Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «задіяти»
Шукати «задіяти» на інших ресурсах:

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Задействовать, разг. – (кого) залучити, (что) пустити в дію, увести в експлуатацію, (лосизм) задіяти. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВКЛЮЧИ́ТЬ (куди) фаміл. укли́нити;
включить сцепле́ние урухо́мити зче́плення, заді́яти зче́плення;
ДЕ́ЙСТВОВАТЬ (рішуче) бра́ти бика́ за ро́ги, зневажл. товкти́ся, (про закон) ма́ти си́лу /чи́нність/;
не действовать (про руки) не слу́хати, не слу́хатися;
действовать в ка́честве кого виступа́ти як хто;
действовать вразбро́д не в оди́н гуж тягну́ти;
действовать на не́рвы гра́ти на не́рви, натяга́ти не́рви, нервува́ти кого;
действовать неосмотри́тельно не спита́вши бро́ду, лі́зти в во́ду;
действовать опроме́тчиво руба́ти з плеча́;
действовать по свое́й во́ле чини́ти свою́ во́лю;
действовать реши́тельно образ. бра́ти бика́ за ро́ги, хапа́ти бика́ за ро́ги;
действовать согласо́ванно іти́ в но́гу;
действовать сообща́ тягну́ти в оди́н гуж, взя́тися за ру́ки;
действующий що ді́є тощо, дія́ч, покли́каний /зго́дний, гото́вий/ поді́яти, зви́клий /схи́льний/ ді́яти, прикм. дія́льний, акти́вний, ефекти́вний, чи́нний, дійови́й, робо́чий, /парк авт/ ходови́й, фраз. в робо́ті, в ді́ї, в ру́сі, в ходу́, в си́лі, своє́ю ді́єю [успе́шно действующий у́спі́шний своєю дією], /де/ з по́лем ді́ї у чому, складн. рівноді́йний [равноде́йствующий рівноді́йний], робот-в-дії [действующий ро́бот ро́бот-в-ді́ї];
возбужда́юще /опьяня́юще тощо/ действующий = возбуждающий /пьянящий тощо/;
постоя́нно /безупре́чно, осторо́жно, реши́тельно тощо/ действующий пості́йний /бездога́нний, обере́жний, рішу́чий тощо/;
действующий аэродро́м акти́вне /робо́че/ лето́вище;
действующий вразбро́д хаоти́чної ді́ї;
действующий вулка́н живи́й вулка́н;
действующий на не́рвы галиц. разли́вий див. ще нервирующий;
действующий наверняка́ стил. перероб. ді́ючи безхи́бно;
действующий откры́то з відкри́тим забра́лом, не хова́ючи на́мірів;
действующий поря́док суча́сний поря́док;
действующий ука́з чи́нний ука́з;
действующий фа́ктор чи́нник;
действующий че́рез го́лову зви́клий ді́яти че́рез го́лову;
действующая а́рмия польова́ а́рмія;
действующая моде́ль робо́ча моде́ль;
действующие ли́ца дійові́ осо́би, забут. лицеді́ї;
ме́дленно действующий яд отру́та пові́льної ді́ї;
ЗАДЕ́ЙСТВОВАТЬ заді́яти, фраз. урухо́мити;
ПОДЕ́ЙСТВОВАТЬ ще ма́ти вплив.
ЗАДЕ́ЙСТВОВАТЬ, заді́яти, фраз. урухо́мити.