Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей
Запропонувати свій переклад для «вибірний»
Шукати «вибірний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Депута́т – депута́т, посо́л (р. посла́), ви́бірний. [Він посо́л австрі́йського парла́менту. Отаке́-то проше́ння написа́ли і посла́ли ви́бірних з грома́ди в Кам’яне́ць до само́го архіре́я (Свидн.)].
Быть -том в парламенте, сейме – послува́ти.
Депута́тский – депута́тський, посо́льський.
Лес
1) (
растущий) ліс (-су, им. мн. ліси́). [Круго́м я́ру зелені́є стари́й ліс (Н.-Лев.)].
Лес на корню – ліс на пні.
Вековечный, извечный, девственный, первобытный лес – відві́чний, неза́йманий ліс, пра́ліс (-су), діви́ча пу́ща. [О́стрів на Дніпрі́, вкри́тий одві́чним лі́сом (Стор.). Тайга́ – пра́ліс сибі́рський (Калит.)].
Выборочный лесвибірни́й ліс.
Вырубленный лес – зру́баний ліс, зруб (-бу).
Высокоствольный лес – високосто́вбурний, високостовбури́стий ліс, високолі́сся (-сся).
Горелый лес – горі́лий, ви́горений, ви́горілий ліс, ви́гор (-ра) (Сл. Ум.), (гал.) згар (-ри, ж. р.). [Ко́зи пасу́ть у зга́рах – ви́горілих ліса́х (Щух. I)].
Государственный, казённый лес – держа́вний, скарбо́ви́й (казе́нний) ліс.
Густой лес – густи́й ліс, густвина́, то́вща. [То́вща сама́рська (Сл. Гр.)].
Дремучий лес – дріму́чий (те́мний) ліс, пу́ща, (дебри) не́трі и не́три (-рів), не́тра (-тер). [У такі́ убра́вся не́трі, у таку́ зблука́вся пу́щу, де й нога́ лю́дська не хо́дить (Грінч.)].
Жердневой, жердяной лес – вори́нний, жердяни́й ліс, ліс на вори́ння, на вір’я́.
Заказно[ы]й, заповедно[ы]й лес, божьи -са, см. Заповедно́й.
Защитный лес – за́хисни́й ліс.
Камышевый лес, см. Камышник I.
Красный, хвойный лес – шпилько́вий, глице́вий (хвояни́й, хвойови́й, чати́нний, борови́й) ліс, бір (р. бо́ру).
Крупный, матерой лес – товстолі́с (-су).
Лиственный, чёрный лес – ли́стяний ліс, чо́рний ліс (Київщ.).
Мелкий лес – дрібно́ліс (-су), дрібни́й (мали́й, невели́чкий) ліс, (кустарник) чага́р (-ря́) и чагарі́ (-рі́в), чагарни́к (-ка́), кущі́ (-щі́в).
Мешанный лес – мі́шаний ліс.
Молодой лес – молоди́й ліс, молодня́[и́]к (-ка́).
Небольшой лес – невели́(ч)кий ліс, лісо́к (-ска́), (роща) гай (р. га́ю), (зап.) гаї́на, (на низине или над рекой) луг (-гу), лужи́на; срвн. Лесо́к и Ро́ща.
Непроходимый лес – неперехі́дний ліс, (неисходимый) несходи́мий ліс (Звин.); см. Дремучий лес.
Низкоствольный лес – низькосто́вбурний ліс, низьколі́сся (-сся).
Общественный лес – грома́дський ліс.
Редкий, жидкий лес – рідки́й ліс, рідколі́сся (-сся).
Сухоподстойный, сухостойный лес – сухості́й (-то́ю), сухолі́с (-су), сушни́к (-ка).
Хворостяный лес – хворостяни́й ліс.
Берёзовый, дубовый лес – бере́зовий, дубо́вий ліс.
Пихтовый лес – смере́ковий ліс.
Сосновый лес – сосно́вий ліс; (бор) бір (р. бо́ру).
Здесь много -со́в – тут бага́то лісі́в, тут лі́сно (Полтавщ.).
Итти через лес или -сом – іти́ лі́сом.
Прочищать, прочистить, прорубать, прорубить лес – прочища́ти, прочи́стити, прору́бувати, проруба́ти, протере́блювати, протереби́ти ліс.
Ходит, как в -су́ – хо́дить як у лі́сі.
