Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Избира́тельный – вибо́рчий, обира́льний. [Вселю́дне пра́во вибо́рче (Єфр.). Вибо́рча у́рна].
-ная борьба – вибо́рча боротьба́.
-ные права – вибо́рче пра́во.
-ный ценз – обира́льний ценз.
-ное собрание, -ный сейм – обира́льне (вибо́рче) зі́брання́, обира́льний (вибо́рчий) со[е]йм. [На обира́льний сейм не прибу́в ні оди́н вели́кий пан з Руси́ (Куліш)].
Го́лос – го́лос, (редко) глас; ум. – голосо́к, голосо́чок, голосо́нько. [Співа́в-би, так уже гла́су не ма́ю].
Говорить грубым, низким го́лосом – то́всто говори́ти (гука́ти).
Высоким, тонким го́лосом – то́нко, тоне́нько.
Сиплый го́лос – хрипли́вий ма́товий го́лос.
Вполго́лоса – півго́лосом.
Во весь го́лос – на по́вен го́лос, на ці́лий свій го́лос, (вульг.) на весь рот.
Не своим го́лосом – не свої́м гла́сом, не свої́м го́лосом.
Сладеньким голоско́м – солоде́нько.
Подавать, подать го́лос – озива́тися, озва́тися, да́тися чу́ти.
Понижать го́лос – прити́шувати го́лос.
Возвысить, повысить го́лос – підня́ти го́лос.
Сила го́лоса – си́ла го́лосу, гук. [Гукну́в скі́льки в йо́го ста́ло гу́ку (Мирн.)].
Го́лос, словно из бочки – го́лос як із бари́ла.
Таким го́лосом – на таки́й го́лос.
Го́лоса недостаёт у кого – го́лосу не стає́ кому́, го́лосу (гла́су) не відтя́гне хто.
Терять (потерять) го́лос, спадать с го́лоса – тра́тити (стра́тити) го́лос, спада́ти (спа́сти) з го́лосу.
Обладать сильным го́лосом – (народн.) горта́нь до́бру ма́ти.
В один го́лос – уста́ми одни́ми, одноголо́сно.
Глас народаглас божий – го́лос лю́дський – го́лос бо́жий.
Го́лос совести – го́лос сумлі́ння (со́вісти).
Го́лос уважаемых критиков – го́лос пова́жних кри́тиків.
Совещательный го́лос – дора́дчий го́лос.
Решающий го́лос – виріша́льний, ухва́льний го́лос.
Избирательный го́лос – вибо́рчий го́лос.
Иметь право го́лоса – ма́ти пра́во на го́лос.
Подавать го́лос за кого-л. – подава́ти го́лос за [на] ко́го, голосува́ти за [на] ко́го, віддава́ти го́лос кому́.
Подача голосо́в – голосува́ння.
Всеобщая, прямая, равная, тайная подача голосо́в – вселю́дне, безпосере́днє, рі́вне, потайне́ (тає́мне) голосува́ння.
Избрать кого-л. подачей голосо́в – обібра́ти голосува́нням, зголосува́ти кого́. [Зголосува́ли його́ на старшину́].
Взять го́лос – забра́ти го́лос.
Большинство голосо́в – бі́льшість голосі́в, перева́га голосі́в.
По большинству голосо́в – бі́льшістю (перева́гою) голосі́в.
Меньшинство голосо́в – ме́ншість голосі́в.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Избирательный – ви́борчий.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Голос – голос. Говорить грубым (низким), высоким (тонким) голосом – говорити товсто, тонко (тоненько). Вполголоса – півголосом. Во весь голос – на повен голос; на цілий (свій) голос. Не своим голосом – не своїм голосом. Понижать голос – притишувати голос. Повышать голос – підвищувати голос. Голоса недостает у кого – голосу не стає кому; голосу не відтягне хто. Слабый голос – тихий голос. В один голос – одноголосно. Голос совести – голос сумління. Слышен голос – чути голос. Совещательный голос – дорадчий голос. Решающий голос – ухвальний голос. Избирательный голос – виборчий голос. Иметь право голоса – мати право на голос. Поднимать голос – підносити голос. Взять голос – забрати голос. Подавать голос на кого-либо – подавати голос за (на) кого; голосувати за (на) кого; віддавати голос кому. Подача голосов – голосування. Избирать подачей голосов – обирати голосуванням. По большинству голосов – більшістю (перевагою) голосів.
Комитет – комітет. Избирательный комитет – виборчий комітет. Комитет исполнительный – виконавчий комітет.
