Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «виряд»
Шукати «виряд» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Наря́д
1) (
действие), см. Наряжа́ние и Наряже́ние;
2) (
приказ о посылке людей на работу) за́гад (-ду), нака́з (-зу), на́ряд и (рус.) наря́д, ви́ряд (-ду), наря́дження, відря́дження. [Ци́ми дня́ми Союзхлі́б дасть пе́рші на́ряди Наркомзе́му на відванта́ження насі́ння (Пр. Правда). Ки́ївські підприє́мства прийма́ють екскурсі́йні гру́пи за на́шими наря́дами (Пр. Правда). Ко́ні розі́слані в наря́д (Івч.)].
По -ду – з нака́зу, за на́ря́дом, за на[від]ря́дженням;
3) (
отряд) на́ря́д (-ду).
-ря́д гарнизонный – зало́говий на́ря́д.
-ря́д полицейский – на́ря́д (загі́н) полі́ції.
-ряд рабочих – на́ря́д робітникі́в.
-ря́д суточный – на́ря́д добови́й;
4) (
роспись, список) реє́стр (-ру), спис (-су), спи́сок (-ску).
-ря́д приданому – реє́стр (спис) по́сагу (ві́на);
5) (
одеяние) убра́ння, убі́р (р. убо́ру), (редко) прибі́р (-бо́ру), (зап.) стрій (р. стро́ю), (роскошный) ша́ти (р. шат). [Знов фія́лочка на се́бе си́нє вбра́ння надіва́ (Крим.). І пи́шно так гори́ть нове́ твоє́ убра́ння, немо́в ти під віне́ць весі́льний одягла́сь (Філян.). Ви́трусила до дна кеше́ні свого́ чолові́ка на убо́ри (Н.-Лев.). Жіно́та закраша́ла святни́ми стро́ями сі́ре тло го́лого села́ (Коцюб.)].
В полном -де – в усьому́ (в по́вному) убо́рі (стро́ї);
6) (
у птиц) убра́ння;
7) (
избы) опоря́дження; (украшение) оздо́блення, оздо́ба;
8) (
инструментов) справи́лля (-лля); срв. Набо́р 3.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

НАПРАВЛЕ́НИЕ (напрям) ще спрямо́вання, (документ) ще о́рдер, манда́т, забут. ви́ряд, (службове) відря́дження;
по направлению к у на́прямі до;
по двум направлениям, в двух направлениях (діяти) образ. двоколі́йно, жарт. на два база́ри.
НАРЯ́Д (припис) ще за́гад, (на працю) ви́ряд, (гурт) загі́н, арті́ль, ла́нка, (одяг) збереж. гал. у́брання;
убо́гий наряд фраз. ла́тана свити́на.
ОБМУНДИРОВА́НИЕ (одяг) ви́ряд, реконстр. обмундиро́вання;
боево́е обмундирование збро́йний ви́ряд.
ОСНАЩЕ́НИЕ (дія) ще обла́дна́ння, устаткува́ння, забезпе́чення, екіпірува́ння, споря́дження, ви́ряд, устатко́вання.
ПУТЁВКА (документ) подоро́жня, галиц. ви́ряд.
ПУТЕВО́Й мор. ходови́й;
путевой лист доро́жній лист, ви́ряд.
СНАРЯЖЕ́НИЕ (воїна) ришту́нок, амуні́ція, (лицаря) обладу́нок, галиц. ви́лад, ви́ряд, лашту́нок, ви́пра́ва.
ЭКИПИРО́ВКА ще ви́ряд, споря́дження, (пальним) запра́ва.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Отправление (поезда) – вируша́ння;
• о. (кем-либо поезда
) – ви́ряд, виряджа́ння.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Высылка
1) (
действ.) (кого, чего) – висила́ння, випра́ва; (кого) – виряджа́ння, виряд (-ду);
2) (
ссылка) – вислання, засла́ння; (действие) – висила́ння.
Наряд
1) (
урок) – завда́ння, за́гад (-ду);
2) (
приказание о посылке людей на работу) – виряд (-ду); н. рабочихвиряд робітникі́в;
3) (
отправленная на работу группа людей) – виряд (-ду), загі́н (-го́ну).
Отправление
1) (
отправка кого куда) – виряджа́ння, вирядження, виряд (-ду), випра́ва; о. поездавиряд по́їзду;
2) (
почтовое) – відсилка, пересилка; (действ.) відсила́ння, пересила́ння, виправа; заделка отправлений – запако́вування відсилок; о. бандерольное – бандеро́льна пере́силка;
3) (
отъезд, отход) – вируша́ння, відхі́д (-хо́ду); перед -нием в дорогу – руша́ючи в доро́гу, перед тим, як ру́шити в доро́гу;
4) (
должности) – урядува́ння, справува́ння у́ряду; (исполнение) – викона́ння службо́вих обов’язків; (повинностей) – відбу́ток (-тку), відбува́ння; вступать в -ние обязанностей – почина́ти вико́нувати обо́в’язки.
Путевкавиряд (-ду), подоро́жниця.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Ви́ряд, -ду, ж. = Виря́дка.

Запропонуйте свій переклад