Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 2 статті
Запропонувати свій переклад для «мірило»
Шукати «мірило» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Масшта́б – масшта́б (-бу); міри́ло, ро́змір (-ру). [Другоря́дні сце́ни, пи́сані в тако́му-ж масшта́бі, як і першоря́дні (Грінч.). Перево́дячи на свій мали́й ро́змір ті са́мі відно́сини, я ро́блю ви́сновок… (Ніков.)].
План местности по -бу (в -бе) одного километра на дюйм, в дюйме – план місце́вости, за масшта́бом (в масшта́бі) оди́н кіломе́тр (одного́ кіломе́тра) на цаль.
В уменьшённом -бе – у зме́ншеному масшта́бі.
В широком -бе – у широ́кому масшта́бі; на вели́ку (на широ́ку) ска́лю, на вели́кі ро́зміри. [На широ́ку ска́лю розпоча́ти просві́тну робо́ту (Єфр.). Розпоча́в фабрика́цію ново́го това́ру на вели́кі ро́зміри (Франко)].
Мери́ломіри́ло, мі́риво; (мерка) мі́рка, (критерий) крите́рій (-рія). [До тво́рів украї́нської літерату́ри приклада́ють ту зага́льну мі́рку, яку́ ви́робила істо́рія европе́йської ду́мки].