Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 29 статей
Запропонувати свій переклад для «домовий»
Шукати «домовий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вну́тренний
1) (у)ну́трішній, середо́вий, (
нутровый, утробный) нутряни́й;
2) ха́тній, домо́вий. [Уну́трішня части́на. Міністе́рство вну́трішніх справ. Середо́ве са́ло. Нутряна́ кров].

Вну́тренние повреждения (при побоях) – середо́ві побо́ї.
Вну́треннее сало – здір (р. здо́ру).
Вну́тренние раздоры – ха́тні, домо́ві чва́ри.
Дома́шний
1) домо́вий, ха́тній, дома́шній. [Завели́ся у них домо́ві чва́ри (Куліш). Ха́тнього зло́дія не встереже́шся. Засно́вується спі́лка держа́в, цілко́м незале́жних у свої́х ха́тніх спра́вах. «Дома́шній про́мисел» Франка].

Дома́шние невзгоды – ха́тнє ли́хо, (шутливо, семейные дрязги) ха́тня мо́рква. (О домашних животных) – сві́йський, подві́рній, ха́тній. Дбав про те, щоб із ди́ких зві́рів роби́ти сві́йських (Крим.). Коли́ нема́ ди́ких качо́к, то з доса́ди і сві́йських лу́щить. Ко́шики з я́йцями вся́кої подві́рньої пти́ці (Неч.-Лев.). Каза́ла польова́ ми́ша ха́тній (Казка)].
Дома́шний скот (соб.) – худо́ба, (одна скотина) худо́бина.
Дома́шняя птица (собир.) – дробина́, дріб (р. дро́бу). [Худо́би по́вна загоро́да, дробини́ по́вне подві́р’я].
Дома́шний скарб, -ние вещи – збі́жжя, рухо́мість домо́ва. [По двора́х, наванта́жені вся́ким збі́жжям, стоя́ть вози́, гото́ві в доро́гу (Васильч.). Збува́ли скот і рухо́мість домо́вую (Мирн.)].
Дома́шнего изделия – доморо́бний, саморо́бний, дома́шній.
Дома́шнего тканья – домотка́ний, самотка́ний. [Мої́ хусточки́ самотка́нії].
Дома́шнее заключение, арест – дома́шній а́ре́шт.
Дома́шний обыск – трус у госпо́ді.
По дома́шним обстоятельствам – з дома́шніх (ха́тніх) причи́н;
2)
дома́шние (о членах семьи) – сем’я́ни, дома́шні, ха́тні, домо́ві, свої́, на́ші; (о домочадцах) че́лядь; срв. Слу́ги. [Це сем’я́ни на́ші – вели́ку сем’ю́ ма́ємо. Жа́дний соба́ка не га́вкнув на йо́го, звича́йно, як на свого́ ха́тнього (Крим.). Бу́днішня оде́жа в ха́ті ши́та з полотна́, що ви́роблять ха́тнії (Франко). Ско́ро вже й на́ші приї́дуть. З усіє́ю че́ляддю ви́їхали на косови́цю].
Домоустро́йстводомо́вий лад; см. Домострои́тельство 2.
Ко́мнатный
1) ха́тній. [Ха́тній порі́г (Сл. Гр.). Ха́тні две́рі (Звин.)].

