Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 45 статей
Запропонувати свій переклад для «насос»
Шукати «насос» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Насо́с
1) (
действие), см. Насо́ска;
2) смок
и (диал.) цмок (-ка), по́мпа. [Смо́ками ви́тягнуть во́ду з ша́хти (Грінч.). Десь дзюрча́ла вода́, стіка́ючи з усіє́ї ша́хти до цмо́ка (Черкас.). Повітря́на по́мпа (Троян.)].
-со́с винный, см. II. Ли́вер.
-со́с водопод’ёмный – смок водотя́жний, водотя́г (-га).
-со́с водяной – смок водяни́й, водосмо́к.
-сос воздушный – смок повітря́ни́й, повітросмо́к.
-со́с двойного действия – смок двочи́нний.
-со́с масляный – смок олі́йний, олієсмо́к, (для смазки) смок масти́льний.
-со́с нефтяной – смок нафто́вий, нафтосмо́к.
-со́с паровой – смок парови́й, паросмо́к.
-со́с пожарный – смок поже́жний (пров.) прис (-са), си́кавка, (насосная труба) ки́шка. [«У нас як займе́ться ха́та, то гори́ть, аж по́ки догори́ть». – «А хіба́ у вас при́са нема́?» – «Нема́; прис єсть аж у Мости́щах, а у нас ті́льки дві бо́чки» (Сквирщ.)]. Качать -сом, см. Кача́ть;
3)
ветер.насо́с (-са). [Кінь сапа́тий, му́чать його́ насо́си (Куліш)].
Спускать, спустить -со́с – ско́лювати, сколо́ти насо́с(а);
4)
-со́сы (детск. болезнь), см. Моло́чница 2.
Водоотли́вный – водочерпа́льний водовиче́рпний.
В. насос – смок, водовиче́рпна ки́шка.
Возду́шный – повітряни́й, (редко) воздухо́вий.
-ное пространство – пові́тря, (повітряна́ про́сторінь).
-ные течения – течії́ в пові́трі.
-ная баня (сушильный шкаф) – суша́рня.
-ная опухоль – шкурна́ я́духа (пухлина́).
-ный флот – повітряна́ фло́та.
-ный насос – духови́й смок.
-ные замки – химе́ри, надхма́рні будува́ння.
Строить -ные замки – думка́ми (ду́мкою), багаті́ти, у хма́рах літа́ти, надхма́рні пала́ти будува́ти.
Выта́лкивать, -ся, вы́толкать, -ся – випиха́ти, -ся, ви́пхати, -ся, ви́пхнути, -ся, вишто́вхувати, -ся, ви́штовхати, -ся, ви́штовхнути, -ся, вишту́рх[к]увати, -ся, ви́штурх[к]ати, -ся, ви́штурхнути, -ся, виганя́ти, -ся. [Смок (насос) витяга́є во́здух з ці́вки, а через те вода́ підніма́ється й виганя́ється геть (Ком.)].
Выта́лкивать в зашей – у поти́лицю вибива́ти, гна́ти в три ви́рви.
Выта́лкиваемый – випи́ханий, вишто́вхуваний, вишту́рхуваний.
Вы́толканный, вы́толкнутый – ви́пханий, ви́пхнутий, ви́штовханий, ви́штурханий, ви́гнаний.
Выта́лкивающий – випи́хач.
Нагнета́тельный – нагнітни́й.
-ный клапан – нагнітна́ хли́павка.
-ный насос – нагнітни́й смок (-ка).
Насо́сы, см. Насо́с 4.
Нефтяно́й – на́фто́вий, нафтяни́й, (диал.) на́хто́вий, нехтяни́й. [Нафто́ві ви́пари (Франко). Набра́лася нехтяно́го ду́ху (Стор.)].
-но́й амбар – нафтозбі́р (-збо́ру).
-но́й двигатель – нафто́вий руші́й (двигу́н).
-но́й дух – нафто́вий со́пух. [Уду́шливі нафто́ві со́пухи (Франко)].
-но́й источник – нафто́ве джерело́.
-ной колодезь – нафто́вий коло́дязь.
-но́й насос, см. Насо́с 2.
-но́й промысел – нафтя́рство, нафто́ва промисло́вість, нафтопромисло́вість (-вости).
-но́й фонтан – нафтогра́й (-гра́ю).
Ороси́тельный – зро́шувальний, полива́льний.
-ный насос – зро́шувальна (полива́льна) по́мпа.
Отлива́льный – відлива́льний, виливни́й.