Наука в лес не ходит – нау́ка не в ліс веде́, а з лі́су.
Чем дальше в лес, тем больше дров – що да́лі в ліс, то кра́ще на дро́ва.
Кто в лес, кто по дрова – одно́ (хто) до лі́су[а], а дру́ге (хто) до бі́су[а]; хто в луг, а хто в плуг; хто в горо́х, хто в сочави́цю (Борзенщ.); хто (котри́й) сторч, хто (котри́й) в борщ (Приказки).
Из-за деревьев -са не видно – за дерева́ми лі́су не ви́дко.
Волка бояться, в лес не ходить – вовкі́в боя́тися, в ліс не ходи́ти.
Сколько волка ни корми, он всё в лес глядит – году́й во́вка, а він у ліс ди́виться; во́вча нату́ра в ліс (до лі́су) тя́гне; вовк, то во́вче й ду́має (Приказки).
Лес по топорищу (по дереву) не плачет – хіба́ в лі́сі лі́су ма́ло?
На сухой лес будь помянуто – сухі́й дереви́ні все нівро́ку; на сухи́й ліс нівро́ку!
Лес мачт – ліс (бе́зліч) що́гол;
2) (
в срубе) де́рево, соб. дере́вня (-ні).
Бочарный, клёпочный лес – бо́ндарське, клепкове́ де́рево.
Брусный, брусовый лес – брусо́ване де́рево.
Буреломный лес – вітроло́м (-ло́му), лім (р. ло́му).
Валежный лес; см. Вале́жник.
Деловой лес
а) (
на корню) виробни́й ліс;
б) (
в срубе) виробне́ де́рево.
Дровяной лес
а) (
на корню) дров’яни́й ліс; і б) (в срубе) де́рево на дро́ва.
Корабельный, мачтовый лес
а) (
на корню) корабе́льний, щоглови́й ліс;
б) (
в срубе) корабе́льне, щоглове́ де́рево.
Окантованный, острокантный лес – поканто́ване, гостроканто́ване де́рево.
Пильный, пиловочный лес
а) (
кругляк для распилки) де́рево на пиля́ння;
б) (
пиленый материал) пи́ляне (порі́зане) де́рево.
Поделочный лес – виробне́ (виробко́ве) де́рево, на́ді́бок (-бку).
Прозванный лес – бракове́ или з(а)брако́ване щоглове́ де́рево.
Сплавной, гоночный лес – сплавне́ де́рево, сплавни́й ліс.
Строевой лес – будівне́ (будіве́льне) де́рево, дере́вня, ум. дереве́нька. [По сама́рських луга́х і узбере́жжях була́ незчисле́нна си́ла будівно́го де́рева (Куліш). Бі́ля стіни́ лежа́ла дере́вня на ха́ту (Грінч.)].
Столярный лес – столя́рське дерево.
Угловой, кантованный лес – канто́ване де́рево.
Фанерочный лес
а) (
на корню) форні́рний ліс;
б) (
в срубе) форні́рне де́рево.
Отбо́рный – добі́рний, відбі́рний, вибо́рни́й, вибірни́й, передні́ший, (крупный, выдающийся) чі́льний. [Добі́рна пшени́ця. Чі́льне зе́рно. Передні́ших ко́ней повибира́ли з табуна́, а залиши́ли саму́ ле́дач].
