́ [повідна́]
к. грузово́й ли́нва ванта́жна
к. грузоподъёмный ли́нва вантажопідійма́льна
к. капро́новый ли́нва [кодо́ла] капро́нова
к. ле́нточный ли́нва [кодо́ла] стрічкова́
к. многопря́дный ли́нва багатоста́лькова
к. моча́льный ли́нва личана́ [ли́кова́]
к. натяжно́й ли́нва натяжна́ [натяго́ва]
к. несу́щий ли́нва трима́льна
к. пенько́вый ли́нва [кодо́ла] пряди́в’я́на [конопля́на]
к. подвесно́й ли́нва почіпна́
к. подъёмный ли́нва підійма́льна
к. приводно́й ли́нва повідна́
к. про́волочный ли́нва дротяна́
к. сбега́ющий ли́нва збі́жна
к. спаса́тельный ли́нва рятува́льна
к. та́левой ли́нва та́лева [підійма́льна]
к. тормозно́й ли́нва гальмівна́
к. трансмиссио́нный ли́нва трансмісі́йна [пересильна́]
к. тягово́й ли́нва тягова́
к. уде́рживающий ли́нва утри́мувальна
к. хлопчатобума́жный ли́нва баво́вняна
к. я́корный ли́нва я́кірна
кривоши́п ко́рба,-би, моти́ль,-ля́ (частина шарнірного механізму для перетворення обертального руху у поступальний і навпаки) див. моты́ль
к. веду́щий ко́рба тягова́ [повідна́]
к. обра́тный ко́рба зворо́тна
к. спа́ренный ко́рба спа́рена
к. уравнове́шенный ко́рба зрівнова́жена
механи́зм механі́зм,-му, знаря́ддя, при́стрій,-рою
м. автомати́ческий механі́зм автомати́чний
м. а́нкерный механі́зм а́нкерний
м. аррети́рующий механі́зм аретува́льний
м. балланси́рный механі́зм балансува́льний
м. блокиро́вочный механі́зм блокува́льний
м. блоки́рующий механі́зм блокува́льний
м. ведо́мый механі́зм тяжни́й [ве́дений]
м. веду́щий механі́зм тягови́й [повідни́й, веду́чий]
м. взрывно́й механі́зм вибухо́вий
м. виброуда́рный механі́зм віброуда́рний
м. винтово́й механі́зм ґвинтови́й
м. встря́хивающий механі́зм потрусни́й
м. выключа́ющий механі́зм вимика́льний
м. выра́внивающий механі́зм вирі́внювальний
м. газораспределе́ния механі́зм газорозпо́ділу
м. гидравли́ческий механі́зм гідравлі́чний
м. горизонти́рования геофіз. механі́зм горизонтува́ння
м. гре́йферный механі́зм гра́йферний
м. дви́гательный механі́зм руші́йний [двигу́нний]
м. дви́жущий механі́зм руші́йний
м. двойно́го де́йствия механі́зм дводі́йний
м. дели́тельный механі́зм діли́льний [поді́льчий]
м. дифференциа́льный механі́зм диференці́йний [диференція́льний]
м. заводно́й механі́зм накру́тний
м. загреба́ющий механі́зм загрібни́й [загріба́льний], механі́зм загорта́льний (із застосуванням лопати)
м. загру́зочно-разгру́зочный механі́зм заванта́жувально-розванта́жувальний
м. зажимно́й механі́зм затисни́й
м. закрыва́ющий механі́зм закрива́льний, механі́зм закру́чувальний (для крана)
м. запира́ющий механі́зм запірни́й
м. затво́рный механі́зм закривнико́вий
м. захва́тывающий механі́зм хапа́льний [захо́плювальний]
м. защёлкивающий механі́зм заскочни́й
м. зу́бчатый механі́зм зубча́стий [три́бовий]
м. избира́тельный механі́зм вибірни́й [селекти́вний]
м. интегри́рующий механі́зм інтегрува́льний
м. исполни́тельный механі́зм викона́вчий
м. испыта́тельный механі́зм випро́бний [випро́бувальний]
м. иссле́довательский механі́зм до́слідний
м. кла́панный механі́зм хлипако́вий
м. кли́новой механі́зм кли́новий
м. коленорыча́жный механі́зм колінова́жільний