Список – спис. По списку – за списом. Послужной список – службовий спис. Избирательный список – виборчий спис. Исключить из списка – викреслити, виписати із спису. Заносить в список – заводити до спису; записувати.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Избирательный (об излучении) – вибі́рчий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

избира́тельный вибірни́й, селекти́вний, вибірко́вий
блок 1. тех. блок,-ка (вантажопідіймальний механізм; частина машини, що складається з окремих деталей)
2. буд. об’є́днання, з’є́днання (природний або штучний будівельний камінь, порізаний на плити)
б. ведо́мый блок ве́дений [тяжни́й]
б. веду́щий блок повідни́й [тягови́й]
б. высокочасто́тный блок високочасто́тний
б. графи́товый блок графі́товий
б. грузоподъёмный блок вантажопідніма́льний [вантажопідійма́льний]
б. зу́бчастый блок зубча́стий [три́бовий]
б. избира́тельный блок вибірни́й
б.-конта́кт блок-конта́кт,-ту (контакт електричного апарата, що перемикає кола керування чи сигналізації)
б. нагруже́ния блок наванта́жування
б. нагруже́ния сме́шанный блок наванта́жування змі́шаний
б. нагру́зки блок наванта́ги
б. направля́ющий блок напрямни́й
б. неподви́жный блок нерухо́мий
б. обрабо́тки да́нных блок обробля́ння [опрацюва́ння] да́них
б. отправле́ния блок відправля́ння [відсила́ння]
б. переме́нных коэффицие́нтов блок змі́нних коефіціє́нтів
б. пневмоаппара́тов об’є́днання пневмоапара́тів
б. подви́жный блок рухо́мий
б. подгото́вки данных блок готува́ння да́них
б. подъёмный блок підніма́льний [підійма́льний]
б. преобразова́ния да́нных блок перетво́рення да́них
б. реги́стров блок регі́стрів
б. силово́й блок силови́й
б. скулово́й блок ви́личний
б. сумми́рования блок додава́ння
б.-схе́ма блок-схе́ма,-ми
б. три́ерный блок трі́єрний
б. универса́льный блок універса́льний
б. управле́ния блок керува́ння
б. уравни́тельный блок вирі́внювальний
б. ура́новый блок ура́новий
б. цепно́й блок ланцюго́вий
б. цили́ндров об’є́днання цилі́ндрів
б. шта́мпа блок шта́мпа
б. энергети́ческий блок енергети́чний
ко́нтур ко́нтур,-ру, о́брис,-су (1. лінія, що окреслює форму; 2. замкнене коло провідників електричного струму)
к. блоки́рующий ко́нтур блокува́льний
к. возбужда́ющий ко́нтур збу́джувальний
к. за́мкнутый ко́нтур за́мкнений
к. избира́тельный ко́нтур ви́бірний [селекти́вний]
к. излуча́тельный ко́нтур випромі́нювальний
к. индукти́вный ко́нтур індукти́вний
к. исхо́дный ко́нтур вихідни́й
к. колеба́тельный ко́нтур колива́льний
к. нало́женный ко́нтур накла́дений
к. настро́енный ко́нтур налашто́ваний [настро́єний]
к. приёмный ко́нтур прийма́льний
к. промежу́точный ко́нтур проміжни́й
к. пропуска́ющий ко́нтур пропускни́й
к. резона́нсный ко́нтур резона́нсний
к. электри́ческий ко́нтур електри́чний
механи́зм механі́зм,-му, знаря́ддя, при́стрій,-рою
м. автомати́ческий механі́зм автомати́чний
м. а́нкерный механі́зм а́нкерний
м. аррети́рующий механі́зм аретува́льний
м. балланси́рный механі́зм балансува́льний
м. блокиро́вочный механі́зм блокува́льний
м. блоки́рующий механі́зм блокува́льний
м. ведо́мый механі́зм тяжни́й [ве́дений]
м. веду́щий механі́зм тягови́й [повідни́й, веду́чий]
м. взрывно́й механі́зм вибухо́вий
м. виброуда́рный механі́зм віброуда́рний
м. винтово́й механі́зм ґвинтови́й
м. встря́хивающий механі́зм потрусни́й
м. выключа́ющий механі́зм вимика́льний
м. выра́внивающий механі́зм вирі́внювальний
м. газораспределе́ния механі́зм газорозпо́ділу
м. гидравли́ческий механі́зм гідравлі́чний
м. горизонти́рования геофіз. механі́зм горизонтува́ння