-ный, отливно́й насос – відлива́льна, виливна́ по́мпа, відлива́льний, виливни́й смок.
По́мпа
1) (
насос) по́мпа, смок, водотя́г;
2) по́мпа, урочи́стість, бу́чність (-ости), пишно́та.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

НАСО́С укр. смок;
нагнета́тельный насос звича́йна по́мпа.
ОТКА́ЧИВАТЬ ще помпува́ти, відпомпо́вувати;
откачивающий що /мн. хто/ помпу́є тощо, ста́вши помпува́ти, покли́каний відпомпува́ти, за́йня́тий помпува́нням, відпомпо́вувач, прикм. помпува́льний, випомпо́вувальний, відпомпо́вувальний, тех. відпомпо́вий, для відпомпо́вання;
откачивающий насо́с відпомпо́вувач, реконстр. відпо́мпа;
откачивающийся/откачиваемый помпо́ваний, випомпо́вуваний, відпомпо́вуваний.
ОТСА́СЫВАТЬ ще висмо́ктувати;
отсасывающий, що /мн. хто/ висмо́ктує, ста́вши висмо́ктати, зда́тний відсмокта́ти, смокту́н, смокті́й, прикм. смокта́льний, відсмо́ктуваний, висмо́ктуваний, для відсмо́ктування;
отсасывающий насо́с висмо́ктувач;
отсасывающийся/отсасываемый відсмо́ктуваний, висмо́ктуваний.
ПЕРЕКА́ЧИВАТЬ (воду) перепомпо́вувати;
перекачивающий що /мн. хто/ перека́чує тощо, ста́вши перекачувати, за́йня́тий перека́чуванням, прикм. перека́чувальний, перепомпува́льний, перепомпо́вувальний, реконстр. перетяжни́й;
перекачивающий насо́с перепомпо́вувач, реконстр. перепо́мпа;
перекачивающийся/перекачиваемый перека́чуваний, перепомпо́ваний, перепомпо́вуваний.
ПОДКА́ЧИВАТЬ укр. підпомпо́вувати, піддува́ти;
подкачивающий що /мн. хто/ підка́чує, ста́вши підкачувати, зда́тний підкача́ти, для підпомпо́вання, за́йня́тий підпомповуванням, прикм. підка́чливий, помпува́льний, реконстр. підпомпо́вчий, підка́чувальний, підпомпо́вувальний, піддува́льний;
подкачивающий насо́с підпомпо́вувач, коротк. підпо́мпа;
подкачиваемый підка́чуваний, підпомпо́вуваний, підду́ваний;

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Насос – по́мпа, -пи, смок, -ку; -ный – по́мповий, смо́ковий.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Насос – смо́к (-ка);
• н. водопод’емный
– с. водотя́жний;
• н. водяной
– с. водяни́й, водосмо́к (-ка);
• н. воздушный
– повітресмо́к (-ка), с. повітряни́й;
• н. в. выдвижной
– с., п. розсувни́й;
• н. вращательный
– с. оберто́вий;
• н. всасывающий
– с. всисни́й;
• н. газовый
– с. газо́вий;
• газосмо́к (-ка); н. грязевой (сахар. произв.
) – шлямосмо́к (-ка);
• н. двойного действия
– с. двочи́нний;
• н. двухступенчатый
– с. двохсхідча́стий;
• н. двуцилиндровый
– с. двоциліндро́вий;
• н. диафрагмовый
– с. діяфрагмо́вий;
• н. масляный
– олієсмо́к (-ка), с. олі́йний;
• н. м. (для смазки
) – с. масти́льний;
• н. мембрано-поршневой
– с. мембра́но-толоко́вий;
• н. мокровоздутый
– с. мокроповітряни́й;
• н. нагнетательный
– с. нагнітни́й;
• н. нефтяной
– нафтосмо́к (-ка);
• н. одноступенчатый
– смок односхідча́стий;
• н. отливной
– с. ви[від]ливни́й;
• н. паровой
– паросмо́к (-ка), с. парови́й;
• н. пароструйный
– с. пароструми́нний;
• н. питающий, питательный
– с. живи́льний;
• н. плунжерный
– с. пурначе́вий;
• н. пневматический
– с. пневмати́чний;
• н. под’емный
– с. підійма́льний;
• н. пожарный
– с. поже́жний;
• н. поршневой
– с. толоко́вий;
• н. пульверизационный
– с. приска́ч (-ча́);
• н. разрежающий
– с. розрідни́й;
• н. ручной
– с. ручни́й;
• н. скальчатый, плунжерный
– с. пурначе́вий;
• н. струйный
– с. струми́ний;
• н. центробежный
– с. відосередко́вий;
• н. циркуляционный
– с. обіго́вий, циркуляці́йний;
• н. шиберный
– с. заслінко́вий.