Что-л. самое -ное – чо́ло, ум. чільце́. [Хліборо́б саме́ чоло́ продає́, а послі́д їсть]; (насм.) спинкови́й. [Саме́ тобі́ спинкове́ па́нство (Мирн.)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Отборный – добі́рний, вибі́рний, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Забой, горн. – ви́бій (вибо́ю);
• з. восстающий
– в. піднятко́вий;
• з. встречный
– в. (зу)стрічни́й;
• з. отступающий
– в. відступни́й;
• з. очистной
– в. вибірни́й;
• з. по диагонали
– в. коси́нний;
• з. по падению
– в. спадови́й;
• з. по простиранию
– в. простяжни́й;
• з. сплошной
– в. поспі́льний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

блок 1. тех. блок,-ка (вантажопідіймальний механізм; частина машини, що складається з окремих деталей)
2. буд. об’є́днання, з’є́днання (природний або штучний будівельний камінь, порізаний на плити)
б. ведо́мый блок ве́дений [тяжни́й]
б. веду́щий блок повідни́й [тягови́й]
б. высокочасто́тный блок високочасто́тний
б. графи́товый блок графі́товий
б. грузоподъёмный блок вантажопідніма́льний [вантажопідійма́льний]
б. зу́бчастый блок зубча́стий [три́бовий]
б. избира́тельный блок вибірни́й
б.-конта́кт блок-конта́кт,-ту (контакт електричного апарата, що перемикає кола керування чи сигналізації)
б. нагруже́ния блок наванта́жування
б. нагруже́ния сме́шанный блок наванта́жування змі́шаний
б. нагру́зки блок наванта́ги
б. направля́ющий блок напрямни́й
б. неподви́жный блок нерухо́мий
б. обрабо́тки да́нных блок обробля́ння [опрацюва́ння] да́них
б. отправле́ния блок відправля́ння [відсила́ння]
б. переме́нных коэффицие́нтов блок змі́нних коефіціє́нтів
б. пневмоаппара́тов об’є́днання пневмоапара́тів
б. подви́жный блок рухо́мий
б. подгото́вки данных блок готува́ння да́них
б. подъёмный блок підніма́льний [підійма́льний]
б. преобразова́ния да́нных блок перетво́рення да́них
б. реги́стров блок регі́стрів
б. силово́й блок силови́й
б. скулово́й блок ви́личний
б. сумми́рования блок додава́ння
б.-схе́ма блок-схе́ма,-ми
б. три́ерный блок трі́єрний
б. универса́льный блок універса́льний
б. управле́ния блок керува́ння
б. уравни́тельный блок вирі́внювальний
б. ура́новый блок ура́новий
б. цепно́й блок ланцюго́вий
б. цили́ндров об’є́днання цилі́ндрів
б. шта́мпа блок шта́мпа
б. энергети́ческий блок енергети́чний
избира́тельный вибірни́й, селекти́вний, вибірко́вий
избира́ющийся вибірни́й; виби́раний
ко́нтур ко́нтур,-ру, о́брис,-су (1. лінія, що окреслює форму; 2. замкнене коло провідників електричного струму)
к. блоки́рующий ко́нтур блокува́льний
к. возбужда́ющий ко́нтур збу́джувальний
к. за́мкнутый ко́нтур за́мкнений
к. избира́тельный ко́нтур ви́бірний [селекти́вний]
к. излуча́тельный ко́нтур випромі́нювальний
к. индукти́вный ко́нтур індукти́вний
к. исхо́дный ко́нтур вихідни́й
к. колеба́тельный ко́нтур колива́льний
к. нало́женный ко́нтур накла́дений
к. настро́енный ко́нтур налашто́ваний [настро́єний]
к. приёмный ко́нтур прийма́льний
к. промежу́точный ко́нтур проміжни́й
к. пропуска́ющий ко́нтур пропускни́й
к. резона́нсный ко́нтур резона́нсний
к. электри́ческий ко́нтур електри́чний
механи́зм механі́зм,-му, знаря́ддя, при́стрій,-рою
м. автомати́ческий механі́зм автомати́чний
м. а́нкерный механі́зм а́нкерний
м. аррети́рующий механі́зм аретува́льний
м. балланси́рный механі́зм балансува́льний
м. блокиро́вочный механі́зм блокува́льний
м. блоки́рующий механі́зм блокува́льний
м. ведо́мый механі́зм тяжни́й [ве́дений]
м. веду́щий механі́зм тягови́й [повідни́й, веду́чий]
м. взрывно́й механі́зм вибухо́вий
м. виброуда́рный механі́зм віброуда́рний
м. винтово́й механі́зм ґвинтови́й
