Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей
Запропонувати свій переклад для «кризис»
Шукати «кризис» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кри́зис – кри́за. [Настає́ зага́льний брак гро́шей, гроше́ва кри́за (Екон. наука)].
-зис в болезни – кри́за, перелі́м, злім (-ло́му), перехі́д (-хо́ду). [Лі́кар сказа́в, що на двана́дцятий день бу́де перехі́д, дак тоді́ або поле́гша, або умре́ (Борз.)].
Кварти́рный
1) (
жилищный) житлови́й.
-ный закон – житлови́й зако́н.
-ный вопрос – житлове́ пита́ння.
-ный кризис – житлова́ кри́за.
-ная повинность – житлова́ (стар. стаці́йна) пови́нність;
2) кварти́рний, комі́рний, ме́шка́льний.

-ный хозяин, -йка – госпо́дар (-ря), господа́рка, господи́ня, хазя́йка (кварти́ри или -рі (дат. п.)).
-ная плата – пла́та за кварти́ру (за помешкання), комі́рне (-ного).
-ный налог – кварти́рний, житлови́й (мешка́льний) пода́ток.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ВОЗНИ́КНУТЬ забут. скла́стися [возникнет недово́льство складе́ться недого́да], галиц. заіснува́ти [возник кри́зис заіснувала кри́за], фраз. зайти́ [возник спор зайшла́ супере́чка];
возникнет фраз. бу́де [возникнет пожа́р буде поже́жа];
е́сли возникнет необходи́мость (в чём) якщо́ за́йде потре́ба /бу́де тре́ба/, живомовн. якщо́ до чого при́йдеться;
возни́кший поста́лий, ви́никлий, поет. нововста́лий, (в думці) ви́зрілий, ОКРЕМА УВАГА;
возникший в воображе́нии уя́влений.
ИМЕ́ТЬ, иметь больши́е позна́ния в чём до́бре зна́тися на чому;
иметь большо́й вес /иметь большу́ю ва́жность/ бага́то ва́жити;
иметь в виду́ ма́ти на о́ці /на прикме́ті, на меті́/;
иметь в виду́ что ще ці́лити куди;
иметь в ежедне́вном рацио́не (певні харчі) ма́ти на щоде́нь;
иметь ви́ды на ва́жити на;
иметь в карма́не кого трима́ти у жме́ні;
иметь власть ма́ти пра́во /си́лу/;
иметь в своём акти́ве ма́ти за плечи́ма;
иметь в своём распоряже́нии ма́ти під (своє́ю) руко́ю, галиц. ма́ти до диспози́ції;
иметь де́ло ма́ти до ді́ла;
иметь жи́зненный о́пыт образ. перейти́ бага́то сві́ту;
иметь запусте́лый вид світи́ти пу́сткою;
иметь значе́ние (иметь реша́ющее значе́ние) ще ма́ти си́лу, ва́жити (над усе);
иметь ме́сто (про дощі) перепада́ти;
иметь на иждиве́нии утри́мувати;
иметь на приме́те ма́ти на о́ці;
иметь обыкнове́ние взя́ти мо́ду, практикува́ти;
иметь основа́ние ма́ти підста́ву;
иметь отноше́ние к стосува́тися до;
иметь подхо́д к кому умі́ти підійти́ /зна́ти ключ, зна́ти з яко́го кінця́ зайти́/ до кого;
иметь поползнове́ние ще роби́ти за́біги, щоб;
иметь превосхо́дство над кем стоя́ти на го́лову ви́ще від кого;
иметь представле́ние обо всём наба́читися всьо́го́;
иметь пристра́стие к чему полюбля́ти /бу́ти залю́бленим у/ що;
иметь свобо́ду де́йствий ма́ти ві́льну ру́ку;
иметь се́рдце на кого се́рдитися /ма́ти жаль/ на;
иметь скло́нность к чему полюбля́ти що;
иметь смысл ма́ти сенс /ра́цію/;
иметь со́весть ще ма́ти ду́шу;
иметь соприкоснове́ние с чем торка́тися чого, (з ким) ма́ти ді́ло з;
иметь спосо́бности кого [н. певца́] вда́тися ким [н. співако́м];
иметь сре́дства к существова́нию ма́ти шмато́к хлі́ба;
иметь терпе́ние ма́ти терпе́ць;
