Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 9 статей

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Остано́вочный – зупи́нний, припи́нний, перебивни́й.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Остановочный – зупи́нний;
• о. пункт
– зу́пинка;
• о.-погрузочный
– зупи́нно-ванта́жний.
Зубец – зубе́ць (-бця́);
• з. (входящий
) – за́зубень (-бня);
• з. (выступающий
) – ви́зубень (-бня);
• з. винтовой
– зубе́ць ґвинтови́й;
• з. М-образный (пилы
) – зуб подві́йний;
• з. остановочный, упорный
– зубе́ць зупиня́льний;
• з. разведенный
– з. розве́дений.
Пункт – пункт (-та);
• п. астрономический
– п. астрономі́чний;
• п. выгрузки
– п. виванта́жний;
• п. главный распределительный
– п. головни́й розподі́льчий;
• п. закладной,
геод. – п. закладни́й;
• п. исходный
– п. вихідни́й;
• п. наблюдательный
– п. спостере́жний, стежни́й;
• п. обгоночный,
ж.-д. – п. обми́нний;
• п. опорный, основной,
геод. – п. основни́й;
• п. ориентировочный
– п. орієнто́вний;
• п. остановочный
– п. зупинко́вий, зу́пинка;
• п. о.-погрузочный
– п. зупинко́во-наванта́жний;
• п. перевалочный (грузов
) – п. переванта́жний;
• п. пересадочный
– п. пересідни́й;
• п. питательный
– п. живи́льний;
• п. посадки
– п. посадо́вий;
• п. починный,
геод. – п. початко́вий;
• п. раздельный
– п. розді́льний;
• п. распорядительный
– п. розпоря́дчий;
• п. распределительный
– п. розподі́льчий;
• п. сдачи (груза
) – п. здава́льний;
• п. скрещения
– п. схресни́й;
• п. слияния (путей
) – п. збіжни́й;
• п. ссыпной
– зси́пище;
• п. тригонометрический
– п. тригонометри́чний.
Тормоз – гальмо́;
• т. автоматический
– г. автомати́чне;
• т. бездействующий
– г. нечи́нне;
• т. быстродействующий
– г. хуткочи́нне;
• т. винтовой
– г. ґвинтове́;
• т. воздушный
– г. повітряне́;
• т. гидравлический
– г. гідравлі́чне;
• т. двухкамерный
– г. двока́мерне;
• т. дисковый
– г. кружа́льне;
• т. дифференциальный
– г. диференція́льне;
• т. канатный
– г. коді́льне;
• т. клиновой
– г. клинове́;
• т. колодочный
– г. колодко́ве;
• т. конический
– г. коні́чне;
• т. крановый
– г. зводове́;
• т. крыльчатый
– г. крила́сте;
• т. ленточный
– г. пасове́;
• т. магнитный
– г. магне́тне;
• т. маневровый
– г. маневро́ве;
• т. механический
– г. механі́чне;
• т. многооборотно-ленточный
– г. многооберто́во-пасове́;
• т. нажимной
– г. натискне́;
• т. ножной
– г. ножне́;
• т. остановочный
– г. зупи́нне;
• т. паровой
– г. парове́;
• т. пластинчатый
– г. платівча́сте;
• т. пневматический
– г. повітряне́, пневмати́чне;
• т. предохранительный
– г. запобі́жне;
• т. регулировочный
– г. регулівне́;
• т. рельсовый (электрический
) – електрогальмо́ рейкове́;
• т. ручной
– г. ручне́;
• т. рычажный
– г. ва́жільне;
• т. салазочный
– г. полозко́ве;
• т. самодействующий
– г. самочи́нне, автомати́чне;
• т. тарелочный
– г. тарілча́сте;
• т. установительный
– г. устано́вне;
• т. соленоидный
– г. солено́їдне;
• т. спускной
– г. спускне́;
• т. стопорный
– г. сто́порне;
• т. фрикционный
– г. тертьове́;
• т. храповичный
– г. заскочко́ве;
• т. центробежный
– г. відосередко́ве;
• т. цепной
– г. ланцюго́ве;
• т. электрический
– електрогальмо́, г. електри́чне;
• т. электромагнитный
– г. електромагне́тне.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

зубе́ц зубе́ць,-бця́
з. входя́щий зубе́ць вхідни́й
з. выступа́ющий зубе́ць виступни́й
з. заде́рживающий зубе́ць затри́мний [затри́мувальний]
з. остано́вочный зубе́ць зупи́нний
механи́зм механі́зм,-му, знаря́ддя, при́стрій,-рою
м. автомати́ческий механі́зм автомати́чний
м. а́нкерный механі́зм а́нкерний
м. аррети́рующий механі́зм аретува́льний
м. балланси́рный механі́зм балансува́льний
