Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 28 статей
Запропонувати свій переклад для «кружало»
Шукати «кружало» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кружа́ло
1) кружа́ло;
2) ши́н(о́)к (-нку), ко́рчма́.
Дисккружа́ло.
Ко́лоб, Колобо́к
1) (
катыш) бала́бух (-ха), бала́буха, бала́бушок (-шка), бала́бушка.
-лоб сырукружа́ло си́ру, голова́ (голо́вка) си́ру.
-лоб глины – ва́льо́к (бри́ла) гли́ни;
2) (
хлебец) колобо́к (-бка́), буха́н (-на́), бухане́ць (-нця́), (зап.) бо́ханець, буха́нчик, буха́нка. [Ба́ба заміси́ла я́йцями бо́рошно, спекла́ колобо́к (Рудч.)];
3) (
лепёшка) корж (-жа), ко́ржик, пля́цок (-цка);
4)
-лоб и -лоба́, см. Жмы́хи.
Круг
1) (
сомкнутая линия и перен.) ко́ло, круг (-га), о́бід (-бода) (ум. обіде́ць), окі́л (р. о́колу), ко́лесо. [Начеркни́ ци́ркулем вели́кий круг, а всере́дині в йо́му мали́й кружо́к (М. Грінч.). Побра́вшися дівча́та за ру́ки, ста́ли вели́ким ко́лом, а одна́ ді́вчина вступи́ла в сере́дину ко́ла (М. Грінч.). І так що-дня все ву́жчає те ко́ло, що в йо́му я все ти́хше ворушу́сь (Грінч.). У ко́ло става́йте. Рука́ми сплели́ся і ко́лом гуля́ють (Київщ.). Вітрякі́в о́кіл крила́тий Бенде́ри мов обгороди́в (Греб.)].
Площадь -га – пло́ща кру́гу (ко́ла).
Начертить круг вокруг чего – накре́слити круг навко́ло чо́го, обцирклюва́ти, обкружля́ти що.
Идти кру́гом (о телах небесных) – іти́ ко́лом, ко́лесом, колува́ти. [Споконві́ку і до ві́ку хо́дить ко́лом без кінця́ (плане́та) (Самійл.). Ой ко́лом, ко́лом догори́ мі́сяць іде́ (Пісня). Ко́лесом со́нечко, ко́лесом вго́ру йде (Після)].
Садиться, ставать в круг (кружок), кру́гом – сіда́ти, става́ти ко́лом, кружка́, кружкома́, кружа́лом. [Усі́ мовча́ли, сто́ячи ко́лом біля однії́ па́рти (Грінч.). Сіда́йте-ж бо кружка́ та слу́хайте (М. Вовч.). Парубки́ обсі́ли кружа́лом її́ ха́ту (М. Вовч.)]. Голова́ -гом идёт – голова́ о́бертом (о́бертнем) іде́; у голові́ моро́читься.
Всё пошло -гом – усе́ пішло́ о́бертом, о́бертнем (М. Вовч.).
Заколдованный круг – зачаро́ване ко́ло.
Кру́ги на воде – круги́, кружки́, жмурки́ (-кі́в). [Поскида́ли у во́ду тру́пи; ти диви́лась, як розстеля́лися-стели́лись круги́ широ́кії над ним, над си́ном пра́ведним твої́м (Шевч.). Шубо́вснув у во́ду, і вода́ широ́кими кружка́ми побі́гла від ньо́го (Коцюб.)].
Круг около луныкружа́ло.
Тёмные -ги вокруг глаз – синці́ (те́мні о́боди) попід очи́ма. [Земли́стий ко́лір обли́ччя, синці́ попі́д очи́ма (Коцюб.)].
Круг семейный – роди́нне ко́ло, роди́нне ото́чення.
Круг (общество) людей – ко́ло (гурт (-ту), грома́да) люде́й, товари́ство, (слой) верства́. [Серед на́шого ко́ла (товари́ства) тако́го зви́чаю нема́ (М. Грінч.). Хто хо́че бу́ти бли́жчим і зрозумі́лішим яко́мусь гу́ртові люде́й, той його́ мо́вою пови́нен говори́ти (Єфр.). Письме́нство росло́ й розвива́лося само́ і все бі́льшу грома́ду люде́й до се́бе прихиля́ло (Єфр.). Старе́ письме́нство найду́жче одбива́ло в собі́ потре́би тіє́ї ви́щої верстви́, що його́ сплоди́ла (Єфр.)].
