Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 35 статей
Запропонувати свій переклад для «оборонець»
Шукати «оборонець» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Засту́пник, Засту́пница – засту́пник, засту́пниця, оборо́нець (-ро́нця), оборо́нник (-ка), ум. оборо́нничок (-чка), оборо́нниця (устар.) засту́пця (-пці, м. р.); см. Защи́тник. [Непохи́тний засту́пник за знедо́лених і окри́вджених (Єфр.) Засту́пнице міцна́ коха́ної Таври́ди, хвала́ тобі́ (Л. Укр.). Ба́течку, мій голу́бчику, мій оборо́нничку, моя́ зату́лочко, оборони́ мене́ від лихо́ї годи́ни, від неві́рної дружи́ни (Г. Барв.)].
Защи́тник
1) (
защищающий) оборо́нець (-нця), оборо́нник, охоро́нець, засту́пник, побо́рник, осту́пник, (стар.) засту́пця (-ці). [Він виступа́є ре́вним осту́пником за наро́д і оборо́нцем пра́ва наро́да про́ти уся́ких прави́телів (Н.-Лев.). Що ви за такі́ засту́пники за не́ї? (Мирн.)].
Юридический -ник – пра́вний оборо́нець.
Судебный -ник – судо́вий оборо́нець.
Казённый -ник – офіція́льний оборо́нець;
2) (
покровитель) захи́сни́к, засту́пник (-ка).
Извини́тель, -ница – вибача́льник, -ниця; (заступник, оправдатель) оборо́нець, оборо́нниця, засту́пник, -ниця.
Крепостни́к – крі[е]па́чник, оборо́нець (прихи́льник) крі[е]па́цтва, па́нського пра́ва, панща́нник.
Оборони́тельоборо́нець (-нця), оборо́нця (-ці) (м. р.), засту́пник, захи́сник.
Предста́тель, -ница – засту́пник, -ниця, оборо́нець, оборо́нниця; срв. Засту́пник, Покрови́тель.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ЗАНИМА́ТЬ, (пост) обійма́ти;
занима́ть бо́лее высо́кое положе́ние, стоя́ти ви́ще;
занима́ть внима́ние, бу́ти в це́нтрі ува́ги, бра́ти (всі) о́чі на се́бе;
занима́ть выжида́тельное положе́ние, вичі́кувати;
занима́ть высо́кое положе́ние в о́бществе, ви́соко стоя́ти у грома́ді /в суспі́льстві/;
занима́ть до́лжность, обійма́ти поса́ду (ма́ти поса́ду);
занима́ть положе́ние, перебува́ти на стано́вищі;
не занима́ть кому чего, не браку́є /бра́кне/;
занима́ющий, 1. що позича́є у кого, ра́ди́й пози́чити, позича́льник, прикм. позича́льний, 2. що займа́є тощо, зда́тний /покли́каний, гото́вий, ра́ди́й/ зайня́ти, зви́клий /ста́вши/ займа́ти;
занима́ющий внима́ние, у це́нтрі ува́ги;
занима́ющий выжида́тельное положе́ние, вичі́куючи;
занима́ющий высо́кое положе́ние, висо́кий досто́йник, на висо́кому стано́вищі;
занима́ющий города́, здобу́вець міст;
занима́ющий госте́й, маста́к розважа́ти госте́й;
занима́ющий дете́й, дитя́чий заба́вник;
занима́ющий до́лжность, на поса́ді;
занима́ющий ме́сто в, розташо́ваний у;
занима́ющий мно́го ме́ста, невкла́дистий, непокладни́й, розкла́дистий;
занима́ющий оборо́ну, оборо́нець;
занима́ющий о́чередь, що займа́є че́ргу;
занима́ющий пе́рвое ме́сто, на пе́ршому мі́сці;
занима́ющий положе́ние, на стано́вищі;
занима́ющий центра́льное положе́ние, розташо́ваний у це́нтрі;
занима́емый, 1. пози́чаний, 2. за́йманий, обі́йманий, (пост) тепе́рішній, свій;
ЗАСТУПА́ТЬСЯ, заступа́ющийся, що обста́є за тощо, зда́тний заступа́тися, зви́клий /ста́вши/ заступа́тися, засту́пник, захисни́к, оборо́нець, опіку́н, книжн. проте́ктор.
