Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 7 статей
Запропонувати свій переклад для «останавливаться»
Шукати «останавливаться» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Остана́вливаться и Остановля́ться, останови́ться – спиня́тися, спини́тися, зупиня́тися, зупини́тися, става́ти, ста́ти, запиня́тися, запини́тися, впиня́тися, впини́тися, припиня́тися, припини́тися, перепиня́тися, перепини́тися, перестава́ти, переста́ти, (внезапно) затина́тися, затну́тися, (о многих) поспиня́тися, позупиня́тися, постава́ти и т. д. Он шёл, не -вался – він ішо́в, не спиня́вся (не става́в).
Велите кучеру -ви́ться – накажі́ть візнико́ві спини́тися (зупини́тися, ста́ти).
Говори, не -вайся – говори́, не зупиня́йся.
Не -ваясь – не спиня́ючись (не зупиня́ючись), без відпочи́нку, без пере́рви.
Он работает не -ваясь – він працю́є (ро́бить) не спиня́ючись (без упи́ну).
Сердце (дыхание) в груди -ви́лось – се́рце (ві́ддих) у гру́дях запини́лося, дух заби́ло.
Часы -ви́лись – годи́нник став.
Я -ви́лся здесь на несколько дней – я спини́вся тут на (де́)кілька днів.
Я -ви́лся в гостинице – я став у готе́лі.
-ви́ться на ночлег – ста́ти на ніч, ста́ти ночува́ти.
-ви́ться лагерем, биваком – ота́боритися, оташува́тися, отако́митися, отокува́тися, окоши́тися, коше́м, та́бором ста́ти.
Войско получило приказание -ви́ться – ві́йсько здобу́ло нака́з ста́ти (спини́тися).
-ви́ться со стадом – отирлува́тися.
Работа -ви́лась – робо́та припини́лася (запини́лася, ста́ла).
Мельница -ви́лась, не работает – млин став, не ме́ле (не працю́є).
Разговор -ви́лся – розмо́ва ста́ла (припини́лася, перепини́лася), (внезапно) затну́лася, урва́лася.
Он -ви́лся, не договорив слова – він затну́вся (запини́вся), не доказа́вши сло́ва.
На чём мы -ви́лись? – на чо́му ми спини́лися (ста́ли)?
-вимся на этом подробнее – спині́мося на цьо́му докладні́ше.
Барометр -ви́лся на хорошей погоде – баро́метр став на годи́ні.
Он на этом не -вится – на цьо́му він не ста́не.
Он ни перед чем не -вится – він ні перед чим не спи́ниться (нічи́м не впи́ниться). [Шля́хта не впиня́лася ні ві́рою, ні мо́вою (Куліш)].
-ви́ться, наткнувшись на препятствие – затина́тися, затну́тися.
-ви́ться неподвижным (от страха) – прикипі́ти до мі́сця.
Останови́сь! останови́тесь! – спини́сь! спині́ться! стій! сті́йте!
Остано́вленный – спи́нений, зупи́нений, запи́нений и т. д.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ОСТАНА́ВЛИВАТЬСЯ (на темі) торка́тися чого, приділя́ти ува́гу чому, (на малому) задовольня́тися чим, (за графіком) ма́ти зу́пи́нку;
(не) останавливаться на дости́гнутом (не) спочива́ти на ла́врах;
не останавливаться ни пе́ред чем іти́ в ого́нь і во́ду /ваба́нк/;
останавливающийся 1. = останавливаемый тощо ста́вши зупинятися, зму́шений зупини́тися, (на темі) приділи́вши увагу чому, 2. що стає́ тощо, зви́клий спиня́тися, гість, образ. із зу́пи́нкою;
останавливающийся в гости́нице зви́клий спиня́тися в готе́лі;
останавливающийся на собы́тиях стил. перероб. торка́ючися поді́й;

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Останавливать, остановить, -ся – с[зу]пиня́ти, с[зу]пини́ти;
• о. (прервать
) – перепиня́ти, перепини́ти.

- Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) Вгору

Останавливаться
• Барометр остановился на хорошей погоде
– барометр став на годині.
• Остановимся (давайте остановимся) на этом подробнее
– спинімося на цьому докладніше.
• Остановиться на ночлег
– стати на ніч; стати ночувати.
• Остановиться попасти волов, лошадей
– стати на попасі.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Останавливаться, -новиться – спинятися, спинитися, зупинятися, зупинитися, става́ти, ста́ти; (приостанавливаться) – припинятися, припинитися; о. в гостинице – ста́ти в готе́лі; не -ваясь – не спиняючись, не зупиняючись; (без отдыха) – без пере́рви, без відпочинку; работа -лась – робо́та ста́ла (спинилась).

- Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські) Вгору

*Останавливать, -ся, остановить, -ся — зупиня́ти, -ся, зупинити, -ся, спиня́ти, -ся, спини́ти, -ся.

- Словарь росийсько-український 1893–1898рр. (М.Уманець, А.Спілка.) Вгору

Пристава́ть, приста́ть = 1. става́ти (С. Л.), станови́ти ся, зупиня́ти ся, ста́ти, зупини́ти ся. — Став у заїздї. — Він завжди у нас стає на кватирі. (д. ще під сл. Остана́вливаться). 2. пристава́ти, прича́лювати, прибива́ти ся, приста́ти, прича́лити, приби́ти ся. — Пором причалив до берега. — Хвиля була така, що насилу прибили ся до берега. 3. пристава́ти, прилипа́ти, чіпля́ти ся, приста́ти, прили́пнути, причепи́ти ся, вчепи́ти ся. — Смола прилипла до рук. — Пристав, як шевська смола до чобота. н. пр. 4. пристава́ти, прилуча́ти ся, пристати, прилучи́ти ся. — Пристань, пристань до вербунку — будеш їсти з маслом булку. (Д. теж Присоединя́ться). 5. пристава́ти, уїда́ти ся, прискіпа́ти ся, сїкати ся (С. З.), наскіпа́ти ся, наскі́пувати ся, напада́ти ся, ли́пнути, приста́ти, присїпати ся (С. З.), присїкати ся, прискі́пати ся, з роспитками — припи́тувати ся і д. Привя́зыватъся. 6. пристава́ти, приста́ти, змордува́ти ся. — Молодий чумаче, чого зажурив ся, чи воли пристали, чи з дороги збив ся? н. о. — Коні змордували ся, не везуть. 7. д. Прили́чествовать.

Запропонуйте свій переклад