Люди известного (своего) -га – лю́ди пе́вного (свого́) ко́ла (товари́ства), пе́вної верстви́ грома́дської, пе́вного (свого́) гу́рту (кру́гу), пе́вної (своє́ї) грома́ди.
В своём -гу – серед свої́х, помі́ж свої́ми, серед свого́ гу́рту (товари́ства, грома́ди), у своє́му гурті́ (товари́стві, грома́ді).
Широкие -ги общества – широ́кі грома́дські ко́ла, зага́л (-лу). [Зага́л росі́йської інтеліге́нції (Грінч.). Зага́л так зва́ного «українофі́льства» (Грінч.)].
Придворный круг – дві́рське́ ко́ло.
Круг гостей – товари́ство госте́й, ко́ло госте́й.
В -гу гостей – серед госте́й, в гурті́ госте́й.
Круг (сфера) действий – ко́ло (круг) дія́льности.
Он не ограничивается узким -гом своих дел – він не обме́жується вузьки́м ко́лом свої́х справ.
Круг обязанностей – о́бсяг обо́в’я́зків.
Это входит в круг его обязанностей – це нале́жить до його́ обо́в’я́зків.
Круг (цикл) предметов рассмотрения – о́бсяг чого́. [Що-б то за істо́рія була́ украї́нського письме́нства, коли́-б вона́ ви́кинула з свого́ о́бсягу ма́ло не цілко́м усе́ старе́ на́ше письме́нство (Єфр.). О́бсяг іде́й, що посо́вують напере́д лю́дськість, не виче́рпується ме́жами мину́лого й сьогоча́сного життя́ рі́дного наро́ду (Грінч.)].
Круг дороги – круг, кружина́. [Хто кру́гу не бої́ться, той да́лі станови́ться (Приказка). А все-ж за́йва кружина́: ходи́ навкруги́ – через двір, ву́лицею, знов, дворо́м (Конис.)].
Делать, сделать круг в дороге – кру́гу накида́ти, наки́нути, нада́ти, окружля́ти. [Шлях ваш коро́тший; я-ж нада́ти кру́га му́шу: ви ви́граєте аж два дні над ме́не (Куліш). Довело́сь до́брого кру́гу наки́нути, щоб небезпе́чне мі́сце обмину́ти (М. Грінч.). За́мість іти́ напряме́ць, він окружля́в до ме́не геть поза горо́дами (Новомоск. п.)].
Тем путём ехатьбольшой круг делать – тудо́ю ї́хати ду́же о́бхідно́ (кру́жно). [Ї́хати на Ве́рбки кру́жно, а на Скрипаки́ ще кружні́ш бу́де (Вовч. п.)].
Судный круг – су́дне[є] ко́ло. [У ра́ду, до су́днього ко́ла (Грінч.)].
Спиться с -га[у] – розпия́читися, розпи́тися вкрай, спи́тися з гу́рту.
Продавать на круг – продава́ти на гурт;
2) (
плоскость, ограниченная окружностью) кружа́ло, кругови́на, ко́ло. [Аж кружа́ло ви́топтав, танцю́ючи (Свидн.). Перед до́мом у дворі́ було́ на́віть кружа́ло, заса́джене куща́ми та квітка́ми (Н.-Лев.). Просто́ре ко́ло перед ґа́нком заросло́ бузко́м та шипши́ною (Ор. Левиц.). Білі́є пісо́к на кругови́ні, що ви́рівняно перед вера́ндою (Васильч.)];
3) (
диск) кружа́ло, ко́ло, покоте́[и́]ло, покотьо́ло. [На́че те промі́ння, що орео́лом розхо́диться з со́нячного кружа́ла (Крим.). Со́нце пливло́ до споко́ю; над са́мою земле́ю стої́ть його́ іскри́сте ко́ло (Мирний). Мов покоте́ло червоні́є, крізь хма́ру со́нце зайняло́сь (Шевч.). Мов покоти́ло з горба́, стриба́в я ви́соко пона́д тропо́ю (Куліш)].
