Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 11 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Механи́зм – механі́зм (-му).

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Механизм – механі́зм, -му.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Механизм – механі́зм (-ма);
• м. движущий
– м. руші́йний, рухови́й;
• м. двойного действия
– м. подвійночи́нний;
• м. для под’ема
– м. підійма́льний;
• м. загрузочный
– м. завантажни́й;
• м. задерживающий
– м. затримни́й;
• м. запирающий (масленника
) – м. запірни́й;
• м. защелкивающий (храповой
) – м. заскочни́й;
• м. интерференционный
– м. інтерференці́йний;
• м. капсельный
– м. ка́псельний;
• м. коловратный
– м. коловоро́тний;
• м. кулиссный
– м. кулі́сний;
• м. лентопротяжный
– м. стьожкопосувни́й;
• м. ленточный
– м. стьожкови́й;
• м. мотальный
– мотови́ло;
• м. непрерывно-действующий
– м. безпере́р(и)вно-чи́нний;
• м. параллельно-кривошипный
– м. рівнобі́жно-корбо́вий;
• м. передаточный
– м. переда́тний;
• м. питательный,
мук. – м. подава́льний;
• м. под’емный
– м. підійма́льний;
• м. простого действия
– м. звича́йного чи́ну;
• м. прямолинейно-направляющий
– м. прямоліні́йно-напрямни́й;
• м. пусковой
– м. пускови́й;
• м. разобщающий
– м. розлучни́й;
• м. распределительный
– м. розподі́льчий;
• м. разцепляющий
– м. розчіпни́й;
• м. рулевой
– м. стернови́й, прави́льний;
• м. рычажный
– м. ва́жільний;
• м. сотрясающий
– м. потрусни́й;
• м. стрелочный
– м. вилични́й;
• м. стряхивающий
– м. потрусни́й;
• м. сцепляющий
– м. зчіпни́й;
• м. счетный
– м. лічи́льний;
• м. тормозный
– м. гальмівни́й;
• м. установительный
– м. установни́й;
• м. храповичный
– м. заскочни́й;
• м. часовой
– м. годиннико́вий;
• м. червячный
– м. шнеко́вий;
• м. черпательный
– м. черпа́льний;
• м. эксцентриковый
– м. ексцентрико́вий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