ЗАЩИЩА́ТЬ ще става́ти в оборо́ні, (ідеї) обсто́ювати, обстава́ти за чим;
защищать кого стоя́ти за ким;
защищать ро́дину поет. става́ти за вітчи́зну;
защищать со́бственную то́чку зре́ния стоя́ти на своє́му;
упо́рно защищать стоя́ти горо́ю;
защища́ющий що /мн. хто/ боро́нить тощо, покли́каний борони́ти, за́йня́тий за́хистом, захисни́к, оборо́нець, засту́пник, борони́тель, адвока́т, прикм. захисни́й, оборо́нний, оборо́нчий, для за́хисту, фраз. де боро́нять [суд, защищающий власть суд, де боронять вла́ду];
защищающий диссерта́цию дисерта́нт;
защищающий от превра́тностей судьбы́ зда́тний оборони́ти від грима́с до́лі;
защища́емый боро́нений, обсто́юваний, прикм. підза́хисний, образ. під за́хистом кого.
ОГРАЖДА́ТЬ (від чого) ще берегти́, оберіга́ти, укрива́ти, (інтереси) борони́ти;
ограждать про́волокой дротува́ти;
огражда́ющий 1. огораживающий, прикм. межови́й [огражда́ющий пе́ленг межови́й пе́ленг], 2. що /мн. хто/ захища́є тощо, ста́вши оберіга́ти, призна́чений охорони́ти, захисни́к, оборо́нець, охоро́нник, прикм. захисни́й, для за́хисту;
огражда́ющийся/огражда́емый 1. огораживаемый, 2. боро́нений, укри́ваний, забезпе́чуваний, хоро́нений, бере́жений. ОГРАЖДЁННЫЙ, ограждённый (колю́чей) про́волокой задрото́ваний.
ОТСТА́ИВАТЬ ще борони́ти, обстава́ти за чим, фаміл. бу́ти за що [отстаивать ра́вные права́ бу́ти за рі́вні права́], фраз. става́ти за [отстаивать своё става́ти за своє́];
отстаивать что стоя́ти за чим;
упо́рно отстаивать стоя́ти горо́ю;
отстаивать своё мне́ние борони́ти свій по́гляд;
ОТСТА́ИВАТЬСЯ (про ідеї) ще кристалізу́ватися;
отстаивающий що /мн. хто/ боро́нить тощо, ста́вши борони́ти, гото́вий оборони́ти, зви́клий обсто́ювати, побо́рник, аде́пт, боре́ць [отстаивающий свои́ права́ боре́ць за свої́ права́], оборо́нець, захисни́к, обсто́ювач;
отстаивающий своё мне́ние побо́рник сво́го́ по́гляду;
отстаивающийся/отстаиваемый боро́нений, обсто́юваний, (про рідину) відсто́юваний; ОТСТОЯ́ТЬСЯ, отстая́вшийся відсто́яний, кристалізо́ваний, ОКРЕМА УВАГА
ПОКРОВИ́ТЕЛЬСТВОВАТЬ ще патронува́ти;
покрови́тельствовать нау́кам /покрови́тельствовать ро́дственникам/ опі́куватися нау́ками /ро́дичами/;
покрови́тельствующий що /мн. хто/ опі́кується чим тощо, ста́вши патронува́ти, зго́дний /покли́каний/ заопі́куватися, опіку́н, оборо́нець, засту́пник, захисни́к, проте́ктор, прикм. захисни́й /протекці́йний/ для чого, опі́кувальний, протеґува́льний, підтри́мувальний;
покрови́тельствующий иску́сству мецена́т;
покрови́тельствующий нау́кам опіку́н над нау́ками;
покрови́тельствуемый опі́куваний, протеґо́ваний, підтри́муваний, ім. протеже́.
