Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 10 статей
Запропонувати свій переклад для «доля»
Шукати «доля» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

До́ля
1) ча́стка (
ум. ча́сточка), па́йка, (реже) пай (ум. пайо́к, пайо́чок), (гал.) у́діл (р. -лу); (при дележе) – діл (р. ді́лу), ділени́ця. [І деся́тої ча́стки тих книжо́к не прочита́в. Домі́шується вже й до́бра па́йка наро́дньої мо́ви (Єфр.). В діл Матві́єві пішла́ па́сіка].
Третья до́ля – трети́на.
Пятая до́ля – п’яти́на.
Десятая до́ля – десяти́на.
Известная до́ля урожая, улова и пр., отдаваемая работающими хозяину поля, воды и пр. – ді́[е́]жма.
До́ля зерна за помол – ро́змір, ви́мір.
Принимать в до́лю – прийма́ти до спі́лки.
Вступать в до́лю – пристава́ти до спі́лки.
Делить на до́ли – паюва́ти.
Прийтись, пасть на до́лю – припа́сти, упа́сти кому́, припада́ти (припа́сти) на па́йку. [Як діли́лися ба́тьківщиною, мені́ припа́в оце́й-о садо́к. Поділи́ли те бо́рошно, і впа́ло нам по два пу́ди];
2) (
судьба) – до́ля, тала́н (ум. до́ленька, талано́чок). [Шука́ коза́к свою́ до́лю, а до́лі нема́є (Шевч.). До́бре, ма́мо, що ти зара́ні спать ля́гла, а то-б і бо́га прокляла́ за мій тала́н (Шевч.)].
Горькая, злая, несчастная доля – лиха́ (неща́сна) годи́на, щерба́та до́ля.
Роковая до́ля – фата́льна (заги́бельна) до́ля, судьбина́. [Таке́ вже йому́ суди́лося, така́ йому́ судьбина́ (Звин.)].
Иметь чью долю – ма́ти чию до́лю, (итти стезею) – топта́ти сте́жку чию́. [Вона́ вже зна́ла, яка́ до́ля чига́ла на її́ дити́ну: доведе́ться їй топта́ти ма́терину сте́жку (Коцюб.)].
Выпасть на долю – суди́тися, присуди́тися кому́, спітка́ла кого́. [Суди́лося мені́ оту́т заги́нути. Чужі́ дівки́, та ра́но вста́ли, по щасли́вій до́лі взя́ли, я, молода́, опізни́лася, гірка́ до́ля присуди́лася. Украї́нство в Росі́ї спітка́ли репре́сії].