м. компенсацио́нный механі́зм компенсаці́йний
м. копирова́льный механі́зм копіюва́льний
м. корректи́рующий механі́зм коректува́льний [коригува́льний]
м. кривоши́пный механі́зм ко́рбовий
м. кулачко́вый механі́зм кулачко́вий
м. лентопротя́жный механі́зм стрічкопротя́жний [стрічкопосувни́й]
м. листовыводя́щий механі́зм листовивідни́й [аркушовивідни́й]
м. листотранспорти́рующий механі́зм листотранспортува́льний [аркушотранспортува́льний]
м. ло́вящий механі́зм лови́льний
м. магази́нный механі́зм магази́нний
м. ма́ятниковый механі́зм ма́ятниковий
м. мно́жительный механі́зм мно́жний [розмно́жувальний]
м. молотко́вый механі́зм молотко́вий
м. нажимно́го де́йствия механі́зм натисно́ї ді́ї [натиска́льний]
м. направля́ющий механі́зм спрямува́льний
м. натяжно́й механі́зм натяжни́й
м. непрерывноде́йствующий механі́зм безупинноді́йний
м. опроки́дывающий механі́зм перекида́льний
м. остано́вочный механі́зм зупи́нний
м. отрубно́й механі́зм відтина́льний
м. отсека́ющий механі́зм відсічни́й [відрубни́й]
м. переводно́й механі́зм перевідни́й
м. перерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. пита́ющий механі́зм живи́льний
м. планета́рный механі́зм планета́рний (механізм із зубчастими колесами, що обертається навколо своєї осі і водночас – осі іншого колеса)
м. поворо́тный механі́зм поворо́тний
м. подаю́щий механі́зм подава́льний
м. подьёмный механі́зм підніма́льний
м. предохрани́тельный механі́зм запобі́жний
м. прерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. прецизио́нный механі́зм прецизі́йний
м. приводно́й механі́зм повідни́й [повідне́вий]
м. прижимно́й механі́зм притисни́й
м. пружи́нный натяжно́й механі́зм пружи́нний натяжни́й
м. пусково́й механі́зм пускови́й
м. рабо́тающий механі́зм працю́ючий [спра́вний, робо́чий]
м. разобща́ющий механі́зм відокре́млювальний
м. разъединя́ющий механі́зм роз’є́днувальний
м. распредели́тельный механі́зм розподі́льний [розподі́льчий]
м. регистри́рующий механі́зм реєструва́льний
м. Ро́пера механі́зм Ро́пера (зубчасто-важільний механізм для перетворення обертального руху)
м. рулево́й механі́зм кермови́й
м. рыча́жный механі́зм ва́жільний
м. самовключе́ния дви́гателя механі́зм самовмика́ння рушія́ [двигуна́]
м. самотормозя́щий механі́зм самогальмівни́й
м. самоуправля́емый механі́зм самокеро́вний
м. сдви́га механі́зм зсува́ння
м. сигнализи́рующий механі́зм сигналізува́льний [сигналізівни́й]
м. скачко́вый механі́зм стрибко́вий
м. следя́щий механі́зм сте́жний
м. соедини́тельный механі́зм з’є́днувальний
м. сто́порный механі́зм сто́порний
м. сче́тный механі́зм лічи́льний
м. толка́ющий механі́зм штовха́льний
м. тормозно́й механі́зм гальмівни́й
м. тя́ги механі́зм тя́ги
м. упрочне́ния механі́зм змі́цнювання
м. ура́внивающий механі́зм зрі́внювальний
м. устано́вочный механі́зм устано́вчий
м. формиру́ющий механі́зм формува́льний
м. ходово́й механі́зм ходови́й
м. храпови́чный механі́зм заскочни́й
м. часово́й механі́зм годиннико́вий
м. червя́чный механі́зм шне́ковий
м. ша́говый механі́зм кро́ковий
м. экскава́тора поворо́тный механі́зм екскава́тора поворо́тний
м. экскава́тора подьёмный механі́зм екскава́тора підніма́льний
