Сховати наголоси
Освітлювати знайдене
Знайдено 15 статей
Запропонувати свій переклад для «первинний»
Шукати «первинний» на інших ресурсах:

- Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) Вгору

Пе́рвенственныйперви́нний, пе́ршенський.
Перви́чныйперви́нний, пе́рві́сний.

- Російсько-український словник складної лексики С. Караванський, 2012 (чернетка) Вгору

ПЕРВОНА́ЧАЛЬНЫЙ ще перви́нний, коротк. пе́рший.

- Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) Вгору

Первичный – перві́сний, перви́нний, -а, -е.

- Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) Вгору

Первичныйперви́нний.

- Російсько-український словник з інженерних технологій 2013р. (Марія Ганіткевич, Богдан Кінаш) Вгору

аустени́т австені́т,-ту (стоп залізо-вуглецевий – твердий розчин з вмістом вуглецю в залізі до 2%)
а. оста́точный австені́т залишко́вий
а. перви́чный австені́т перви́нний [початко́вий]
а. переохлажде́нный австені́т переохоло́джений
гра́ф мат. граф (математична система об’єктів довільної природи і зв’язків, що сполучають будь-які пари цих об’єктів)
г. антисимметри́ческий граф антисиметри́чний
г. втори́чный граф втори́нний
г. напра́вленный граф спрямо́ваний
г. ненапра́вленный граф неспрямо́ваний
г. оптима́льный граф оптима́льний
г. перви́чный граф перви́нний
г. сигна́льный граф сигна́льний
г. симметри́ческий граф симетри́чний
г. части́чный граф частко́вий
мо́дуль мо́дуль,-ля (назва важливого коефіцієнта чи величини)
м. адиабати́ческий мо́дуль адіяба́тний [неперехідни́й]
м. динами́ческий мо́дуль динамі́чний
м. загру́зочный мо́дуль заванта́жний
м. исполни́тельный мо́дуль викона́вчий
м. исхо́дный мо́дуль початко́вий [перви́нний]
м. каса́тельный мо́дуль доти́чний
м. круче́ния мо́дуль круті́ння [кру́чення]
м. мгнове́нный мо́дуль миттє́вий
м. обье́ктный мо́дуль об’є́ктний
м. обьёмного расшире́ния мо́дуль об’є́много розши́рення
м. обьёмного сжа́тия мо́дуль об’є́много сти́снення
м. обьёмной деформа́ции мо́дуль об’є́много здеформува́ння
м. пласти́чности мо́дуль пласти́чности
м. приве́денный мо́дуль зве́дений
м. разры́ва мо́дуль розрива́ння [розри́ву]
м. расшире́ния мо́дуль розши́рення
м. сдви́га мо́дуль зсу́нення [зсу́ву]
м. сжа́тия мо́дуль сти́снення [сти́ску]
м. сопротивле́ния мо́дуль о́пору
м. стати́ческий мо́дуль стати́чний
м. упру́гости мо́дуль пру́жности
м. Ю́нга мо́дуль Ю́нґа
оригина́льный 1. оригіна́льний, спра́вжній, перви́нний
2. своєрі́дний, самобу́тній, ди́вний
перви́чный перви́нний, основни́й
учёт 1. о́блік,-ку
2. фін. о́блік,-ку, диско́нт,-ту, обчи́слення
у. ве́кселя диско́нт ве́кселя
у. операти́вный о́блік операти́вний
у. перви́чный о́блік перви́нний
у. хозя́йственный о́блік господа́рський
червя́к маш. ґвинт нескінче́нний, шнек,-ка, черва́к,-ка́
ч. глобо́идный шнек глобо́їдний
ч. измери́тельный шнек вимі́рювальний
ч. исхо́дный шнек перви́нний
ч. кони́ческий шнек коні́чний
ч. к. спиро́идный шнек коні́чний спіро́їдний
ч. многоходово́й шнек багатоходови́й
ч. обратнокони́ческий шнек зворотноконі́чний
ч. подаю́щий шнек подава́льний
ч. подъёмный шнек підніма́льний
ч. производя́щий шнек ство́рювальний
ч. разнохо́довый шнек різноходови́й
ч. сдво́енный шнек здво́єний
ч. спиро́идный шнек спіро́їдний
ч. цилиндри́ческий шнек циліндри́чний
ч. ц. образо́ванный то́ром шнек торо- циліндри́чний (циліндричний шнек, утво́рений то́ром)
ч. ц. спиро́идный шнек циліндри́чний спіро́їдний

- Словник українсько-російський 1927р. (А. Ніковський) Вгору

Пе́рви́ннийпервичный.

- Російсько-український словник ділової мови 1930р. (М. Дорошенко, М. Станиславський, В. Страшкевич) Вгору

Первичныйпервинний; (первоначальный) – початко́вий, пе́рвісний.

- Правописний словник 1929р. (Г. Голоскевич) Вгору

перви́нний, -на, -не

Запропонуйте свій переклад