ПРЕДСТАВЛЯ́ТЬ (собі) образ. ба́чити в уя́ві, (гостей) ще знайо́мити, назива́ти, забут. заповіда́ти, (погляд) оказ. оприя́внювати, (свідків) виставля́ти, (громаду) галиц. заступа́ти, (в тексті) відбива́ти, віддзерка́лювати, (чиїй увазі) пропо́нува́ти, (кому) вино́сити на суд чий, виставля́ти пе́ред о́чі чиї, (фарс) розі́грувати, уроч. явля́ти, (відомості) надсила́ти, (ідеї /кому/) розкрива́ти, (кого) гра́ти ро́лю;
представля́ть в мечта́х вима́рювати;
представля́ть в невы́годном све́те, обмальо́вувати;
представля́ть интере́с бу́ти ціка́вим;
представля́ть к награ́де визнача́ти для нагоро́ди;
представля́ть на чьё сужде́ние вино́сити на чий ро́зсуд /суд/;
представля́ть поме́ху станови́ти закови́ку;
представля́ть себя́ кем виставля́ти себе́;
представля́ть собо́й /представля́ть из себя́/ явля́ти собо́ю, (виїмок) станови́ти;
представля́ть чек к опла́те подава́ти чек для опла́ти;
не представля́ть интере́са бу́ти неціка́вим;
не представля́ть тру́дности для понима́ния лежа́ти на по́ве́рхні;
не представля́ет себе́ кто і не сни́ться кому;
что он собо́й представля́ет? що він за оди́н?;
э́то не представля́ет тру́дности фраз. це зо́всім не кло́піт;
представля́ющий 1. подающий тощо для презента́ції, за́йнятий презентацією, презента́нт, прикм. презентаці́йний, 2. що /мн. хто/ відрекомендо́вує тощо, ста́вши знайомити, ра́ди́й познайомити, за́йнятий знайо́мленням, зазнайо́млювач, прикм. рекомендаці́йний, 3. що /мн. хто/ розі́грує тощо, ста́вши розігрувати, ра́ди́й розігра́ти, акто́р, арти́ст, стил. перероб. розі́груючи тощо, образ. в ро́лі, пор. изображающий, 4. що /мн. хто/ репрезенту́є тощо, покли́каний репрезентува́ти, представни́к, ре́чник, відпору́чник, репрезента́нт, галиц. засту́пник, образ. як представни́к, для репрезента́ції, за́йнятий репрезентацією, прикм. репрезентаці́йний, стил. перероб. репрезенту́ючи, 5. /труднощі/ що явля́є тощо, зда́тний ви́кликати, 6. що уявля́є тощо, зда́тний уяви́ти, стил. перероб. уявля́ючи, 7. що стано́вить тощо, стил. перероб. явля́ючи, бу́вши;
представля́ющий тру́дности (представля́ющий больши́е тру́дности) (дуже) важки́й;
представля́ющий в мра́чном све́те зви́клий малюва́ти в те́мних тона́х;
представля́ющий большо́е значе́ние (представля́ющий большо́е практи́ческое значе́ние) ду́же важли́вий (для пра́ктики);
представля́ющий из себя́ кого 1. = представля́ющий собой, 2. стил. перероб. гра́ючи кого;
представля́ющий интере́с (представля́ющий нау́чный интере́с) ціка́вий (для нау́ки);
представля́ющий интере́сы чьи оборо́нець чиїх інтере́сів;
представля́ющий исключе́ние бу́вши ви́нятком;
представля́ющий на рассмотре́ние подаючи́ на ро́згляд;
представля́ющий себе́ зда́тний уяви́ти;
представля́ющий сло́жность (представля́ющий большу́ю сло́жность) (ду́же) складни́й;