Скальчатый насос – пурначе́вий смок (-ка).
Воздушный – повітряни́й;
в. железная дорога – надзе́мна залізни́ця;
в. канализация, электр. – надзе́мна каналіза́ція;
в. (провод, сеть), электр. – надзе́мний;
в. сборник – повітрозбі́рник (-ка);
в. насос – повітросмо́к (-ка);
в. шар – куля́стий аероста́т (-та);
в. штрек – прові́трювальний штрек (-ку);
в.-сухой – повітря́но-сухи́й.
Грязевой (об осадке) – шлямови́й;
• г. (о топкой грязи
) – багнови́й;
• г. насос
– шлямосмо́к (-ка).
Мокрый – мо́крий;
• м.-воздушный (насос
) – мо́кро-повітряни́й.
Нефтяной – нафто́вий;
• н. амбар
– нафтозбі́р (-збору);
• н. дух
– со́пух нафто́вий;
• н. колодец
– нафтокрини́ця;
• н. насос
– нафтосмо́к (-ка);
• н. фонтан
– нафтогра́й (-раю).
Паровой – парови́й;
• п. котел
– парови́к (-ка́);
• п. насос
– паросмо́к (-ка́);
• п. отделение, котельная
– паро́вичня;
• п. пространство (в котле
) – паро́вище.
Пульверизационный – при́скальний;
• п. насос
– смок-приска́ч (-ча́).
Струйный (насос) – струми́нний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

мамму́т-насо́с нафт. маму́т-по́мпа,-пи
насо́с по́мпа,-пи, смок,-ка
н. бескла́панный по́мпа безхлипако́ва, смок безхлипако́вий
н. беспоршнево́й по́мпа безто́локова, смок безто́локовий
н. ва́куумный по́мпа ва́куумна, смок ваку́умний
н. винтово́й по́мпа ґвинтова́, смок ґвинтови́й
н. водоподье́мный по́мпа водотя́жна, смок водотя́жний
н. водостру́йный по́мпа водоструми́нна
н. возду́шный по́мпа пові́тря́на, смок пові́тря́ний
н. вса́сывающий по́мпа всмо́ктувальна
н. вытяжно́й по́мпа витяжна́, смок витяжни́й
н. гидравли́ческий по́мпа гідравлі́чна [водяна́]
н. глуби́нный по́мпа глиби́нна [загли́бна], смок глиби́нний
н. ґрунтово́й по́мпа ґрунтова́, смок ґрунтови́й
н. грязево́й по́мпа наму́льна
н. двухка́мерный по́мпа двока́мерна, смок двока́мерний
н. двухро́торный по́мпа дворо́торна
н. двухступе́нчатый по́мпа двосхідча́ста, смок двосхідча́стий
н. диафра́гменный по́мпа діяфра́гмова, смок діяфра́гмовий
н. диафра́гмовый по́мпа діяфра́гмова [перегоро́дкова]
н. диффузио́нный по́мпа дифузі́йна
н. золотнико́вый по́мпа розподільнико́ва, смок розподільнико́вий
н. зу́бчатый по́мпа три́бна [три́бова], смок три́бний
н. индукцио́нный по́мпа індукці́йна, смок індукці́йний
н. кла́панный по́мпа хлипа́кова, смок хлипако́вий
н. коловра́тный по́мпа коловоро́тна, смок коловоро́тний
н. конденсацио́нный по́мпа конденсаці́йна, смок конденсаці́йний
н. кондукцио́нный по́мпа кондукці́йна, смок кондукці́йний
н. кривоши́пный по́мпа ко́рбова, смок ко́рбовий
н. криоге́нный по́мпа кріоге́нна, смок кріоге́нний
н. крыльча́тый по́мпа крильча́ста, смок крильча́стий
н. лопастно́й по́мпа лопа́ткова
н. магни́тный электроразря́дный по́мпа магне́тна електророзря́дна
н. ма́сляный по́мпа олі́йна
н. многоплу́нжерный по́мпа багатопурначе́ва
н.-мото́р по́мпа-мото́р,-пи-мото́ра
н. нефтяно́й по́мпа на́фтова
н. обьёмный по́мпа об’є́мна
н. одновинтово́й по́мпа одноґвинтова́, смок одноґвинтови́й
н. односторо́ннего де́йствия по́мпа односторонньо́ї ді́ї
н. оппози́тный по́мпа опози́тна, смок опози́тний
