Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей
Запропонувати свій переклад для «витяжний»
Шукати «витяжний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вы́тяжка
1) витяга́ння,
сов. ви́тягнення; ви́пнутість (р. -тости).
Стоять на вы́тяжку – стоя́ти навви́пинку (М. Вовч.), випина́ючись;
2)
хим. – ви́тяжка, екстра́кт;
3)
вы́тяжки сапожные – переди́;
4) витяжни́й душни́к, ви́тяжка.
Вытяжно́йвитяжни́й.
Нары́вный
1) (
относ. к нарыванию) наривни́й.
-ное вещество – наривна́ речовина́ (мате́рія);
2) (
относ. к нарыву) гвойовико́вий, гнійнико́вий, гнояко́вий, нари́вни́й, болячко́вий;
3) (
способств. нарыванию) витяжни́й. [Витяжни́й пля́стер (Київ)].
Протя́жный – протя́глий, протя́жливий, протя́жний, витяжни́й, тягу́чий, срв. Дли́тельный, Ме́дленный. [Протя́глий жа́лібний спів (Коцюб.). Протя́жна, тужли́ва пі́сня (Стефаник). Пі́сня жа́лібна, витяжна́, плаку́ча (Н.-Лев.)].

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЫТЯ́ГИВАТЬСЯ (щоб побачити, дістати) спина́тися;
вытягиваться в ни́тку шнурува́тися;
вытягиваться в стру́нку вистру́нчуватися;
вытягивающий що тя́гне тощо, покли́каний ви́тягти, тяга́ч, забут. тягні́й, прикм. витяжни́й, витяга́льний, тягальний, розтягальний, для витяга́ння;
вытягивающий в ни́тку ра́ди́й ви́шнурувати;
вытягивающий ду́шу вари́вода, мучи́тель, нудьга́-чолові́к, забут. зану́да, складн. тягни́-ду́шу-звук [вытягивающий ду́шу звук тягни-душу-звук];
вытягивающий за́ уши ПЕРЕН. (хто) тягни́-штовха́й;
вытягивающийся/вытягиваемый тя́ганий /витяганий, розтяганий/;
вытягивающийся тягу́чий, забут. тягучки́й;
вытягивающийся в ни́тку вишнуро́вуваний, коротк. ви́шнуровуваний;
вытягивающийся в стру́нку вистру́нчуваний, коротк. ви́струнчений;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Вытяжнойвитяжни́й, -а́, -е́.
Нарывной (пластырь) – витяжни́й, -а́, -е́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Вытяжнойвитяжни́й.
Молоток – молото́к (-тка́);
• м. (для отбив. косы
) – клепа́ло;
• м. (палка с молотком
) – ке́леп (-па);
• м. (с длинным концом
) – носа́ль (-ля);
• м. буровой
– м. свердлови́й;
• м. ваяльный
– м. сница́рський;
• м. верстаточный
– м. верстако́вий;
• м. врубовий
– м. зарубни́й;
• м. вытяжной
– м. витяжни́й;
• м. гвоздильный
– м. цвяхівни́й;
• м. гладильный
– м. глади́льний;
• м. горный
– м. гірни́чий;
• м. двусторонный
– м. двобі́чний;
• м. деревянный, колотильный
– довбе́шка;
• м. камнетесный
– бия́к (-ка́) каменя́рський;
• м. клепальный
– м. клепа́льний;
• м. к., заклепник
– м. нютува́льний;
• м. кровельщичий
– м. укрива́льницький;
• м. кузнечный
– м. кова́льський;
• м. мостильный
– м. брука́рський;
• м. насечной
– м. насіка́льний;
• м. обойный
– м. шпале́рний;
• м. остроконечный
– м. тягу́н (-на́), м. гостроно́сий;
• м. плотничий
– м. тесля́рський;
• м. полировальный
– м. полірува́льний;
• м. росковочный
– м. кува́льний;
• м. ручной
– м. ручни́й;
• м. с крестообразным хвостом
– м. перехре́сний;
• м. с круглым боем
– м. куля́стий;
• м. с раздвоенным хвостом
– м. роздво́єний;
• м. сапожный
– м. ше́вський;
• м. столярный
– м. столя́рський;
• м.-пробойник
– довга́ль (-ля́).
Оттягивающий – відтяжни́й;
• о. (вытягивиющий
) – витяжни́й.