Кру́ги перед глазами – кружа́ла, ко́ла. [Зеле́ні кружа́ла перед заплю́щеними очи́ма (Мирний). Заплю́щу о́чі: вогняні́ ко́ла танцю́ють і си́плють і́скри (Коцюб.)];
4)
круг воскакружа́ло, (кру́гла) бри́ла во́ску, воскове́ кружа́ло. [У комо́рі воскові́ кружа́ла (Сл. Гр.)].
Круг сыракружа́ло, (гал.) плеска́нка.
Круг проволокикружа́ло, кружа́лок (-лка) (Липовеч.);
5)
круг гончарный – круг ганча́рський.
Кругови́на, Кругове́нька – ко́ло, кружина́, кружа́ло.
Кружо́к
1) (
деревянный или метал. для накрывания, для подставки) кружо́к (-жка́), круже́чок (-же́чка); (круглый след от чего-либо) кружа́ло, кружа́льце. [Зроби́в кружо́к водя́нку накрива́ти (Харківщ.). Гле́чики круже́чками понакрива́ла (Харківщ.). Зна́ти кружа́ло, де стоя́ла пля́шка (Київ)];
2) (
диск) кружа́ло, кружа́льце;
3) (
игрушка) покоте́[и́]ло, покотьо́ло, ко́чало, ум. покоте́льце, ко́чальце. [Скочу́сь нена́че те покотьо́ло, не заби́вшись (Стор.)].
Сесть в -жо́к, см. Круг 1.
Волосы подстрижены в -жо́к – чуб підстри́жений кружа́льцем. [Он і ру́ські стоя́ть з ко́сами, чуби́ кружа́льцями в їх, сорочки́ на ви́пуск (Тесл.)];
4)
-жо́к людей – гурто́к (-тка́), грома́дка; срвн. Круг.
Политические -жки́ – політи́чні гуртки́.
Нача́нниккружа́ло (ві́ко, на́кривка) на ка́діб (на бра́жник и т. п.; срв. Чан).
Пале́т – пале́т (-е́ту), метале́ве кру́жало.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Круг
1) (
сомкнутая линия и перен.) коло, круг (-га), обід (-бода) (ум. обідець), окіл (р. околу), колесо; сфера, обсяг; оточення, середовище, угруповання;
2) (
плоскость, ограниченная окружностью) кружало, круговина, коло;
3) (
диск) кружало, коло, покотело, покотьоло;
4) (
круг воска) кружало, (кругла) брила воску, воскове кружало;
5) (
круг гончарный) круг ганчарський:
в круг (его) обязанностей входит – до (його) обов’язків належить;
в кругу гостей – серед гостей, в гурті гостей;
в своём кругу – серед своїх, поміж своїми, серед свого гурту (товариства, громади), у своєму гурті (товаристві, громаді);
всё пошло кругом – усе пішло обертом, обертнем (М. Вовчок);
голова кругом идёт – голова обертом (обертнем) іде; у голові морочиться;
делать, сделать круг в дороге – кругу накидати, накинути, надати, окружляти;
заколдованный круг, замкнутый круг – зачароване (заворожене, закляте) коло;
идти кругом (в частности о телах небесных), идти по кругу – іти колом, колесом, колувати;
круг вопросов (обязанностей, занятий) – коло (обсяг) питань (обов’язків, занять);
круг гостей – товариство гостей, коло гостей;
круг дел, обязанностей… – обсяг справ, обов’язків…;
круг дороги – круг, кружина́;
круги на воде – круги, кружки, жмурки (-ків);
круги перед глазами – кружала, кола;
круг лиц, которым разрешается… – кому саме дозволяється…;
круг напряжений – круг напруги (напружин);
круг (общество) людей – коло (гурт (-ту), громада) людей, товариство, (слой) верства;
круг обязанностей – обсяг обов’язків;
круг около луныкружало;
круг проволокикружало, кружалок (-лка);
круг семейный – родинне коло, родинне оточення;
круг (сфера) действий – коло (круг) діяльности;
круг сыракружало, (гал.) плесканка;
круг (цикл) предметов рассмотрения – обсяг чого;
люди известного (своего) круга – люди певного (свого) кола (товариства), певної верстви громадської, певного (свого) гурту (кругу), певної (своєї) громади;
на круги своя (библ.) – на круг свій;
начертить круг вокруг чего – накреслити круг навколо чого, (устар.) обцирклювати, обкружляти що;
он не ограничивается узким кругом своих дел – він не обмежується вузьким колом своїх справ;
описать (сделать) круг – описати (зробити) коло;
площадь круга – площа круга;
поворачивающийся в виде круга – кругойдучий;
придворный круг – двірське коло;
продавать на круг – продавати на гурт;
садиться, ставать в круг (кружок), кругом – сідати, ставати колом, кружка, кружкома, кружалом;
спиться с круга – розпиячитися, розпитися вкрай, спитися з гурту;
судный круг – судне коло;
тёмные круги вокруг глаз – синці (темні ободи) попід очима;
тем путём ехать — большой круг делать – тудою їхати дуже обхідно (кружно);
широкие круги общества – широкі громадські кола, загал (-лу);
широко известен в узких кругах – (шутл.) широко відомий у вузьких колах;
это входит в круг его обязанностей – це належить до його обов’язків.