представля́ющий собо́й кого (что) ніхто́ і́нший як хто, (ніщо́ і́нше як що), стил. перероб. явля́ючи собо́ю;
представля́ющий сумасше́дшего в ро́лі божеві́льного;
представля́ющий тру́дность кому заважки́й для кого;
представля́ющий угро́зу чему загро́зливий для чого, нави́слий над чим;
представля́ющий це́нность ці́нний;
(не) представля́ющий интере́с(а) ціка́вий, ва́ртий заціка́влення, (малоціка́вий);
не представля́ющий це́нности (не представля́ющий нау́чной це́нности) малова́ртісний (для нау́ки);
не представля́ющий тру́дности неважки́й;
представля́емый 1. пода́ваний, запода́ваний, пока́зуваний, наво́джуваний, 2. знайо́млений, нази́ваний, запові́даний, рекомендо́ваний, пропо́нуваний, 3. зобра́жуваний, розі́груваний, змальо́вуваний, відби́ваваний, віддзерка́люваний, 4. репрезенто́ваний, галиц. засту́плений, 6. уя́влюваний;
РА́ТОВАТЬ (за що) укр. обстава́ти, стоя́ти горо́ю, розпина́тися, (проти) виступа́ти;
ратующий що /мн. хто/ стої́ть горо́ю тощо, гото́вий розпина́тися, по́вен рішу́чости обсто́ювати, обсто́ювач, оборо́нець чого.
СТОЯ́ТЬ, стоя́ть во главе́ чего очо́лювати що;
стоя́ть в о́череди забут. засто́ювати че́ргу́;
стоя́ть гру́дью стоя́ти стіно́ю;
стоя́ть за кого/что, обстава́ти за ким/ чим, борони́ти кого/що;
стоя́ть как извая́ние стоя́ти як стовп /ж. як до фотогра́фії/;
стоя́ть на коле́нях кляча́ти;
стоя́ть на чьей стороне́ тягти́ за ким;
стоя́ть на чьём пути́ стоя́ти попере́к доро́ги кому, закрива́ти шлях кому;
стоя́ть на высоте́ тре́бований (стоя́ть на высоте́ вре́мени) відповіда́ти вимо́гам (ча́су), (іти́ в па́рі з ча́сом);
стоя́ть на коле́нях, не согну́вшись стоя́ти навко́лішки сто́впчиком;
стоя́ть навы́тяжку стоя́ти на стру́нко /галиц. на по́зі́р/, док. ви́струнчитися;
стоя́ть на своём трима́ти сво́го, обсто́ювати /пра́вити/ своє́, хили́ти на своє́;
стоя́ть на стороне́ кого тягти́ ру́ку за ким;
стоя́ть на стра́же стоя́ти на сторо́жі;
стоя́ть на цы́почках ще стоя́ти на па́льчиках;
стоя́ть на часа́х стоя́ти на сті́йці /на ва́рті/;
стоя́ть над душо́й стоя́ти над ши́єю;
стоя́ть одно́й ного́й в гробу́ пря́сти на тонку́, диви́тися в я́му, бу́ти на Бо́жій доро́зі;
стоя́ть пе́ред угро́зой ги́бели ви́сі́ти на волоску́;
стоя́ть под ружьём стоя́ти /не́сти́ ка́ру/ під збро́єю;
стоя́ть по кома́нде „сми́рно” = стоя́ть навытяжку;
стоя́ть поперёк доро́ги ще заступа́ти /перепиня́ти/ доро́гу кому;
стоя́ть столбо́м (про куряву) кури́тися;
стоя́ть твёрдой ного́й тве́рдо стоя́ти;
стоя́ть у корми́ла вла́сти трима́ти в рука́х кермо вла́ди;
стои́т одно́й ного́й в моги́ле кто земле́ю па́хне від кого;
сто́я сто́яч(к)и, навсто́ячки, навсто́йки;