Прибор – при́лад (-ду), прила́ддя (собир.);
• п. альтиметрический
– п. висотомі́рчий;
• п. базисный
– п. базо́вий;
• п. вдувальный
– вдима́ч (-ча́);
• п. винторезный
– ґвинтівни́ця;
• п. водоизмерительный
– водомі́р (-ра), п. водомі́рчий;
• п. водоуказательный
– водовка́з (-за);
• п. выключающий
– вимика́ч (-ча́), п. вимични́й;
• п. вытяжной
– п. витяжни́й;
• п. динамометрический
– п. динамометри́чний;
• п. для выдергивания свай
– висмика́ч (-ча́);
• п. для измерения силы света
– п. світломі́рчий;
• п. для натяжения цепи
– напина́ч (-ча́) ланцюго́вий;
• п. для отделения соломы
– соломовибира́ч (-ча́);
• п. дыхательный
– п. ди́хальний;
• п. д. противодымный
– п. д. протиди́мний;
• п. жатвенный (в косилке
) – п. жнива́рський;
• п. зеркальный
– п. люстрови́й;
• п. измерительный
– п. вимі́рчий;
• п. индукционный
– п. індукці́йний;
• п. испытательный, испытатель
– випро́бува́ч (-ча́);
• п. контактный
– п. доти́чний;
• п. маслоочистительный (для смазки
) – мастилочи́сник (-ка);
• п. мешальный
– п. перемі́шувальний;
• п. нагревательный
– нагрівни́к (-ка́), п. огрівни́й;
• п. натяжной, натягиватель (для ремней
) – натяга́ч (-ча́);
• п. облегчающий
– п. поле́гшувальний;
• п. осветительный
– осві́тлювач (-ча), п. осві́тлювальний;
• п. отмучивательный
– відму́льник (-ка);
• п. отопительный
– огрівни́к (-ка́), п. огрівни́й;
• п. паровпускной
– п. паровпускни́й;
• п. письменный
– прила́ддя писе́мне;
• п. питательный,
с.-х. – п. подава́льний;
• п. п. (для котлов
) – п. живи́льний;
• п. пневматический
– п. пневмати́чний;
• п. подлегчивающий, облегчающий,
с.-х. – п. поле́гшувальний;
• п. полирующий
– п. полірува́льний;
• п. призматический
– п. призмати́чний;
• п. регистрирующий
– п. реєстрівни́й;
• п. регулирующий
– п. регулівни́й;
• п. самопишущий
– п. самопи́сний;
• п. самоподающий
– п. вільнопа́дний;
• п. саморегистрирующий
– п. самореєстрівни́й;
• п. сверлильный
– п. свердлови́й;
• п. сигнальный
– п. гаслівни́й;
• п. сортировальный
– п. сортува́льний;
• п. спасательный
– п. рятунко́вий, рятівни́й;
• п. сцепной
– п. зчіпни́й;
• п. с. (в вагоне
) – чаплія́;
• п. тепловой
– п. теплови́й;
• п. технический
– п. техні́чний;
• п. тормозной
– п. гальмівни́й;
• п. точный
– п. то́чний;
• п. тяговой
– п. тяглови́й;
• п. т. сквозной
– п. т. наскрізни́й;
• п. ударный
– п. відпру́жний;
• п. у.-тяговой
– п. відпру́жнотяглови́й;
• п. укупорочный
– п. пакува́льний;
• п. упругий
– п. пружни́й;
• п. упряжной
– п. запряжни́й;
• п. уравнительный
– п. вирівня́льний;
• п. фрамужный
– п. фрамуго́вий;
• п. ходовой
– п. ходови́й;
• п. чертежный
– п. рисівни́чий;
• п. электротеплотный
– п. електротеплови́й;
• п. швейный
– п. краве́цький (шва́цький);
• п. щеточный (в сортировке
) – п. щіткови́й;
• п. эталонный
– п. етало́нний.