[Над глибоким кругойдучим яром стоїть у руїнах колись-то пишний замок (П.Куліш). І так щодня все вужчає те коло, що в йому я все тихше ворушусь (Б.Грінченко). Вітряків окіл крилатий Бендери мов обгородив (Є.Гребінка). Споконвіку і до віку ходить колом без кінця (планета) (В.Самійленко). Ой колом, колом догори місяць іде (Пісня). Колесом сонечко, колесом вгору йде (Пісня). Усі мовчали, стоячи колом біля однії парти (Б.Грінченко). Сідайте ж бо кружка та слухайте (М. Вовчок). Парубки обсіли кружалом її хату (М. Вовчок). Поскидали у воду трупи; ти дивилась, як розстелялися-стелились круги широкії над ним, над сином праведним твоїм (Т.Шевченко). Шубовснув у воду, і вода широкими кружками побігла від нього (М.Коцюбинський). Землистий колір обличчя, синці попід очима (М.Коцюбинський). Письменство росло й розвивалося само і все більшу громаду людей до себе прихиляло (С.Єфремов). Обсяг ідей, що посовують наперед людськість, не вичерпується межами минулого й сьогочасного життя рідного народу (Б.Грінченко). Загал так званого «українофільства» (Б.Грінченко). Аж кружало витоптав, танцюючи (А.Свидницький). Перед домом у дворі було навіть кружало, засаджене кущами та квітками (І.Нечуй-Левицький). Біліє пісок на круговині, що вирівняно перед верандою (С.Васильченко). Хто кругу не боїться, той далі становиться (Пр.). А все-ж зайва кружина: ходи навкруги — через двір, вулицею, знов, двором (О.Кониський). Шлях ваш коротший; я ж надати круга мушу: ви виграєте аж два дні над мене (П.Куліш). Довелось доброго кругу накинути, щоб небезпечне місце обминути (М. Грінченкова). У раду, до суднього кола (Б.Грінченко). Наче те проміння, що ореолом розходиться з сонячного кружала (А.Кримський). Мов покотило червоніє, крізь хмару сонце зайнялось (Т.Шевченко). Зелені кружала перед заплющеними очима (П.Мирний). Заплющу очі: вогняні кола танцюють і сиплють іскри (М.Коцюбинський). Було їх при тій отарі шестеро: всі посідали кружкома на шкурі, та перш підсунули Дон Кіхотові перевернуте корито і з незграбною чемністю попрохали гостя сісти (М.Лукаш, перекл. М.Сервантеса). Їм дорога видавалася прямоїжджою, і тільки юнак в осередді майбутнього бачив у ній круговину (Д.Чистяк, перекл. М.Юрсенар). І от ми втрьох накинули круга аж поза передмістям, щоб не попастись кому-небудь на очі (В.Мисик, перекл. О.Генрі). Були ще різні печені, кури, качки, дичина, а після цього пудинги, потім плесканка з різних сирів, а потім мокко й коньяк із ніжними бісквітами (Г.Петросаняк, перекл. А.Ґранаха). Що ширше коло твоїх друзів, то далі ти від них стоїш].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ДИСК, укр. кружа́ло;
небольшо́й диск, кружа́лко, кружа́льце, запозич. диске́тка.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Диск – диск, ку, кружа́ло, -ла.
