Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 35 статей
Запропонувати свій переклад для «добір»
Шукати «добір» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ассортиме́нт – асортиме́нт (р. -ту), добі́р (р. -бо́ру).
Вы́бор – ви́бір (р. -бору), добі́р (р. -бо́ру), обра́ння, добра́ння. [Чоти́ри до́чки на ви́бір. У цій крамни́ці га́рний добі́р кра́му. Обра́ння вибо́рців].
Вы́бор предоставить – да́ти до ви́бору, полиши́ти на ви́бір.
Есте́ственный – приро́дни[і]й, натура́льний. [Бува́є ві́дьма приро́дня (роди́ма), а бува́є ви́вчена. Приро́днє сві́тло. Ду́же натура́льна по́за. Натура́льна ба́рва]; (не искусственный) саморі́дний. [То таки́й вели́кий о́стров – саморі́дная форте́ця (Крим.)]; (общечеловеческий, требуемый природою) світови́й. [Не диву́йтеся, це ді́ло світове́. Світова́ річ!].
-нные науки – природни́чі нау́ки, (реже) приро́дні нау́ки.
-нный ребёнок, сын (незаконнорождённый) – саморі́дна дити́на, самосі́йний син, (зап.) натура́льний син.
-нный подбор, отбор – приро́дний добі́р (р. добо́ру).
-нное дело, -ая речь (понятно, неизбежно) – звича́йно, звича́йне ді́ло, зві́сно. [Жа́дний соба́ка не га́вкнув, на ньо́го – звича́йно, як на свого́ ха́тнього (Крим.)].
Набо́р
1)
см. Набо́рка 1;
2) (
рекрутский) набі́р (-бо́ру), при́зов (-ву), (гал.) бра́нка, (народн.) некру́тчина. [Бу́ти-ж мені́ у нево́лі, у некру́тському набо́рі (Пісня). Заду́мав ці́сар бра́нку бра́ти (Федьк.). Пройшла́ в нас чу́тка – некру́тчина сього́ ро́ку бу́де (М. Вовч.)].
По -ру – за при́зовом. [У ме́не два за при́зовом, дру́гий – своє́ю охо́тою (Звин.)].
Являться к рекрутскому -бо́ру – ста́витися (до набо́ру, до при́зову, зап. до бра́нки). [А Гнат ще не ві́рить, що і йому́-би ста́витися, що се бра́нка бу́де (Федьк.)];
3) (
всё, что набрано) на́бі́р (-бо́ру), на́бра́ння́ (-ння́), (подбор, ассортимент) добі́р (-бо́ру).
-бо́р слов, фраз – ни́зка (збирани́на, спле́тево) слів, фраз.
-бо́р шерстей для узорадобі́р шерсте́й (во́вни) до узо́ру.
-бо́р инструментовдобі́р (припа́с) інструме́нтів (при́ладів, пристро́їв), пристрі́й (-ро́ю), прила́ддя (-ддя) до чо́го.
Хирургический -бо́р – хирургі́чний пристрі́й, хирургі́чне прила́ддя.
Чертёжный -бо́р – рисува́льний пристрі́й.
Полный -бо́р инструментов для какого-либо дела – спра́ва, справи́лля (-лля), на́чи́ння (-ння), припа́с (-су), снасть (-ти). [Прийшо́в швець зо всім свої́м справи́ллям (Сл. Ум.). А в мішку́ вся моя́ снасть (Звин.)];
4)
типогр. – скла́да́ння (-ння), набі́р.
Один лист -бора отпечатан – оди́н а́ркуш скла́да́ння (набо́ру) вже віддруко́вано;
5)
морск. -бо́р корабля – снасть (корабе́льна);
6) (
для сбруи, упряжи) добі́р блях (бляшо́к, цвяхі́в (до збру́ї)).
Набо́рка
1)
см. Набира́ние; оконч. набра́ння́; зібра́ння; навербува́ння, затя́гнення; набра́ння́, увібра́ння, втя́гнення; скла́дення и зло́ження, набра́ння́;
2) (
работа по качеству своему) на́бра́ння́ (-ння), (подбор) добі́р (-бо́ру).
Камни хороши, да -ка не годится – камі́ння до́бре, та добі́р не пасу́є.
Неуда́чный – невда́лий, невда́тний, (редко) невда́чний; специальнее: (несчастливый) нещасли́вий, (зап.) нефорту́нний; (нескладный) недола́дни[і]й; (неметкий) невлу́чний, (неостроумный) недоте́пний. [З йо́го терори́ст ви́йшов-би погане́нький, невда́лий (Крим.). Не ли́хо жу́рить і чужа́ сторона́, а невда́ла жі́нка (Номис). Невда́ла бата́лія (Л. Укр.). Невда́лі бу́лочки (Сл. Ум.). Невда́тний був хан з Магоме́та Оглі́ (Леонт.). Невда́тна зу́стріч (Крим.). Ся пое́ма – невда́тне наслі́дування Шевче́нка (Грінч.). Напечу́ хлі́ба – невда́чний, наварю́ борщу́ – несма́чний (Харк. Збірн.). Нещасли́вий добі́р п’єс на пе́ршу виста́ву (Грінч.). Той рома́н ви́дався мені́ ду́же недола́днім (Крим.)].
-ный исход – невда́лий (нещасли́вий) кіне́ць.
-ное сравнение – невда́ле (невлу́чне) порівня́ння.
-ная шутка – невда́лий (недоте́пний, невлу́чний) жарт.
Отбо́р, отбира́ние, отбо́рка – ви́бір, добі́р (-бо́ру), вибира́ння, добира́ння.
Естественный отбо́р – приро́дний добі́р.
Подбо́р
1) добі́р (-бо́ру), добира́ння, прибира́ння;
срв. Подбира́ние.
Естественный, половой -бо́р – приро́дний, статьови́й добі́р;
2) добі́р (-бо́ру), (
выбор) ви́бір (-бору).
-бо́р исторических книгдо́бір, (полн. собрание) по́вний збір, по́вна збі́рка істори́чних книжо́к.
Как на -бо́р – як оди́н, оди́н в оди́н (одна́ в одну́, одно́ в одно́), голова́ в го́лову. [Ясени́на та вся́ке де́рево – одно́ в одно́ рі́вне та висо́ке].
У него все лошади на -бо́р – у ньо́го всі ко́ні голова́ в го́лову (до ма́сти);
3) (
в обуви) підп’я́ток, обца́с (-са), ко́рок (-рка), кі́рка (-ки), закаблу́к, підбі́р (-бо́ру), (деревянный обтянутый кожей) коло́дочка. [Стьо́жки до кі́рок попу́стить (Г. Барв.)].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Подборка – (несов.) підбирання, добирання; (сов.) підібрання, добрання; (последствие) підбір, добір, підбірка, добірка:
подборка книг – набір (добір) книжок. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