стоя́щий що /мн. хто/ стої́ть тощо, зму́шений /зда́тний/ просто́яти, зви́клий стоя́ти, фраз. поста́влений, розста́влений, опе́ртий, (де) вти́снутий /укли́нений/ куди, прикм. нерухо́мий, непору́шний, невідсту́пний, засти́глий /завме́рлий (на мі́сці), прикипі́ти (до мі́сця)/, образ. нена́че стовп, мов уко́паний, (про будівлю) зве́дений [стоя́щий на горе́ зве́дений на горі́], стил. перероб. стоя́вши, фраз. сторчови́й [стоя́щая волна́ сторчова́ хви́ля], (перед ким /про проблему/) ная́вний;
стоя́щий бли́зко к кому набли́жений до кого;
стоя́щий в дверя́х образ. вко́паний у две́рях;
стоя́щий в оборо́не гото́вий /призна́чений, покли́каний/ борони́ти, оборо́нець, захисни́к;
стоя́щий во главе́ (поста́влений) на чолі́;
стоя́щий в о́череди зну́джений у че́рзі́;
стоя́щий в строю́ ви́шикуваний, засти́глий у ла́ві, ПЕРЕН. гото́вий до бо́ю;
стоя́щий вы́ше чего зда́тний ста́ти ви́ще від;
стоя́щий голово́й за зда́тний покла́сти го́лову за;
стоя́щий горо́й гото́вий стоя́ти стіно́ю, несхи́тний (як мур);
стоя́щий гру́дью зда́тний стоя́ти як стіна́;
стоя́щий ды́бом зди́блений;
стоя́щий за что гото́вий борони́ти що;
стоя́щий за спино́й схо́ваний за спи́ною;
стоя́щий истука́ном / стоя́щий как извая́ние/ = стоя́щий столбом; стоя́щий коло́м настовбу́рчений;
стоя́щий коло́м / стоя́щий ко́стью/ в го́рле як кі́стка в го́рлі;
стоя́щий навы́тяжку ви́струнчений;
стоя́щий над душо́й зви́клий стоя́ти над душе́ю;
стоя́щий на какой /чьей/ доро́ге /стоя́щий на пути́/ 1. стил. перероб. ста́вши на який /чий/ шлях /сте́жку/, 2. ста́вши попере́к доро́ги кому, образ. на доро́зі;
стоя́щий на за́дних ла́пках зви́клий стели́тися листо́м;
стоя́щий на карау́ле поста́влений на сті́йку, вартови́й, стійковий;
стоя́щий на коле́нях укля́клий;
стоя́щий на краю́ моги́лы /стоя́щий одно́й ного́й в моги́ле/ вже припа́хлий земле́ю;
стоя́щий на краю́ про́пасти ста́вши пе́ред прі́рвою;
стоя́щий на ме́сте нерухо́мий, підтя́тий у ро́звитку;
стоя́щий на о́череди чергови́й, насту́пний;
стоя́щий на пе́рвом тощо ме́сте опини́вшися на пе́ршому тощо мі́сці;
стоя́щий на какой платфо́рме визнаве́ць якої платфо́рми;
стоя́щий на пози́циях стил. перероб. поділя́ючи пози́ції;
стоя́щий на прико́ле мор. законсерво́ваний, рідко заприча́лений;
стоя́щий на ра́вной ноге́ с за панібра́та з;
стоя́щий на реа́льной по́чве опе́ртий на реа́льний ґрунт;
стоя́щий на своём невідсту́пний від сво́го;
стоя́щий на своём посту́ засти́глий на свої́й сті́йці́;
стоя́щий на свои́х нога́х /стоя́щий на со́бственных нога́х/ опе́ртий на вла́сні но́ги;
стоя́щий на́смерть гото́вий стоя́ти на смерть;
стоя́щий на стра́же ста́вши на сторо́жі;
стоя́щий на я́коре зая́корений;
стоя́щий одно́й ного́й в гробу́ вже на Бо́жій доро́зі;
стоя́щий особняко́м окре́мішній;
стоя́щий пе́ред глаза́ми як живи́й пе́ред очи́ма;
стоя́щий подбоче́нившись стил. перероб. ста́вши ру́ки в бо́ки;
стоя́щий под пара́ми вже під па́рою;
стоя́щий под ружьём поста́влений під збро́ю;