механи́зм механі́зм,-му, знаря́ддя, при́стрій,-рою
м. автомати́ческий механі́зм автомати́чний
м. а́нкерный механі́зм а́нкерний
м. аррети́рующий механі́зм аретува́льний
м. балланси́рный механі́зм балансува́льний
м. блокиро́вочный механі́зм блокува́льний
м. блоки́рующий механі́зм блокува́льний
м. ведо́мый механі́зм тяжни́й [ве́дений]
м. веду́щий механі́зм тягови́й [повідни́й, веду́чий]
м. взрывно́й механі́зм вибухо́вий
м. виброуда́рный механі́зм віброуда́рний
м. винтово́й механі́зм ґвинтови́й
м. встря́хивающий механі́зм потрусни́й
м. выключа́ющий механі́зм вимика́льний
м. выра́внивающий механі́зм вирі́внювальний
м. газораспределе́ния механі́зм газорозпо́ділу
м. гидравли́ческий механі́зм гідравлі́чний
м. горизонти́рования геофіз. механі́зм горизонтува́ння
м. гре́йферный механі́зм гра́йферний
м. дви́гательный механі́зм руші́йний [двигу́нний]
м. дви́жущий механі́зм руші́йний
м. двойно́го де́йствия механі́зм дводі́йний
м. дели́тельный механі́зм діли́льний [поді́льчий]
м. дифференциа́льный механі́зм диференці́йний [диференція́льний]
м. заводно́й механі́зм накру́тний
м. загреба́ющий механі́зм загрібни́й [загріба́льний], механі́зм загорта́льний (із застосуванням лопати)
м. загру́зочно-разгру́зочный механі́зм заванта́жувально-розванта́жувальний
м. зажимно́й механі́зм затисни́й
м. закрыва́ющий механі́зм закрива́льний, механі́зм закру́чувальний (для крана)
м. запира́ющий механі́зм запірни́й
м. затво́рный механі́зм закривнико́вий
м. захва́тывающий механі́зм хапа́льний [захо́плювальний]
м. защёлкивающий механі́зм заскочни́й
м. зу́бчатый механі́зм зубча́стий [три́бовий]
м. избира́тельный механі́зм вибірни́й [селекти́вний]
м. интегри́рующий механі́зм інтегрува́льний
м. исполни́тельный механі́зм викона́вчий
м. испыта́тельный механі́зм випро́бний [випро́бувальний]
м. иссле́довательский механі́зм до́слідний
м. кла́панный механі́зм хлипако́вий
м. кли́новой механі́зм кли́новий
м. коленорыча́жный механі́зм колінова́жільний
м. компенсацио́нный механі́зм компенсаці́йний
м. копирова́льный механі́зм копіюва́льний
м. корректи́рующий механі́зм коректува́льний [коригува́льний]
м. кривоши́пный механі́зм ко́рбовий
м. кулачко́вый механі́зм кулачко́вий
м. лентопротя́жный механі́зм стрічкопротя́жний [стрічкопосувни́й]
м. листовыводя́щий механі́зм листовивідни́й [аркушовивідни́й]
м. листотранспорти́рующий механі́зм листотранспортува́льний [аркушотранспортува́льний]
м. ло́вящий механі́зм лови́льний
м. магази́нный механі́зм магази́нний
м. ма́ятниковый механі́зм ма́ятниковий
м. мно́жительный механі́зм мно́жний [розмно́жувальний]
м. молотко́вый механі́зм молотко́вий
м. нажимно́го де́йствия механі́зм натисно́ї ді́ї [натиска́льний]
м. направля́ющий механі́зм спрямува́льний
м. натяжно́й механі́зм натяжни́й
м. непрерывноде́йствующий механі́зм безупинноді́йний
м. опроки́дывающий механі́зм перекида́льний
м. остано́вочный механі́зм зупи́нний
м. отрубно́й механі́зм відтина́льний
м. отсека́ющий механі́зм відсічни́й [відрубни́й]
м. переводно́й механі́зм перевідни́й
м. перерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. пита́ющий механі́зм живи́льний
м. планета́рный механі́зм планета́рний (механізм із зубчастими колесами, що обертається навколо своєї осі і водночас – осі іншого колеса)
м. поворо́тный механі́зм поворо́тний
м. подаю́щий механі́зм подава́льний
м. подьёмный механі́зм підніма́льний
м. предохрани́тельный механі́зм запобі́жний
м. прерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. прецизио́нный механі́зм прецизі́йний
м. приводно́й механі́зм повідни́й [повідне́вий]
м. прижимно́й механі́зм притисни́й
м. пружи́нный натяжно́й механі́зм пружи́нний натяжни́й
м. пусково́й механі́зм пускови́й
м. рабо́тающий механі́зм працю́ючий [спра́вний, робо́чий]
м. разобща́ющий механі́зм відокре́млювальний
м. разъединя́ющий механі́зм роз’є́днувальний
м. распредели́тельный механі́зм розподі́льний [розподі́льчий]
м. регистри́рующий механі́зм реєструва́льний
м. Ро́пера механі́зм Ро́пера (зубчасто-важільний механізм для перетворення обертального руху)
м. рулево́й механі́зм кермови́й
м. рыча́жный механі́зм ва́жільний
м. самовключе́ния дви́гателя механі́зм самовмика́ння рушія́ [двигуна́]
м. самотормозя́щий механі́зм самогальмівни́й
м. самоуправля́емый механі́зм самокеро́вний
м. сдви́га механі́зм зсува́ння
м. сигнализи́рующий механі́зм сигналізува́льний [сигналізівни́й]
м. скачко́вый механі́зм стрибко́вий
м. следя́щий механі́зм сте́жний
м. соедини́тельный механі́зм з’є́днувальний
м. сто́порный механі́зм сто́порний
м. сче́тный механі́зм лічи́льний
м. толка́ющий механі́зм штовха́льний
м. тормозно́й механі́зм гальмівни́й
м. тя́ги механі́зм тя́ги
м. упрочне́ния механі́зм змі́цнювання
м. ура́внивающий механі́зм зрі́внювальний
м. устано́вочный механі́зм устано́вчий
м. формиру́ющий механі́зм формува́льний
м. ходово́й механі́зм ходови́й
м. храпови́чный механі́зм заскочни́й
м. часово́й механі́зм годиннико́вий
м. червя́чный механі́зм шне́ковий
м. ша́говый механі́зм кро́ковий
м. экскава́тора поворо́тный механі́зм екскава́тора поворо́тний
м. экскава́тора подьёмный механі́зм екскава́тора підніма́льний
м. электрозаводно́й механі́зм електронакрутни́й

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Выбрасывающий механизм — механі́зм викидни́й.
*Запирающий механизм — замикальний механі́зм.
*Лентопротяжный механизм — механі́зм стрічкотя́жний.
*Механизм — механі́зм; М. возвратный — зворо́тний механі́зм; М. воспламеняющий — заво́гнювальний механі́зм; М. выбрасывающий — викидни́й механі́зм; М. для сборки и разборки — механі́зм, щоб склада́ти й розкла́дати; М. задерживающий клин — механі́зм, що затри́мує кли́на; М. замочный — замко́вий механі́зм; М. запирающий — замика́льний механі́зм; М. лентопротяжный — механізм стрічкотя́жний; М. передаточный — передава́льний механі́зм; М. передающий — механі́зм, що передає́; М. печатающий — друкува́льний механізм; М. поворотный — поворо́тний механі́зм; М. подающий — подава́льний механі́зм; М. под’емный — підійма́льний механізм; М. предохранительный — запобіжни́й механі́зм; М. приемный — прийма́льний механі́зм; М. спусковой — спускови́й механі́зм; М. счетный — лічи́льний механі́зм; М. ударный — уда́рний механі́зм; М. часовой — механі́зм годи́нниковий.
*Передающий механизм — механі́зм переда́тний.
*Печатающий механизм — друкува́льний механі́зм.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Механи́змъ = механи́зм, спра́ва, снасть, машине́рия.

Запропонуйте свій переклад