АССОРТИМЕ́НТ (товарів) ви́бір, до́бір; набір.
СЕЛЕ́КЦИЯ укр. до́бір.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ассортимент – асортиме́нт, -ту, добі́р, -бо́ру.
Отбордобі́р, ви́бір, -бору.
Подбор – підбира́ння, -ння, добі́р, -бо́ру; -ный – добі́рний, піді́браний, -а, -е.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Выбор – вибір; (о товарах) – добір; (о людях) – обрання. Выбор предоставить – дати до вибору; полишити на вибір. Производить выборы – переводити вибори; вибирати. Выбор пал на… – вибір припав на кого, вибором спинились на кому. Большой выбор чего – багато до вибору чого.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Ассортимент – асортиме́нт (-ту), добі́р (-бо́ру).
Отбордо́бір (-бо́ру).
Подбордобі́р (-бо́ру);
• п. (
процесс) – добира́ння, добра́ння;
• п. (черный пол
) – мостови́ння.
Селекция – селе́кція, до́бір, ви́бір (-бору);
• с. двойная
– с,. д. подві́йна, -ий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

вы́бор ви́бір,-бору, до́бір,-бору
комплекта́ция добира́ння, комплектува́ння; комплекта́ція,-ції, добі́р,-бо́ру (доповнення до певної заздалегідь визначеної кількости речей)
отбо́р добира́ння, відбира́ння; відібрання́; добі́р,-бо́ру, відбі́р,-бо́ру
о. есте́ственный добі́р приро́дний
о. про́бы відбира́ння про́би, забира́ння про́би
о. системати́ческий добі́р системати́чний
о. случа́йный добі́р випадко́вий
подбо́р, подбо́рка підбира́ння, добира́ння; підібрання́, добрання́; підбі́р,-бо́ру, до́бі́р, -бо́ру, підбі́рка,-ки, добі́рка,-ки
селе́кция селе́кція,-ції, до́бір,-бо́ру

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Добі́р, -бо́ру
1)
отбор;
2)
подбор.
Приро́дній добі́рестественный подбор.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Ассортимент – асортиме́нт (-ту), до́бір (-бору).
Отбор, отбирание, отборкадо́бір (-бо́ру); (действ.) – добира́ння, відбира́ння.
Подбордобі́р (-бо́ру); (действ.) – добира́ння; на подбор – добі́рний.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

добі́р, -бо́ру, -бо́рові

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Добі́р, -бо́ру, м. Отборъ; подборъ.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Добі́р, -бо́ру, м. *Приро́дній добі́р. Естественный подбор. Сл. Нік.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Пригонка — (одежды) до́бір, -бору; (оружия, снаряжения) — припасо́вування, припасува́ння.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Добо́ръ = добі́р.
Подбо́ръ = 1. підбіра́ння, збіра́ння. 2. підбі́р, добі́р (С. Л.), до пари — парува́ння. 3. підпя́ток, ко́рок, ко́рки (Ос.). — Один чобіт на підкові, а другий на корку, а хто хоче лиха знати, то засватай дворку. н. п.
Сортиро́вка = сортува́ння, добі́р, підбі́р, розбі́р.