Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 27 статей
Запропонувати свій переклад для «звід»
Шукати «звід» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Взводзвід (р. зво́ду), чота́ (гал.).
Жура́вль
1) (
зоол.) жураве́ль (р. -вля́, ум. жура́влик, жураве́льчик, увел. журавлю́ка), (реже) весе́лик; (самка) жура́вка (ум. жура́вочка), журавли́ця. [Кра́ще сини́ця в жме́ні, ніж жураве́ль у не́бі];
2) (
у колодца) жураве́ль (р. -вля́), звід (р. зво́ду), о́чеп.
Изведе́ние
1) (
откуда) виво́діння, сов. ви́ведення;
2) (
чего) звід, переві́д (-во́ду); срвн. Изво́д. [Ма́ти ка́жуть: це пошло́ся на звід худо́бі (Борзенщ.). Хоро́шому ро́ду нема́ перево́ду (Номис)];
3) (
денег и т. п.) переві́д (-во́ду), переводня́. [Не люблю́ я тако́ї переводні́, щоб добро́ ма́рно перево́дити (Харківщ.)].
Изво́д
1) переві́д (-во́ду), звід (
р. зво́ду), занапаща́ння, оконч. занапа́щення, загу́ба. [У йо́го гро́шам нема́ перево́ду: повсякча́с ма́ються (Київщ.). Як він у на́шому дворі́ побува́в, так і пішло́ся на звід худо́бі: марні́є та ги́не (Остерщ.). Отака́ робо́та – ті́льки занапаща́ння ча́су (М. Грінч.)];
2) (
происхождение) похо́дження, родові́д, ви́від (-воду); (археогр. терм.) ізві́д. [Руко́пис се́рбського ізво́ду (Крим.)].
Кран
1) (
для спуска жидкости) крант (-та), крент. [Відкрути́ти кра́нта в самова́рі (Васильч.)].
Кран водопроводный – водогі́нний крант.
Кран воздушный – пові́тря́ний крант.
Кран гидравлический – гідравлі́чний крант.
Запорный кран – запірни́й крант.
Питательный кран – живи́льний крант.
Пожарный кран – поже́жний крант.
Предохранительный кран – запобі́жни́й крант;
2) (
под’ёмный) зді́йма, звід (р. зво́ду), лиси́ця.
Грузовой кран – ванта́жна зді́йма.
Мостовой кран – мостови́й звід.
Подвижной кранзвід рухо́мий.
Колодезный кран – жураве́ль (-вля́).
О́чеп (у колодца) – жураве́ль (-вля́), жура́в, жураве́ць (-вця́), звід (р. зво́ду). [Там з коло́дязя во́ду не журавле́м тя́гнуть, а ко́лесом].
Перево́д
1) (
действие) перево́дження; перепи́сування; переклада́ння; перетовма́чування.
-во́д из одного полка в другой – перемі́щення з одного́ по́лку до дру́гого.
-во́д в высший класс – промо́ція. [Таку́ розмо́ву вели́ чвертокла́сники вже перед промо́цією в семіна́рію (Свид.)].
-вод долга – перепи́сування бо́ргу.
-во́д на камень, литогр. – перебива́ння на ка́мінь.
-во́д денег, почт. – перека́зування, пере́каз гро́шей;
2) (
на другой язык) пере́клад.
-во́д с русского языка на украинский – пере́клад з росі́йської мо́ви на украї́нську.
Стихотворный -во́д – віршови́й пере́клад, пере́спів;
3) переві́д (-во́ду), звід (
р. зво́ду), ви́від (-воду), згу́ба. [Коза́цькому ро́ду нема́ перево́ду];
4)
см. Перево́дина.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Свод
1) звід, (
процесс) зведення, зводження;
2) (
законов) збір, збі́рка, збі́рник, зібра́ння;
3) (
в архитектуре) склепі́ння;
4) (
в печи) че́люсті:
свод данных статистики – зведення статистичних даних;
свод законов – повна збірка (кодекс) законів;
свод неба (небес) – небе́сне склепі́ння, небозві́д, небосхи́л, (купол) небе́сна ба́ня;
свод печи – склепіння печі;
свод правил, тарифов – збі́рник правил, тарифів. Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЗВОД 1. укр. чота́, 2. (у зброї) совєт. звід;
предохрани́тельный взвод відбезпе́чник, безпе́чник;
команди́р взвода чотови́й;
с курко́м на взводе з відбезпе́ченим гачко́м /курко́м/.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Свод
1) звід, -во́ду;
2) (
законов) збір (род. збо́ру), збі́рка, -ки, збі́рник, -ка, зібра́ння, -ння;
3) (
в архитектуре) склепі́ння, -ння;
4) (
в печи) че́люсті, -ів.