м. гре́йферный механі́зм гра́йферний
м. дви́гательный механі́зм руші́йний [двигу́нний]
м. дви́жущий механі́зм руші́йний
м. двойно́го де́йствия механі́зм дводі́йний
м. дели́тельный механі́зм діли́льний [поді́льчий]
м. дифференциа́льный механі́зм диференці́йний [диференція́льний]
м. заводно́й механі́зм накру́тний
м. загреба́ющий механі́зм загрібни́й [загріба́льний], механі́зм загорта́льний (із застосуванням лопати)
м. загру́зочно-разгру́зочный механі́зм заванта́жувально-розванта́жувальний
м. зажимно́й механі́зм затисни́й
м. закрыва́ющий механі́зм закрива́льний, механі́зм закру́чувальний (для крана)
м. запира́ющий механі́зм запірни́й
м. затво́рный механі́зм закривнико́вий
м. захва́тывающий механі́зм хапа́льний [захо́плювальний]
м. защёлкивающий механі́зм заскочни́й
м. зу́бчатый механі́зм зубча́стий [три́бовий]
м. избира́тельный механі́зм вибірни́й [селекти́вний]
м. интегри́рующий механі́зм інтегрува́льний
м. исполни́тельный механі́зм викона́вчий
м. испыта́тельный механі́зм випро́бний [випро́бувальний]
м. иссле́довательский механі́зм до́слідний
м. кла́панный механі́зм хлипако́вий
м. кли́новой механі́зм кли́новий
м. коленорыча́жный механі́зм колінова́жільний
м. компенсацио́нный механі́зм компенсаці́йний
м. копирова́льный механі́зм копіюва́льний
м. корректи́рующий механі́зм коректува́льний [коригува́льний]
м. кривоши́пный механі́зм ко́рбовий
м. кулачко́вый механі́зм кулачко́вий
м. лентопротя́жный механі́зм стрічкопротя́жний [стрічкопосувни́й]
м. листовыводя́щий механі́зм листовивідни́й [аркушовивідни́й]
м. листотранспорти́рующий механі́зм листотранспортува́льний [аркушотранспортува́льний]
м. ло́вящий механі́зм лови́льний
м. магази́нный механі́зм магази́нний
м. ма́ятниковый механі́зм ма́ятниковий
м. мно́жительный механі́зм мно́жний [розмно́жувальний]
м. молотко́вый механі́зм молотко́вий
м. нажимно́го де́йствия механі́зм натисно́ї ді́ї [натиска́льний]
м. направля́ющий механі́зм спрямува́льний
м. натяжно́й механі́зм натяжни́й
м. непрерывноде́йствующий механі́зм безупинноді́йний
м. опроки́дывающий механі́зм перекида́льний
м. остано́вочный механі́зм зупи́нний
м. отрубно́й механі́зм відтина́льний
м. отсека́ющий механі́зм відсічни́й [відрубни́й]
м. переводно́й механі́зм перевідни́й
м. перерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. пита́ющий механі́зм живи́льний
м. планета́рный механі́зм планета́рний (механізм із зубчастими колесами, що обертається навколо своєї осі і водночас – осі іншого колеса)
м. поворо́тный механі́зм поворо́тний
м. подаю́щий механі́зм подава́льний
м. подьёмный механі́зм підніма́льний
м. предохрани́тельный механі́зм запобі́жний
м. прерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. прецизио́нный механі́зм прецизі́йний
м. приводно́й механі́зм повідни́й [повідне́вий]
м. прижимно́й механі́зм притисни́й
м. пружи́нный натяжно́й механі́зм пружи́нний натяжни́й
м. пусково́й механі́зм пускови́й
м. рабо́тающий механі́зм працю́ючий [спра́вний, робо́чий]
м. разобща́ющий механі́зм відокре́млювальний
м. разъединя́ющий механі́зм роз’є́днувальний
м. распредели́тельный механі́зм розподі́льний [розподі́льчий]
м. регистри́рующий механі́зм реєструва́льний
м. Ро́пера механі́зм Ро́пера (зубчасто-важільний механізм для перетворення обертального руху)
м. рулево́й механі́зм кермови́й
м. рыча́жный механі́зм ва́жільний
м. самовключе́ния дви́гателя механі́зм самовмика́ння рушія́ [двигуна́]
м. самотормозя́щий механі́зм самогальмівни́й
м. самоуправля́емый механі́зм самокеро́вний
м. сдви́га механі́зм зсува́ння
м. сигнализи́рующий механі́зм сигналізува́льний [сигналізівни́й]
