Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 13 статей
Запропонувати свій переклад для «метода»
Шукати «метода» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Ме́тод и Мето́дамето́да (-ди), (рус.) ме́тод (-ду); спо́сіб (-собу). [Я знайшо́в собі́ до́бру мето́ду (Самійл.). Верта́ється стари́й спо́сіб – приклада́ти до літерату́рних з’я́вищ при́нцип ви́ключно-естети́чної оці́нки (Єфр.)].
-тод двойной записимето́да подві́йного за́пису.
-тод изложения – спо́сіб ви́кладу.
По -ду – за мето́дою.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Общность
1) загальність, (
редко) поспільність;
2) спільність:
общность физических законов – загальність фізичних законів;
общность интересов – спільність інтересів;
общность метода – загальність методу:
общность свойств – спільність властивостей.
[Між нами більше, ніж кохання, — спільність (Д.Чистяк, перекл. М.Юрсенар). — …мені як політологу чи соціологу не зрозуміло, коли ви, шановний Петре Петровичу, кажете, що „спільнота” – це якесь таке діаспорне, нав’язане нам слово. Петро Толочко: Ні, я просто вважаю, що воно в негативному ряді стоїть: гидота, підлота, сволота і спільнота. Антоніна Колодій: Ви собі можете так вважати, але мені як соціологу без цього слова дуже незручно. Тому що „спільнота” — назва цілісності, множини людей, в той час як „спільність” — її лише ознака. А у вашому випадку вони позначаються однаковим словом, бо так у російській мові. Там „общность” — це, з одного боку, певна група людей, а з іншого — їх характеристика (люди з „общности” володіють „общностью взглядов” тощо). В українській мові є можливість розвести ці значення: ми володіємо спільністю ознак, отже творимо спільноту].
Обговорення статті

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Методмето́да, -ди.

- Російсько-український фразеологічний словник 1927р. (В. Підмогильний, Є. Плужник) Вгору

Методметода. Метод двойной записиметода подвійного запису. По методу – за методою.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Методмето́да;
• м. перечислительный
– м. перелічна́;
• м. топографический
– м. топографі́чна.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