-ная температура – ха́тня температу́ра;
2) (
относящийся к чистым комнатам) кімна́тний, світли́чний, покойо́[є́]вий, го́рничний.
-ный (лакей) – покойо́вий (-вого).
-ная прислуга (соб.) – покойо́ві (-вих).
-ные фразы – салоно́ві фра́зи;
3) (
домашний) ха́тній, домо́вий. [Каза́ла польова́ ми́ша ха́тній (Манж.). Ха́тнього зло́дія не встереже́шся (Номис)].
-ный (домашний) арестдомо́вий аре́шт.
-ная муха – ха́тня му́ха.
-ные растения – ха́тні росли́ни.
-ные собачки – покойо́ві пе́сики (соба́чки). [Облива́в покоє́вих соба́чок своє́ї ма́тери окро́пом (Франко)].
Куста́рный
1) кущови́й, (
зап.) корчови́й; срвн. Кустово́й;
2) доморо́бний, дрібни́й, ха́тній, домови́й, (
рус.) куста́рний.
-ный промысел – доморо́бництво, доморо́бство, дрібни́й про́мис(е)л.
-ная промышленность – доморо́бна промисло́вість.
-ное производство – доморо́бництво, доморо́бне виробни́цтво.
-ные изделия – доморо́бина, домові́ ви́роби.
-ное полотно – домотка́не полотно́.
-ное сукно – доморо́бне сукно́.
-но-ремесленный – доморо́бно-ремісни́чий.
Куста́рь – доморо́бник, доморо́б, домови́й вирібни́к, (рус.) куста́р (-ря́).
-та́рь-одиночка – доморо́бник-одина́к, доморо́бник-одине́ць (-нця́).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Домашний
1) домови́й, -а, -е, ха́тній, -я, -є;
2) (
о животных) сві́йський, -а, -е, подві́рній, -я, -є.
Домовой (имя сущ.) – домови́к, -ка́, домови́й, -о́го.
Кустарный
1) чагарнико́вий;
2) (
промысел) куста́рний, дрібни́й, домо́вий, ха́тній (про́мисел); -ные изделия – домо́ві, ви́роби.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Домашний – хатній; домовий. Домашние животные – свійські, хатні тварини. Домашний скот – худоба. Домашняя птица – дробина. Домашний обиход – хатній ужиток.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Домашнийдомо́вий, ха́тній;
• д. самодельное сукно
– доморо́бне сукно́.
Домовойдомо́вий.
Трансформатор – трансформа́тор (-ра);
• т. броневой
– т. па́нцерний;
• т. домашний
– т. домо́вий;
• т. измерительный
– т. вимі́рчий;
• т. испытательный
– т. виробни́й;
• т. компенсационный
– т. компенсаці́йний;
• т. переносной
– т. переносни́й;
• т. сетевой
– т. мере́жний;
• т. стержневой
– т. стрижне́вий;
• т. уличный
– т. ву́личний.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Домо́вий
1)
домашний;
2)
домовый.
Домо́вий госпо́дар – хозяин дома.
Домо́ве господарюва́ння – домоводство.
3)
кустарный.
Домо́вий ремі́сни́к – кустарь.
Домови́к, домови́йдомовой.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Домашний (об аресте) – дома́шній; (о движимости) – домо́вий; (о хозяйстве) – домо́вий, ха́тній; (об образовании) – дома́шній.
Домовый (об управлении) – домо́вий.
Домоустройство – домоу́стрій, домовпорядкува́ння, домо́вий лад (-ду).
Кустарный (об изделии) – доморо́бний, саморобі́тній, ха́тній, домо́вий.
Подворный (об описи) – подві́рний; (о книге) – домо́вий.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Дома́шній, -я, -є. = Домовий. Домашнього злодія не встережешся. Ном. № 11096. Левиц. І. 173.
Домо́ви́й, -а, -е. Домашній. Домового злодія не встережешся. Ном. № 11096. На домовій раді в гетьмана. К. ЧР. 27. Збували... скот і рухомость домовую. Мкр. Г. 62. Господа́рь домо́вий. Хозяинъ дома. Сидять мужні жони, господарі домові. Рк. Макс. Домо́вий ді́дько. = Домовик.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Домашній, -я, є = Домо́вий. *—во́рог. Внутренний враг. Бо не пора тепер, мавші великого... ворога... визивати на бій домашніх ворогів. Лепкий.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Арест — аре́шт, -ту; домашний арестдомо́вий аре́шт.
*Домашнийдомо́вий; Д. арестдомо́вий аре́шт.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Дома́шній = 1. ха́тнїй, домо́вий, домі́вський; на́ський, сві́йський. — Хатнього злодїя не встережеш ся. н. пр. — Казала польова миша хатнїй. н. к. — Дві скринї на потребу домо́вую. Л. В. — Домо́вого злодїя не вбережеш ся. н. пр. — Цїна птахам домовим. Ст. Л. — То не дика качка, а паська. — Дома́шній холстъ = домотка́не полотно́, домотка́н. С. З. — Дома́шнія непрія́тности = ха́тня мо́рква. С. Л. 2. домівни́к, ця, домі́вець. — Дома́шніе = домівники́, домі́вцї, семя́не, свої, на́ші. — Ти, у нас в хатї не домівниця, нашому добру не кукібниця. н. п. — І перед власними домовинками моїми. С. З. — Дома́шній человѣ́къ = свій чолові́к (про чужого, але близького).
Домово́й = домови́й, домови́к, дїдько. — Відьма не ходить туди де єсть домовик — він її зараз укладе. н. о.
Дѣ́душка = дїду́сь, дїду́сик. С. Аф. — Дѣ́душка домово́й = домови́к, домови́й, дїдько. — Товчеть ся, як домовик на горіщі.
Чо́ртъ, мн. Че́рти = чорт, чортя́ка (С. З.), біс, дия́вол, лихи́й, нечи́стий, нечи́ста си́ла, пеке́льник, дїдько, ку́ций, куца́н, боло́тний — анци́болот, водяний — водяни́к, домови́йдомови́й, домови́к, лїсовий — лїсови́к, лїсу́н, полїсу́н, гайови́к, що живе в очеретї – очере́тяник. — Пр. д. під сл. Бѣсъ і Лѣ́шій.Убира́йся къ чо́рту! = геть к бі́су, іди́ к чорта́м собачім! — Чортъ тебя́ побери́ = неха́й тебе́ чорти́ ві́зьмуть. — Чортъ зна́етъ что = чо́р’зна що, ка́’зна що, біс ба́тька зна що. — Чѣмъ чортъ не шу́титъ = чого́ на сьві́тї не бува́є. — Къ чертя́мъ на кули́чки! = до чорті́в на ви́ступцї. Хар. Граб.

Запропонуйте свій переклад