Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 26 статей
Запропонувати свій переклад для «небувалий»
Шукати «небувалий» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Басносло́вный
1) мітологі́чний, міти́чний;
2) незвича́йний, неймові́рний, небува́лий.
Малоо́пытный – малодосві́дчений, малодосві́дний, небува́лий. [Ді́ти малодосві́дні (Куліш)].
I. Небыва́лый, прлг.
1) (
не бывший прежде) небува́лий. [Ще небува́лая поді́я (Київ)].
-лый в чёмнебува́лий у чо́му. [Небува́лий в істо́рії факт (Пр. Правда)].
Как ни в чём -лый – на́че й (мов і) не було́ нічо́го, любе́нько, любі́сінько;
2) (
необыкновенный) небува́лий, (о чувствах, характере и т. п. ещё) несві́тський, несві́тній; (неслыханный) нечу́ваний; (странный) химе́рний. [Серед фіоле́тових спо́лохів бли́скавки і небува́лого гра́ду (Країна Сліпих). Обра́за здава́лася їй тако́ю вели́кою, несві́тською, що… (Грінч.). Дізна́в він несві́тського одча́ю (Л. Укр.)];
3) (
вымышленный) небува́лий, ви́гаданий;
4) (
не бывший где, неопытный) небува́лий, що не був(а́в) у бува́льцях. [Люди́на з йо́го небува́ла (Бриж.)].
II. Небыва́лый, сщ.небува́лий (-лого), небува́лець (-льця).
Небыло́йнебува́лий; (ложный) неправди́вий, брехли́вий.
-лое дело – небува́ла річ.
-лые слова (речи) – непра́вда, брехня́, бре́хні; (сплетни) плітки́; (клевета) на́клеп (-пу).
Небы́тныйнебува́лий.
Неви́данный – неба́чений, (реже) неви́даний, (диал.) невида́лий; (небывалый) небува́лий, (дивный, чудной) дивови́жний, чудни́й. [Оле́ся гля́нула в вікно́ на неба́чену карти́ну (Н.-Лев.). На су́днах метуши́лися які́сь неба́чені лю́ди в ди́вному вбра́нні (Загірня). До́вго диви́лася Робінзо́н та П’я́тниця на неба́чене ди́во (Грінч.). Присни́лось (мені́) неви́дане ща́стя ди́вне (Л. Укр.). Нови́й, нечу́ваний і неви́даний спо́сіб поети́чної тво́рчости (Рада). Ви́жени мені́ зві́ря неслу́ханого й неви́даного (Рудч.)].
Давно, раньше -ный – давно́, пе́рше не ба́чений.
Неслыханное, -ное дело – нечу́вана, неви́дана (неба́чена) річ.
Необыкнове́нный – незвича́йний, (чрезвычайный, выдающийся) надзвича́йний, видатни́й, неордина́рний, непересі́чний, (необычный) незви́чний, (сверх’естественный) надприро́дни[і]й, (неслыханный) нечу́ваний, несві́тський, несві́тній, (от’явленный) несосвіте́нний, (странный) ди́вний, чудни́й, химе́рний, (особенный) особли́вий, (необыденный) нещоде́нний, небува́лий. [Та короле́м коверзу́є, – не кажу́ Степа́ном або́ Я́ном Собіє́ським, ті два незвича́йні, а и́ншими (Шевч.). Яка́сь незвича́йна смі́ливість і ду́хова міць (Мирний). Честь надзвича́йна (Р. Край). При кому́ні бу́де надзвича́йна те́хніка (Кирил.). Вона́ чу́ла все з надприро́дньою вразли́вістю (Виннич.). Само́му Куліше́ві ся́єво Шевче́нкового ду́ха було́ чимсь надприро́днім (Грінч.). Це визнача́є ті́льки, що обли́ччя в тії́ люди́ни розу́мне або видатне́ (Крим.). Це вже несві́тський со́ром сиді́ти в остро́зі (Харк.). Ото́ ще ду́рень несосвіте́нний! (Звин.). Кость засмія́вся, але́ яки́мсь особли́вим, чудни́м смі́хом (Крим.)].
-ный талант – надзвича́йний (видатни́й) тала́нт.
-ный человек – незвича́йна (непересі́чна) люди́на.
-ное явление – незвича́йне я́вище, надприро́дне[є] я́вище, феномена́льне я́вище. [Ба́чимо в Шевче́нкові феномена́льне, мо́же єди́не я́вище у всесві́тній істо́рії (Грінч.)].
Случилось что-то -ное – ста́лося щось надзвича́йне (незвича́йне).
Нео́пытный
1) (
лишённый житейского опыта) недосві́дчений, недо́свідний, несвідо́мий, небува́лий, (зелёный) зеле́ний. [Старе́, а недосві́дчене, як дити́на (Київщ.). На що вже я молоде́, недо́свідне (Кониськ.). Де ді́лись ті по́риви щи́рі, гаря́чі, та ві́ра недо́свідних літ? (Маковей). Кото́рий молоди́к не спро́бував стоя́нки узграни́чної, того́ вважа́ли на Русі́ несвідо́мим домонтаре́м (Куліш). Я-ж, хлопчи́на небува́лий, взяв до се́рця ця́цю ту́ю (Зеркало). То яки́йсь зовсі́м ще зеле́ний «фра́єр» (Франко)];
2)
в чём – недосві́дчений, невпра́вний у чо́му, несвідо́мий чого́. [Пе́рші спро́би недосві́дченого пера́ (Крим.). Нови́й управи́тель з несвідо́мим господа́рства хазя́їном (Грінч.)].
-ная рука – недосві́дчена (невпра́вна) рука́.
Неосуществи́мый – нездійсне́нний, нездійсни́мий; (невозможный) неможли́вий; (невероятный) неймові́рний, (небывалый) небува́лий, (мифический) казко́вий, міти́чний. [Іде́я засе́лення Голо́дного сте́пу нездійсне́нна (Ле)].
Неприкла́дный
1) недоре́чний.