м. блокиро́вочный механі́зм блокува́льний
м. блоки́рующий механі́зм блокува́льний
м. ведо́мый механі́зм тяжни́й [ве́дений]
м. веду́щий механі́зм тягови́й [повідни́й, веду́чий]
м. взрывно́й механі́зм вибухо́вий
м. виброуда́рный механі́зм віброуда́рний
м. винтово́й механі́зм ґвинтови́й
м. встря́хивающий механі́зм потрусни́й
м. выключа́ющий механі́зм вимика́льний
м. выра́внивающий механі́зм вирі́внювальний
м. газораспределе́ния механі́зм газорозпо́ділу
м. гидравли́ческий механі́зм гідравлі́чний
м. горизонти́рования геофіз. механі́зм горизонтува́ння
м. гре́йферный механі́зм гра́йферний
м. дви́гательный механі́зм руші́йний [двигу́нний]
м. дви́жущий механі́зм руші́йний
м. двойно́го де́йствия механі́зм дводі́йний
м. дели́тельный механі́зм діли́льний [поді́льчий]
м. дифференциа́льный механі́зм диференці́йний [диференція́льний]
м. заводно́й механі́зм накру́тний
м. загреба́ющий механі́зм загрібни́й [загріба́льний], механі́зм загорта́льний (із застосуванням лопати)
м. загру́зочно-разгру́зочный механі́зм заванта́жувально-розванта́жувальний
м. зажимно́й механі́зм затисни́й
м. закрыва́ющий механі́зм закрива́льний, механі́зм закру́чувальний (для крана)
м. запира́ющий механі́зм запірни́й
м. затво́рный механі́зм закривнико́вий
м. захва́тывающий механі́зм хапа́льний [захо́плювальний]
м. защёлкивающий механі́зм заскочни́й
м. зу́бчатый механі́зм зубча́стий [три́бовий]
м. избира́тельный механі́зм вибірни́й [селекти́вний]
м. интегри́рующий механі́зм інтегрува́льний
м. исполни́тельный механі́зм викона́вчий
м. испыта́тельный механі́зм випро́бний [випро́бувальний]
м. иссле́довательский механі́зм до́слідний
м. кла́панный механі́зм хлипако́вий
м. кли́новой механі́зм кли́новий
м. коленорыча́жный механі́зм колінова́жільний
м. компенсацио́нный механі́зм компенсаці́йний
м. копирова́льный механі́зм копіюва́льний
м. корректи́рующий механі́зм коректува́льний [коригува́льний]
м. кривоши́пный механі́зм ко́рбовий
м. кулачко́вый механі́зм кулачко́вий
м. лентопротя́жный механі́зм стрічкопротя́жний [стрічкопосувни́й]
м. листовыводя́щий механі́зм листовивідни́й [аркушовивідни́й]
м. листотранспорти́рующий механі́зм листотранспортува́льний [аркушотранспортува́льний]
м. ло́вящий механі́зм лови́льний
м. магази́нный механі́зм магази́нний
м. ма́ятниковый механі́зм ма́ятниковий
м. мно́жительный механі́зм мно́жний [розмно́жувальний]
м. молотко́вый механі́зм молотко́вий
м. нажимно́го де́йствия механі́зм натисно́ї ді́ї [натиска́льний]
м. направля́ющий механі́зм спрямува́льний
м. натяжно́й механі́зм натяжни́й
м. непрерывноде́йствующий механі́зм безупинноді́йний
м. опроки́дывающий механі́зм перекида́льний
м. остано́вочный механі́зм зупи́нний
м. отрубно́й механі́зм відтина́льний
м. отсека́ющий механі́зм відсічни́й [відрубни́й]
м. переводно́й механі́зм перевідни́й
м. перерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. пита́ющий механі́зм живи́льний
м. планета́рный механі́зм планета́рний (механізм із зубчастими колесами, що обертається навколо своєї осі і водночас – осі іншого колеса)
м. поворо́тный механі́зм поворо́тний
м. подаю́щий механі́зм подава́льний
м. подьёмный механі́зм підніма́льний
м. предохрани́тельный механі́зм запобі́жний
м. прерыва́ющий механі́зм перерива́льний [переривни́й]
м. прецизио́нный механі́зм прецизі́йний
м. приводно́й механі́зм повідни́й [повідне́вий]
м. прижимно́й механі́зм притисни́й
м. пружи́нный натяжно́й механі́зм пружи́нний натяжни́й
м. пусково́й механі́зм пускови́й
м. рабо́тающий механі́зм працю́ючий [спра́вний, робо́чий]
м. разобща́ющий механі́зм відокре́млювальний
м. разъединя́ющий механі́зм роз’є́днувальний
м. распредели́тельный механі́зм розподі́льний [розподі́льчий]