н. осево́й по́мпа осьова́, смок осьови́й
н. паровозду́шный по́мпа паропові́тря́на, смок паропові́тря́ний
н. паростру́йный по́мпа пароструми́нна, смок пароструми́нний
н. пита́тельный по́мпа живи́льна [допрова́джувальна]
н. пласти́нчатый по́мпа платівко́ва, смок платівко́вий
н. плу́нжерный по́мпа плу́нжерна [пурначе́ва], смок пурначе́вий
н. погружно́й по́мпа заглибна́, смок заглибни́й
н. подпи́точный по́мпа піджи́влювальна, смок підживни́й
н. пожа́рный по́мпа поже́жна
н. поршнево́й по́мпа то́локова, смок то́локовий
н. приводно́й по́мпа повідна́, смок повідни́й
н. промы́вочный по́мпа промива́льна, смок промива́льний
н. просто́го де́йствия по́мпа [смок] про́стої ді́ї
н. радиально-поршнево́й по́мпа радія́льно-то́локова
н. ротацио́нный по́мпа ротаці́йна, смок ротаці́йний
н. ро́торный по́мпа ро́торна, смок ро́торний
н. стру́йный по́мпа струми́нна, смок струми́нний
н. теплово́й по́мпа теплова́, смок теплови́й
н. тре́ния по́мпа [смок] тертя́
н. трехвинтово́й по́мпа триґвинтова́, смок триґвинтови́й
н. центробе́жно-вихрево́й по́мпа відцентро́во-вихрова́
н. центробе́жный по́мпа відцентро́ва, смок відцентро́вий
н. циркуляцио́нный по́мпа циркуляці́йна, смок циркуляці́йний
н. шестерённый по́мпа три́бова, смок три́бовий
н. ши́берный по́мпа заслінко́ва, смок заслінко́вий
н. шла́нговый по́мпа шла́нгова, смок шла́нговий
ва́куум ва́куум,-му, порожне́ча,-чі, порожня́,-ні́, поро́жнява,-ви
в.-аппара́т ва́куум-апара́т,-та
в.-балло́н ва́куум-бало́н,-на
в. высо́кий ва́куум висо́кий
в.-ка́мера ва́куум-ка́мера,-ри (камера, в яку поміщають якийсь матеріял, щоб вилучити з нього повітря, газ, воду тощо)
в.-насо́с ва́куум-по́мпа,-пи
в. ни́зкий ва́куум низьки́й
в. относи́тельный ва́куум відно́сний
в. парциа́льный ва́куум парція́льний
в. предвари́тельный ва́куум попере́дній [вхідни́й]
в.-пресс ва́куум-прес,-са
в.-регуля́тор ва́куум-регуля́тор,-ра
в. сверхвысо́кий ва́куум надвисо́кий
в.-суши́лка ва́куум-суша́рка,-ки
в.-то́рмоз ва́куум-гальмо́,-ма́
в.-фильтр ва́куум-фі́льтер,-тра
в.-эксика́тор ва́куум-ексика́тор,-ра, ва́ккум-вису́шник,-ка
ду́плекс ду́плекс,-са (1. двосторонній зв’язок по одному каналу одночасно в обох напрямах; 2. здвоєна машина для чесання льону)
д.-насо́с по́мпа двоцилі́ндрова
танде́м танде́м,-му (послідовне розташування однакових машин або їхніх частин в агрегаті на одній геометричній осі, лінії)
т.-маши́на танде́м-маши́на,-ни
т.-насо́с танде́м-по́мпа,-пи
фильтр 1. ел. фі́льтер,-тра (пристрій для розділення електромагнетних або звукових хвиль)
2. хем. ціди́ло,-ла (пристрій або речовина для розділення твердих і завислих частинок)
ф. акусти́ческий фі́льтер акусти́чний [звукови́й]
ф. ва́куумный фі́льтер ва́куумний [порожне́вий]
ф. водопрово́дный фі́льтер водопрові́дний
ф. возду́шный фі́льтер пові́тря́ний
ф. высо́ких часто́т фі́льтер висо́ких часто́т
ф. для пы́ли фі́льтер відпоро́шний
ф. дро́ссельный фі́льтер дро́сельний
ф. загради́тельный фі́льтер загоро́джувальний
ф. избира́тельный фі́льтер вибірни́й
ф. ква́рцевый фі́льтер ква́рцовий
ф.-компенса́тор фі́льтер-компенса́тор, -тра-компенса́тора