м. встря́хивающий механі́зм потрусни́й
м. выключа́ющий механі́зм вимика́льний
м. выра́внивающий механі́зм вирі́внювальний
м. газораспределе́ния механі́зм газорозпо́ділу
м. гидравли́ческий механі́зм гідравлі́чний
м. горизонти́рования геофіз. механі́зм горизонтува́ння
м. гре́йферный механі́зм гра́йферний
м. дви́гательный механі́зм руші́йний [двигу́нний]
м. дви́жущий механі́зм руші́йний
м. двойно́го де́йствия механі́зм дводі́йний
м. дели́тельный механі́зм діли́льний [поді́льчий]
м. дифференциа́льный механі́зм диференці́йний [диференція́льний]
м. заводно́й механі́зм накру́тний
м. загреба́ющий механі́зм загрібни́й [загріба́льний], механі́зм загорта́льний (із застосуванням лопати)
м. загру́зочно-разгру́зочный механі́зм заванта́жувально-розванта́жувальний
м. зажимно́й механі́зм затисни́й
м. закрыва́ющий механі́зм закрива́льний, механі́зм закру́чувальний (для крана)
м. запира́ющий механі́зм запірни́й
м. затво́рный механі́зм закривнико́вий
м. захва́тывающий механі́зм хапа́льний [захо́плювальний]
м. защёлкивающий механі́зм заскочни́й
м. зу́бчатый механі́зм зубча́стий [три́бовий]
м. избира́тельный механі́зм вибірни́й [селекти́вний]
м. интегри́рующий механі́зм інтегрува́льний
м. исполни́тельный механі́зм викона́вчий
м. испыта́тельный механі́зм випро́бний [випро́бувальний]
м. иссле́довательский механі́зм до́слідний
м. кла́панный механі́зм хлипако́вий
м. кли́новой механі́зм кли́новий
м. коленорыча́жный механі́зм колінова́жільний
м. компенсацио́нный механі́зм компенсаці́йний
м. копирова́льный механі́зм копіюва́льний
м. корректи́рующий механі́зм коректува́льний [коригува́льний]
м. кривоши́пный механі́зм ко́рбовий
м. кулачко́вый механі́зм кулачко́вий
м. лентопротя́жный механі́зм стрічкопротя́жний [стрічкопосувни́й]
м. листовыводя́щий механі́зм листовивідни́й [аркушовивідни́й]
м. листотранспорти́рующий механі́зм листотранспортува́льний [аркушотранспортува́льний]
м. ло́вящий механі́зм лови́льний
м. магази́нный механі́зм магази́нний
м. ма́ятниковый механі́зм ма́ятниковий
м. мно́жительный механі́зм мно́жний [розмно́жувальний]
м. молотко́вый механі́зм молотко́вий
м. нажимно́го де́йствия механі́зм натисно́ї ді́ї [натиска́льний]
м. направля́ющий механі́зм спрямува́льний
м. натяжно́й механі́зм натяжни́й
м. непрерывноде́йствующий механі́зм безупинноді́йний
м. опроки́дывающий механі́зм перекида́льний
м. остано́вочный механі́зм зупи́нний
м. отрубно́й механі́зм відтина́льний
м. отсека́ющий механі́зм відсічни́й [відрубни́й]
м. переводно́й механі́зм перевідни́й
м. перерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. пита́ющий механі́зм живи́льний
м. планета́рный механі́зм планета́рний (механізм із зубчастими колесами, що обертається навколо своєї осі і водночас – осі іншого колеса)
м. поворо́тный механі́зм поворо́тний
м. подаю́щий механі́зм подава́льний
м. подьёмный механі́зм підніма́льний
м. предохрани́тельный механі́зм запобі́жний
м. прерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. прецизио́нный механі́зм прецизі́йний
м. приводно́й механі́зм повідни́й [повідне́вий]
м. прижимно́й механі́зм притисни́й
м. пружи́нный натяжно́й механі́зм пружи́нний натяжни́й
м. пусково́й механі́зм пускови́й
м. рабо́тающий механі́зм працю́ючий [спра́вний, робо́чий]
м. разобща́ющий механі́зм відокре́млювальний
м. разъединя́ющий механі́зм роз’є́днувальний
м. распредели́тельный механі́зм розподі́льний [розподі́льчий]
м. регистри́рующий механі́зм реєструва́льний
м. Ро́пера механі́зм Ро́пера (зубчасто-важільний механізм для перетворення обертального руху)
м. рулево́й механі́зм кермови́й
