Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Зао́чный – зао́чний, поза́о́чний, поза́ві́чний. [Та ще хоч-би ла́йка була́ нао́чна, а то-ж зао́чна (Мова)].
-ный приговор – позаві́чний (позао́чний) при́суд.
-ное оскорбление – позао́чна обра́за.
-ный вуз – зао́чний виш. [Зао́чний педагогі́чний виш (Харків)].
Курс
1) (
цикл науки, учения, лечения и т. п.) курс (-су). [Курс украї́нської мо́ви. Курс лікува́ння].
Проводить курс – відбува́ти (перехо́дити) курс.
Окончить курс – добу́ти ку́рсу, (с)кінчи́ти курс. [Вчи́вся по духо́вних шко́лах, але́ ку́рсу не добу́в (Єфр.). Кінчи́в курс лікува́ння еле́ктрикою].
Быть в -се чего – бу́ти в ку́рсі чого́. [Я не в ку́рсі ціє́ї спра́ви];
2) (
стадия школьного обучения) курс (-су).
Студент второго -са – студе́нт дру́гого ку́рсу.
Наш вуз имеет пять -сов – на на́шому ви́ші п’ять ку́рсів.
Он исключён с последнего -са – його́ звільни́ли з оста́ннього ку́рсу;
3) (
путь, направление) на́пря́мок (-мку), путь (-ті́), курс.
Твёрдый, определённый курс – тверди́й, пе́вний курс (на́прямок).
Брать, взять курс – бра́ти, узя́ти курс (на́прямок) на що, до чо́го, куди́.
Курс корабля – курс (на́прямок) корабля́.
Корабль держит курс на что – корабе́ль трима́є курс на що́, до чо́го, корабе́ль просту́є до чо́го.
Держать курс на что – трима́ти (держа́ти) курс на що, до чо́го, керува́ти, скеро́вувати до чо́го, орієнтува́тися на що.
Курс полёта – на́прямок ле́ту.
Курс государственной, партийной политики – на́прямок держа́вної, парті́йної полі́тики.
Курс на рабочий класс – курс на робітни́цтво.
Дать курс – да́ти на́прямок чому́, керува́ти що;
4) (
биржевая цена) курс.
Курс рубля, франка, ценных бумаг повышаетсяпонижается – курс карбо́ванця, фра́нка, ці́нних папе́рів підви́щується – зни́жується (збі́льшується – зме́ншується).
Курс поднимаетсяпадает – курс підно́ситься – па́дає.
Курс повышающийся, понижающийся – курс росту́чий, паду́чий.
Высокий, низкий, переменный курс – курс висо́кий, низьки́й, змі́нний.
Поднять курс – підви́щити курс.
Колебания -са – хита́ння ку́рсу, в ку́рсі.
Денежный курс – гроше́вий курс.
Покупка ценных бумаг по -су – купі́вля ці́нних папе́рів за ку́рсом;
5) (
строит., род кладки) ряд (-ду).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

ВУЗ (Высшее учебное заведение) – ВИШ (Ви́ща шко́ла).

Запропонуйте свій переклад