Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Дюйм – цаль (р. -ля) (м. р.), па́лець (р. -льця).
Ли́ния
1) (
черта) лі́нія, ри́са, ри́ска.
Береговая -ния – берегова́ лі́нія, борежи́на́.
Выпрямить, искривить -нию – ви́правити, закриви́ти лі́нію.
-ния искривлённая – скри́влена лі́нія, криву́ля.
Кривая -ния – крива́ лі́нія.
Касательная -ния – лі́нія доти́чна.
Ломанная -ния – ла́мана лі́нія.
-ния падения – спадова́ лі́нія.
Параллельная -ния – лі́нія рівнобі́жна.
Прямая -ния – лі́нія про́ста (пряма́), (в общежитии) пряме́ць (-мця́).
-ния пунктиром (обозначенная) – лі́нія крапко́вана, точко́вана.
Руководящая -ния – провідна́ лі́нія.
Снеговая -ния – снігова́ лі́нія.
Скошенная -ния – ско́шена лі́нія, косина́ (-ни́), косиня́ (-ні́).
Цепная -ния – ланцюго́ва лі́нія;
2) (
ряд) ряд (-ду), ла́ва, ше́рег (-гу). [Зеле́на дібро́вонька в три ря́ди поса́джена (Чуб. V). (Коно́плі) стоя́ть як москалі́ шико́вані до лав (Рильськ.)].
Боевая -ния – бойова́ ла́ва (лі́нія).
-ния за -нией – ряд по ря́ду. [Ішли́ боя́ри ряд по ря́ду (Милор.)].
-ния домов (вдоль улицы) – лі́нія буди́нків, перія́ (-рії́). [Оціє́ю ву́лицею по пра́вій перії́ його́ ха́та (Катериносл.)].
Нарушить -нию – злама́ти лі́нію (ше́рег).
В одну -нию – в оди́н ряд. [На ку́рочці пі́р’ячко в оди́н ряд (Пісня)];
3) (
мера длины) лі́нія.
Дюйм имеет десять -ний – цаль ма́є де́сять лі́ній;
4) (
пограничная полоса) лі́нія, кордо́н (-ну). [У го́роді, у Глу́хові у всі дзво́ни дзво́нять, та вже на́ших козаче́ньків на лі́нію го́нять (Шевч.)].
Таможенная -ния – ми́тний кордо́н;
5) (
родства) лі́нія, колі́но, поколі́ння.
Боковая, восходящая, нисходящая, женская -ния родства – бічне́, горове́, низове́, жіно́че колі́но ро́ду (спорі́днення).
Вести -нию чего – вести́ лі́нію чого́, виво́дити да́лі ни́тку чого́. [Веди́ свою́ лі́нію до са́мого кра́ю (Кониськ.). Пое́т у свої́х тво́рах виво́дить да́лі ни́тку кра́щих тради́цій письме́нства (Єфр.)];
6) (
полоса) лі́нія, сму́га, пру́га, пружо́к (-жка́), ко́лія́.
Железнодорожная -ния – залізни́чна ко́лія́.
Защитная -ния – оборо́нна сму́га.
Огневая -ния – огнева́ сму́га.
Стратегическая -ния – стратегі́чна лі́нія.
Поперечная -ния (в орнаменте) – поясо́к (-ска́), попере́чка.
-ния руки – змо́ршка;
7) (
направление, движение) лі́нія, на́прямок (-мку), доро́га.
-ния не вышла (нет удачи) – не суди́лося; не так скла́лося.
Ему -ния в большие люди – йому́ доро́га в вели́кий світ сте́леться.
Мне не -ния к нему на поклон итти – не рука́ мені́ до ньо́го приклоня́тися.
Не подходит под -нию – він не під масть, не під лі́нію.
Ему -ния там быть, работать – йому́ з руки́ там бу́ти, працюва́ти;
8) (
типогр.) лі́нія;
9) (
лесная) лі́нія, просі́ка, про́січ (-чи).
Масшта́б – масшта́б (-бу); міри́ло, ро́змір (-ру). [Другоря́дні сце́ни, пи́сані в тако́му-ж масшта́бі, як і першоря́дні (Грінч.). Перево́дячи на свій мали́й ро́змір ті са́мі відно́сини, я ро́блю ви́сновок… (Ніков.)].
План местности по -бу (в -бе) одного километра на дюйм, в дюйме – план місце́вости, за масшта́бом (в масшта́бі) оди́н кіломе́тр (одного́ кіломе́тра) на цаль.
В уменьшённом -бе – у зме́ншеному масшта́бі.
В широком -бе – у широ́кому масшта́бі; на вели́ку (на широ́ку) ска́лю, на вели́кі ро́зміри. [На широ́ку ска́лю розпоча́ти просві́тну робо́ту (Єфр.). Розпоча́в фабрика́цію ново́го това́ру на вели́кі ро́зміри (Франко)].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Дюйм – цаль, -ля.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Дюйм – цаль (ца́ля);
• д. водяной
– ц. водяни́й;
• д. торговый
– ц. торгове́льний.
Торговый (дюйм) – торгове́льний;
• т. магазин
– крамни́ця.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

дюйм дюйм,-ма (міра довжини, що дорівнює 2,54 см або 1/12 фута), заст. цаль,-ля

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Цалі́вка
1)
мера в 24 дюйма;
2)
шелевка в дюйм толщиною.
Цаль, -лядюйм.
Два ца́лі – два дюйма.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Дюйм – цаль (-ля).

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Одноца́льний, -а, -е. Въ одинъ дюймъ. Одноцальна дошка.
Цалі́вка, -ки, ж.
1) Мѣра въ 24 дюйма. МУЕ. ІІІ. 29.
2) Шалевка въ дюймъ толщиною. НВолын. у.
Цаль, -ля, м. Дюймъ. Та як бехнуло (кинуло), то аж трохи не на три цалі у землю мене втрощило. МВ. (КС. 1902. X. 156). Одрізав на три цалі.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Дюйм — цаль, -ля.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Дю́ймъ = цаль. (Прав.).

Запропонуйте свій переклад