м. скачко́вый механі́зм стрибко́вий
м. следя́щий механі́зм сте́жний
м. соедини́тельный механі́зм з’є́днувальний
м. сто́порный механі́зм сто́порний
м. сче́тный механі́зм лічи́льний
м. толка́ющий механі́зм штовха́льний
м. тормозно́й механі́зм гальмівни́й
м. тя́ги механі́зм тя́ги
м. упрочне́ния механі́зм змі́цнювання
м. ура́внивающий механі́зм зрі́внювальний
м. устано́вочный механі́зм устано́вчий
м. формиру́ющий механі́зм формува́льний
м. ходово́й механі́зм ходови́й
м. храпови́чный механі́зм заскочни́й
м. часово́й механі́зм годиннико́вий
м. червя́чный механі́зм шне́ковий
м. ша́говый механі́зм кро́ковий
м. экскава́тора поворо́тный механі́зм екскава́тора поворо́тний
м. экскава́тора подьёмный механі́зм екскава́тора підніма́льний
м. электрозаводно́й механі́зм електронакрутни́й
про́пуск 1. перепуска́ння, пропуска́ння; перепу́щення, пропу́щення; пере́пуск,-ку, про́пуск,-ку
2. пере́пустка,-ки (документ)
п. избира́тельный пропуска́ння ви́бірне [селекти́вне]
п. черново́й мет. про́пуск чорнови́й
п. чистово́й мет. про́пуск чистови́й
фильтр 1. ел. фі́льтер,-тра (пристрій для розділення електромагнетних або звукових хвиль)
2. хем. ціди́ло,-ла (пристрій або речовина для розділення твердих і завислих частинок)
ф. акусти́ческий фі́льтер акусти́чний [звукови́й]
ф. ва́куумный фі́льтер ва́куумний [порожне́вий]
ф. водопрово́дный фі́льтер водопрові́дний
ф. возду́шный фі́льтер пові́тря́ний
ф. высо́ких часто́т фі́льтер висо́ких часто́т
ф. для пы́ли фі́льтер відпоро́шний
ф. дро́ссельный фі́льтер дро́сельний
ф. загради́тельный фі́льтер загоро́джувальний
ф. избира́тельный фі́льтер вибірни́й
ф. ква́рцевый фі́льтер ква́рцовий
ф.-компенса́тор фі́льтер-компенса́тор, -тра-компенса́тора
ф. мембра́нный фі́льтер мембра́нний
ф. мешо́чный фі́льтер мішкови́нний, ціди́ло мішкове́
ф.-насо́с фі́льтер-по́мпа,-ра-по́мпи
ф. ни́зких часто́т фі́льтер низьки́х часто́т
ф. опти́ческий фі́льтер опти́чний [світлови́й]
ф. освети́тельный фі́льтер проя́снювальний
ф. полосово́й ел. фі́льтер смугови́й
ф. по́ристый ціди́ло порува́те
ф. радиоакти́вных аэрозо́лей фі́льтер радіоакти́вних аерозо́лей
ф. радиово́лн фі́льтер радіохви́ль
ф. рука́вный фі́льтер мішкови́й [рука́вний]
ф. свечно́й фі́льтер патро́нний, фі́льтер-па́лець
ф. селекти́вный фі́льтер селекти́вний [вибірко́вий]
ф. стекля́нный фі́льтер скля́ний
ф. то́пливный фі́льтер па́ливний
ф. электри́ческий фі́льтер електри́чний
ф. яче́истый фі́льтер комірко́вий [губча́стий]
ште́псель ел. ште́псель,-селя, прити́чка,-ки (електричний пристрій для тимчасового приєднання до електричної мережі переносних апаратів)
ш. вызывно́й ште́псель виклични́й
ш. избира́тельный ште́псель ви́бірний
ш. опро́сный ште́псель опи́тувальний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ви́борчийизбирательный.
Ви́борча дільни́ця – избирательный участок.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Избирательный (о списке) – вибо́рчий.
Бюллетень – бюлете́нь (-ня); б. избирательный – виборча ка́ртка.
Голос – го́лос (-су); г. избирательный – вибо́рчий го́лос; г. решающий – ухва́льний (прису́дний) го́лос; г. совещательный – дора́дчий го́лос; иметь право -са – ма́ти пра́во голосува́ти, ма́ти пра́во на го́лос; отбирать голоса – збира́ти, позбира́ти голоси; по большинству -сов (проходить) – більшістю (перева́гою) голосі́в; подавать г-с за кого – подава́ти, пода́ти го́лос на ко́го, голосува́ти на ко́го, за ко́го; право решающего -са – пра́во ухва́лювати; подача -сов – подава́ння голосі́в, голосува́ння.

Запропонуйте свій переклад