Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «кутнячка»
Шукати «кутнячка» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Кишка́
1)
анат. – ки́шка, мн. кишки́ (-шо́к), (двенадцатиперстная) дванадцятипа́ла ки́шка, двана́дцятка (Мед. Сл.), (тонкая) тонка́ ки́шка, (толстая) товста́ (гру́ба) ки́шка, (слепая) сліпа́ ки́шка, (подвздошная) крута́, клубова́ ки́шка (Мед. Сл.), (прямая) ку́тня ки́шка, кутня́чка, кутни́ця, відхо́дник (Мед. Сл.). [Хоч во́вна, аби ки́шка по́вна (Приказка)].
-ки вообще – тельбухи́, калюхи́ (-хі́в), скинбе́ї (-їв).
-ка для набивания колбас – ковба́сна ки́шка, ковбася́нка;
2) (
рукав при насосах, помпа) ки́шка. [З ки́шки поже́жу залива́ють (Харківщ., Звин.)].
Лезть из -шок, работая – з шку́ри лі́зти.
Надорвать -ки (работой, смехом) – кишки́ (животи́) порва́ти;
3)
-кою – ключе́м, ни́зкою, па́смом; см. Гусько́м.
Прямо́й
1) (
некривой, простой) прями́й, прости́й, прави́й.
-менький (ум.-ласк.) – пряме́нький, просте́нький, праве́нький, пряме́сенький, просте́сенький, праве́сенький. [Руба́йся, де́рево, і пряме́ й криве́ (Рудч.). Я зна́ю сам, що про́сте, що криве́є (Куліш). Ви́зволь, Го́споди, нево́льника з нево́лі на про́стії доро́ги (Дума). Руба́йся, де́рево, криве́ і праве́ (Чуб. II). Стан праве́нький, мов топо́ля (Глібів)].
-ма́я линия, мат. – пряма́ (проста́) лі́нія.
-мо́й угол, мат. – прями́й (прости́й) кут.
-ма́я дорога – пряма́, проста́ доро́га, прями́й, про́стий шлях.
-ма́я кишка – ку́тня ки́шка, кутня́чка;
2) (
искренний) про́стий, щи́рий, прями́й. [Десь Бог мене́ покара́в – лиху́ до́лю мені́ дав; лиху́ до́лю, про́сту ду́шу (Чуб. V). А му́рин (негр), щи́рий і прями́й з приро́ди, вважа́є че́сним ко́жного (Куліш)].
-мо́й человек – щи́ра (відве́рта) люди́на, щи́ра душа́;
3) (
истый, настоящий) чи́стий, спра́вжній, ді́йсний; см. Настоя́щий, По́длинный. [Чи́стий бо́вдур (болван) (Липовеч.)].
Друзья -мы́ебратья родные – при́ятелі (дру́зі) спра́вжні – що брати́ рі́дні;
4) (
непосредственный) безпосере́дній. [Безпосере́днє голосува́ння. Зане́пад туте́шньої торго́влі був безпосере́днім на́слідком тих за́ходів (Єфр.)] -мы́е налоги – безпосере́дні пода́тки.
-мы́е наследники – безпосере́дні спадкоє́мці.
-мо́й смысл, значение – безпосере́днє розумі́ння, -нє зна́чення.
-мо́е понимание (смысл) этих слов – власти́ве розумі́ння цих слів.
-мо́й ответ – про́ста ві́дповідь.
-мо́е сообщение – пряме́ сполу́чення.
-мо́й образ действий – одве́рте пово́дження.
-мо́й характер – відве́рта, пряма́ вда́ча.
-ма́я речь, грам. – пряма́ мо́ва.

Запропонуйте свій переклад