Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 21 статтю
Запропонувати свій переклад для «дефект»
Шукати «дефект» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Дефе́ктдефе́кт, недоста́ча (р. -чі), хи́ба, ва́да, ґа́н(д)жа (р. -(д)жі), ґанч (р. -чу), (психич.) забу́рення.
Недоста́ток
1)
кого, чего – (отсутствие) брак (-ку) кого́, чого́, (нехватка) недоста́ча, неста́ча кого́, чого́. [Брак фарб на свої́й палі́трі пое́т надолу́жує зву́ками (Рада). Брак відпові́дної літерату́ри (Наш). Недоста́ча досві́дчених робітникі́в (Пр. Правда). Недоста́ча сві́жого пові́тря (Франко). На всьо́му (у світли́ці) є слід недоста́чі пильнува́ння (Л. Укр.). Неста́чу вну́трішнього змі́сту силку́ється надолу́жити на самі́ не́рви розрахо́ваними слова́ми (Рада)].
Вследствие -тка, по -тку чего – через брак чого́, за бра́ком чого́, через те що браку́є чого́, бо браку́є чого́. [Через брак гро́шей му́сіли спини́тися вся́кі спра́ви (Доман.). Неможли́вість да́ти мі́сце пе́вній осо́бі через брак вака́нсії (Коцюб.)].
-ток воды, хлеба – брак (недоста́ча) води́, хлі́ба, безві́ддя (-ддя), безхлі́б’я (-б’я). [Де́котрі од безві́ддя та безхлі́б’я по степу́ па́дали (Куліш)].
-ток надлежащего надзора – брак нале́жного до́гляду, мали́й до́гляд.
-ток памяти, ума – брак па́м’яти, ро́зуму.
-ток средств
а) брак за́собів;
б) (
бедность) неста́тки; см. ниже под 3);
2)
в чём – недоста́ча чого́ и в чо́му, брак чого́. [Ну, кажи́: чого́ тобі́ недоста́ча? (Звин.). Нам недо́бре: в нас хлі́ба недоста́ча (Звин.). Сього́-того́ тре́ба, жі́нка не вважа́є: ті́льки чого́ недоста́ча, – в ба́тька-ма́тір ла́є (Грінч. III). Коли́ в манастиря́х був папіру́су брак, ченці́ з руко́пису старе́ письмо́ змива́ли (Вороний). Купи́в-би всього́, та брак гро́шей (Сл. Гр.)].
Есть -ток в чём – браку́є чого́, є недоста́ча в чо́му (чого́), (описат.) ску́по (то́нко) на що и чого́, (шутл.) посу́ха на що. [Ску́по в ме́не на гро́ші (Кониськ.). В ме́не гро́шей то́нко (Васильч.). Знать у вас на честь посу́ха, в нас – на копійки́ (Рудан.)].
Нет, не было -тка в ком, в чём – не браку́є, не бракува́ло кого́, чого́, нема́(є), не було́ недоста́чі в ко́му, в чо́му, (гал.) не хибу́є, не хи́бне, не хибува́ло, не хи́бло кого́, чого́. [В збі́рці пое́зій він показа́в і свої́ га́рні прикме́ти, яки́х у йо́го бага́то, так і хи́би, яки́х йому́ теж не браку́є (Н. Громада). Ні в чім не було́ недоста́чі (Квітка). Коли́ вже да́но при́клад, не хи́бло й наслі́дувачів (Павлик)].
Окажется -ток в чём – ви́явиться, що браку́є (нестає́, невистача́є чого́); забра́кне що и чого́.
Испытывать (терпеть), испытать -ток в чём – зазнава́ти (при отрицании ещё знати), зазна́ти недоста́чі (нужды: ну́жди́) в чо́му, (иногда) нужда́тися чим, бідува́ти на що, голодува́ти на що. [Не зазна́ли вони́ ні в чо́му недоста́чі (Коцюб.). Не зна́є душа́ його́ недоста́чі в нічо́му, чого́ бажа́є (Куліш). Злида́р Макси́м полі́ном дров нужда́всь (Боров.). Найпа́че біду́є на штани́ (Корол.). На гребінці́ я не голодува́ла (Житом.)];
3) (
нужда) неста́ток, недоста́ток (-тку), (чаще мн.) неста́тки, недоста́тки (-ків), (редко) неста́чі (-та́ч), (нищета, убожество) зли́дні (-нів). [Прийшо́в неста́ток, забра́в і оста́ток (Приказка). Товариші́ насклада́ли з неста́тків свої́х грошеня́т (Р. Край). Ці́ле його́ життя́ пройшло́ в бі́дності і недоста́тку (Франко). Вироста́в у зли́днях та недоста́чах (Мирний)].
Жить в -тке – жи́ти в (при) зли́днях (при вбо́зтві, убо́го), злиднюва́ти;
4) (
дефект, порок) ва́да, хи́ба, (из’ян) ґа́нджа (ж. р.), ґандж (-джу, м. р. и -джи, ж. р.) и ґанч (-чу, м. р. и -чи, ж. р.), дога́на, прига́на. [В не́ї були́ свої́ ва́ди, – напри́клад, вона́ була́ ду́же го́рда (Грінч.). Не вважа́ючи на дрібні́ ва́ди в його́ тво́рах, Шевче́нко єсть ге́ній (Грінч.). Недо́брий, ка́жеш, борщ? а яка́-ж йому́ ва́да? (Звин.). Не бу́демо випра́вдувати хиб на́шого наро́ду (Грінч.). До́брість – на́ша пе́вна хи́ба (Самійл.). Це в йо́му мале́нька хи́ба, мале́нька ґа́нджа (Н.-Лев.). Кінь – як со́кіл, і ґа́нчу не ма́є (Рудан.). Сви́та до́бра, ніде́ дога́ни в ній нема́ (Звин.)].
Пороки и -тки – хи́би й ва́ди.
Душевный -ток – душе́вна ва́да.
Органический, природный -ток – органі́чна, приро́дна ва́да (ґа́нджа).
Телесный -ток – тіле́сна ва́да, (увечье) калі́цтво.
Находить, найти -тки в ком, чём – знахо́дити, знайти́ ва́ди (хи́би, ґа́нджу, ґандж, ґанч) в ко́му, в чо́му, ґанчува́ти кого́, що, дава́ти, да́ти дога́ну (прига́ну, га́ньбу́) кому́, чому́. [Ді́вчина вереду́є з жениха́ми, ґанчу́є (Гуманщ.). Сви́та до́бра, ніхто́ дога́ни не дасть (Чигиринщ.)].

