Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 3 статті
Запропонувати свій переклад для «відрізок»
Шукати «відрізок» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Сегмент – сегме́нт (-та), відрі́зок (-зка).

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

отре́зок відрі́зок,-зка, відти́нок,-нка
о. вре́мени відти́нок ча́су
о. направля́ющий мат. відрі́зок напрямни́й
о. несоизмери́мый мат. відрі́зок несумі́рний [неспівмі́рний]
о. соизмери́мый мат. відрі́зок сумі́рний [співмі́рний]
уча́сток части́на,-ни, відрі́зок,-ка, мі́сце,-сця, діля́нка,-ки, дільни́ця,-ці
у. ба́лки відрі́зок [части́на] тря́му [ба́лки]
у. вы́емочный дільни́ця виймо́ва
у. деформа́ции мі́сце деформува́ння; мі́сце здеформува́ння; мі́сце здеформо́вання
у. доро́жный дільни́ця шляхова́
у. калибру́ющий відрі́зок калібрува́льний
у. нагруже́ния відрі́зок наванта́жування
у. образца́ части́на зразка́
у. произво́дственый дільни́ця виробни́ча
у. разви́тия тре́щины мі́сце розвива́ння трі́щини
у. строи́тельно-монта́жный дільни́ця будіве́льно-монта́жна
у. теку́чести мі́сце те́чности [пли́нности]
у. упрочне́ния відрі́зок змі́цнення
у. элекроремо́нтный дільни́ця електроремо́нтна