о́. ме́тода зага́льність ме́тоду
ме́тод ме́тод,-ду, мето́да,-ди, спо́сіб,-собу (шлях дослідження, спосіб пізнання)
м. абсорбцио́нный ме́тод абсорбці́йний
м. автоматизи́рованный ме́тод завтоматизо́ваний [напівавтомати́чний]
м. агрега́тный ме́тод агрега́тний
м. актива́ции ме́тод актива́ції [активаці́йний]
м. ана́лиза разме́рностей ме́тод ана́лізу розмі́рностей
м. аналити́ческий ме́тод аналіти́чний
м. бала́нсный ме́тод бала́нсний
м. вариацио́нный ме́тод варіяці́йний
м. визуа́льно-опти́ческий ме́тод візуа́льно-опти́чний
м. вы́борочный ме́тод вибірко́вий
м. гальвани́ческих покры́тий ме́тод гальвані́чних покри́ть
м. гла́вных сече́ний ме́тод головни́х пере́різів
м. гологра́фии ме́тод гологра́фії [голографі́чний]
м. графи́ческий ме́тод графі́чний
м. графоаналити́ческий ме́тод гра́фо-аналіти́чний
м. группиро́вки ме́тод групува́ння [групува́льний]
м. дискре́тный ме́тод дискре́тний
м. дискре́тных торможе́ний ме́тод дискре́тних гальмува́нь
м. дифференциа́льный ме́тод диференці́йний
м. дополни́тельных деформа́ций ме́тод додатко́вих деформа́цій
м. замеще́ния ме́тод замі́щення [засту́плення]
м. измере́ния ме́тод вимі́рювання [вимі́рювань]
м. и. компенсацио́нный ме́тод вимі́рювань компенсаці́йний
м. и. нулево́й ме́тод вимі́рювань нульови́й
м. имита́ции ме́тод імітува́ння [наслі́дування, підробля́ння]
м. импеда́нсный ме́тод імпеда́нсний [опі́рний]
м. индукцио́нный ме́тод індукці́йний
м. интегра́льных преобразова́ний ме́тод інтегра́льних перетво́рень
м. испыта́ний ме́тод випро́бувань
м. итерацио́нный ме́тод ітераці́йний [повторя́льний, покро́ковий, багатокро́ковий]
м. капилля́рный ме́тод капіля́рний
м. каса́тельных ме́тод доти́чних
м. квадра́тных корне́й ме́тод квадра́тних ко́ренів
м. кинемати́ческий ме́тод кінемати́чний
м. кинети́ческий ме́тод кінети́чний
м. компенсацио́нный ме́тод компенсаці́йний
м. ко́мплексный ме́тод ко́мплексний
м. конвекти́вный ме́тод конвекти́вний
м. коне́чных ра́зностей ме́тод скінче́нних різни́ць
м. коне́чных элеме́нтов ме́тод скінче́нних елеме́нтів
м. конта́ктный ме́тод конта́ктний
м. кра́йних значе́ний ме́тод кра́йніх зна́чень
м. кумуляти́вных су́мм ме́тод кумуляти́вних су́м
м. ли́ний влия́ния ме́тод лі́ній впли́ву
м. ли́ний скольже́ния ме́тод лі́ній ко́взання
м. люминесце́нтно-цветно́й ме́тод люмінесце́нтно-ко́лірний
м. магни́тный ме́тод магне́тний
м. магнитографи́ческий ме́тод магнетографі́чний
м. ма́лых колеба́ний ме́тод мали́х колива́нь
м. ма́ссовых си́л ме́тод ма́сових си́л
м. медиа́н ме́тод медія́н
м. Мо́ра ме́тод Мо́ра
м. наиме́ньших квадра́тов ме́тод найме́нших квадра́тів
м. наложе́ния ме́тод наклада́ння
м. нача́льных пара́метров ме́тод початко́вих пара́метрів
м. незави́симых напряже́ний ме́тод незале́жних напру́г
м. незави́симых то́ков ме́тод незале́жних стру́мів
м. неопределённых мно́жителей ме́тод невизна́чених мно́жників
м. обье́мных си́л ме́тод об’є́мних си́л
м. определя́ющих координа́т ме́тод визнача́льних координа́т
м. определя́ющих напряже́ний ме́тод визнача́льних напру́г
м. опти́ческий ме́тод опти́чний
м. осредне́ния ме́тод усере́днення
м. оце́нки ка́чества проду́кции ме́тод оці́нювання я́кости проду́кції
м. переме́нных пара́метров ме́тод змі́нних пара́метрів
м. перемеще́ний ме́тод перемі́щень
м. подстано́вки ме́тод підстано́ви [підста́влення]
м. полигона́льный ме́тод полігона́льний
м. полови́нного деле́ния ме́тод полови́нного ді́лення
м. полуобра́тный ме́тод напівзворо́тний
м. после́довательных приближе́ний ме́тод послідо́вних набли́жень
м. пото́чно-скоростно́й ме́тод пото́ково-шви́дкісний
м. преде́льных нагру́зок ме́тод грани́чних наванта́жень
м. преобразова́ния координа́т ме́тод перетво́рення координа́т
м. приближённый ме́тод набли́жений
м. радиацио́нный ме́тод радіяці́йний
м. радиоволново́й ме́тод радіохвильови́й
м. радиоскопи́ческий ме́тод радіоскопі́чний
м. радиотехни́ческий ме́тод радіотехні́чний
м. рассчётный ме́тод розрахунко́вий
м. регистрацио́нный ме́тод реєстраці́йний
м. рентгенографи́ческий ме́тод рентґенографі́чний
м. рентгенострукту́рный ме́тод рентґенострукту́рний
м. рефрактометри́ческий ме́тод рефрактометри́чний
м. ручно́й ме́тод ручни́й
м. се́ток ме́тод сі́ток
м. сече́ний ме́тод пере́різів
м. сложе́ния де́йствия си́л ме́тод додава́ння ді́ї си́л
м. соедине́ния ме́тод з’є́днання [сполу́чення]
м. сравни́тельный ме́тод порівня́льний
м. сре́дних арифмети́ческих ме́тод сере́дніх аритмети́чних
м. статисти́ческий ме́тод статисти́чний
м. суперпози́ции ме́тод суперпози́ції