Тяга (движущая сила) – тягло́;
• т. (архитектурная
) – ґзимс (-су);
• т. (воздуха
) – тяг (-гу);
• т. (стяжка
) – стя́гель (-ля);
• т. (
для передачи движения) – тя́гель (-ля);
• т. аккумуляторная
– тягло́ акумуля́торне;
• т. анкерная
– с. а́нкерний;
• т. бичевая
– лямува́ння, лямо́вання;
• т. вытяжная
– тяг витяжни́й;
• т. главная
– тя́гель головни́й;
• т. золотниковая
– т. сувако́вий;
• т. искусственная
– тяг шту́чний;
• т. коленчатая
– тя́гель колінча́стий;
• т. конная
– тягло́ кі́нське;
• т. кривая
– тя́гель криви́й;
• т. направляющая
– т. напрямни́й;
• т. независимая (трамв. вагонов
) – тягло́ незале́жне;
• т. обратная
– тя́гель зворо́тний;
• т. окружная
– тяг обкружни́й;
• т. опрокидывающаяся
– тя́гель перекидни́й;
• т. паровая
– тя́гло парове́;
• т. переводная
– тя́гель перевідни́й;
• т-и перекрещенные
– т-лі перехре́щені;
• т. поворотная (в плуге
) – ди́шлик (-ка);
• т. подвесная
– т. почіпни́й;
• т. подкосная
– стя́гель косяко́вий;
• т. полая
– с. ду́тий;
• т. пружинящая
– тя́гель пружни́й;
• т. радиальная
– с. радія́льний;
• т. распределительная
– тя́гель розподі́льчий;
• т. регулирующая
– т. регулівни́й;
• т. регуляторная
– т. регуля́торний;
• т. рулевая
– т. стернови́й;
• т. ручная
– т. ручни́й;
• т. связаная
– т. звя́заний;
• т. семафорная
– т. семафо́рний;
• т. сильная (воздуха
) – тяг вели́кий;
• т. сквозная
– стя́гель наскрізни́й;
• т. слабая (воздуха
) – тяг мали́й;
• т. соединительная
– с. злучни́й;
• т. стенная
– гзимс насті́нний;
• т. сцепная
– с. зчіпни́й;
• т. тормозная
– тя́гель гальмівни́й;
• т. упряжная
– т. запряжни́й;
• т. уравнительная
– т. вирівня́льний;
• т. установочная
– стя́гель установни́й;
• т. шпренгельная
– с. підсилко́вий;
• т. штыкообразная
– т. багнетува́тий;
• т. эксцентриковая
– т. ексцентрико́вий;
• т. электрическая
– тягло́ електри́чне.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

вентиля́тор вентиля́тор,-ра, повітрогі́н,-го́ну, вітрогі́н,-го́ну (прилад для переміщування повітря, газів під тиском)
в. аксиа́льный вентиля́тор аксія́льний [осьови́й]
в. быстрохо́дный вентиля́тор швидкооберто́вий
в. вса́сывающий вентиля́тор всмо́ктувальний
в. вытяжно́й вентиля́тор витяжни́й [відсмо́ктувальний]
в. кры́льчатый вентиля́тор крильча́стий
в. нагнета́тельный вентиля́тор нагнітни́й
в. осево́й вентиля́тор осьови́й
в. отса́сывающий вентиля́тор відсмо́ктувальний
в. центробе́жный вентиля́тор [вітрогі́н] відцентро́вий
выка́чиваемый висмо́ктуваний, витя́гуваний, виси́саний; висмоктни́й, витяжни́й, висисни́й
выка́чивающийся висмоктни́й, витяжни́й, висисни́й; висмо́ктуваний, витя́га́ний, висиса́ний
вытя́гиваемый витя́ганий; витяжни́й
вытягивающийся витяжни́й; витя́ганий
вытяжно́й витяга́льний, витяжни́й
извлека́емый добу́ваний, витя́ганий; добувни́й, витяжни́й
извлека́ющийся добувни́й, витяжни́й; добу́ваний, витя́ганий
колпа́к ковпа́к,-ка́, на́кривка,-ки (накриття круглої чи конусовидної [конусоподібної] форми над чимось)
к. ва́куумный ковпа́к ва́куумний
к. возду́шный ковпа́к пові́тря́ний
к. вытяжно́й ковпа́к витяжни́й
к. дымово́й трубы́ дашо́к димаря́, ка́па,-пи
к. коте́льный ковпа́к казано́вий [коте́льний]
к. предохрани́тельный ковпа́к запобі́жний