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Доля
1) частка (
ум. часточка), пайка, (реже) пай (ум. пайок, пайочок), (гал.) уділ; (при дележе) діл (р. долу), ділениця; частина, частинка, компонент, інгредієнт, елемент;
2) (
удел, судьба) доля, талан (ум. доленька, таланочок);
3) (
муз.) частка;
4) (
мера веса, ист., рус.) доля;
5) (
ботан.) частка, (рус.) доля, (анатом.) частка:
быть в доле – бути на паях;
войти, вступать в долю – стати (ставати) спільником, пристати (приставати) до спілки;
выпасть на долю – судитися, присудитися кому, спіткала кого;
в этом есть доля истины, правды – у цьому є частка істини, правди;
горькая доля – гірка (щербата) доля, гіркий талан; (образн.) доля, як фандоля;
делить на доли – ділити на частки (пайки), паювати;
делить на равные доли – ділити порівну (на рівні частки);
доля зерна за помол – розмір, вимір;
доля правды (истины) – частка правди (істини);
известная доля урожая, улова и пр., отдаваемая работающими хозяину поля, воды и пр. – (ист.) діжма (дежма);
иметь чью долю – мати чию долю, (идти стезею) топтати стежку чию;
львиная доля – лев’яча (левова) пайка (частка);
на мою долю выпало что – мені судилося (випало) що; спіткало мене;
на мою долю пришлось – на мою пайку (на мій пай, на пай мені, на пайку мені, на мою частку) припало;
прийтись, пасть на долю – припасти, упасти кому, припадати (припасти) на пайку;
принимать, принять кого в долю – приймати, прийняти за спільника (до спілки, в спілку) кого;
роковая доля – фатальна (загибельна) доля;
третья, четвертая, пятая, десятая доля – третя, четверта, п’ята, десята частка; третина, четвертина, п’ятина, десятина.
[Домішується вже й добра пайка народньої мови (С.Єфремов). Вона вже знала, яка доля чигала на її дитину: доведеться їй топтати материну стежку (М.Коцюбинський). Випив левову частку конячої дози (В.Стельмах). В діл Матвієві пішла пасіка. Як ділилися батьківщиною, мені припав оцей-о садок. Поділили те борошно, і впало нам по два пуди (АС). Незави́дна чека́є його́ до́ля (І.Франко). Від ділити походить слово доля. Ним у старій системі мір позначали одиницю маси (ваги), що дорівнювала 44,435 міліграма. Називали так і частину музичного такту, на яку припадає наголос (сильна доля). А основний зміст цього слова: напрям життєвого шляху, що ніби не залежить від бажання та волі людини. “Доля закинула мене аж у Крим” (Михайло Коцюбинський). В інших значеннях (зокрема, коли йдеться про участь у спільному володінні чимось) за літературною нормою слід користуватися синонімічними відповідниками частина, частка, пай, пайка. Російські вислови перекладаються: быть в доле — бути на паях; делить на равные доли — ділити на рівні частини (частки); доля истины — частка правди (істини). Доречно нагадати, що частка тепер замінила долю і в музичній термінології (Б.Рогоза). Віслюк ділив, і лев його загриз. Ділити здобич взявся хитрий лис. Де частка лева – там гора здорова… Ділити вчить нас доля віслюкова (Василь Простопчук). З двох співавторів кожен впевнений, що на його пайку припав увесь труд і тільки половина гонорару (А.Крісті). Незавидна доля тих, хто не курить і не п’є, — таким і кинути нічого].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДО́ЛЯ, (правди) зе́рня, фраз. тро́хи, (складова частина) елеме́нт [до́ля грехо́вности = елеме́нт гріхо́вности];
до́ля правды, зе́рня пра́вди /дрі́бка пра́вди/;
в ка́ждой шу́тке – до́ля пра́вды, ко́жен жарт ма́є тро́хи пра́вди.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Доля
1) (
часть) па́йка, -ки, ча́стка, -ки;
2) (
счастье) до́ля, -лі, тала́н, -ну́.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Доля – частка; пай; пайка; (судьба) – доля. Третья доля – третина. Пятая доля – пятина. Десятая доля – десятина. Вступать в долю – приставати до спілки. Принимать в долю – приймати до спілки. На (вашу) долю приходится – на (вашу) частку припадає. Делить на доли – паювати. Прийтись, пасть на долю – припасти кому; припадати на пайку. Выпасть на долю кому – судитися кому; спіткати кого.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Доля – ча́стка.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Доля
• Войти в долю
– стати спільником; пристати до спілки.
• В этом есть доля истины, правды
– у цьому є частка істини, правди.
• Горькая доля
– гірка (щербата) доля.
• Делить на доли
– ділити на частки (пайки); паювати.
• Львиная доля
– лев’яча (левова) пайка (частка).
• На мою долю выпало что
– мені судилося (випало) що.
• На мою долю пришлось
– на мою пайку (на мій пай, на пай мені, на пайку мені, на мою частку) припало.
• Принимать, принять кого в долю
– приймати, прийняти за спільника (до спілки, в спілку) кого.
• Третья, четвёртая, пятая доля
– третя, четверта, п’ята частка; третина, четвертина, п’ятина.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

до́ля ча́стка,-ки, части́на,-ни
д. ма́ссовая ча́стка ма́сова

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Доля – ча́стка, па́йка; д. в имуществе – ча́стка з майна́; д. третья, пятая, десятая – третина, п’ятина, десятина; д. участия в работе – частина в робо́ті; вступать в долю – пристава́ти, приста́ти до спі́лки; делить на доли – паюва́ти, попаюва́ти; приходиться на долю – припада́ти, припа́сти кому́ на па́йку.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

До́ля = 1. ча́стка, части́на, па́йка, часть, удїл (С. Ш.). — Приня́ть кого́ въ до́лю = приня́ти в спі́лку. — Вступи́ть въ до́лю = приста́ти до спі́лки. 2. до́ля, тала́н. — Вміла мати брови дати, та не вміла щастя-долї дати. н. п. — Не дав Бог талану змалку, не буде й до останку. н. пр. — У кого талан, анї дня на лан, а у мене нема талану, то що дня на лану. н. пр.

Запропонуйте свій переклад