стоя́щий по кома́нде „сми́рно” ви́струнчений;
стоя́щий столбо́м 1. як стовп, нена́че вко́паний, стил. перероб. ста́вши як стовп, 2. (про дим) виго́нистий у не́бо, стовпо́м укли́нений у не́бо;
стоя́щий торчко́м засти́глий сторчма́, поста́влений на́всторч;
стоя́щий у вла́сти обтя́жений вла́дою;
стоя́щий у поро́га чего ПЕРЕН. (зо́всім) близьки́й до чого, на поро́зі чого;
стоя́щий чу́челом як опу́дало;
легко́ стоя́щий (кінь) легки́й на нога́х;
стоя́вший ОКРЕМА УВАГА;
ПОСТОЯ́ТЬ постоя́ть за себя́ не да́ти себе́ скри́вдити, не да́ти дму́хати собі́ в ка́шу, посто́яти за се́бе;
посто́й!, посто́й! стрива́й!, стрива́й!;
ЗАСТОЯ́ТЬСЯ застоя́вшийся пересто́яний, за́сто́яний, засто́ялий, ОКРЕМА УВАГА

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Заступник – засту́пник, -ка, оборо́нець, -нця; -ница – засту́пниця, оборо́нниця, -ці.
Защитникоборо́нець, -нця; -ница – оборо́нниця, -ці.
Оборонительоборо́нець, -нця, засту́пник, -ка; -ница – оборо́нниця, засту́пниця, -ці.
Ревнительоборо́нець, -нця; -ница – оборо́нниця, -ці.

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Оборо́нець, -нця, оборо́нник, -казащитник, заступник, адвокат.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Адвокат – адвока́т (-та); (судовый) – оборо́нець (-нця); а. подпольный – потайний (позаку́тній) дора́дник; быть -том – адвокатува́ти.
Заступник, -ница – засту́пник (-ка), засту́пниця, оборо́нець (-нця), оборо́нниця.
Защитник, -ницаоборо́нець (-нця), оборо́нниця; засту́пник (-ка), засту́пниця; захисник (-ка), захисниця; з. на суде – правозасту́пник (-ка), правозасту́пниця.
Правозаступник – правозасту́пник (-ка), оборо́нець прав.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

оборо́нець, -ро́нця; -ро́нці, -ців
оборо́нник, -ка = оборо́нець

- Словарь української мови 1909р. (Б. Грінченко) Вгору

Оборо́нець, -нця, м. Защитникъ, заступникъ. Мали пани на Вкраїні добрі оборонці, звірилися сотникові уманському Гонті. Нп.
Оборо́нник, -ка, м. = Оборонець. Ум. Оборо́нничок. Батечку, мій голубчику, мій оборонничку, моя затулочко, оборони мене від лихої години, від невірної дружини. Г. Барв. 274.

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Защитникоборо́нець, -пня.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Засту́пникъ, ца = засту́пник, ця, оборо́нець, оборо́нця (С. З. Ж.).
Защити́тель, ница = оборо́нець, оборо́нця (С. З. Ж.), засту́пник, ця.
Побо́рникъ, ца = засту́пник, ця, оборо́нець, оборо́нця (С. З.).
Покрови́тель, ница = покрови́тель, ка (С. Жел.), добро́дїй, ка (С. Жел. Л.), ласка́вець (С. Жел. З. Л.), охорони́тель, ка (С. Жел.), оборо́нець і т. д. д. Засту́пникъ і Защити́тель.
Предста́тель, ница = засту́пник, ця, обо́ронець.
Ревни́тель, ница = засту́пник, ця, обо́ронець.

Запропонуйте свій переклад