иметь те́сные конта́кты ритмомелод. ма́ти найтісні́ші конта́кти;
иметь хождение бу́ти в /не вилуча́тися з/ о́бігу;
не иметь возмо́жности яви́ться галиц. бу́ти перешко́дженим;
не иметь жи́зненного о́пыта не ню́хати по́роху;
не иметь значе́ния образ. не ма́ти ваги́, ма́ло ва́жити, ж. то нічо́го, що [не имело значения, что о́ба служи́ли то нічого, що оби́два служи́ли];
не иметь мале́йшего жела́ния не хті́ти ані-ні́;
не иметь мале́йшего поня́тия о чём ні сном ні ду́хом не зна́ти про, фаміл. не ню́хати чого, галиц. не ма́ти зеле́ного поня́ття;
не иметь представле́ния (не иметь никако́го представле́ния) фаміл. тя́мити, як свиня́ в апте́ці;
не иметь ничего́ о́бщего с чем бли́зько не ночува́ти бі́ля чого;
не иметь пото́мства образ. рости́ в сто́вбур;
не иметь представле́ния о войне́ не ню́хати по́роху;
не иметь свобо́дной мину́ты не ма́ти ні дня ні но́чі, ні́коли й уго́ру гля́нути кому;
име́ет ме́сто /име́ло ме́сто/ что галиц. прихо́дить /прийшло́/ до чого [имеет место кри́зис прийшло до кри́зи];
не име́й ста рубле́й, а име́й сто друзе́й не май ста рублі́в, а май сто браті́в;
име́й в виду́! (име́йте в виду́!) зваж!, зва́жте!;
име́ющий що /мн. хто/ ма́є, ім. посіда́ч /вла́сник/ чого, прикм. бага́тий на що, /про тягар/ обтя́жений чим, образ. з чим [имеющий большо́е бу́дущее з вели́ким майбу́тнім], з чим на рука́х [имеющий капита́л з капіта́лом на руках], з чим на ши́ї [имеющий долги́ з борга́ми на шиї], з чим на утри́манні [имеющий семью́ з сім’є́ю на утриманні], стил. перероб. ма́ючи;
имеющий больши́е позна́ния в чем ерудо́ваний у якій га́лузі, до́бре підку́тий на чому;
имеющий большо́е значе́ние преважли́вий, ду́же важли́вий;
имеющий в виду́ стил. перероб. ма́ючи на ува́зі;
имеющий в своём акти́ве что з чим за плечи́ма;
имеющий в своём распоряже́нии что ма́вши під руко́ю;
имеющий вес вагови́тий, ваго́мий, з ваго́ю;
имеющий власть над кем волода́р /влади́ка/ кого;
имеющий возмо́жность спромо́жний, стил. перероб. ма́ючи змо́гу;
имеющий го́лову на плеча́х з голово́ю на в’я́зах;
имеющий де́ло с чем за́йня́тий чим;
имеющий де́ло с кем пов’я́заний з;
имеющий жа́лкий вид як у во́ду опу́щений;
имеющий жела́ние гото́вий, охо́чий;
имеющий зада́ние стил. перероб. ма́ючи завдання́;
имеющий зако́нную си́лу правоси́льний;
имеющий значе́ние із зна́ченням, важли́вий (для);
имеющий зуб на кого стил. перероб. ма́ючи зуб на;
имеющий каса́тельство приче́тний;
имеющий ме́сто ная́вний, зафіксо́ваний;
имеющий мно́го о́бщего с з ку́пою спі́льних рис із;
имеющий наме́рение /имеющий поползнове́ние/ = намеревающийся;
имеющий обыкнове́ние призвича́єний;
имеющий основа́ние (имеющий по́лное основа́ние) з по́вним пра́вом;
имеющий отли́чие відмі́нний, (про відзнаки) нагоро́джений;
имеющий отноше́ние к приче́тний до;
имеющий перспекти́вы перспекти́вний;
имеющий подхо́д зда́тний підійти́;
имеющий пра́во з пра́вом, галиц. упра́внений;
имеющий превосхо́дство над що ма́є перева́гу над;
имеющий представле́ние о до́бре знайо́мий з, наслу́ханий про;
имеющий преиму́щество (имеющий то преиму́щество) з (тіє́ю перева́гою;
имеющий примене́ние застосо́вуваний;
