Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей
Запропонувати свій переклад для «класа»
Шукати «класа» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Класс
1) кла́са (-си), (
реже) клас (-су). [Твари́ни поділя́ються на кла́си (М. Грінч.)];
2) (
соц. полож.) стан (-ну), кла́са, клас, (слой) верства́. [Робітни́ча кла́са. Боротьба́ кла́сів. Це лю́ди одно́ї верстви́ з ва́ми (Н.-Лев.)].
Высшие (низшие) -сы общества – ви́щі (ни́жчі) ста́ни (ве́рстви) громадя́нства.
Класс-гегемон – кля́са-гегемо́н (-на);
3) (
в школе) кла́са, клас (-су). [Анто́сьо вже був у четве́ртому кла́сі (Свидн.). У́чень перейшо́в до тре́тьої кла́си (М. Грінч.)].
Костю́мный – одяго́вий, костюмо́вий.
-ный класс – костюмо́ва кла́са.
Нату́рный – нату́рний.
-ный класс – нату́рна кла́са.
Пра́вящий – кері[о]вни́чий, керу́ючий, владу́щий, прави́тельський, (ирон.: командующий) ору́дущий. [Керівни́чі елеме́нти (Грінч.)].
-щий класс – керівни́ча, владу́ща кла́са.
-щие сословия – владу́щі ста́ни.
-щая династия – прави́тельська дина́стія.
Пя́тый – п’я́тий. [П’я́тий по́верх (этаж). П’я́тий ро́зділ (глава). П’я́та кла́са. П’я́та годи́на (час). П’я́та части́на. Карл П’я́тий].
-тое или -того сентября – п’я́те ве́ресня.
Это было -того апреля – це було́ п’я́того кві́тня.
Пол, половина -того (часа) – півп’я́тої (години).
В пол -того – о півп’я́тої, в пів на п’я́ту.
Четверть -того – чверть на п’я́ту.
В начале -того – на поча́тку п’я́тої.
В исходе -того – в кі́нці (напри́кінці) п’я́тої, перед п’я́тою.
-тая часть – п’я́тина, п’я́та части́на.
Из -того в десятое – через п’я́те на деся́те, через деся́те п’я́те.
Две -тых – дві п’я́тих.
В -тых – вп’я́те, поп’я́те.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Класскла́са.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кла́са, -сикласс.
Маю́чийимущий, состоятельный, зажиточный.
Маю́ча кла́саимущий класс.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

Класскла́са, -си.

Запропонуйте свій переклад