Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті
Запропонувати свій переклад для «зразець»
Шукати «зразець» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ма́не́р – (пошиб, вид) ма́ні́р (-ру), (к)шта́лт (-ту), штиб (-бу), зразо́к (-зка́), зразе́ць (-зця́), взір (р. взо́ру), штиль (-лю), (способ) спо́сіб (-собу), чин (-ну), лад (-ду).
На -не́р чего – на ма́ні́р, на (к)шталт, на штиль, на штиб и т. д., кшта́лтом, шти́бом, спо́собом, ро́бом, ла́дом чого́. [Коли́сь лю́ди вшива́ли ха́ти ті́льки соло́мою, а тепе́р на нови́й мані́р ро́блять (Звин.). Зрости́в дочку́ на великопа́нський ма́нір (Мова). Почали́ козаки́ жи́ти на ля́дський кшталт (Куліш). Соро́чка поши́та кшта́лтом городя́нських чолові́чих сорочо́к (Грінч.). Лама́ти язи́к на тата́рський штиб (Номис). Оде́жа ши́лась свої́м туте́шнім шти́бом (Основа 1862). Він співа́в у це́ркві тро́хи на парубо́цький зразе́ць (Н.-Лев.). Неха́й лю́ди його́ ро́бом ро́блять, то усе́ до́бре бу́де (М. Вовч.). Забуди́нки на дру́гий штиль (Свидн.)].
На один -не́р – на оди́н ма́ні́р (кшталт, штаб, штиль, зразе́ць). [Оде́жу всі ши́ють на оди́н штиб (ма́ні́р и т. д.)].
Все действуют на один -не́р – усі́ ро́блять (чи́нять) одни́м ро́бом (чи́ном, спо́собом, ла́дом).
Каким бы -ром туда пробраться – яки́м-би ро́бом (спо́собом, чи́ном, ма́ні́ром) туди́ пробра́тися?
Каким, таким -ро́м – яки́м, таки́м ма́ні́ром (кшта́лтом, шти́бом), яки́м, таки́м спо́собом (ро́бом, чи́ном), по-яко́му, по-тако́му.
На французский, на турецкий -не́р – на францу́зький, на туре́цький лад, з-францу́зька, з-туре́цька; по-францу́зькому, по-туре́цькому.
Образе́ц – зразо́к (-зка́), зразе́ць (-зця́), взі́р (р. взо́ру), взіре́ць (-рця́), взо́рець (-рця), при́клад; (только модель) мо́дло, мані́р, штиб, штем.
Взять кого на -зе́ц – взя́ти кого́ за зразо́к (взіре́ць и т. д.).
Ставить кого за -зе́ц – станови́ти кого́ за зразо́к (взір, взіре́ць и т. д.).
Он является -цо́м всем своим товарищам – його́ ма́ють собі́ за зразо́к (взір, взіре́ць, при́клад) усі́ його́ товариші́.
По -зцу́ – на зразо́к (зразко́м) чого́, на взір (взо́ром) чого́, на взіре́ць (взірце́м, взо́рцем) чого́, на штиб, (шти́бом), (к)шта́лтом чого́. [На зразо́к класи́чних пое́м (Єфр.) Твори́лися леге́нди на прада́вній взіре́ць. Зроби́ мені́ на таки́й штиб. Напи́сано кшта́лтом старода́внього письма́].
-зе́ц квитанции, условия и т. п. – зразо́к (взір, взіре́ць) квитка́, умо́ви и т. п.
Про́ба
1) про́ба, спро́ба, спи́ток (-тку), спит (-ту), (
реже) (с)пробу́нок, (гал.) стрібу́нок; (отведывание) (с)кушту́нок, покуштува́ння; срв. Испыта́ние, О́пыт. [На́пад сей був ті́льки про́бою; по весні́ дру́гого ро́ку татарва́ заду́мала похо́д усіма́ свої́ми си́лами (Куліш). Зірва́ли в чужо́му саду́ кі́льки я́гід на спит (Черн.). Жи́то пуска́є со́рок сте́бел жити́на: спи́ток був у ме́не (Борз.)].
Делать про́бу – роби́ти про́бу, спро́бу, спи́ток и т. д. чому́, бра́ти на спро́бу, на спи́ток що.
Делать -бу машине – бра́ти маши́ну на спро́бу (на спи́ток, на спробу́нок).
Давать, брать, взять что-л. на про́бу – дава́ти, бра́ти, взя́ти на (с)про́бу, на спи́ток, на спит, на спробу́нок, (только о с’естном) на (с)кушту́нок що. [Візьму́ оціє́ї за́полочи на спи́ток – яка́ бу́де. Оце́ со́тня я́блук на про́даж, а одно́ дай на кушту́нок лю́дям (Харк.)].
Для -бы – для про́би, для спи́тку, для стрібу́нку. [За мину́точку ми ці́лий при́колоток соло́ми для стрібу́нку порі́зали (Франко)].
-ба драмы, комедии – про́ба дра́ми, коме́дії.
-ба голосов – спи́тування, про́ба голосі́в;
2) (
образец) про́ба, зразо́к (-зка́), зразе́ць (-зця́). [Взяв про́бу (зразо́к) пшени́ці].
Первые литературные -бы – пе́рші літерату́рні спро́би (почи́нки);
3) про́ба. [Срі́бло 84-ої про́би].

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Зразе́ць, -зця́, м. Образец. Васильк. у. Неч.-Левиц.