Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «донощик»
Шукати «донощик» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Доноси́тель, -ницадоно́щик, -щиця, (предательский) вика́зчик, -чиця, дока́зчик, -чиця, (клеветнический) покле́пник, -ниця.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Барабанщик – барабанник, (совет. барабанщик):
отставной козы барабанщик (ирон.) – п’яте колесо до воза; собаці п’ята нога.
[Щури побігли у Китайське царство, прогризли діри у всіх будинках, повернулися й доповіли: — Чарівний барабан є в одного мандарина. Багато було охочих вкрасти його, та всі загинули, бо він охороняється барабанником, який у небезпечний час ударами викликає козаків. Козаки вбивають сміливців, і барабанник повертає барабан мандарину (І.Липа). Виходять з ужитку або стилістично обмежуються скальковані чи запозичені з російської мови іменники із суфіксами -щик (рекламщик, барабанщик, донощик), -чик (апаратник, збутчик, графітчик), -тель (вимагатель, усиновитель), із суфіксоїдом -вод (кукурудзовод, садовод, бавовновод) та субстантивовані дієприкметники із суфіксом -уч-/-юч- (протестуючий, завідуючий, головнокомандуючий). Натомість у сучасній українській мові активно функціонують деривати, утворені за допомогою національних словотворчих за-собів — суфіксів -ник, -ик (доносник, рекламник, барабанник, апаратник, кукурудзівник, садівник, протестувальник), -ач (збувач, вимагач, усиновлювач, завідувач, головнокомандувач), -ар (графітяр «той, хто робить графіті», бавовняр).<…> на часі виправити помилки в деяких словах, залучених із відомих причин у радянський період, і передавати такі одиниці в повній відповідності з фонетичними, орфоепічними, словотвірними нормами української мови (другий варіант є правильним): прапорщик — прапорник, банщик — банник, паркурщик — паркурник, фарцовщик — фарцівник та ін. (О.Стишов). В дударя аж перекосилися від утоми очі. Тільки барабанник грав легко, вистукував то обома руками водночас, то тільки однією, раз у раз їх міняючи (Д.Костенко, перекл. В.Ґолдінґа). – Не певен, чи вони сьогодні ще битимуться, – сказав Король до Кеп-Ель-Юшника. – Іди й звели барабанникам, нехай починають! (В.Корнієнко, перекл. Л.Керола). — Я вмію бити в барабан, — озвався татусь Крулар. — Можу замінити його. — І усміхнувся: ось уже десять років мріяв він стати барабанником. — Барабанника? — перепитав лейтенант. — То будете бити в набат, ось що будете ви робити! (Л.Кононович, перекл. Ж.-П.Сартра)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДОКЛА́ДЫВАТЬ, ще рапортува́ти, віддава́ти ра́порт, доно́сити, (до чого) ще додава́ти, долуча́ти;
докла́дывающий, 1. що доповіда́є тощо, ра́ди́й доповісти́, доповіда́ч, рапортода́вець, інформа́тор, негат. доно́щик, прикм. рапортода́вчий, інформа́торський, доповідальний, рапортувальний, доношувальний, повідомлювальний 2. що доклада́є тощо, доклада́ч, кладі́й, кладі́льник, прикм. докладувальний, долучувальний, додавальний;
докла́дывающийся/докла́дываемый, 1. допові́даний, рапорто́ваний, доно́шуваний, повідо́млюваний, 2. докла́дуваний, долу́чуваний, дода́ваний;
ДОНОСИ́ТЬ, ще рапортува́ти, сповіща́ти;
донося́щий, що доно́сить тощо, зви́клий доно́сити, рапортода́вець, інформа́тор, уроч. сповісти́тель, негат. доно́щик, стука́ч, кля́вза, пор. докла́дывающий; докла́дывающий по нача́льству, доповіда́ч нача́льству.
ОСВЕДОМЛЯ́ТЬ ще дава́ти зна́ти, дово́дити до ві́дома, (потай) доно́сити, фаміл. сту́кати, (вносити у свідомість) освідо́млювати, поет. свідо́мити;
осведомля́ющий що /мн. хто/ дає́ зна́ти тощо, ста́вши освідо́млювати, ра́ди́й да́ти зна́ти, інформа́тор, доно́щик, стука́ч, прикм. інформаці́йний, образ. з інформа́цією, з повідо́мленням;
осведомля́емый інформо́ваний, повідо́млюваний, освідо́млюваний.
ФИСКА́ЛИТЬ ще сту́кати, наші́птувати, ка́пати на кого;
фискалящий що /мн. хто/ доно́сить тощо, зви́клий сту́кати, ра́ди́й ка́пати на, за́йня́тий доно́сами, доно́щик, стука́ч, наші́птувач, фіска́л, ю́да, сексо́т, шепоти́нник, прикм. доно́щицький, шепоти́нницький;
НАФИСКА́ЛИТЬ укр. нака́пати і похідн..
Я́БЕДНИЧАТЬ ще доно́сити (до вух);
ябедничающий що /мн. хто/ наші́птує тощо, зви́клий доно́сити, ра́ди́й, доне́сти́, я́беда, шепоти́нник, підсил. накле́пник, доно́щик, прикм. я́бедницький, доно́щицький, накле́пницький, образ. метки́й на я́беди, пор. фискалящий;
НАЯ́БЕДНИЧАТЬ ще присолоди́ти язи́ка і похідн..;
наябедничавший ОКРЕМА УВАГА

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Доносительдоно́щик, вика́жчик, -ка; -ница – доно́щиця, -ці.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Доно́щикъ, ца = д. Доноси́тель, ница.
Доказа́тель = дока́жчик, доно́щик.
Доноси́тель, ница = доно́щик, ця, дока́жчик, ця, дово́дчик (С. Л.), ви́кажчик.

Запропонуйте свій переклад