к. экрани́рующий ковпа́к екранува́льний
насо́с по́мпа,-пи, смок,-ка
н. бескла́панный по́мпа безхлипако́ва, смок безхлипако́вий
н. беспоршнево́й по́мпа безто́локова, смок безто́локовий
н. ва́куумный по́мпа ва́куумна, смок ваку́умний
н. винтово́й по́мпа ґвинтова́, смок ґвинтови́й
н. водоподье́мный по́мпа водотя́жна, смок водотя́жний
н. водостру́йный по́мпа водоструми́нна
н. возду́шный по́мпа пові́тря́на, смок пові́тря́ний
н. вса́сывающий по́мпа всмо́ктувальна
н. вытяжно́й по́мпа витяжна́, смок витяжни́й
н. гидравли́ческий по́мпа гідравлі́чна [водяна́]
н. глуби́нный по́мпа глиби́нна [загли́бна], смок глиби́нний
н. ґрунтово́й по́мпа ґрунтова́, смок ґрунтови́й
н. грязево́й по́мпа наму́льна
н. двухка́мерный по́мпа двока́мерна, смок двока́мерний
н. двухро́торный по́мпа дворо́торна
н. двухступе́нчатый по́мпа двосхідча́ста, смок двосхідча́стий
н. диафра́гменный по́мпа діяфра́гмова, смок діяфра́гмовий
н. диафра́гмовый по́мпа діяфра́гмова [перегоро́дкова]
н. диффузио́нный по́мпа дифузі́йна
н. золотнико́вый по́мпа розподільнико́ва, смок розподільнико́вий
н. зу́бчатый по́мпа три́бна [три́бова], смок три́бний
н. индукцио́нный по́мпа індукці́йна, смок індукці́йний
н. кла́панный по́мпа хлипа́кова, смок хлипако́вий
н. коловра́тный по́мпа коловоро́тна, смок коловоро́тний
н. конденсацио́нный по́мпа конденсаці́йна, смок конденсаці́йний
н. кондукцио́нный по́мпа кондукці́йна, смок кондукці́йний
н. кривоши́пный по́мпа ко́рбова, смок ко́рбовий
н. криоге́нный по́мпа кріоге́нна, смок кріоге́нний
н. крыльча́тый по́мпа крильча́ста, смок крильча́стий
н. лопастно́й по́мпа лопа́ткова
н. магни́тный электроразря́дный по́мпа магне́тна електророзря́дна
н. ма́сляный по́мпа олі́йна
н. многоплу́нжерный по́мпа багатопурначе́ва
н.-мото́р по́мпа-мото́р,-пи-мото́ра
н. нефтяно́й по́мпа на́фтова
н. обьёмный по́мпа об’є́мна
н. одновинтово́й по́мпа одноґвинтова́, смок одноґвинтови́й
н. односторо́ннего де́йствия по́мпа односторонньо́ї ді́ї
н. оппози́тный по́мпа опози́тна, смок опози́тний
н. осево́й по́мпа осьова́, смок осьови́й
н. паровозду́шный по́мпа паропові́тря́на, смок паропові́тря́ний
н. паростру́йный по́мпа пароструми́нна, смок пароструми́нний
н. пита́тельный по́мпа живи́льна [допрова́джувальна]
н. пласти́нчатый по́мпа платівко́ва, смок платівко́вий
н. плу́нжерный по́мпа плу́нжерна [пурначе́ва], смок пурначе́вий
н. погружно́й по́мпа заглибна́, смок заглибни́й
н. подпи́точный по́мпа піджи́влювальна, смок підживни́й
н. пожа́рный по́мпа поже́жна
н. поршнево́й по́мпа то́локова, смок то́локовий
н. приводно́й по́мпа повідна́, смок повідни́й
н. промы́вочный по́мпа промива́льна, смок промива́льний
н. просто́го де́йствия по́мпа [смок] про́стої ді́ї
н. радиально-поршнево́й по́мпа радія́льно-то́локова
н. ротацио́нный по́мпа ротаці́йна, смок ротаці́йний
н. ро́торный по́мпа ро́торна, смок ро́торний
н. стру́йный по́мпа струми́нна, смок струми́нний
н. теплово́й по́мпа теплова́, смок теплови́й
н. тре́ния по́мпа [смок] тертя́
н. трехвинтово́й по́мпа триґвинтова́, смок триґвинтови́й
н. центробе́жно-вихрево́й по́мпа відцентро́во-вихрова́
н. центробе́жный по́мпа відцентро́ва, смок відцентро́вий
н. циркуляцио́нный по́мпа циркуляці́йна, смок циркуляці́йний