-ный пример – недоре́чний при́клад;
2) безпри́кладний, небува́лий, нечу́ваний.

-ный случай – нечу́ваний ви́падок.
Несуществу́ющий – що не існу́є, неісну́ючий.
-щий на свете – ні́де (на сві́ті) не су́щий, (неестественный) несвітови́й, (не бывавший) небува́лий.

- Російсько-український народний сучасний словник 2009– Вгору

Беспрецедентный – безпрецедентний, небувалий, нечуваний, безприкладний, унікальний, винятковий. Обговорення статті
Немыслимый – немислимий, (реже) немисленний, (невозможный) неможливий, (устар.) неможний (неможній); (неверояиный) неймовірний, (неправдоподобный) неправдоподібний, (ещё) надзвичайний, небувалий, небачений, нечуваний, незнаний, сенсаційний:
немы́слимая вещь – немисли́ма (немо́жна) річ.
[Немо́жня річ, щоб Во́льськи збунтува́лись (П.Куліш). У цій неможливій тісноті проскакував часом, занявши всю вулицю, новий фаетон під білим парасолем (М.Коцюбинський). Настя непомітно звикла до думки, що йти за Гнатом в далекий Сибір — річ неможлива (М.Коцюбинський). Пройти в двері — немислима річ; проламати муровані стіни — ще більше неможлива річ (Г.Хоткевич). Немисленне було побачити ім’я Єфремова у таких журналах, як «Гарт» (І.Кошелівець). Чи плем’я, знищене для битви, помстилось голосом співця? — Щоб він сопрано, меццо, басом усіх немислимих октав ячав, метався диким барсом і нот ні в кого не питав! (Л.Костенко). О, люди творчі — люди з підірваним здоров’ям, з відхиленнями у психіці, бо вони займаються самоспаленням в ім’я мистецтва! Хоч матуся й займалася самоспаленням, але стояла на всіх мислимих і немислимих обліках у поліклініці та диспансерах, і як тільки можна вирвати безплатну чи пільгову путівку на курорт чи в санаторій — вона вже вирвала путівку, вже поїхала лікуватися, а ми з батьком удвох на все літо (Є.Гуцало). Як простір немислимий без руху, так поезія не­мислима без думки (В.Симоненко)].
Обговорення статті

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

НЕОБЫКНОВЕ́ННЫЙ ще винятко́вий, особли́вий, небува́лий, феномена́льний, (про гру) неповто́рний, непереве́ршений, (про силу) надлю́дський, (про враження) могу́тній;
что́-то необыкновенное щось надзвича́йне.
НЕРЕА́ЛЬНО неправде́шньо;
НЕРЕА́ЛЬНЫЙ ще небува́лий, ефеме́рний, неправде́шнній, (потойбічний) неземни́й, несві́тній.
НЕСЛЫ́ХАННЫЙ ще небува́лий, сенсаці́йний, поет. неви́чутий;
неслыханная де́рзость неймові́рне зухва́льство.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Баснословный
1) міти́чний, -а, -е;
2) незвича́йний, небува́лий, -а, -е;
-но – міти́чно; незвича́йно, небува́ло.
Беспримерный
1) безприкла́дний, -а, -е;
2) нечу́ваний, небува́лий.
Небывалый
1) (
неслыханный) нечу́ваний, -а, -е;
2) (
не бывший) небува́лий, -а, -е.
Невиданный небува́лий, -а, -е.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Небува́лий
1)
небывалый, небывавший;
2)
малоопытный, небывалый.

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Небува́лий, -а, -е.
1) Небывалый.
2) Малоопытный, не знающій людей. Чуб. І. 270.
Посилає козака молодого, небувалого. О. 1862. II. 96.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Басносло́вный = 1. ба́єшний. 2. небува́лий, нечу́ваний, незвича́йний. — На базарі тепер нечувана дорожнеча.
Небыва́лый = 1. небува́лий, нечу́ваний. — Нечуване дїло. 2. ви́гаданий, неподо́бний. — Неподобна річ.
Нео́пытный = недосьвідни́й, недосьві́дчений, небува́лий. — Заморочують недосьвідних людей. Кн.

Запропонуйте свій переклад