Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 20 статей
Запропонувати свій переклад для «образный»
Шукати «образный» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

О́бразный – о́бразний, мальовни́чий. [О́бразна мо́ва, уя́ва, о́бразний стиль].
-но – о́бразно.
Изобрази́тельный – образотво́рчий, образо́вий, зо́бразний, (живописный) мальовни́чий, (образный) о́бразний.
-ное искусство – образотво́рче мисте́цтво.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

О́БРАЗНЫЙ ще алегори́чний, карти́нний, перено́сний, (про мову) барви́стий, яскра́вий, живи́й, (опис) мальовни́чий, кольори́тний, поет. стообразний.
-ОБРА́ЗНЫЙ -ува́тий, -схо́жий, -поді́бний, навзір- [сердцеобра́зный серцюва́тий, серцесхо́жий, серцеподі́бний, навзір-се́рця].

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Ложковидный, образный – ложкува́тий, -а, -е.
Образный – о́бразний, -а, -е; -но – о́бразно.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

А-образный (об опорах) – розно́гуватий.
V-образный – V-поді́бний.
Г-образный – Г-поді́бний.
М-образный – М-поді́бний;
• м-об. зуб (пилы
) – зуб подві́йний.
Н-образный – Н-поді́бний.
П-образный – П-поді́бний;
• п. сечение
– коробча́стий пере́крій (-крою).
S-образный – S-поді́бний.
Т-образный – те́туватий, Т-поді́бний.
Аппарат – апара́т (-та);
• а. аммиачный
– а. амоніяко́вий;
• а. блокировочный
– а. блоківни́й;
• а. брагоперегонный
– а. брагоперегі́нний;
• а. вальцевой
– а. вальце́вий;
• а. варочный
– а. варни́й;
• а. воздуходувный
– а. повітродму́хальний, повітродму́хало;
• а. ворсовальный
– а. ворсува́льний;
• а. впрыскивающий
– а. упо́рскувальний;
• а. выбойный,
мук. – а. набива́льний;
• а. выпарный, -рочный
– а. випарни́й, винарни́к (-ка́);
• а. высевной,
с.-х. – а. висівни́й, висівни́к (-ка́);
• а. газораспределительный, газораспределитель
– газорозподі́льник (-ка);
• а. грабельный,
с.-х. – а. грабе́льний;
• а. дезинфекционный
– а. дезинфекці́йний;
• а. дуплексный,
телегр. – а. стрічни́й, ду́плексний;
• а. дыхательный,
горн. – а. ди́хальний;
• а. жезловый, с. ц. б.
– а. жезлови́й;
• а. замыкающий, с. ц. б.
– а. замични́й;
• а. измерительный
– а. вимі́рчий;
• а. кинематографический
– а. кінематографі́чний;
• а. месильный
– а. міси́льний, міси́лка;
• а. множительный
– мно́жник (-ка);
• а. намоточный
– виту́шка, а. намо́тувальний;
• а. направляющий,
мех. – а. напрямни́й;
• а. пароструйный,
мех. – а. пароструми́нний;
• а. перегонный, вин.
– а. перегі́нний;
• а. пишущий
– а. пи́сний;
• а. плющильный,
бум. – а. плющи́льний;
• а. поперечно-ворсовальный
– а. попере́чно-ворсува́льний;
• а. проекционный
– а. проекці́йний;
• а. промывной
– а. промивни́й, а. ми́йний;
• а. пылевсасывающий
– а. пиловсисни́й;
• а. радиотелеграфный
– а. радіотелегра́фний;
• а. радиотелефонный
– а. радіотелефо́нний;
• а. распределительный
– а. розподі́льчий;
• а. регистрирующий
– а. реєстрівни́й;
• а. режущий
– а. рі́зальний, різак (-ка́);
• а. режущий Z-образный (в сноповяз.
) – різа́к (-ка́) зе́туватий;
• а. рычажный
– а. ва́жільний;
• а. санный,
электр. – а. полозко́вий;
• а. сбрасывающий,
с.-х. – а. скида́льний;
• а. сигнальный, с. ц. б.
– а. гаслівни́й;
• а. симплексный,
телегр. – а. ордина́рний, си́мплексний;
• а. слуховой
– а. слухови́й;
