Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 6 статей
Запропонувати свій переклад для «засновок»
Шукати «засновок» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Основа́ние
1) (
действие) заснува́ння, закла́дення.
-ние (закладка) здания – закла́дини.
-ние села, города – оса́дження се́ла, мі́ста.
-ние Киевского государства – поча́ток Ки́ївської держа́ви.
От -ния этой империи – від поча́тку ціє́ї імпе́рії. Срв. Осно́вывание;
2) осно́ва, осно́вина, підва́лина, закла́дчина, (
каменное) пі́дму́рок, підмурі́вок, фунда́мент, (подножие) підста́ва, під (р. по́ду), спід (р. спо́ду), підо́шва.
Дом поставлен на прочном -нии – буди́нок збудо́вано на міцни́х підва́линах, осно́винах (на міцно́му підмурі́вку).
-ние горы – спід гори́.
-ние стога, печи – під сто́гу, під (дно) пе́чи.
-ние треугольника – під (підста́ва) трику́тника.
Правосудие есть -ние всякой власти – пра́вий суд стано́вить підва́лину вся́кої вла́ди.
Разрушить до -ния – зруйнува́ти до ще́нту, до ґру́нту, до цури́, до пня́, у пень, до тла́;
3) осно́ва, осно́вина, підва́лина, заса́да, постано́ва, за́сновок, при́нцип. [Осно́ви мора́ли].

Вся жизнь должна быть пересоздана на иных -ниях – все життя́ пови́нно бу́ти перетво́рене на и́нших підва́линах (осно́винах, заса́дах, постано́вах);
4) (
опора, причина) підста́ва, ґрунт, ра́ція, резо́н, (повод) при́від (-воду).
Не иметь твердого -ния – не ма́ти твердо́го ґру́нту (тверди́х підста́в).
Вы не имеете -ний так думать, говорить – ви не ма́єте підста́в так ду́мати, говори́ти.
Этот слух лишён всякого -ния, не имеет ни малейшего -ния – ця чу́тка (поголо́ска) не ма́є жа́дного під собо́ю ґру́нту, не ма́є жа́дних підста́в.
Я не давал ни малейшего -ния для этого – я не дава́в жа́дного на це при́воду.
-ние для предположения – ґрунт до гада́ння, підста́ва ду́мати.
Первое -ние – первопідста́ва.
Иметь -ние (быть правым) – ма́ти ра́цію.
У меня есть -ние – я ма́ю ра́цію.
Нет -ний – нема́ ра́ції.
Насилие не ищет -ний – наси́льство не шука́є підста́в (резо́нів).
Без -ния – безпідста́вно, (без вины) безви́нно, безневи́нно.
Без всяких -ний (ни с того, ни с сего) – ні сі́ло, ні впа́ло. [Ні сі́ло, ні впа́ло – дава́й йому́ гро́шей].
На каком -нии? – з яко́ї ра́ції? з яко́ї причи́ни? після чо́го?
На -нии закона – на підста́ві зако́ну.
На этом -нии – на цій підста́ві.
Признать -ние за кем – призна́ти (ви́знати) ра́цію кому́;
5)
бот. – наса́да, осно́ва (напр. листка).
Предпосы́лка
1) (
действ.) посила́ння, оконч. посла́ння напере́д;
2) (
логич.) за́сновок (-вку), передмо́ва.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Предпосылка – (действие) посила́ння, посла́ння напере́д; (логич.) передумова, за́сновок; (мысль, предположение) думка, гадка:
имеются все предпосылки для чего – є всі передумови для чого;
исходить из правильной предпосылки – виходити з правильної думки (гадки, правильних засновків);
предпосылки успеха – передумови успіху;
создать нужные предпосылки для чего-нибудь – створити потрібні передумови (засновки) для чогось;
теоретические предпосылки – теоретичні засновки (передумови). Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

НАЧА́ЛО ще старт, образ. пе́рші кро́ки; (засада) кано́н, зако́н, станда́рт, нарі́жний ка́мінь, (мистецтва) осно́ва, (аскетичне /у вдачі/) за́сновок, жи́лка, ри́са, елеме́нт, (об’єднавче) стри́жень, (джерело) ко́рінь [два начала чего два ко́рені], пра́ко́рінь жи́зненное начало пра́ко́рінь життя́], (материнське) інсти́нкт, (божеське) дух, (жіноче) Я, стихі́я, приро́да, субста́нція, джерело́, (творче) ге́ній, і́скра, я́кість, джерело́, фраз. си́ла [сде́рживающее начало гальмівна́ сила];
начало нача́л джерело́ джере́л, пра́осно́ва, пра́ко́рінь;
до́брое начало /зло́е начало/ (в душі) як ім. доброно́сне /лихоно́сне/;
с начала существова́ния чего відко́ли існу́є що;
с са́мого начала від са́мпоча́тку;
в са́мом начале напри́поча́тку;
под началом під руко́ю, під ору́дою;

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ле́мма мат. ле́ма,-ми, засно́вок,-вка

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

за́сновок, -новку; -новки, -вків

Запропонуйте свій переклад