м. регистри́рующий механі́зм реєструва́льний
м. Ро́пера механі́зм Ро́пера (зубчасто-важільний механізм для перетворення обертального руху)
м. рулево́й механі́зм кермови́й
м. рыча́жный механі́зм ва́жільний
м. самовключе́ния дви́гателя механі́зм самовмика́ння рушія́ [двигуна́]
м. самотормозя́щий механі́зм самогальмівни́й
м. самоуправля́емый механі́зм самокеро́вний
м. сдви́га механі́зм зсува́ння
м. сигнализи́рующий механі́зм сигналізува́льний [сигналізівни́й]
м. скачко́вый механі́зм стрибко́вий
м. следя́щий механі́зм сте́жний
м. соедини́тельный механі́зм з’є́днувальний
м. сто́порный механі́зм сто́порний
м. сче́тный механі́зм лічи́льний
м. толка́ющий механі́зм штовха́льний
м. тормозно́й механі́зм гальмівни́й
м. тя́ги механі́зм тя́ги
м. упрочне́ния механі́зм змі́цнювання
м. ура́внивающий механі́зм зрі́внювальний
м. устано́вочный механі́зм устано́вчий
м. формиру́ющий механі́зм формува́льний
м. ходово́й механі́зм ходови́й
м. храпови́чный механі́зм заскочни́й
м. часово́й механі́зм годиннико́вий
м. червя́чный механі́зм шне́ковий
м. ша́говый механі́зм кро́ковий
м. экскава́тора поворо́тный механі́зм екскава́тора поворо́тний
м. экскава́тора подьёмный механі́зм екскава́тора підніма́льний
м. электрозаводно́й механі́зм електронакрутни́й
режи́м режи́м,-му
р. авари́йный режи́м аварі́йний
р. блоки́рования режи́м блокува́ння
р. включе́ния режи́м вмика́ння [вклю́чення]
р. во́дный режи́м во́дний
р. возбужде́ния режи́м збу́дження
р. временно́й режи́м часови́й
р. вы́нужденный режи́м ви́мушений
р. гидродинами́ческий режи́м гідродинамі́чний
р. жёсткий режи́м жорстки́й
р. и́мпульсный режи́м і́мпульсний
р. крити́ческий режи́м крити́чний
р. многоступе́нчатый режи́м багатоступене́вий
р. мя́гкий режи́м м’яки́й
р. нагруже́ния режи́м наванта́жування
р. нестациона́рный режи́м нестаціона́рний
р. неустанови́вшийся режи́м неуста́лений
р. обрати́мый режи́м оборо́тний [поворо́тний]
р. остано́вочный режи́м зупи́нний
р. противовключе́ния режи́м противмика́ння
р. противовраще́ния режи́м протиоберта́ння
р. пусково́й режи́м пускови́й
р. рабо́ты режи́м робо́ти
р. рабо́чий режи́м робо́чий
р. разго́нный режи́м розгі́нний
р. стациона́рный режи́м стаціона́рний
р. сто́повой режи́м сто́повий
р. теплово́й стациона́рный режи́м теплови́й стаціона́рний
р. технологи́ческий режи́м технологі́чний
р. тормозно́й режи́м гальмівни́й
р. тре́ния режи́м тертя́
р. тя́говый режи́м тя́говий
р. установи́вшийся режи́м уста́лений
р. эксплуата́ции режи́м експлуата́ції
рыча́г ва́жіль,-желя
р. блоки́рующий ва́жіль блокува́ння [блокува́льний]
р. ви́льчатый ва́жіль ви́лчастий
р. включа́ющий ва́жіль вмика́льний
р. второ́го ро́да ва́жіль друго́го ро́ду
р. выключа́ющий ва́жіль вимика́ння [вимика́льний]
р. зажимно́й ва́жіль затиска́ння [затисни́й]
р. кача́ющийся ва́жіль похитни́й [хитки́й]
р. кла́панный ва́жіль хлипако́вий
р. коле́нчатый ва́жіль колі́нчастий
р. коро́бки переда́ч ва́жіль коро́бки переда́ч
р. короткопле́чий ва́жіль короткопле́чий
р. котя́щийся ва́жіль котки́й
р. обра́тного хо́да ва́жіль зворо́тного хо́ду
р. опо́рный ва́жіль опо́рний
р. остано́вочный ва́жіль зупи́нний
р. пе́рвого ро́да ва́жіль пе́ршого ро́ду
р. переводно́й ва́жіль перевідни́й
р. переключа́ющий ва́жіль перемика́ння [перемика́льний]
р. переме́ны хода́ ва́жіль змі́ни хо́ду
р. поворо́тный ва́жіль поворо́тний
р. подъёмный ва́жіль підійма́льний
р. пусково́й ва́жіль пускови́й
р. распредели́тельный ва́жіль розподі́льний
р. ручно́го то́рмоза ва́жіль ручно́го гальма́
р. скоросте́й ва́жіль швидкосте́й
р. тормозно́й ва́жіль гальмува́ння [гальмови́й]
р. управле́ния ва́жіль керува́ння
р. фокуси́рующий ва́жіль фокусува́ння [фокусува́льний]

Запропонуйте свій переклад