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДЕФЕ́КТ, укр. недо́лік, (у машині) неспра́вність.
НЕИСПРА́ВНОСТЬ (чого) ще дефе́кт, (кого) недба́лість.
НЕУСТРАНИ́М фраз. го́ді усу́нути [дефе́кт неустраним дефе́кт го́ді усу́нути;
э́то неустрани́мо це го́ді усу́нути]
;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Дефектдефе́кт, -ту, недоста́ча, -чі, хи́ба, -би, ва́да, -ди.
Недостаток
1) недоста́ча, -чі;
2) (
дефект) хи́ба, -би, ва́да, -ди.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Недостаток (порок, дефект) – хиба; вада; (отсутствие чего-либо) – брак; нестача. По недостатку чего (времени, средств) – через брак; бо бракувало (часу, коштів). Недостаток в чем – брак чого, на що. Скрывать недостатки – личкувати хиби. Упрекать за недостатки – картати вади.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Дефектдефе́кт (-ту);
• д. (недостаток
) – хи́ба.
Недостаток (дефект) – хи́ба;
• н. (нехватание
) – неста́ча.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

дефе́кт дефе́кт,-та, хи́ба,-би, ва́да,-ди, пошко́дження, ґандж,-джу
д. конструкти́вный дефе́кт конструкти́вний
д. кристалли́ческий дефе́кт кристалі́чний
д. крити́ческий дефе́кт крити́чний
д. лине́йный дефе́кт ліні́йний
д. ма́ссы дефе́кт ма́си
д. мета́лла дефе́кт мета́лу
д. неустрани́мый дефе́кт неусувни́й
д. объёмный дефе́кт об’є́мний
д. пове́рхностный дефе́кт поверхне́вий
д. произво́дства дефе́кт виробни́цтва
д. прочностно́й дефе́кт мі́цнісний
д. радиацио́нный дефе́кт радіяці́йний
д. сва́рочный дефе́кт зва́рювальний [зва́рювання]
д. скры́тый дефе́кт прихо́ваний
д. технологи́ческий дефе́кт технологі́чний
д. то́чечный дефе́кт точко́вий
д. упако́вки дефе́кт уклада́ння [пакува́ння]
д. устрани́мый дефе́кт усувни́й
д. функциона́льный дефе́кт функці́йний
д. эксплуатацио́нный дефе́кт експлуатаці́йний
д. я́вный дефе́кт я́вний
изъя́н ва́да,-ди, ґа́ндж,-жу, дефе́кт,-ту
недоста́ток 1. недоста́ча,-чі, неста́ча,-чі (стан); 2. ва́да,-ди, дефе́кт,-ту, ґандж,-джу; хи́ба,-би (якість)
поро́к ва́да,-ди, дефе́кт,-ту, ґандж,-джу
п. зака́лочный дефе́кт гартівни́й
п. лите́йный дефе́кт лива́рний
п. пове́рхностный дефе́кт поверхне́вий
п. произво́дственный дефе́кт виробни́чий
п. скры́тый дефе́кт прихо́ваний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ва́да
1)
дефект, недостаток, из’ян, порок;
2)
вред.
Швару́нок, -нкуиз’ян, дефект.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Дефектдефе́кт (-кту), хиба; (изъян) – ґанч (-чу).
Брак
1) (
бракосочетание) – шлюб (-бу), одру́жіння; б. гражданский – циві́льний шлюб; вступать, -пить в б-к, сочетаться -ком – одру́жуватися, одружитися, бра́ти, взяти шлюб, побра́тися з ким; вступающий в б-к – шлюбо́ванець (-нця) (Н), дру́женець (-нця) (Н); женатый вторым -ком – жона́тий удру́ге, одру́жений удру́ге; расторжение -ка – розв’яза́ння шлюбу; состоять в супружестве, не вступая в официальный брак – жити з ким на ві́ру;
2) (
забракованное) – брак (-ку), вибірки (-рок); поступать в брак – іти, піти в брак;
3) (
дефект) – ґанч (-чу); товар с -ком – това́р з ґа́нчем.
Недостаток
1) (
дефект) – ва́да, хиба, ґанч (-чу);
2) (
недостаточность чего) – брак (-ку), недоста́ча; вследствие -ка – (че́рез те) що браку́є, бо браку́є; в случае -ка – якщо не вистачить мі́сця; по -ку (за -ком) времени, средств – че́рез брак, бо бракува́ло ча́су́, за́собів;
3) (
нужда) – неста́ток (-ку).

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

дефе́кт, -ту, -тові; -фе́кти, -ктів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Швару́нок, -нку, м. Изъянъ, дефектъ. Казав, що в його нога перебита, глянули — аж у його такого шварунку нема. Борз. у.

Запропонуйте свій переклад