Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 8 статей
Запропонувати свій переклад для «виходок»
Шукати «виходок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Клозе́т – клозе́т, відхо́док, ви́ходок (-дка). [Те́плий, ха́тній, надві́рний відхо́док].
Ну́жник – ну́жник, відхо́док, ви́ходок (-дка), паску́дник (-ка), (звфем.) куто́к для пи́льної потре́би, ретира́да, клозе́т (-ту), (шутливо) для люде́й сі́дало, канцеля́рія, кабіне́т, приту́лок (-лку). [У нас на все село́ оди́н ну́жник – коло шко́ли (Брацл.). Живі́т боли́ть! де у вас приту́лок? (де у вас ви́йти?) (Звин.)].
Отхо́жий. -жие промыслы – заробі́тки. [В нас лю́ди хо́дять на заробі́тки в Херсо́нщину].
На -жих промыслах – на (у) заробі́тках.
-жий (отходный, уединённый) покой – окре́[о́]ма, опрі́чна, осі́бна, само́[і́]тна кімна́та (світли́ця).
-жее местови́ходок (-дка), ви́хідка, ну́жник, паску́дник, відхо́док (-дка), відхі́дник.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОТХО́ЖИЙ (промисел) сторо́нній;
отхожее ме́сто відхідни́к, галиц. вихо́док, /в бараку/ лятри́на.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Отхожий
1) (
промысел) заробі́тки, -ків;
2) (
отхож. место) ви́ходок, -дка, відхі́дник, -ка.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Вихо́док, -дкуотхожее место.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Место
1) мі́сце
; м. дворовое – дво́рище; м. для лежания – мі́сце лежа́ти; м. для поселения – се́лище, се́льбище; м. для сидения, сидячее – мі́сце сиді́ти; м. жесткое (в вагоне) – тверде́ мі́сце; м. назначения кого – призна́чене кому́ мі́сце; м. новозаселенное – новосе́лиця; м. общее, выражение (в речи) – зага́льник (-ка); м. отхожеевихо́док (-дку), відхо́док (-дку); м. платежа – мі́сце виплати; м. постоянного жительства – мі́сце (пості́йного) прожива́ння; м. председательское – мі́сце (для) голови; м. присутственное – урядо́ва устано́ва; м. проезда – проїзд (-ду), пере́їзд (-ду); -ста развлечения – місця розва́ги; м. сохранное – схо́ванка, безпе́чне мі́сце; м. спальное – мі́сце (щоб) спа́ти; места судебные (о здании) – судовий будинок; (об учреждении) – судо́ві́ устано́ви, суди; м. торговое – мі́сце торго́ве; м. усадебное – садиба, ґрунт (-нту), мі́сце під садибу, садибне мі́сце; м. хранения – схо́ванка; в места не столь отдаленные (сослать) – в не ду́же дале́кі мі́сця; в подлежащих местах (искать) – в нале́жних місцях; местами – де́-не-де, місцями, поде́куди; не к месту – не до ре́чі; занимать место – займа́ти мі́сце; иметь место (быть) – бу́ти; на видном месте вывесить – вивісити на видно́ті; на месте постоянного жительства Н. не оказалось – на мі́сці, де Н. пості́йно прожива́є, його́ не знайшли; определить Н. место постоянного жительства в г. Киеве – призна́чити Н. пості́йно прожива́ти в м. Києві; освобождать место – звільняти, звільнити мі́сце; отправлять по месту назначения – посила́ти (надсила́ти) до призна́ченого мі́сця; по местам (кое-где) – місцями; по местам (разослать) – на місця; по всем местам – скрізь, всюди; по месту жительства, рождения: а) (на вопрос «куда?») – в (на) мі́сце прожива́ння, наро́дження; б) (на вопрос где) – в мі́сці, на мі́сці прожива́ння, наро́дження; с указанием места нахождения – зазнача́ючи, зазна́чивши, де вони є; это имело место (происходило) – це відбува́лося; (случилось, было) – тра́пилося, ста́лося, було́;
2) (
должность) – поса́да; м. секретарское – секрета́рство, секрета́рська поса́да; м. штатное – шта́тна поса́да; занимать место – ма́ти поса́ду, бу́ти на у́ряді; занимать видное место – бу́ти на визначні́й поса́ді; занять место (должность) – діста́ти поса́ду, ста́ти на поса́ді; искать места – шука́ти поса́ди; лишиться места – втра́тити поса́ду; освобождать место – звільняти, звільнити поса́ду; отчислять от места – звільняти, звільнити з поса́ди; получать место – дістава́ти, діста́ти поса́ду; поступать на место – дістава́ти, діста́ти поса́ду, става́ти, ста́ти на поса́ду; предоставлять место – дава́ти, да́ти поса́ду; хлопотать о месте – клопота́тися за поса́ду, шука́ти собі́ поса́ди;
3) (
о вещах) – паку́нок (-нка); сдано на хранение три места багажа – зда́но до схо́ву три паку́нки багажу́.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Вихо́док, -дку, м. Отхожее место, клозет. Маленьке подвір’я, брудніше від переднього, обведене парканом, повне гарбарського сопуху та смороду з зовсім примитивно упоряджених виходків. Франко.

Запропонуйте свій переклад