Кружок
1) (
металлич., дерев.) кружа́ло, -ла́;
2) (
драматический, литературный) гурто́к, -тка́.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Кружало – кружи́на.
Дисккружа́ло;
• д. ведомый
– к. тяжне́;
• д. вращающийся
– к. оберто́ве;
• д. горизонтально-вращающийся
– к. позе́мо-оберто́ве;
• д. дроссельный
– к. дро́сельне;
• д. кулачковый
– к. кулачко́ве;
• д. неповоротный
– к. неповорітне́;
• д. опорный
– к. опо́рне;
• д. переменный (в корнерезке
) – к. змі́нне;
• д. поворотный
– к. поворітне́;
• д. полный
– к. по́вне;
• д. резальный
– к. рі́зальне;
• д. сигнальный
– к. гаслівне́;
• д. сплошной
– к. суці́льне;
• д. точильный
– к. гостри́льне;
• д. фрикционный
– д. тертьове́;
• д. эксцентриковый
– к. ексцентрико́ве.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

диск диск,-ка, кружа́ло,-ла
д. ведо́мый диск ве́дений [тяжни́й]
д. веду́щий диск повідни́й [тягови́й]
д. враща́ющийся диск оберто́вий
д. магни́тный диск магне́тний
д. пи́льный диск пи́льний [пиля́льний]
д. поворо́тный диск поворо́тний
д. подаю́щий диск подава́льний
д. полиро́вочный диск полірува́льний
д. сма́зочный диск масти́льний
д. тормозно́й диск гальмівни́й
д. фрикцио́нный диск фрикці́йний [тертьови́й]
д. электро́нный диск електро́нний
круг 1. мат., тех. круг,-га
2. ко́ло,-ла (окружність)
3. кружа́ло,-ла
к. абрази́вный круг абрази́вний [шліфува́льний]
к. азимута́льный круг азимута́льний
к. алма́зный круг алма́зний
к. вневпи́санный ко́ло зовнівпи́сане
к. во́йлочный круг повстя́ний
к. гонча́рный круг гонча́рний, кружа́ло гонча́рне
к. кривизны́ ко́ло кривини́
к. меридиа́нный круг меридія́нний
к. Мо́ра ко́ло Мо́ра
к. нажда́чный круг шме́ргелевий
к. напряже́ний ко́ло напру́г, ко́ло Мо́ра
к. поворо́тный круг поворо́тний
к. полирова́льный круг полірува́льний
к. преде́льный круг грани́чний, ко́ло грани́чне
к. рассе́яния круг розсі́яння, ко́ло розсі́яння
к. склоне́ния ко́ло схи́лення
к. сходи́мости круг збі́жности
к. тре́ния круг тертя́
к. шлифова́льный круг шліфува́льний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Кружа́локруг, диск.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Кружа́лко, -ка, с.
1) Ум. отъ
кружа́ло.
2) Часть гончарнаго круга. См.
Круг.
Кружа́ло, -ла, с. Кругъ; дискъ. Парубки обсіли кружалом її хату. МВ. Аж кружало витоптав, танцюючи. Св. Л. 207. У коморі воскові кружала. Кружа́ло является частью различныхъ снарядовъ, напр., ткацкаго станка. Вас. 167. Ум. Кружа́лко, кружа́льце. Коли б подивитись з місяця на землю удень, вона б здавалась нам біленьким кружальцем. Ком. І.
Розси́пчастий, -а, -е. Разсыпчастый. Аж кружало витоптав, танцюючи на розсипчастій долівці. Св. Л. 207. Разсипчаста картопля.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Дисккружа́ло; Д. с зубчаткоюкружа́ло з трибко́м; Д. направляющий — напрямне́ кружа́ло; Д. прицельный — мірнико́во кружа́ло.
