Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 17 статей
Запропонувати свій переклад для «марш»
Шукати «марш» на інших ресурсах:

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Марш — рух, -ху; (команда) руш; М. наступательный — наступни́й рух; М. отступательный — відступни́й рух; М. торжественный — урочи́стий рух; М. фланговый — фланковий рух; „Шагом марш — „Кроком руш“.
*Бег — біг, -гу; Б. на лыжах — бі́гання ли́жвами; Б. скоростный — біг на шви́дкість; Бегом марш — біго́м руш; бегучий узел — бігу́чий ву́зол; находиться в бегах — бу́ти втікаче́м.
В бою — підча́с бо́ю; Во внимание принять — до ува́ги взя́ти; В движении — підча́с ру́ху; В длину, глубину, ширину — завдо́вжки, завгли́бшки, завши́ршки; В накидку — нао́пашки; В отпуск увольнение — у відпу́стку зві́льнення; В приказе — в наказі; В расход — на вида́ток; В собственные руки — у вла́сні ру́ки; В составе — в скла́ді; В строю — в ладу́. Команды: „В атаку за мной“ — „В ата́ку за мною“; „Во взводную колонну“ — „В чотову́ коло́ну“; „В линию марш (стройся)“ — „В лі́нію руш (ладна́йсь)“; „В передки, вперед (назад) марш — „На передки́, впере́д (наза́д) руш“; „В полвыпада коли“ — „З півви́падом коли́“; „В походную колонну стройся (шагом марш)“ — „У похі́дну коло́ну ладна́йсь (кро́ком руш)“; „В ротную линию стройся“ — „В соте́нну лі́нію ладна́йсь“; „В ружье“ — „До збро́ї“; „В руку“ — „В ру́ку“; „В стайку“ — „Згра́єю“; „В цепь“ — „Ро́зстрільнею“: „В штыки“ — „На багне́ти“.
За — за, по, по-за; „За мной шагом (бегом) марш — „За мно́ю кро́ком (біго́м) руш“; „За спину“ — “За спи́ну“; послать за патронами — посла́ти по набо́ї.
*Знаменщик — прапоро́вий. -ого; „Знаменщик, на середину шагом марш — „Прапоро́вий, на сере́дину кро́ком руш“.
На — на; На вытянутую руку — на простя́гнуту ру́ку; „На дорогу марш — „На шлях руш“; „На катки“ — „на колішню́“; „На лицо (люди)“ — „в ная́вності“; На подколенки — на підколі́ння; „На ремень“ — „на ре́мінь“; На четвереньках — ра́чки.
*Наступательный — нападни́й, наступни́й; Н. бой — нападни́й бій; Н. действия — нападі́ ді́ї; Н. марш — наступни́й рух.
*Отступательный — відступни́й; О. бой — відступни́й бій; О. марш — відступни́й рух.
*По — на, за, че́рез; Побатарейно — батері́ями; По болезни — через хво́рість; „По вагонам стройся“ — „З розраху́нку ваго́нів ладна́йсь“; „По головной части“ — „За головно́ю части́ною“; „По два расчитайсь“ — „На дві́йки перелічи́сь“; „По два шагом марш“ — „дві́йками кро́ком руш“; „По два стройся“ — дві́йками ладна́йсь“; По делам службы — в спра́вах службо́вих; „По кольцу назад“ — „За кільце́м наза́д“; По команде — „За кома́ндою“; .„По местам“ — „На місця́“: „По одному“ — „Одинце́м“; „Поорудийно“ — „гарма́тами“; „По отметкам“ — „За зазна́ками“; „По переднему уступу“ — „За пере́днім у́ступом“; По приказу — За нака́зом; „По-пулеметно“ — „Кулеме́тами“; „По разделениям“ — „з по́ділом“; „Поротно“ — „Со́тнями“; По списку — За спи́ском; По телефону — телефо́ном; По три — трі́йками; По усмотрению — З ро́зсуду: По целику — За паці́льником; „По четыре стройся“ — „Чві́рками ладна́йсь“; Поэскадронно — со́тнями.
*Повозка — віз, во́за; „Повозки к пулемету“ — „Вози́ до кулеме́ту“; „Повозками налево марш — „Воза́ми ліво́руч руш“; П. парная — па́рний віз; П. лодочная чо́вновий віз.
*Смена — змі́на, -ни; „Смена за мной марш — „зміна за мно́ю руш“; С. караула — змі́на сторо́жі; „Смена стой“ — „змі́на сті́й“.
Со см. С. „Со знаменем, за мной, шагом марш — „Із пра́пором, за мно́ю, кро́ком руш“.
*Стоять, стать — стоя́ти, ста́ти; „Стоять вольно“ — „ста́ти ві́льно“; „Стой“ — „Стій“; „Стой. Вынь патрон“ — „Стій. Ви́бори набі́й“; „Стой. По кольцу назад“ — „Стій, За кільце́м наза́д“; „Стой. Прежняя установка“ — „Стій. Попере́дня уста́ва“; „Стой. С передков налево (направо, прямо) марш — „Стій. Із передкі́в ліво́руч (право́руч, про́сто) руш“; „Стой. Цель 00. Вилка 00-00“ — „Стій Ціль 00. Міжни́к 00-00“.
*Фланговый — фланкови́й; Ф. движение — фланкови́й рух; Ф. марш — фланкови́й рух; Ф. огонь фланкови́й вого́нь; Ф. охранение — фланкова́ охоро́на.
*Форсированный — форсо́ваний; Ф. марш — форсо́ваний рух (марш); Ф. шаг — форсо́ваний крок.
*Шаг — кро́к, -ку, ступі́нь, -не́ня; хода́, -ди́; Ш. винта — ві́дстань, -ми: „Шаг вперед“ — „Крок вперед“; „Ш. мерный“ — мі́рний крок: „Шаг назад“ — „Крок наза́д“; Ш. обыкновенный — звича́йний крок; Ш. походный — похі́дний крок: Ш. ровный — рі́вний крок; Ш. свободный — ві́льний крок; Ш. угломера — відступ кутоміра. Ш. ускоренный — пришви́дшений крок. Ш. форсированный — форсо́ваний крок; „Шагом марш — „Кро́ком руш“.
*Ящик — я́щик, -ка, скри́нька, -ки: Я. вкладной — вкладна́ скри́нька; Я. денежный — грошова́ скри́нька; Я. зарядный — заря́дний я́щик; Я. мусорный — смі́тниця; Я. несгораемый — неспале́нна скри́нька; „Ящик (орудие) влево (вправо, вперед) — марш — „Ящик (гарма́та) влі́во (впра́во, впере́д) — руш“.

Запропонуйте свій переклад