Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 14 статей
Запропонувати свій переклад для «здогадний»
Шукати «здогадний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Вероя́тный – імові́рний, правдоподі́бний, можли́вий; (предположительный, гипотетический) здога́дний (гал.). [Здога́дне відда́лення = вероятное расстояние].
Вероя́тное – можебили́ця.
Гада́тельный
1) здога́дний;
2) непе́вний.

Гада́тельно
1) здо́гадно, за здо́гадом;
2) непе́вно.
Гипотети́ческий – гіпотети́чний, здога́дний, доми́слений, припу́щений.
Дога́дочныйздога́дний.
Предполага́ть, предположи́ть – (полагать, рассчитывать) гада́ти, ду́мати, поду́мати, ма́ти на ду́мці (на га́дці, на ми́слі), поклада́ти, покла́сти що (що роби́ти), (намереваться) ма́ти, ма́ти на ду́мці (що роби́ти), (допускать) припуска́ти, припусти́ти що, ста́вити, поста́вити (перед собо́ю) га́дку про що, ми́слити перед собо́ю що, місти́ти в собі́ га́дку про що. [Нау́ку в шко́лі я гада́ла розпоча́ти на Се́мена (Кон.). Через ти́ждень мав ви́їхати до Ки́їва (Н. Лев.). Нау́ка ста́вить перед собо́ю га́дку і про працівникі́в (ми́слить перед собо́ю і працівникі́в), які́-б її́ розробля́ли (Крим.)].
Основательно -га́ть – слу́шно гада́ти.
Это и -жи́ть нельзя было – цього́ й припусти́ти не мо́жна було́.
Нужда -га́ет лишения – коли́ (як) неста́тки, то й зли́дні, в неста́тках і зли́дні.
Человек -ет, а бог располагает – крути́ не крути́, а бу́де так як Бог дасть; чолові́к стріля́є, а Бог ку́лі но́сить.
Предполо́жим – припусті́мо, покладі́мо, кладі́мо, да́ймо (на те́є) що. [Ну, а покладі́м, що хтось вам дові́в, що вони́ (класи́чні мо́ви) про́сто шкодли́ві (Крим.). Да́ймо, що він прода́сть жи́то (Він. п.)].
-жим, что ваши надежды основательны – припусті́мо, да́ймо (на те́є), що ва́ші наді́ї ма́ють підста́ви.
Предполага́емый – га́даний, здога́дни́й, ду́маний, припу́сканий. [Це да́та здогадна́ й непе́вна (Крим.)].
-мое путешествие – га́дана по́дорож.
-мая сумма – га́дана, припу́скана су́ма.
Предполо́женный – зага́даний, заду́маний, припу́щений.
-ный на первое июня с’езд не состоится – зага́даний на пе́рше че́рвня з’їзд не відбу́деться.
-ться – гада́тися, ду́матися, ма́тися; припуска́тися.
-га́ется что-н. сделать – гада́ється (є ду́мка, га́дка) щось зроби́ти.
-га́лось – ду́малось, була́ ду́мка, ма́лося. [Ма́лося йти на я́рмарок, та дощ не пусти́в. Була́ ду́мка так зроби́ти, а ви́йшло ина́кше].
Предположи́тельныйздо́гадний. [Мі́ряючи ву́хом здо́гадне відда́лення того́, що свиста́в (Франко)].
-ная цена – при́бли́зна (можли́ва) ціна́.
-тельно – здо́гадно; (примерно) при́близно, можли́во.
Цены означены -но – ці́ни поста́влено при́бли́зно.
Проблемати́ческий – проблемати́чний, здо́га́дний.
-чески – проблемати́чно, здо́га́дно.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВЕРОЯ́ТНЫЙ фраз. здо́гадний пор. ДОСТОВЕРНЫЙ.
ПРЕДПОЛАГА́ТЬСЯ ще ду́матися [как предполага́лось як ду́малось];
предполага́ется передба́чено;
предполага́ющий що /мн. хто/ /мн. хто/ гада́є тощо, схи́льний припуска́ти, гото́вий припусти́ти, пор. намеревающийся;
предполагающий нали́чие що припуска́є ная́вність;
предполагающийся/предполага́емый га́даний, припусти́мий, передба́чуваний, доду́муваний, прикм. припуще́нний, здо́гадний, прибли́зний, можли́вий [ме́сто предполага́емой встре́чи мі́сце можли́вої зу́стрічі];

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Гадательныйздога́дний; непе́вний, -а, -е; -но – здога́дно; непе́вно.
Гипотетический – гіпотети́чний, здога́дний, -а, -е.
Догадочныйздога́дний, -а, -е.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Вероятный
1) (
об известиях) – імові́рний, правдоподі́бний, можливий;
2) (
гипотетический, о предположениях) – здо́гадний.
Предположительный (о соображениях) – здо́гадний, га́даний, проекто́ваний.

Запропонуйте свій переклад