Сводказвід, -во́ду, зве́дення, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Кран – ґрант (-та);
• к. (под’емный
) – звід (зво́ду);
• к. быстроходный
– з. швидкохі́дний;
• к. водомерный
– ґ. водомі́рчий;
• к. водопроводный
– ґ. водопрові́дни́й;
• к. водоразборный
– г. водовидавни́й;
• к. водоспускной
– ґ. водоспускни́й;
• к. воздушный, маш.
– ґ. повітряни́й;
• к. выпускной, паров.
– ґ. випускни́й;
• к. гидравлический
– ґ. гідравлі́чний;
• к. г. (под’емный
) – з. гідравлі́чний;
• к. г. поворотный
– з., г. поворітни́й;
к. градуированный – ґ. поділко́ваний;
• к. грузовой
– з. ванта́жний;
• к. двуходовый
– ґ. двоходо́вий;
• к. журавлевый
– з. журавле́вий, жураве́ль (-вля́);
• к. загрузочный
– з. засипни́й, заванта́жний;
• к. запорный (в насосе
) – запірни́й;
• к. индикаторный
– ґ. індика́торний;
• к. инжекционный
– ґ. інжекці́йний;
• к. калибрированный
– ґ. калібро́ваний;
• к. клапанный
– ґ. хлипако́вий;
• к. козловой
– з. кобили́чний;
• к. контрольный
– ґ. контро́льний;
• к. маслоспускной
– ґ. мастилоспускни́й;
• к. мачтопод’емный
– щоглозві́д (-зводу);
• к. мостовой
– з. мостови́й;
• к. м. поворотный
– з., м. поворітни́й;
• к. на козлах, козловой
– з. кобили́чний;
• к. навертный (в бочках
) – ґ. накрутни́й;
• к. настенный
– з. насті́нний;
• к. однорельсовый
– з. однорейко́вий;
• к. оросительный
– ґ. зро́шувальний;
• к. паровой
– ґ., з. парови́й;
• к. парораспределительный
– паророзподі́льчий;
• к. пеньковой (для удаления пней
) – з. корчува́льний;
• к. переводной
– ґ. перевідни́й;
• к. перегрузочный
– з. переванта́жний;
• к. передвижной
– з. пересувни́й;
• к. питательный
– ґ. живи́льний;
• к. плавучий, торф.
– з. плавни́й;
• к. поворотный
– з., ґ. поворітни́й;
• к. подвижной
– з. рухо́мий;
• к. под’емный
звід (зво́ду);
• к. пожарный
– ґ. поже́жний;
• к. пожарно-водозаборный
– ґ. поже́жно-водовидавни́й;
• к. поливной
– ґ. полива́льний;
• к. портальный
– з. порта́льний;
• к. предохранительный
– ґ. запобі́жний;
• к. пробный
– ґ. спро́бний;
• к. пробочный
– ґ. затичко́вий;
• к. продувательный, продувной
– ґ. продмухни́й, продувни́й;
• к. путевой (наливной
) – ґ. колі́йний;
• к. расходный
– ґ. витратни́й;
• к. самозапирающийся
– ґ. самозамика́ч (-ча́);
• к. самоходный (для подвеш. торфососа
) – з. самохі́дний;
• к. смазочный
– ґ. масти́льний;
• к. спускной
– ґ. спускни́й;
• к. стационарный
– з. стаціона́рний;
• к. створный
– ґ. венти́льний;
• к. стенной (под’емный
) – з. насті́нний;
• к. стопорный
– ґ. сто́порний;
• к. тормозный
– ґ. гальмівни́й;
• к. трехходовый
– ґ. триходо́вий;
• к. уравнительный
– ґ. вирівня́льний;
• к. ходовой на козлах
– з. кобили́чний;
• к. цилиндровый
– ґ. циліндро́вий;
• к. шаровой
– ґ. куля́стий;
• к. четырехходовый
– ґ. чотириходо́вий;
• к. электрический (под’емный
) – звід електри́чний;
• к. элинговый
– з. елінго́вий;
• к.-сместитель
– ґ.-змі́шувалка.
Пеньевый – пенькови́й;
• п. кран (торф. произв.
) – корчува́льний звід (зво́ду).