н. шестерённый по́мпа три́бова, смок три́бовий
н. ши́берный по́мпа заслінко́ва, смок заслінко́вий
н. шла́нговый по́мпа шла́нгова, смок шла́нговий
пресс прес,-су, ґніт,-ту, стиска́ч,-ча́ (машина для стиснення, ущільнення, зміни форми)
п. баланси́рный прес балансни́й
п. блокообжимно́й прес блокообтисни́й
п. болтоко́вочный прес прогоничокува́льний
п. брике́тный прес брике́тний
п. винтово́й прес ґвинтови́й
п. вулканизацио́нный прес вулканізаці́йний
п. вытяжно́й прес витяжни́й
п. ги́бочный прес згина́льний
п. гидравли́ческий прес гідравлі́чний
п. дыропробивно́й прес діропробивни́й
п. жело́бчатый прес жоло́бча́стий
п. заги́бочный прес загина́льний
п. испыта́тельный прес випро́бувальний [дослі́дницький]
п. керами́ческий прес керамі́чний
п. кирпи́чный прес цеге́льний
п. ко́вочно-штампо́вочный прес кува́льно- штампува́льний
п. ко́вочный прес кува́льний
п. кузне́чный прес кова́льський
п. ле́нточный прес стрічкови́й
п. ма́тричный прес ма́тричний
п. механи́ческий прес механі́чний
п. отжимно́й прес відтисни́й
п.-папье́ прес-пап’є́ (1. важкий металевий, мармуровий чи інший предмет, яким притискають папери; 2. річ письмового приладдя)
п. поршнево́й прес то́локовий
п. прави́льный прес прави́льний
п. ре́ечный прес ре́йковий
п. рельсосгиба́тельный прес рейкозгина́льний
п. рихтова́льный прес рихтува́льний
п. рыча́жный прес ва́жільний
п. типогра́фский прес друка́рський
п. углово́й прес кутови́й
п. упако́вочный прес пакува́льний
п.-фо́рма прес-фо́рма,-ми
п. чека́ночный прес карбува́льний
п. червя́чно-отжимно́й вича́влювач ґвинтови́й
п. штампо́вочный прес штампува́льний
п. эксце́нтриковый прес ексце́нтриковий
п. электрогидравли́ческий прес електрогідравлі́чний
ствол сто́вбур,-ра, ці́вка,-ки
с. бурово́й сто́вбур бурови́й
с. вентиляцио́нный сто́вбур вентиляці́йний
с. водоотли́вный сто́вбур водовідливни́й
с. возду́шный сто́вбур пові́тря́ний
с. вспомога́тельный сто́вбур допомі́жний
с. вытяжно́й сто́вбур витяжни́й
с. закла́дочный сто́вбур закладни́й
с. накло́нный сто́вбур похи́лий
с. печи́ сто́вбур [ці́вка] пе́чі
с. подъёмный сто́вбур підійма́льний
с. прито́чный сто́вбур припливни́й
с. разве́дочный сто́вбур розві́дувальний
с. сдво́енный сто́вбур здво́єний
с. ски́повый сто́вбур скі́повий
с. ша́хтный сто́вбур ша́хтовий
с. эксплуатацио́нный сто́вбур експлуатаці́йний
ша́бер слюс. ша́бер,-бра, шкреба́ч,-ча́, притира́чка,-ки (слюсарний інструмент для оброблення поверхонь металевих виробів, нанесення малюнків і написів)
ш. вы́пуклый ша́бер опу́клий
ш. вытяжно́й ша́бер витяжни́й
ш. жоло́бчатый ша́бер жоло́бчастий

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Витяжни́й
1)
вытяжной, протяжный;
2) (
пластырь) нарывной.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Витяжни́й, -а́, -е́.
1) Протяжный.
Пісня жалібна, витяжна, плакуча. Левиц.
2)
Витяжні́ чо́боти. Сапоги, у которыхъ передокъ и передняя часть голенища изъ цѣльной кожи. Нові чоботи витяжні. Ном. № 11182.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Вытяжнойвитяжни́й; В. труба — витяжна́ труба́; В. рубкавитяжни́й запа́льник.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Экстракти́вный = витяжни́й.

Запропонуйте свій переклад