имеющий ру́ку стил. перероб. ма́ючи ру́ку;
имеющий сбыт (крам) ходови́й;
имеющий свобо́ду де́йствий ві́льний у свої́х ді́ях;
имеющий своё объясне́ние в чем поя́снюваний чим;
имеющий си́лу ді́йсний, чи́нний;
имеющий сла́бое зре́ние підслі́пуватий, підслі́пий, имеющий соприкоснове́ние = соприкасающийся;
имеющий соприкосновение с зму́шений ма́ти ді́ло /за́йня́тий/ з;
имеющий спрос (крам) ходови́й;
имеющий сре́дства к существова́нию забезпе́чений шматко́м хлі́ба;
имеющий схо́дство поді́бний, схо́жий;
имеющий тенде́нцию к з по́тягом до;
имеющий те́сные конта́кты з найтісні́шими конта́ктами;
имеющий у́ши, да слы́шит хто ма́є ву́ха, хай слу́ха;
имеющий це́лью з мето́ю;
имеющий фо́рму у фо́рмі, фо́рмою;
имеющий хожде́ние тепе́р ув о́бігу;
имеющий це́нность ці́нний, кошто́вний;
не имеющий де́нег /тала́нта, вку́са, цены́ тощо/, безгрошови́й /безда́рний, без смаку́, безці́нний тощо/;
не имеющий ничего́ о́бщего як не́бо і земля́;
не имеющий представле́ния без жо́дного уя́влення;
ничего́ не имеющий против зго́дний;
не́что, не имеющее це́нности поло́ва;
ЗАИМЕ́ТЬ діял. запопа́сти.
ПРОДОЛЖА́ТЬСЯ відбува́тися да́лі, (про розмову) точи́тися далі;
бу́дет продолжаться до коротк. аж [де́йствует ны́не и будет продолжаться до ді́є сього́дні і аж до];
продолжа́ющий що /мн. хто/ продо́вжує тощо, продо́вжувач, зго́дний продо́вжити, прикм. продо́вджувальний, стил. перероб. і да́лі [продолжающий по́иски і далі в по́шуках;
продолжающий учи́ться і далі за кни́жкою]
;
продолжающийся/продолжа́емый продо́вжуваний, не припи́нюваний;
продолжающийся що трива́є, відбу́ваний без пере́рви, прикм. неспи́нний, безпере́рвний, ста́лий, тя́глий, /довго/ тягу́чий, підсил. безконе́чний, фраз. трива́лий (да́лі), складн. трива́й-і-да́лі- [продолжающийся кри́зис тривай-і-далі-кри́за], образ. і до́сі не збі́глий, і до́сі су́щий, і до́сі на коні́, і да́лі на аре́ні;
продолжа́вшийся ОКРЕМА УВАГА;
продолжавшийся не́сколько дней кількаде́нний;
продолжавшийся це́лый день цілоде́нний;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Кризис – кри́за, -зи.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Назревать
• Назревает кризис
– криза наспіває (наближається); криза на часі; заноситься на кризу; (образн.) криза на порозі.
• Назревает необходимость
– заходить (настає, наспіває) потреба.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Кризис – криза; (стеснение) – скру́та; к. денежный – криза грошова́, скру́та грошова́, скру́та на гро́ші; к. жилищный – житлова́ криза; к. топлива – па́ливна криза, криза на па́ливо; к. экономический – економі́чна криза; смягчение -са – зме́ншення кризи.
Смягчать, -чить (нужду, кризис) – зме́ншувати, зменшити; (режим, приговор) – поле́гшувати, полегша́ти, полегшити.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Економи́чний, -а, -е.
1) Экономическій.
Великий економичний кризис. О. 1861. XI. 107.
2) =
Окономичний.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Кри́зисъ = ріша́юча хви́ля (С. Пар.), в хворобі — перело́м, перемо́га, економічний — лихолїття, лиха́ годи́на.

Запропонуйте свій переклад