*Направляющий — напрямни́й; Н. выступ — напрямни́й ви́ступ; Н. диск — напрямне́ кружа́ло; Н. захват — напрямни́й за́чіп; Н. муфточка — напрямна́ му́фточка; Н. обойма — напрямна́ обі́ймиця; Н. планка — напрямна́ пла́нка; Н. пластинка — напрямна́ платі́вка; Н. полозья люльки — напрямні́ полози́ коли́ски; Н. ребра — напрямні́ ре́бра; Н. скоба — напрямна́ кля́мра; Н. стержень — напрямни́й прут; „Н., стой“ — „Напрямни́й, сті́й“; Н. стойка — напрямний стоя́к; Н. часть — напрямна́ части́на; Н. шпонка — напрямна́ плі́шка; Н. щека — напрямна́ щока́.
*Прицельный — мірнико́вий; наці́льний; П. вырез — ви́різ мірнико́вий; П. дальность — мірнико́ва дале́кість; П. дисккружа́ло мірнико́ве; П. колодка — коло́дка мірнико́ва; П. кольцо — кільце́ мірнико́ве; П. линия — наці́льна лі́нія; П. муфта — му́фта мірнико́ва; П. поражаемое пространство — наці́льний ура́зний про́стір; П. приспособление — наці́льний при́стрій; П. прорезь — про́різь мірнико́ва; П. пружина — пружи́на мірнико́ва; П. рамка — ра́мка мірнико́ва; П. станок — стано́к наці́льний; П. хомутик — хаму́тик мірнико́вий; П. шпилька — шпи́лька мірнико́ва.
*Пружина — пружи́на, -ни; П. боевая — бо́йна пружи́на; П. возвратная — зворо́тна пружи́на; П. главная — головна́ пружи́на; П. горбатая — горба́та пружи́на; П. двунерая — двуне́ра пружи́на; П. дисковая — кружалува́та пружи́на; П. замка — пружи́на замка́; П. нажимающая диск прицела — пружи́на, що нати́скує на кружа́ло мі́рника; П. накатника — пружи́на нако́чувача; П. нейзильберная — невзи́льберна пружи́на; П. пластинчатая — платівча́ста пружи́на; П. плоская — плеска́та пружи́на; П. подавателя — пружи́на подавача́; П. предохранительная — запобіжна́ пружи́на; П. прицельная — пружи́на мірнико́ва; П. проволочная — пружи́на дротяна́; П. спиральная — спіра́льна пружи́на; П. со стержнем — пружи́на зі стри́жнем; П. спусковая — спускова́ пружи́на; П. ствольная — цівкова́ пружи́на; П. стопора — пружи́на сто́пора. П. тарелочная — тарілкува́та пружи́на.
*Червячный — шне́ковий; Ч. винт — шне́ковий ґвинт; Ч. диск — шне́кове кружа́ло; Ч. шестерня — шне́кова шестерня́.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Выкро́шивать, ся, вы́крошить, ся = викри́шувати, ся, ви́кришити, ся. — Зуб викришив ся. С. Аф. Выкру́гливать, ся, вы́круглить, ся, выкругля́ть, ся = викру́глювати, ся, обкру́глювати, ся. Выкружа́льникъ = све́рдел, ко́трим вирі́зують в дошцї кру́жало.
Кругъ, здр. кружёкъ = круг, кружо́к, кру́жало, кру́жально, кру́жальце, ко́ло, кі́льце; о́бід, обіде́ць; покоте́ло, покоти́ло (сп.), покотьо́ло (С. З.). — Намалюйте два круги, один більший, а другий, в серединї його, менший. Де-що про Св. Б. — Найбільший круг земля робить своєю середи́ною. Д. про Св. Б. — Мов покоте́ло червоніє, крізь хмару сонце занялось. К. Ш. — Круги́ на водѣ́ = жмурки́. — Сдѣ́лать кругъ = объїхати круго́м, навко́ло. — Кругъ о́бщества = ко́ло, товари́ство (С. Ш.). — Мовили, іж тую справу їх духовному колу належить. С. З. — Попав в таке товариство, що нїчого путнього не вийде. — Въ семе́йномъ кругу́ = в рідні́й сїмъї, в рідні́м ко́лї. — Въ своёмъ кругу́ = поміж своїми. — Спи́ться съ кру́гу = розпи́ти ся, зпи́ти ся.
Полукру́гь, полукру́жіе = півкру́г, півкружа́ло, півко́ло, півколїща́тка. — Місяць ми бачимо що часу як кружало; инодї як півкружало. Де-що про Сьв. Б.

Запропонуйте свій переклад