м. электрозаводно́й механі́зм електронакрутни́й
мост міст,-оста́ (1. споруда для переїзду або переходу; 2. те, що є проміжним між чим-небудь, що з’єднує щось; 3. частина шасі автомашини, трактора)
м. автомоби́ля міст автомобі́ля
м. а́рочный міст а́рковий
м. ба́лочный міст ба́лковий [тря́мовий]
м. веду́щий міст тягови́й [повідни́й, веду́чий]
м. вентиляцио́нный міст вентиляці́йний
м. вися́чий міст висни́й
м. возду́шный міст пові́тря́ний
м. двухпролётный міст двопрогі́нний [двопрогоно́вий]
м. двухри́гельный міст двоба́нтовий
м. доро́жный міст доро́жній
м. железнодоро́жный міст залізни́чний
м. за́дний авт. міст за́дній
м. измери́тельный міст вимірни́й
м. кана́тный міст ли́нвовий [кодо́ловий]
м. консо́льный міст консо́льний
м. коромы́словый міст ва́жільний
м. кра́новый міст зводо́вий
м. многопролётный міст багатопрогі́нний
м. наплавно́й міст наплавни́й
м. откатно́й міст відкотни́й
м. пере́дний авт. міст пере́дній
м. перекидно́й міст перекидни́й
м. пешехо́дный міст пішохі́дний
м. плаву́чий міст плаву́чий
м. подвесно́й міст підвісни́й [почіпни́й]
м. подьёмный міст звідни́й [піднімни́й]
м. понто́нный міст понто́нний
м. разбо́рный міст розбірни́й
м. разводно́й міст розвідни́й
м. сва́йный міст на па́лях
м. сво́дчатый міст склепі́нний
м. составно́й міст скла́дений
м. уравнове́шенный ел. міст зрівнова́жений
м. цепно́й міст ланцюго́вий
м. электри́ческий міст електри́чний
м. электроизмери́тельный міст електровимірни́й
шату́н гоно́к,-нка́, корбові́д,-во́ду (рухома деталь корбових та інших механізмів, яка перетворює зворотно-поступальний рух толока на обертальний рух колінчастого вала чи корби)
ш. веду́щий гоно́к повідни́й
ш. гла́вный гоно́к головни́й
ш. прицепно́й гоно́к причіпни́й
шкив шків,-ва́, кру́тень,-тня (колесо для пасової або кодолової передачі руху)
ш. боро́здчатый шків [кру́тень] боро́здчастий [борозня́ний]
ш. ведо́мый шків [кру́тень] тяжни́й
ш. веду́щий шків [кру́тень] тя́говий
ш. дви́жущий шків [кру́тень] руші́йний [ру́хальний]
ш. жоло́бчатый шків [кру́тень] жолобча́стий
ш. махово́й шків [кру́тень] махови́й
ш. натяжно́й шків [кру́тень] натяго́вий [натяжни́й]
ш. переда́точный шків [кру́тень] передатни́й [пересильни́й]
ш. приводно́й шків [кру́тень] повідне́вий [урухо́мний]
ш. раздвижно́й шків [кру́тень] розсувни́й
ш. ременно́й шків [кру́тень] па́совий
ш. ступе́нчатый шків [кру́тень] ступі́нчастий [ступене́вий]
ш. тормозно́й шків [кру́тень] гальмови́й
ш. фрикцио́нный шків [кру́тень] фрикці́йний
ш. цепно́й шків [кру́тень] ланцюго́вий

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Позива́льник, -ка, м. Истецъ, тяжущійся, ведущій процессъ. Полт.
Хазяїнови́тий, -а, -е. Хозяйственный, ведущій хорошо хозяйство. Хазяїновитий був покійник. Сим. 217.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Ведущий — тягови́й, напрямни́й; В. ось — тягова́ вісь; В. поясок — напрямни́й поясо́к.
*Ведение — прова́дження; В. огня — про́вадження вогню; Ведущий огонь — що стріля́є.
Пояс, поясок — по́яс, -су, поясо́к, -ска́; Поясок ведущий — напрямни́й поясо́к; П. кольцевой — кільце́вий поясо́к.

Запропонуйте свій переклад