Под’емный – підійма́льний;
• п. (относ. к под’емнику
) – підоймо́вий;
• п. (о мосте, воротах
) – звідни́й;
• п. (о судах: грузовой
) – ванта́жний;
• п. дымоход
– догі́рний димохі́д (-ходу);
• п. кран
звід (зво́ду);
• п. машина, лифт
– підо́йма;
• п. сила (грузовика
) – ванта́жність (-ности);
• п. -откатный
– зві́дно-відкотни́й.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

взво́д зве́дення; звід,-во́ду
кран 1. звід,-во́ду, підо́йма,-ми (вантажопідіймальний пристрій)
2. кран,-на (закривальний пристрій)
к. ба́шенный звід ба́штовий
к.-ба́лка звід-ба́лка,-во́ду-ба́лки
к. вагра́ночный шихто́вый звід вагранко́вий шихто́вий
к. водозапо́рный кран водозапі́рний
к. водоме́рный кран водомі́рний
к. водопрово́дный кран водопрові́дний
к. водоразбо́рный кран водовидавни́й
к. водоспускно́й кран водопустни́й
к. гре́йферный звід гра́йферний [захопни́й]
к. грузово́й звід ванта́жний
к. грузоподъёмный звід вантажопідійма́льний
к. двухходово́й кран двопрохі́дний
к. железнодоро́жный звід залізни́чний
к. ка́бельный кран ка́бельний
к. козлово́й звід козлови́й
к. конте́йнерный звід конте́йнерний
к. крюково́й звід га́ковий
к. лите́йный звід лива́рний
к. ма́чтовый звід що́гловий
к. мостово́й звід мостови́й, підо́йма мостова́
к. перегру́зочный звід переванта́жувальний
к. передвижно́й звід пересувни́й
к. пита́тельный кран живи́льний
к. пневмоколёсный підо́йма пневмоколі́сна
к. поворо́тный кран [звід] поворо́тний
к. подъёмный підо́йма,-ми
к. порта́льный звід порта́льний
к. про́бковый ко́рок,-ка
к. разли́вочный кран розлива́льний [розливни́й]
к. регулиро́вочный кран регулюва́льний
к. самохо́дный звід самохі́дний
к. сма́зочный кран масти́льний
к. стелла́жный звід стела́жний
к. стрелово́й звід стрілови́й
к. тра́версный звід тра́верзний
к. шага́ющий звід кроку́ючий [крокува́льний]
к.-экскава́тор буд. звід-екскава́тор, -во́ду-екскава́тора
к. эстака́дный звід естака́дний
свод 1. зводі́ння; зве́дення; звід,-во́ду
2. склепі́ння (конструкція)
с. акусти́ческий склепі́ння акусти́чне
с. боча́рный склепі́ння бочкува́те, звід бочкува́тий
с. ве́ерный склепі́ння ві́ялове
с. готи́ческий склепі́ння готи́чне
с. давле́ния склепі́ння ти́ску
с. зажига́тельный (то́пки) склепі́ння запа́льне (па́ливні)
с. звёздчатый склепі́ння зірча́сте, звід зірча́стий
с. зерка́льный склепі́ння дзерка́льне
с. кирпи́чный склепі́ння цегляне́, звід цегляни́й
с. кольцевинтово́й склепі́ння кільцеґвинтове́
с. кольцево́й склепі́ння кільце́ве
с. кольцеобра́зный склепі́ння кільча́сте
с. косо́й склепі́ння скісне́
с. крестово́й склепі́ння хреща́те, звід хреща́тий
с. ку́польный склепі́ння ба́неве
с. лотко́вый склепі́ння лотоко́ве
с. накло́нный склепі́ння похи́ле
с. небе́сный склепі́ння небе́сне
с. огнево́й склепі́ння вогне́ве
с. отража́тельный склепі́ння відбивне́
с. печно́й склепі́ння пічне́, звід пічни́й
с. пло́ский склепі́ння пло́ске́
с. подъёмистый склепі́ння підви́щене
с. полукру́глый склепі́ння напівкру́гле
с. полусфери́ческий склепі́ння напівсфери́чне
с. пони́женный склепі́ння пони́жене
с. ребри́стый склепі́ння ребри́сте, звід ребри́стий
с. решётчатый склепі́ння ґратча́сте
с. се́тчатый склепі́ння сітча́сте
с. со́мкнутый склепі́ння зі́мкнене
с. стре́льчатый склепі́ння стрілча́сте [готи́чне]
с. сфери́ческий склепі́ння сфери́чне
с. сходя́щийся склепі́ння збі́жне
с. то́почный склепі́ння па́ливневе, звід па́ливневий
с. шарово́й склепі́ння кульове́, звід кульови́й
с. эллипти́ческий склепі́ння еліпти́чне
сво́дка зводі́ння; зве́дення; звід,-во́ду
с. да́нных зве́дення да́них
с. зако́нов зве́дення зако́нів

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Звід, р. зво́ду – 1) уничтожение, разорение;
2)
обман;
3) (
у колодезя) очеп;
4)
род ловушки.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Зві́д, зво́ду, м.
