Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 18 статей
Запропонувати свій переклад для «контур»
Шукати «контур» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ко́нту́рко́нтур (-ра), (очертание) о́брис (-су), о́бвід (-воду). [Із те́мряви вирі́зувалися розпли́вчасті ко́нтури страхо́вищ, чо́рних, волоха́тих (Васильч.). В роже́вому тума́ні з’явля́лись і щеза́ли нея́сні о́бриси хат (Коцюб.). О́бвід по́вного кругло́ватого лиця́ (Н.-Лев.)].
Первоначальный -ту́р – пе́рший о́брис.
Набро́сок – на́черк (-ку), на́рис (-су), (очерк, контур) о́брис, за́рис. [Тут уже́ кри́тика вбача́є на́черк літерату́ри поважні́шої (Куліш)].
Обво́д и обво́дка
1) обво́джування, обво́дження;
2) (
очерк, контур) обві́д (-во́ду), о́брис (-су), обві́дка.
О́черк
1) (
действие длит.), см. Очё́ркивание; оконч. обче́ркнення, обкре́слення, о́брис (-су), обві́д (-во́ду), обве́дення;
2) (
кратк. описание) на́рис, на́черк. [Істори́чні на́риси];
3) (
контур) о́брис, за́рис, обві́д (-во́ду). [О́брис кру́глого обли́ччя]; (эскиз, чертёж) шкіц (р. шкі́цу).

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

КО́НТУР укр. о́брис, (лінія) о́бвід, (губ) рису́нок.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Контурко́нтур, -ру, о́бвід (род. о́бводу).
Обвод, обводка
1) (
линией) обве́дення, обво́дження;
2) (
контур) обві́д, обві́дка, о́брис, -су.
Очерк
1) (
описание) на́рис, -су, на́черк, -ку;
2) (
контур) о́брис, -су, за́рис, -су, обві́д (род. обво́ду);
3) (
действие) обче́ркування, обкре́слювання, обрисо́вування, -ння.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Контур – о́брис, о́бвід (-ду);
• к. (электрич. цепь
) – ко́ло;
• к. внутренний
– о. вну́трішній;
• к. замкнутый колебательный
– ко́ло за́мкнене коливне́.
Обвод – обво́джування, о́бвід (-во́ду);
• о. (контур
) – о́брис (-су).
Цепь – ланцю́г (-га́);
• ц.,
электр. – ко́ло;
• ц. анкерная
– л. а́нкерний;
• ц. бесконечная
– л. безконе́чний;
• ц. бесшумная
– л. безшу́мний, нешумки́й;
• ц. блочная
– л. блокови́й;
• ц. вторичная,
электр. – к. втори́нне;
• ц. длиннозвенная
– л. довголанко́вий;
• ц. для загребания бороздок
– л. борознозагорта́льний;
• ц. зажигающая
– ко́ло запальне́;
• ц. замкнутая
– к. за́мкнене;
• ц. калиброванная (точная
) – л. калібро́ваний;
• ц. кинематическая
– л. кінемати́чний;
• ц. коренная (главная
) – л. головни́й;
• ц. короткозвенная
– л. коротколанко́вий;
• ц. крановая
– л. зводо́вий;
• ц. крючковая
– л. гачкови́й;
• ц. магнитная
– ко́ло магне́тне;
• ц. мерная
– л. мі́рчий;
• ц. мотовильная
– л. мотови́льний;
• ц. натяжная
– л. натяжни́й;
• ц. открытая
– л. непокри́тий;
• ц. первичная,
электр. – к. перви́нне;
• ц. поддерживающая
– л. підтримни́й;
• ц. приемная, контур приемный, радио
– к. прийма́льне;
• ц. распределительная
– л. розподі́льчий;
• ц. роликовая
– л. коліщатко́вий;
• ц. рудопод’емная
– л. рудотя́жний;
• ц. самоходная (в плуге
) – л. самохі́дний;
• ц. суставчатая
– л. суста́вний;
• ц. тормозная
– л. гальмівни́й;
• ц. тяговая
– л. тяглови́й;
• ц. удерживающая
– л. тримни́й;
• ц. упряжная
– л. запряжни́й;
• ц. уравнительная
– л. вирівня́льний;
• ц. шарнирная
– л. суста́вний;
• ц. эквивалентная
– к. рівнова́ртне, еквівале́нтне;
• ц. электрическая
– ко́ло електри́чне;
• ц. якорная
– л. кітви́чний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

ко́нтур ко́нтур,-ру, о́брис,-су (1. лінія, що окреслює форму; 2. замкнене коло провідників електричного струму)
к. блоки́рующий ко́нтур блокува́льний
к. возбужда́ющий ко́нтур збу́джувальний
к. за́мкнутый ко́нтур за́мкнений
к. избира́тельный ко́нтур ви́бірний [селекти́вний]
к. излуча́тельный ко́нтур випромі́нювальний
к. индукти́вный ко́нтур індукти́вний
к. исхо́дный ко́нтур вихідни́й
к. колеба́тельный ко́нтур колива́льний
к. нало́женный ко́нтур накла́дений
к. настро́енный ко́нтур налашто́ваний [настро́єний]
к. приёмный ко́нтур прийма́льний
к. промежу́точный ко́нтур проміжни́й
к. пропуска́ющий ко́нтур пропускни́й
к. резона́нсный ко́нтур резона́нсний
к. электри́ческий ко́нтур електри́чний
о́черк, очерта́ние 1. о́брис,-су
2. обві́д,-во́ду
3. ко́нтур,-ру

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Абри́с, -суконтур, набросок.
На́черк, -ку
1)
набросок;
2)
контур.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

ко́нтур, -ру; -тури, -рів

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Обві́д, -во́ду, м. Контуръ. Обвід повного круглуватого лиця. Левиц. І. 232.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Контур — о́брис, -су.

Запропонуйте свій переклад