м. табли́чный ме́тод табли́чний
м. тензометри́ческий ме́тод тензометри́чний
м. термодинами́ческий ме́тод термодинамі́чний
м. технологи́ческий ме́тод технологі́чний
м. топологи́ческий ме́тод топологі́чний
м. трансцендента́льный ме́тод трансцендента́льний
м. ускоре́ния ме́тод приско́рення
м. учёта дефе́ктов ме́тод о́бліку дефе́ктів
м. фотоупру́гости ме́тод фотопру́жности
м. характери́стик ме́тод характери́стик
м. цемента́ции ме́тод цемента́ції
м. чи́сленный ме́тод чисе́льний
м. Э́йлера ме́тод О́йлера
м. эксперимента́льный ме́тод експеримента́льний
м. экспе́ртный ме́тод експе́ртний
м. электри́ческий ме́тод електри́чний
м. электромагни́тный ме́тод електромагне́тний
м. энергети́ческий ме́тод енергети́чний
уравне́ние 1. зрі́внювання, рівня́ння; зрівня́ння, зрі́внення
2. мат. рівня́ння
у. алгебраи́ческое рівня́ння алґебри́чне
у. биквадра́тное рівня́ння біквадра́тне
у. бимоме́нтное рівня́ння бімоме́нтне
у. бу́квенное рівня́ння лі́терне [бу́квене, бу́ковне]
у. вариацио́нное рівня́ння варіяці́йне
у. ве́кторное рівня́ння ве́кторне
у. волново́е рівня́ння хвильове́
у. вре́мени рівня́ння ча́су
у. вспомога́тельное рівня́ння допомі́жне
у. вы́сшей сте́пени рівня́ння ви́щого сте́пеня
у. ги́бкой ни́ти рівня́ння гнучко́ї ни́тки
у. движе́ния мех. рівня́ння ру́ху
у. д. звена́ приведе́ния рівня́ння ру́ху ла́нки зве́дення
у. динами́ческое рівня́ння динамі́чне (Ляґра́нже)
у. дифференциа́льное рівня́ння диференці́йне
у. д. изги́ба рівня́ння диференці́йне згина́ння
у. изо́гнутой оси́ рівня́ння зі́гнутої [ви́гнутої] осі
у. интегра́льное рівня́ння інтегра́льне
у. иррациона́льное рівня́ння ірраціона́льне
у. канони́ческого ме́тода сил рівня́ння каноні́чного ме́тоду сил
у. колеба́ний рівня́ння колива́нь
у. корреляцио́нное рівня́ння кореляці́йне
у. криво́й уста́лости рівня́ння криво́ї вто́млености
у. Лапла́са рівня́ння Ляпля́са (термодинамі́чне)
у. лине́йное рівня́ння ліні́йне
у. логарифми́ческое рівня́ння логаритмі́чне
у. математи́ческое рівня́ння математи́чне
у. ма́тричное рівня́ння ма́тричне
у. меха́ники о́бщее рівня́ння меха́ніки зага́льне
у. нача́льных пара́метров рівня́ння початко́вих пара́метрів
у. нейтра́льной ли́нии рівня́ння нейтра́льної лі́нії
у. непреры́вности деформа́ций рівня́ння непере́рвности деформа́ції
у. неприводи́мое рівня́ння незвідне́
у. неразры́вности рівня́ння нерозри́вности
у. несовмести́мое рівня́ння несумі́сне
у. обобщённое рівня́ння узага́льнене
у. определя́ющее рівня́ння визнача́льне
у. переходно́го проце́сса рівня́ння перехідно́го проце́су
у. пери́одов рівня́ння пері́одів
у. погре́шностей рівня́ння по́хибок
у. показа́тельное рівня́ння показнико́ве
у. приведённое рівня́ння зве́дене
у. приводи́мое рівня́ння звідне́
у. Пуассо́на рівня́ння Пуасо́на
у. равнове́сия рівня́ння (ста́ну) рівнова́ги
у. равноси́льное рівня́ння еквівале́нтне
у. се́точное рівня́ння сіткове́
у. совме́стное рівня́ння сумі́сне
у. совме́стности рівня́ння сумі́сности [спі́льности]
у. с. деформа́ций рівня́ння спі́льности деформа́цій
у. с. перемеще́ний рівня́ння спі́льности перемі́щень
у. состоя́ния рівня́ння ста́ну
у. ста́тики рівня́ння ста́тики
у. стеснённого круче́ния рівня́ння ску́того [обме́женого] закру́чування
у. струны́ рівня́ння струни́
у. теплопроводи́мости рівня́ння теплопрові́дности
у. термодинами́ческое рівня́ння термодинамі́чне
у. тожде́ственное рівня́ння тото́жне
у. трансценде́нтное рівня́ння трансценде́нтне (не алгебричне)
у. трёх моме́нтов рівня́ння трьох моме́нтів (Кляпейрона)
у. тригонометри́ческое рівня́ння тригонометри́чне
у. угло́в закру́чивания рівня́ння кутів закру́чування
у. универса́льное мех. рівня́ння універса́льне
у. упру́гой ли́нии мех. рівня́ння пру́жно́ї лі́нії
у. упру́гости мех. рівня́ння пру́жности
у. усло́вное рівня́ння умо́вне
у. установи́вшегося режи́ма рівня́ння уста́леного режи́му
у. усто́йчивости рівня́ння сті́йкости
у. функциона́льное рівня́ння функці́йне; рівня́ння функціона́льне
у. характеристи́ческое рівня́ння характеристи́чне
у. хими́ческое рівня́ння хемі́чне
у. часто́т рівня́ння часто́т

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Мето́даметод.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

мето́да, -ди; -то́ди, -то́д і ме́тод, -ду; ме́тоди, -дів

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

*Мето́да, -ди, ж. Метод. Сл. Дубр.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Мето́да, ме́тодъ = спо́сіб.
Мы́шленіе = ми́слїння, ду́мання, гада́ння. — Метода думання у їх иньча. Кон.

Запропонуйте свій переклад