1) Уничтоженіе, разореніе.
Так їм на звід пішлось; не один пан у нас звівся; поживе оце, поживе, та й спустує, бур’яном поросте й двір.
2) Обманъ.
Чи її щиро любиш? Бо як єї держиш у зводі, долю її загубиш. Гол. III. 392.
3) Очепь (въ колодезѣ).
Ой у полі криниченька на чотирі зводи. Чуб. V. 102.
4) Родъ ловушки съ пружиной для ловли лисиць, волковъ и пр. Шух. І. 237.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Звід, зво́ду, м. *4) Оборот (в замке). Замок на два зводи запірається. Звен. у., с. Пальчик, Ефр.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Боевой — бойови́й, бо́йний; Б. втулка — бо́йний уту́лок; Б. готовность — гото́вість бойова́; Б. деятельность — бойова́ дія́льність; Б. единица — бойова́ одини́ця; Б. задача — бойове́ завда́ння; Б. линия — бойова́ лі́нія; Б. личинка́ — бо́йний шруба́к, -ка́; Б. ось — -бо́йна вісь; Б. плоскость — бо́йна пло́ща; Б. позиция — бойова́ пози́ція; Б. пружина — бо́йна пружи́на; Б. служба пехоты — бойова́ слу́жба піхо́ти; Б. стрельба — бойове́ стріля́ння; Б. часть — бойова́ части́на; Б. щель — бо́йна щіли́на; Б. питание — бойове́ постача́ння; Б. столкновение — бойова́ су́тичка; Б. взвод — бо́йний звід; Б. вырез — бо́йний виріз; Б. выступ — бо́йний ви́ступ; Б. выход бойка — бо́йний вихід розбивача́; Б. гребень — бойови́й гре́бінь; Б. заряд — бо́йний заря́д; Б. комплект — бо́йний компле́кт; Б. конь — муштро́вий кінь; Б. патрон — бо́йний набі́й; Б. порядок — бойови́й поря́док; Б. расчет — бойови́й розраху́нок; Б. состав — бойови́й склад; Б. ставок — бо́йний стано́к; Б. устав — бойови́й стату́т; Б. участок — бойова́ дільни́ця; Б. газы — бойові́ га́зи; Б. действия — бойові́ ді́ї; Б. припасы — бо́йні припа́си; Б. свойства — бо́йні власти́вості; Б. формы строя — бойова́ фо́рма ла́ду.
*Взвод (часть) — чота́, -ти́; (действие) — звід (зво́ду), зве́дення; В. боевой — бо́йний звід; В. предохранительный — запобі́жний звід; В. управления — чота́ керува́ння; В. охранения — чота́ охоро́ни; В. ударника — зве́дення уда́рника; командир взвода — команди́р чоти́.
*Предохранительный — запобі́жний; П. взвод — запобі́жний звід; П. кружок — запобі́жний кружо́к; П. механизм — запобі́жний механі́зм; П. планка — запобі́жна пла́нка; П. пружина — запобі́жна пружи́на; П. разрезное кольцо — запобі́жне розрізне́ кільце́; П. чека — запобі́жний за́гвіздок; П. щитик — запобі́жний щи́тик.
*Свод — скле́пі́ння; збір, збо́ру; збі́рник, -ка, звід, зво́ду; зве́дення.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Сведе́ніе = звід. — Сведеніе счето́въ = обраху́нок.
Сводъ = 1. звід. 2. збір, збі́рка, збі́рник. — Збірник законів. 3. будови. — склепі́ння, склепле́ння. (Л. Сам.), скле́п, перекі́т, в печі спереду — че́люсти, а далї — піднебе́ння. — Стеля закінчалась склепінням. Ст. — Небесний перекіт поняла густа блакіть, змережана зорями. Кн. — Сводъ сдѣ́лать = склепи́ти, посклепи́ти.