Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 4 статті

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

нержаве́ющий неіржавки́й, нержаві́йний, нержаві́ючий
сплав 1. мет. то́плення; сто́плення; стоп,-пу
2. спла́влення, сплав,-ву (лісу по річці)
с. алюми́ниевый стоп алюмі́нієвий
с. антикоррозио́нный стоп антикорозі́йний
с. антифрикцио́нный стоп антифрикці́йний [протитертьови́й]
с. быстроре́жущий стоп швидкорі́зальний
с. жаропро́чный стоп жароміцни́й
с. жаросто́йкий стоп жаростійки́й
с. жароупо́рный стоп жаротривки́й
с. кислотоупо́рный стоп кислототривки́й
с. лёгкий стоп легки́й
с. лёгкопла́вкий стоп легкото́пкий
с. лито́й стоп вили́ваний
с. ма́гниевый стоп ма́гнієвий
с. магни́тный стоп магне́тний
с. ме́дный стоп мі́дний
с. металлокерами́ческий стоп металокерамі́чний
с. нержаве́ющий стоп неіржавки́й [нержаві́йний]
с. ни́келевый стоп ні́келевий
с. сверхлёгкий стоп надлегки́й
с. сверхпроводя́щий стоп надпровідни́й
с. сверхтвёрдый стоп надтверди́й
с. свинцо́вый стоп плю́мбієвий [олив’я́ний]
с. со́довый розто́п со́довий (для топлення металів)
с. сурьмя́ный стоп сти́бієвий
с. твёрдый стоп тверди́й
с. термомагни́тный стоп термомагне́тний
с. типогра́фский стоп друка́рський
с. тита́новый стоп тита́новий
с. тугопла́вкий стоп важкотопки́й
с. ферромагни́тный стоп феромагне́тний
с. цветно́й стоп кольоро́вий
с. эвтекти́ческий стоп евтекти́чний
сталь сталь,-лі, кри́ця,-ці
с. алюти́рованная сталь алюто́вана [наси́чена алюмі́нієм]
с. аустени́тная сталь австені́тна (залізовуглецевий стоп – твердий розчин вуглецю (до 2%) у гама-залізі)
с. безуглеро́дистая сталь безвуглеце́ва
с. бессеме́ровская сталь бессеме́рівська
с. бо́ристая сталь бори́ста [бори́дна]
с. бронева́я сталь па́нцерна
с. быстроре́жущая сталь швидкорі́зна
с. вана́диевая сталь вана́дієва
с. воздушнозака́ливающаяся сталь повітрозагарто́вна [повітрозагартівна́]
с. воло́ченная сталь тя́гнена
с. вольфра́мовая сталь вольфра́мова
с. воронёная сталь вороно́вана [вороне́нна]
с. высо́кой обраба́тываемости сталь висо́кої обро́бности
с. высоколеги́рованная сталь високолего́вана
с. высокопро́чная сталь високоміцна́
с. высокоуглеро́дистая сталь багатовуглеце́ва
с. высокохро́мистая сталь багатохро́мова [нержаві́йна]
с. для холо́дной штампо́вки сталь для холо́дного штампува́ння
с. жаропро́чная сталь жароміцна́
с. жаросто́йкая [окалиносто́йкая] сталь жаротривка́ [окалинотривка́, циндротривка́]
с. жароупо́рная сталь жаротривка́
с. закалённая сталь загарто́вана
с. инструмента́льная сталь інструмента́льна
с. калённая сталь розпе́чена [гарто́вана]
с. кана́тная сталь ли́нвова [кодо́лова]
с.-ка́танка сталь-вальці́вка,-лі-вальці́вки
с. ката́нная сталь вальцьо́вана
с. кипя́щая сталь кипля́ча
с. кислотоупо́рная сталь кислототривка́
с. ко́ванная сталь ко́вана
с. конве́рторная сталь конве́рторна
с. конструкцио́нная сталь конструкці́йна
с. коррозио́нно сто́йкая сталь корозі́йно тривка́
с. кре́мнистая сталь кремни́ста [силіци́дна]
с. кро́вельная сталь покріве́льна [да́хова́]
с. леги́рованная сталь лего́вана
с. ледебури́тная сталь ледебури́тна (структурна складова залізовуглецевих стопів, механічна суміш аустеніту й цементу)
с. ле́нточная сталь стрічкова́
с. листова́я сталь аркуше́ва
с. лита́я сталь ли́та
с. лите́йная сталь лива́рна
с. малоуглеро́дистая сталь маловуглеце́ва
с. ма́рганцевая сталь манґа́нова
с. марте́новская сталь марте́нівська
с. мартенси́тная сталь мартенси́тна [гарто́вана]
с. мелкозерни́стая сталь дрібнозерни́нна
с. молибде́новая сталь молібде́нова
с. напи́лочная сталь терпуго́ва
с. нержаве́ющая сталь неіржавна́ [нержаві́йна]
с. низкоуглеро́дистая сталь маловуглеце́ва
с. ни́келевая сталь ні́келева
с. огнеупо́рная сталь вогнетривка́
с. отожжённая сталь відпа́лена
с. отпу́щена сталь відгарто́вана
с. подши́пниковая сталь ва́льнична
с. прока́тная сталь вальцюва́льна
с. пружи́нная сталь пружи́нна
с. ре́ссорно-пружи́нная сталь ресо́рно-пружи́нна
с. самозака́ливающаяся сталь самогартівна́
с.-самозака́лка сталь-самога́рт,-лі-самога́рту
с. сва́рочная сталь зва́рювальна
с. строи́тельная сталь будіве́льна
с. ти́гельная сталь бритва́льна
с. титаноко́бальтовая сталь титаноко́бальтова
с. тома́совская сталь тома́сівська
с. трансформа́торная сталь трансформа́торна
с. углеро́дистая сталь вуглеце́ва, карбі́д залі́за, цементи́т,-ту
с. уголко́вая сталь кутнико́ва
с. ферри́тная сталь фери́тна
с. холоднока́танная сталь холодновальцьо́вана
с. хро́мистая сталь хро́миста
с. хромована́диевая сталь хромована́дієва
с. хромомолибде́новая ста́ль хромомолібде́нова
с. хромони́келевая сталь хромоні́келева
с. хромоникелемолибде́новая сталь хромонікелемолібде́нова
с. эвтекто́идная сталь евтекто́їдна (легкотопна)
с. электротехни́ческая сталь електротехні́чна
травле́ние 1. тра́влення
2. ща́влення
3. гравіюва́ння
4. попуска́ння
т. нержаве́ющих сталей ща́влення [очи́щення] нержаві́йних ста́лей
т. пове́рхностное ща́влення [очи́щення] поверхне́ве
т. электролити́ческое ща́влення електроліти́чне