• а. сторожевой блокировочный
– а. вартівни́й блоківни́й;
• а. сушильный, сушильня
– сушни́к (-ка́);
• а. телеграфный
– а. телегра́фний;
• а. телефонный
– а. телефо́нний;
• а. тормозной
– а. гальмівни́й;
• а. чернопишущий,
телегр. – а. фарбопи́сний.
Изгиб – згин (-ну);
• и. (
процесс) – згина́ння, гнуття́;
• и. (вверх
) – ви́гин (-ну);
• и. (вниз
) – уги́н (-ну);
• и. (дороги, реки
) – колі́но;
• и. волнообразный
– згин хвилюва́тий;
• и. двойной
– з. подві́йний;
• и. дополнительный
– з. додатко́вий;
• и. косой
– з. скісни́й;
• и. местный
– з. місце́вий;
• и. отвала
– за́крутень (-тня);
• и. продольный
– з. подо́вжній;
• и. S-образный
– з. S-поді́бний;
• и. свободный
– з. ві́льний;
• и. сложный
– з. складни́й;
• и. чистый
– з. чи́стий.
Мотор – мото́р (-ра);
• см. также
Двигатель;
• м. авиационный
– м. авіяці́йний;
• м. автомобильный
– м. автомобі́льний;
• м. асинхронный
– м. асинхро́нний;
• м. бензиновый
– м. бензино́вий;
• м. бензоловый
– м. бензоло́вий;
• м. V-образный
– м. V-поді́бний;
• м. вертикальный
– м. прямови́сни́й;
• м. газовсасывающий
– м. газовсисни́й;
• м. горизонтальный
– м. позе́мий;
• м. двухтактный
– м. двотакто́вий;
• м. двухцилиндровый
– м. двоциліндро́вий;
• м. для передвиж. тележки крана
– м. візкови́й;
• м. W-образный
– м. W-поді́бний;
• м. закрытый
– м. закри́тий;
• м. звездообразный
– м. зірча́стий;
• м. керосиновый
– м. гасови́й;
• м. крановый
– м. зводо́ви́й;
• м. мотоциклетный
– м. мотоцикле́тний;
• м. нефтяной
– м. нафто́вий;
• м. одноцилиндровый
– м. одноциліндро́вий;
• м. открытый
– м. відкри́тий;
• м. под’емный
– м. підійма́льний;
• м. приводной
– м. повідне́вий;
• м. реверсивный
– м. реверси́вний;
• м. ротативный
– м. ротати́вний;
• м. с балансиром
– м. коромисло́вий;
• м. с веерообразным расположением цилиндров
– м. віялува́тий;
• м. с парными цилиндрами
– м. паристоциліндро́вий;
• м. самовентилирующийся
– м. самоостудни́й;
• м. светильного газа
– м. світильногазо́вий;
• м. спиртовый
– спирто́вий;
• м. трамвайный
– м. трамва́йний;
• м. тяговый
– м. тяглови́й;
• м. четырехцилиндровый
– м. чотирициліндро́вий;
• м. шестицилиндровый
– м. шостициліндро́вий;
• м.-генератор
– м. генера́тор (-ра).
Фальц – фа́лець (-льця);
• ф. двойной
– ф. подві́йний;
• ф. косой
– ф. ко́сий;
• ф. лежачий
– ф. лежа́чий;
• ф. плоский
– ф. пло́ский;
• ф. полукруглый
– ф. півкру́глий;
• ф. S-образный
– ф. S-поді́бний;
• ф. стоячий
– ф. стоя́чий.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

столб стовп,-па
с. А-обра́зный стовп А-поді́бний
с. водяно́й стовп водяни́й
с. жи́дкости стовп рідини́
с. крепёжный стовп кріпи́льний
с. ответви́тельный стовп відгалу́жувальний
с. оттяжно́й стовп відтяжни́й
с. подпо́рный стовп підпірни́й [підтри́мувальний]
с. пропи́танный стовп просо́чений [наси́чений]
с. путево́й стовп шляхови́й [доро́жній]
с. решётчатый стовп ґратча́стий
с. рту́тный стовп рту́тний
с. составно́й стовп скла́дений
с. ство́рный стовп сту́лковий
с. термоэлектри́ческий стовп термоелектри́чний
с. углово́й стовп нарі́жний

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Обра́зный, но = о́бразний, но, обли́чливий, во (Кн.). — Бесїда його розважна, обличлива; слухаєш його і сам бачиш те, цро що він каже. Кн.

Запропонуйте свій переклад