м. рыча́жный механі́зм ва́жільний
м. самовключе́ния дви́гателя механі́зм самовмика́ння рушія́ [двигуна́]
м. самотормозя́щий механі́зм самогальмівни́й
м. самоуправля́емый механі́зм самокеро́вний
м. сдви́га механі́зм зсува́ння
м. сигнализи́рующий механі́зм сигналізува́льний [сигналізівни́й]
м. скачко́вый механі́зм стрибко́вий
м. следя́щий механі́зм сте́жний
м. соедини́тельный механі́зм з’є́днувальний
м. сто́порный механі́зм сто́порний
м. сче́тный механі́зм лічи́льний
м. толка́ющий механі́зм штовха́льний
м. тормозно́й механі́зм гальмівни́й
м. тя́ги механі́зм тя́ги
м. упрочне́ния механі́зм змі́цнювання
м. ура́внивающий механі́зм зрі́внювальний
м. устано́вочный механі́зм устано́вчий
м. формиру́ющий механі́зм формува́льний
м. ходово́й механі́зм ходови́й
м. храпови́чный механі́зм заскочни́й
м. часово́й механі́зм годиннико́вий
м. червя́чный механі́зм шне́ковий
м. ша́говый механі́зм кро́ковий
м. экскава́тора поворо́тный механі́зм екскава́тора поворо́тний
м. экскава́тора подьёмный механі́зм екскава́тора підніма́льний
м. электрозаводно́й механі́зм електронакрутни́й
селекти́вный селекти́вний, вибірни́й
селе́кторный селе́кторний, вибірни́й
фильтр 1. ел. фі́льтер,-тра (пристрій для розділення електромагнетних або звукових хвиль)
2. хем. ціди́ло,-ла (пристрій або речовина для розділення твердих і завислих частинок)
ф. акусти́ческий фі́льтер акусти́чний [звукови́й]
ф. ва́куумный фі́льтер ва́куумний [порожне́вий]
ф. водопрово́дный фі́льтер водопрові́дний
ф. возду́шный фі́льтер пові́тря́ний
ф. высо́ких часто́т фі́льтер висо́ких часто́т
ф. для пы́ли фі́льтер відпоро́шний
ф. дро́ссельный фі́льтер дро́сельний
ф. загради́тельный фі́льтер загоро́джувальний
ф. избира́тельный фі́льтер вибірни́й
ф. ква́рцевый фі́льтер ква́рцовий
ф.-компенса́тор фі́льтер-компенса́тор, -тра-компенса́тора
ф. мембра́нный фі́льтер мембра́нний
ф. мешо́чный фі́льтер мішкови́нний, ціди́ло мішкове́
ф.-насо́с фі́льтер-по́мпа,-ра-по́мпи
ф. ни́зких часто́т фі́льтер низьки́х часто́т
ф. опти́ческий фі́льтер опти́чний [світлови́й]
ф. освети́тельный фі́льтер проя́снювальний
ф. полосово́й ел. фі́льтер смугови́й
ф. по́ристый ціди́ло порува́те
ф. радиоакти́вных аэрозо́лей фі́льтер радіоакти́вних аерозо́лей
ф. радиово́лн фі́льтер радіохви́ль
ф. рука́вный фі́льтер мішкови́й [рука́вний]
ф. свечно́й фі́льтер патро́нний, фі́льтер-па́лець
ф. селекти́вный фі́льтер селекти́вний [вибірко́вий]
ф. стекля́нный фі́льтер скля́ний
ф. то́пливный фі́льтер па́ливний
ф. электри́ческий фі́льтер електри́чний
ф. яче́истый фі́льтер комірко́вий [губча́стий]
ште́псель ел. ште́псель,-селя, прити́чка,-ки (електричний пристрій для тимчасового приєднання до електричної мережі переносних апаратів)
ш. вызывно́й ште́псель виклични́й
ш. избира́тельный ште́псель ви́бірний
ш. опро́сный ште́псель опи́тувальний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́бі́рнийотборный.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Выборочныйвибірний.
Отборный (об обществе) – добі́рний, вибо́рний, вибі́рний; (крупный, выдающийся, о зерне) – чі́льний, добі́рний.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Отбо́рный = одбі́рний, вибо́рний (С. Л.), добі́рний, вибірни́й, одбо́рний (С. Л.), опрі́чний, чі́льний. — Построївши Рутульцїв в лаву, одбірних молодцїв на славу. Кот. — Пиво добре заднїпровське, виборна дулівка, калинівка і тернівка. Макар. — Поприносив туди ще добірнїші пляшки вина та старого вишняку. Бар. — За те ступить пан на покірного і прийме тебе, як добірного. Руд. — Умом і храбростю своєю в опрічнеє попав число. Кот. — Лаявсь добірно, аж хороше. Лев. В.