ф. мембра́нный фі́льтер мембра́нний
ф. мешо́чный фі́льтер мішкови́нний, ціди́ло мішкове́
ф.-насо́с фі́льтер-по́мпа,-ра-по́мпи
ф. ни́зких часто́т фі́льтер низьки́х часто́т
ф. опти́ческий фі́льтер опти́чний [світлови́й]
ф. освети́тельный фі́льтер проя́снювальний
ф. полосово́й ел. фі́льтер смугови́й
ф. по́ристый ціди́ло порува́те
ф. радиоакти́вных аэрозо́лей фі́льтер радіоакти́вних аерозо́лів
ф. радиово́лн фі́льтер радіохви́ль
ф. рука́вный фі́льтер мішкови́й [рука́вний]
ф. свечно́й фі́льтер патро́нний, фі́льтер-па́лець
ф. селекти́вный фі́льтер селекти́вний [вибірко́вий]
ф. стекля́нный фі́льтер скля́ний
ф. то́пливный фі́льтер па́ливний
ф. электри́ческий фі́льтер електри́чний
ф. яче́истый фі́льтер комірко́вий [губча́стий]

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Ки́шка
1)
кишка;
2)
колбаса, начиненная кашей;
3)
красный нарост на голове индюка;
4)
помпа, пожарный насос.
По́мпа
1)
великолепие, пышность;
2)
важничанье;
3)
насос.
Смок, р. смо́ку – 1) насос.
Смок духови́й – воздушный насос.
2)
р. смо́ка – дракон, гад, змей.
Цмокови́к, -ка́насос.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Водотя́г, -га, м. Водяной насосъ.
Ка́пар, -ра, м.
1) Обѣднѣвшій, обпитавшій.
В ка́пар, на ка́пар перехо́дити. Приходить въ бѣдность, въ упадокъ. Желех.
2)
ру. Насосъ.
3) Снарядъ для забиванія свай. НВолын. у.
По́мпа, -пи, ж.
1) Великолѣпіе, пышность.
2) Важничанье.
Це він з помпи. Переясл. у.
3) Насосъ. Желех.
Сі́кавка, -ки, ж.
1) Дѣтская игрушка: родъ брызгалки, шприца изъ бузины или трубчатаго ствола какого-нибудь растенія, напр. георгины. КС. 1887. VI. 479.
2) Пожарный насосъ.
3) Рыба. =
Сікавиця. Вх. Пч. ІІ. 19.
Смок, -ку, м.
1) Насосъ. О. 1861. VII. 4. Ком. Р. II. 73.
2)
духови́й. Воздушный насосъ. Ком. P. II. 69.
Цмокови́к, -ка́, м. Насосъ. Харьк. г.

- Словник української мови 1927-1928рр. (Б. Грінченко, вид. 3-тє, за ред. С. Єфремова, А. Ніковського) Вгору

Ки́шка, -ки, ж. *3) Помпа, пожарная труба, насос пожарный, насосная труба. Пускає воду кишкою. Обілляв мов із кишки. Крим. *6) Кишки́ вимо́тувати. Изводить. А піймався їм свій чоловік у руки, кишки вимотають. Мирн. Ркп.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Насос — смок, -ку.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Насо́съ = 1. смок (С. З. Жел.), цмок (С. З.), смокови́к, водотя́г. — Машина була не так, як тепер, що тягне воду смоком. н. о. — Воздух душить на воду з великою силою, а люди обернули це на свою користь і поробили смоки, котрими тягнуть воду з глибоких криниць. Де-що про Св. Б. — Вода з того цмока, аби крутнув його — цївкою бъє. Кн. 2. насо́с, частїше мн. насо́си (у коней). — Треба покликать коновала, щоб сколов насоси коневи.
Возду́шный = воздухо́вий; ле́гкий. — Возду́шный насо́съ = духови́й смок. — В. кирпи́чъ = це́гла ви́сушена на сонцї (а не випалена). — Возду́шные за́мки = химе́ри. С. З. — Возду́шные за́мки стро́ить = ду́мками багатїти, химе́ри ганя́ти, у хма́рах лїтати. — Дурень думкою багатїє. н. пр.

Запропонуйте свій переклад